ЕК представи новата политика за климата до 2030

ЕК представи новата политика за климата до 2030 | StandartNews.com

Брюксел. Европейската комисия очерта плановете си за климата и енергийната политика до 2030 година, предаде Би Би Си.

Комисарите искат задължителна цел за намаляване на въглеродните емисии с 40% спрямо нивата от 1990 година.

Други предложения са делът на енергията от възобновяеми източници да е най-малко 27%, по-амбициозни цели на политиката за енергийна ефективност, нова система за управление и нови показатели за изграждането на конкурентна и сигурна енергийна система.

Целта на рамката е да се стимулира непрекъснатият напредък към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна и сигурна енергийна система, която гарантира наличието на енергия на достъпни цени за всички потребители, повишава сигурността на енергийните доставки за ЕС, намалява зависимостта от вноса на енергия и създава нови възможности за растеж и работни места, като се отчитат потенциалните ценови въздействия в дългосрочен план, отбелязва Еврокомисията.

Съобщението е придружено от законодателно предложение за създаването през 2021 г. на резерв за пазарна стабилност за схемата за търговия с емисии (СТЕ) на ЕС.

В доклад за цените на енергията и свързаните с нея разходи в Европа, публикуван едновременно със съобщението, се посочва, че повишаването на цените на енергията може частично да се компенсира чрез разходоефективни политики в областта на енергията и климата, конкурентни енергийни пазари и подобрена енергийна ефективност.

Целта за намаляване с 40% на емисиите под равнището от 1990 г. заема централно място в политиката на ЕС в областта на енергетиката и климата в периода до 2030 г. и ще бъде постигната само чрез вътрешни мерки.

След 2020 г. годишното намаление на тавана на емисиите от секторите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии на ЕС, ще бъде увеличено от сегашните 1.74% на 2.2%. Емисиите от секторите извън схемата ще трябва да се понижат с 30% под равнището за 2005 г., като свързаните с това усилия ще бъдат разпределени справедливо между държавите членки.

Съчетана с по-пазарно ориентиран подход с благоприятни условия за нововъзникващи технологии, задължителната за ЕС цел от най-малко 27% дял на енергията от възобновяеми източници през 2030 г. ще донесе значителни ползи за търговския енергиен баланс, използването на местни енергийни източници, заетостта и икономическия растеж, посочва Еврокомисията.

Задаването на цел за енергията от възобновяеми източници на равнище ЕС е необходимо, за да може да се поддържа постоянно равнище на инвестиции в сектора. Постигането на целта на ЕС по отношение на енергията от възобновяеми източници ще се гарантира чрез нова система за управление, основаваща се на националните енергийни планове.

Брюксел предлага установяването на резерв за пазарна стабилност в началото на следващия период на търговия по СТЕ - т.е. през 2021 г. С него трябва да се реши проблемът с излишъка от квоти за емисии, натрупан през последните няколко години, като устойчивостта на системата спрямо значителни сътресения ще се подобри с въвеждането на автоматично регулиране на предлагането на квоти за продажби чрез търг.

Комисията предлага и няколко основни показатели, които да послужат за оценка на напредъка. Те се отнасят например за разликите в цените на енергията между основните търговски партньори, диверсификацията на предлагането и използването на местни енергийни източници, както и за капацитета на междусистемните връзки между държавите от ЕС.

Целта на тези показатели е политиките да осигурят конкурентоспособна и сигурна енергийна система в периода до 2030 г., която да се основава на пазарната интеграция, диверсификацията на предлагането, засилената конкуренция и разработването на местните енергийни източници, както и подкрепата за научните изследвания, развойната дейност и иновациите.

Рамката за политиките в периода до 2030 г. включва нова система за управление, която се основава на национални планове за конкурентоспособна, сигурна и устойчива енергетика. Въз основа на предстоящите насоки от Комисията тези планове ще бъдат изготвени от държавите членки по общ подход, който ще повиши гаранциите за инвеститорите, ще предостави по-голяма прозрачност и ще засили съгласуваността, координацията и наблюдението на равнище ЕС.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай