ВИДЕО: Електронни форми подобряват обучението по химични технологии и металургия

ВИДЕО: Електронни форми подобряват обучението по химични технологии и металургия | StandartNews.com

30 мултимедийни курса и е-учебници вече са част обучението на студентите в Химикотехнологичния и металургичен университет. Те са резултат от приключилия проект BG051PO001-4.3.04-0028 „Подобряване на качеството на дистанционното обучение в ХТМУ чрез въвеждане на мултимедийни електронни учебни помагала и обучение на преподаватели, административен и технически персонал за работа със системата за дистанционно обучение, и въвеждане на он-лайн двустранна видео-връзка между преподаватели и студенти", финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси".

Дейностите на преподаватели и студенти технологично се управляват посредством платформа за електронно обучение, която осигурява удобна среда за създаване на мултимедийни учебници; дигитално хранилище и библиотека с отдалечен достъп, набор от учебни материали на разнородни носители (аудио-, видео-, електронни); условия за ефективна самостоятелна работа на студентите, дистанционно в on-line и off-line режими. Студентите получават и възможност за самостоятелен анализ върху конкретни практически ситуации, с подкрепата на преподавател при гъвкава комуникация, има и обучителен модул за авторите на електронни мултимедийни учебници. Вече над 1200 уникални потребители ползват обучителните ресурси и това позволява усъвършенстване на комуникациите на процеса на обучение, достъпно и конкурентно образование в областта на химичните технологии, биотехнлогиите и металургията

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай