Ста­ра За­го­ра ще бъ­де най-зе­ле­ни­ят град в Бъл­га­рия

Жив­ко То­до­ров със се­рия от мер­ки за чис­то­та­та на въз­ду­ха

Ста­ра За­го­ра ще бъ­де най-зе­ле­ни­ят град в Бъл­га­рия | StandartNews.com
  • Жив­ко То­до­ров със се­рия от мер­ки за чис­то­та­та на въз­ду­ха
  • Сме­нят без­п­лат­но ста­ри­те печ­ки на 1000 до­ма­кин­с­т­ва, доб­ро­вол­ци за­саж­дат 10 000 дъ­бо­ви фи­дан­ки

С под­пис­ва­не­то на до­го­во­ра за за­ку­пу­ва­не на 33 елек­т­ри­чес­ки ав­то­бу­са и 18 за­ряд­ни стан­ции в Ста­ра За­го­ра при­до­би­ва­ме не са­мо но­ви пре­воз­ни сред­с­т­ва за град­с­кия тран­с­порт. Пе­че­лим по-чист въз­дух и на­ма­ля­ва­ме вред­ни­те еми­сии, ка­то съ­щев­ре­мен­но сви­ва­ме раз­хо­ди­те за дру­жес­т­во­то. То­ва ка­за Жив­ко То­до­ров, кан­ди­дат за кмет на Ста­ра За­го­ра, след ка­то в на­ча­ло­то на та­зи сед­ми­ца бе­ше под­пи­сан до­го­во­рът меж­ду об­щи­на Ста­ра За­го­ра и Ми­нис­тер­с­т­во­то на окол­на­та сре­да и во­ди­те по Про­ект "При­ла­га­не на мер­ки за по­доб­ря­ва­не ка­чес­т­во­то на жи­вот в град Ста­ра За­го­ра".

"Про­веж­да­ме це­ле­на­со­че­на и пос­ле­до­ва­тел­на по­ли­ти­ка за по­доб­ря­ва­не на ка­чес­т­во­то на въз­ду­ха и за уве­ли­ча­ва­не на зе­ле­ни­те пло­щи. През пос­лед­ни­те две го­ди­ни в гра­да ня­ма от­че­те­ни пре­ви­ше­ния на ус­та­но­ве­ни­те нор­ми за ни­то един от по­ка­за­те­ли­те за ка­чес­т­во на ат­мос­фер­ния въз­дух", под­чер­та Жив­ко То­до­ров. То­ва е ре­зул­тат от из­пъл­не­ни­е­то на мер­ки­те за на­ма­ля­ва­не на фи­ни­те пра­хо­ви час­ти­ци. Сред тях са пъл­на­та под­мя­на на ав­то­бу­си­те от град­с­кия тран­с­порт с еко­ло­гич­ни, про­ме­ни в ор­га­ни­за­ци­я­та на дви­же­ние, ре­дов­но­то ми­е­не на ули­ци­те. "Сис­те­ма­та за уп­рав­ле­ние на град­с­кия тран­с­порт и на тра­фи­ка ще ре­ши до го­ля­ма сте­пен проб­ле­ма със зад­ръс­т­ва­ни­я­та в пи­ко­ве­те ча­со­ве. То­ва оз­на­ча­ва съ­що и

по-мал­ко из­го­ре­ли га­зо­ве

във въз­ду­ха, кой­то ди­ша­ме", до­ба­ви кан­ди­да­тът за кмет.

По не­го­ва ини­ци­а­ти­ва вся­ка го­ди­на в пок­рай­ни­ни­те на гра­да ще се за­ле­ся­ват пло­щи, ко­и­то се­га са го­ли, за­ра­ди по­жа­ри­те през 2007 г. "Ам­би­ци­я­та на еки­па ни е Ста­ра За­го­ра да бъ­де най-зе­ле­ни­ят град в Бъл­га­рия. На 9 но­ем­в­ри ще бъ­дат за­са­де­ни най-мал­ко 10 000 дъ­бо­ви фи­дан­ки, ка­то то­ва ще ста­не до го­ля­ма сте­пен и с доб­ро­во­лен труд. За­то­ва не­ка все­ки, кой­то има въз­мож­ност и же­ла­ние, да се вклю­чи в ини­ци­а­ти­ва­та", при­зо­ва Жив­ко То­до­ров.

"По вре­ме на вто­рия ман­дат ус­пях­ме да ре­шим един от най-теж­ки­те ка­зу­си - за­паз­ва­не­то на парк "Бе­деч­ка" ка­то го­ля­ма зе­ле­на зо­на за гра­да", при­пом­ни кан­ди­да­тът за кмет. Ре­ша­ва­не­то на то­зи проб­лем от­не по­ве­че от де­се­ти­ле­тие и пре­ми­на пред мес­тен ре­фе­рен­дум (2017 г.). Пос­лед­ва­ли­те ре­ше­ния на Об­щин­с­кия съ­вет га­ран­ти­рат за­паз­ва­не­то на зе­ле­ни­те пло­щи.

Об­щи­на Ста­ра За­го­ра е бе­не­фи­ци­ент по Ин­тег­ри­ра­ния про­ект "Бъл­гар­с­ки­те об­щи­ни ра­бо­тят за­ед­но за по­доб­ря­ва­не на ка­чес­т­во­то на ат­мос­фер­ния въз­дух", фи­нан­си­ран по Прог­ра­ма LIFE на Ев­ро­пейс­кия съ­юз. В ре­зул­тат на про­ек­та 1000 до­ма­кин­с­т­ва в гра­да ще се въз­пол­з­ват от без­п­лат­на под­мя­на на ста­ри­те би­то­ви печ­ки на твър­до го­ри­во с кот­ли, ко­и­то го­рят пе­ле­ти или при­ро­ден газ. "То­ва оз­на­ча­ва на­ма­ля­ва­не с пъ­ти на дим­ни­те га­зо­ве и на пра­хо­ви­те час­ти­ци", ка­те­го­ри­чен е Жив­ко То­до­ров. Той по­со­чи, че ще бъ­дат за­ку­пе­ни

две ста­ци­о­нар­ни из­мер­ва­тел­ни стан­ции

ко­и­то ще бъ­дат мон­ти­ра­ни на проб­лем­ни мес­та в гра­да.

В прог­ра­ма­та му за уп­рав­ле­ние през след­ва­щи­те че­ти­ри го­ди­ни са за­лег­на­ли още раз­ши­ря­ва­не на ве­ло­а­лей­на­та мре­жа до Тра­кийс­кия уни­вер­си­тет, кв. "Кольо Ган­чев" и кв. "Зо­ра", как­то и спо­де­ле­но пол­з­ва­не на ве­ло­си­пе­ди под на­ем.

Пра­вят цен­тър за да­ро­ви­ти де­ца

"Съз­да­дох­ме Ака­де­мия за ком­пю­тър­ни и при­ро­до-ма­те­ма­ти­чес­ки на­у­ки за да­ро­ви­ти де­ца. Тя ще се пре­вър­не в учи­ли­ще, в ко­е­то ще ра­бо­тят во­де­щи пре­по­да­ва­те­ли. Ще бъ­де раз­по­ло­же­но в сгра­да­та на бив­ше­то Пър­во ос­нов­но учи­ли­ще, ко­я­то ще бъ­де ре­но­ви­ра­на, ще раз­по­ла­га и с об­ще­жи­тие" - съ­об­щи кан­ди­да­тът за кмет на Ста­ра За­го­ра от ГЕРБ Жив­ко То­до­ров и до­ба­ви, че то­ва е ед­но от ус­ло­ви­я­та, ко­и­то Об­щи­на­та съз­да­ва за под­го­тов­ка на спе­ци­а­лис­ти, ко­и­то да ра­бо­тят и да се жи­ве­ят в гра­да. Пред­с­тои да от­во­ри вра­ти Цен­тъ­рът за да­ро­ви­ти де­ца "Проф. Пе­тър Же­ков", кой­то ще да­де въз­мож­ност на та­лан­ти в об­ласт­та на кул­ту­ра­та и из­кус­т­во­то да се раз­ви­ват. Сгра­да­та, в ко­я­то той се на­ми­ра, е да­ре­на от по­чет­ния граж­да­нин на Ста­ра За­го­ра Ма­рия Же­ко­ва. Тя е из­ця­ло об­но­ве­на от Об­щи­на­та.

"В Ста­ра За­го­ра ак­тив­но е въ­ве­де­но ду­ал­но­то обу­че­ние. Про­фе­си­о­нал­ни­те гим­на­зии и биз­не­сът ще за­си­лят още по­ве­че вза­и­мо­дейс­т­ви­е­то в та­зи по­со­ка. Во­дим раз­го­во­ри с ръ­ко­вод­с­т­во­то на Тра­кийс­кия уни­вер­си­тет за раз­к­ри­ва­не на но­ви спе­ци­ал­нос­ти, свър­за­ни с ин­фор­ма­ци­он­ни­те тех­но­ло­гии, за да от­го­во­рим на нуж­ди­те на биз­не­са и да прив­ле­чем в Ин­дус­т­ри­ал­на зо­на "За­го­ре" ин­вес­ти­то­ри в об­ласт­та на ви­со­ки­те тех­но­ло­гии" - за­я­ви Жив­ко То­до­ров. Той при­пом­ни, че през из­ми­на­ли­те два ман­да­та Об­щи­на Ста­ра За­го­ра е во­ди­ла пос­ле­до­ва­тел­на по­ли­ти­ка по от­но­ше­ние на по­доб­ря­ва­не­то на об­ра­зо­ва­тел­на­та ин­ф­рас­т­рук­ту­ра. Ре­мон­ти­ра­ни са 12 учи­ли­ща, 11 дет­с­ки гра­ди­ни, 5 яс­ли и 4 физ­кул­тур­ни са­ло­на на стой­ност 18 млн. лв.

"Въз­пол­з­ва­ме се оп­ти­мал­но от ев­ро­пейс­ки­те фон­до­ве и за да съз­да­дем ком­фор­т­ни ус­ло­вия за де­ца­та и мла­де­жи­те на Ста­ра За­го­ра. Па­ра­лел­но с то­ва ре­а­ли­зи­ра­ме и ико­но­мии в ре­зул­тат на въ­ве­де­ни­те мер­ки за енер­гий­на ефек­тив­ност в Ос­нов­но учи­ли­ще "Ки­рил Хрис­тов", ХIII ОУ "Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки", Ос­нов­но учи­ли­ще "Ге­ор­ги Рай­чев", На­ци­о­нал­на про­фе­си­о­нал­на гим­на­зия по ве­те­ри­нар­на ме­ди­ци­на "Иван П. Пав­лов", Тър­гов­с­ка гим­на­зия "Княз Си­ме­он Тър­нов­с­ки", Ези­ко­ва гим­на­зия "Ро­мен Ро­лан", Сред­но учи­ли­ще "Иван Ва­зов", Сред­но учи­ли­ще "Же­лез­ник", Обе­ди­не­но дет­с­ко за­ве­де­ние но­мер 58 "Звез­ди­ца", ДГ но­мер 1 "Звън­че", ДГ но­мер 4 "Бре­за" и др. Мо­дер­ни­зир­a­но е и Де­ве­то ос­нов­но учи­ли­ще "Ве­се­лин Хан­чев" - обоб­щи кан­ди­да­тът за кмет на Ста­ра За­го­ра от ГЕРБ.

Пред­с­тои ре­кон­с­т­рук­ция на Про­фе­си­о­нал­ни­те гим­на­зии по стро­и­тел­с­т­во, ар­хи­тек­ту­ра и ге­о­де­зия "Лу­бор Ба­йер", по елек­т­ро­ни­ка "Джон Ата­на­сов" и по елек­т­ро­тех­ни­ка и тех­но­ло­гии "Ге­ор­ги С. Ра­ков­с­ки". Ще бъ­дат нап­ра­ве­ни ре­мон­ти на дво­ро­ве­те на ве­че ре­но­ви­ра­ни­те учи­ли­ща, как­то и об­но­вя­ва­не на физ­кул­тур­ни са­ло­ни. "Виж­дам Ста­ра За­го­ра, от­да­де­на на об­ра­зо­ва­ни­е­то, за­що­то са­мо та­ка мла­ди­те хо­ра на гра­да ни ще имат пер­с­пек­ти­ви" - ка­за Жив­ко То­до­ров.

Ще има и спор­т­на за­ла с 5000 мес­та

"През из­ми­на­ли­те 8 го­ди­ни по­ло­жих­ме го­ле­ми уси­лия да прив­ли­ча­ме вън­ш­ни ин­вес­ти­ции, за да раз­ви­ва­ме мо­дер­на и дос­тъп­на ин­ф­рас­т­рук­ту­ра, за­що­то са­мо с бю­дже­та не мо­жем да нап­ра­вим всич­ко, ко­е­то е нуж­но, за да об­но­вим ули­ци, тро­то­а­ри, меж­дуб­ло­ко­ви прос­т­ран­с­т­ва, об­ра­зо­ва­тел­на, кул­тур­на и спор­т­на ин­ф­рас­т­рук­ту­ра. За да не то­ва­рим фи­нан­со­во хо­ра­та, от 2012 г. не сме про­ме­ня­ли и мес­т­ни­те да­нъ­ци и так­си и те са сред най-нис­ки­те в Бъл­га­рия" - ка­за кан­ди­да­тът за кмет на Ста­ра За­го­ра от ГЕРБ Жив­ко То­до­ров.

Със сред­с­т­ва, оси­гу­ре­ни от пра­ви­тел­с­т­во­то, бе­ше съз­да­ден и раз­ши­рен парк "Ар­ти­ле­рийс­ки", кой­то пред­ла­га раз­но­об­раз­ни въз­мож­нос­ти за спорт и от­дих. "Има­ме уве­ре­ни­е­то на пре­ми­е­ра, че дър­жа­ва­та ще ни по­мог­не за из­г­раж­да­не­то на мно­го­фун­к­ци­о­нал­на за­ла с 5000 мес­та. В пар­ка ще нап­ра­вим но­ва Ри­ту­ал­на за­ла и па­рак­лис. Бър­зо ще из­г­ра­дим и скейт­пар­ка, кой­то е ча­кан от мла­ди­те хо­ра", съ­об­щи още То­до­ров.

През 2019 г. бли­зо 4 млн. ле­ва са вло­же­ни за ця­лос­тен ре­монт на за­ла­та в бив­шия Син­ди­ка­лен дом, ко­я­то се пре­вър­на в Кул­ту­рен цен­тър "Ста­ра За­го­ра". Ско­ро ще бъ­де от­к­рит Му­зей "Ли­те­ра­тур­на Ста­ра За­го­ра", кой­то дъл­го вре­ме ня­ма­ше соб­с­т­вен дом. Го­тов е идей­ни­ят про­ект за ре­монт на Лет­ния те­а­тър.

Прог­ра­ма­та на То­до­ров пред­виж­да още зо­о­пар­кът, кой­то се рад­ва на 100 000 по­се­ти­те­ли го­диш­но от ця­ла­та стра­на, да бъ­де об­но­вен. Рус­ки­ят па­зар ще при­до­бие мо­де­рен об­лик. Па­ра­лел­но с не­го­во­то из­г­раж­да­не, ул. "Ка­пи­тан Пет­ко вой­во­да" ще ста­не с че­ти­ри лен­ти за дви­же­ние, ко­е­то ще об­лек­чи ав­то­мо­бил­ния тра­фик. С та­зи цел ще се нап­ра­ви про­дъл­же­ние на бул. "Сла­вян­с­ки" в по­со­ка за­пад, ка­то се свър­же с раз­к­ло­на за с. Ста­ро­за­гор­с­ки ба­ни. Раз­ра­бот­ва се нов ге­не­ра­лен план за ор­га­ни­за­ция на дви­же­ни­е­то. Ще се въ­ве­дат но­ви мар­ш­ру­ти на град­с­кия тран­с­порт. В квар­та­ли­те на гра­да ще бъ­дат обо­со­бе­ни но­ви пар­кин­ги.

Парк "Бе­деч­ка" и прос­т­ран­с­т­во­то око­ло ста­ди­он "Бе­рое" ще бъ­дат об­ла­го­ро­де­ни. Ин­вес­ти­ра се в ре­кон­с­т­рук­ция на ВиК мре­жа­та на квар­та­ли­те "Са­ма­ра - 1" и "Са­ма­ра - 2", как­то и на улич­на­та мре­жа и меж­дуб­ло­ко­ви­те прос­т­ран­с­т­ва в кв. "Ка­зан­с­ки", кв. "Три чу­чу­ра-юг", а съ­що и в дру­ги ра­йо­ни на гра­да.

В прог­ра­ма­та за уп­рав­ле­ние на Жив­ко То­до­ров са пред­ви­де­ни още из­г­раж­да­не на под­г­ря­ва­ща ле­ко­ат­ле­ти­чес­ка пис­та на от­к­ри­то, ре­ха­би­ли­та­ция на сгра­да­та на спор­т­на за­ла "Ста­ра За­го­ра" (за­ла ДЗУ) и на сгра­да­та на БСФС. Ще про­дъл­жи по­ли­ти­ка­та и на из­г­раж­да­не на пло­щад­ки за ма­сов спорт.

"След при­до­би­ва­не­то на бив­ша­та сгра­да на АГ-ком­п­лек­са, ще я пре­вър­нем в мо­де­рен об­щин­с­ки здра­вен цен­тър. Ще по­ви­шим ка­чес­т­во­то на ма­те­ри­ал­на­та ба­за и в об­щин­с­ки­те здрав­ни за­ве­де­ния", ка­за кан­ди­да­тът на ГЕРБ за кмет на Ста­ра За­го­ра.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай