Как се разваля договор за  прехвърляне на имот срещу гледане

Наследниците може да оспорват в съда само своя дял

Как се разваля договор за  прехвърляне на имот срещу гледане | StandartNews.com

В рубриката "Съветите на юриста" ви предлагаме ви консулти по актуални теми от практиката на адвокат Станимир Стоев. 
Тя е свързана основно с търговски спорове и правоотношения в сферата на дейност на търговските банки и техните клиенти, предоставяне на консултации по въпроси, свързани с кредитиране, проблемни кредити, процесуално представителство по искови, заповедни и изпълнителни производства.
Адвокат Стоев е готов да отговаря на читателски въпроси. Задавайте ги на електронни пощи [email protected]. и [email protected].

-------------------------

Нерядко родители или близки роднини /и в по-редки случаи лица без роднинска връзка/ прехвърлят недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане. Това обикновено се прави по няколко основни причини: 
1. Приобретателят /този, в чиято полза е прехвърлен имотът/, няма достатъчно средства да купи имота или 
2. Прехвърлителят желае наистина полагане на грижи към него до смъртта му, а не получаване наведнъж на определена сума пари или
3. Прехвърлителят не желае да остави наследство на един или повече наследници по лични причини, като, доколкото завещанието и дарението, като безвъзмездни сделки, не могат да накърняват запазената част от наследството и могат да бъдат отменени от наследниците, се предпочита възмездната сделка - прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане.
Въпреки посоченото в предходното изречение, страните по Договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане следва да знаят, че този договор също може да бъде развален на различни основания. Както от страните по сделката /обикновено от прехвърлителя/, така и от техните наследници.  Във всички случаи обаче това разваляне трябва да е предизвикано от неизпълнение на задълженията на една от страните /т. нар. „неизправна страна”/.
Така например в съдебната практика е прието, че задължението за гледане и издръжка включва осигуряване на необходимите условия за водене на нормален живот от прехвърлителя, изразяващи се в осигураване на храна, дрехи, отопление, лекарства и медицински грижи при необходимост, грижи за дома и хигиената, като тази грижа се дължи ежедневно, без прекъсване и в пълен обем. Когато това не бъде изпълнено, налице е основание за разваляне на договора.
Също така, когато задължението на приобретателя по договор за прехвърляне на имот срещу гледане и издръжка е поето към повече от едно лице /например и към майката, и към бащата/, без да има уговорено разграничение на задълженията към отделните лица, волята на страните очевидно е задълженията да се изпълняват общо, едновременно и неделимо. Поради това, когато задължението е изпълнявано само по отношение на едно от правоимащите лица и не е било изпълнявано по отношение на друго от тях или пък е престанало изпълнението по отношение на него, може да се иска и да се допусне разваляне на целия договор.
От друга страна, ако страната /приобретател/ по договор за гледане и издръжка е била в обективна невъзможност да изпълнява договорните си задължения /при неоказано от страна на прехвърлителя необходимо съдействие за това, например/, то тя, за да е изправна страна по договора. И за да може успешно да се противопостави на иска за разваляне на договора, е следвало да предостави парично изпълнение, вместо изпълнение в натура. И то в такъв размер, който да съответства на вида и на обема на дължимите от нея грижи. 
Важно е да се знае, че възможността да се развали такъв договор се упражнява само и единствено по съдебен ред с всички възможни /писмени и гласни/ доказателствени средства – фактури, касови бележки, епикризи, свидетелски показания и т.н., като съдът преценява всички относими факти и обстоятелства, доказани в съдебния процес.
Правото да се иска разваляне на такъв договор имат и наследниците на прехвърлителя на имота в срок до пет години от откриване на наследството /смъртта на наследодателя/, в случай, че не са се отказали от наследство и при положение, че успеят да докажат, по начина, посочен в предходния абзац, пълно или частично неизпълнение на договора за издръжка и гледане. Важно е да се знае обаче, че всеки наследник /ако са няколко/ има право да развали договора само съобразно обема на притежаваните от него права - т.е. съобразно дела си, а не и по отношение на целия договор, ако не е единствен наследник. Следователно - в случаите на наследяване на дробна част от правата на кредитора-прехвърлител - развалянето на договора поради неизпълнение следва да се осъществи частично, доколкото сънаследникът не може да упражни и правата на другите сънаследници. 


 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай