Вторник,

На­ру­ших ком­фор­та си във Ви­е­на, за да ра­бо­тя за Кюс­тен­дил

От: Бо­рис Ге­ор­ги­ев -
984
На­ру­ших ком­фор­та си във Ви­е­на, за да ра­бо­тя за Кюс­тен­дил
A
A
A

Мо­жем да нап­ра­вим сме­се­на Бъл­га­ро-Сръб­с­ко-Ма­ке­дон­с­ка Биз­нес Ка­ма­ра ка­то ин­вес­ти­ци­о­нен хъб за мал­ки и сред­ни фир­ми

Пре­ди дни до­ве­дох в гра­да меж­ду­на­ро­ден ин­вес­ти­тор "Клас А", го­тов е да вло­жи над 20 млн. лв., каз­ва Здрав­ко Ми­лев

  • Съп­ру­га­та ми учи ви­ен­ча­ни да тан­цу­ват кюс­тен­дил­с­ки на­род­ни тан­ци
  • Пра­вя, как­во­то ми е по си­ли­те, за да из­чис­тя кюс­тен­дил­с­ка­та биз­нес сре­да
  • Аз съм Ми­лев и ми­лея за Кюс­тен­дил

Бан­ке­ри на­пи­рат за кме­то­ве, пи­са пър­ви "Стан­дарт" при стар­та на над­п­ре­ва­ра­та за мес­т­на власт. В Кюс­тен­дил е най-теж­ка­та бан­ко­ва ар­ти­ле­рия в ли­це­то на не­за­ви­си­мия кан­ди­дат Здрав­ко Ми­лев, под­к­ре­пен от БСП. Вли­за­не­то на бан­ке­ри от ви­сок меж­ду­на­ро­ден ранг в по­ли­ти­ка­та чес­то е пред­вес­т­ник на ско­рош­ни про­ме­ни. Те не за­къс­ня­ха. В Кюс­тен­дил се очак­ва­ше вя­ла кам­па­ния с от­но­во пре­диз­вес­тен край, след ка­то ГЕРБ из­диг­на Пе­тър Па­у­нов за чет­вър­ти кмет­с­ки ман­дат. Но още с по­я­ва­та си Здрав­ко Ми­лев пре­о­бър­на всич­ки пре­диз­бор­ни очак­ва­ния, осо­бе­но те­зи на бив­шия кмет и не­го­вия екип. В Кюс­тен­дил пре­диз­бор­ни­ят мач ста­на ин­те­ре­сен, тук ве­че иг­ра­ят два от­бо­ра.

- За­що се зах­ва­нах­те с кмет­с­ка­та над­п­ре­ва­ра в Кюс­тен­дил, г-н Ми­лев и на­ру­ших­те ком­фор­та на ви­ен­с­кия си жи­вот?

- Ня­ма съм­не­ние, във Ви­е­на е ком­фор­т­но. Осо­бе­но, ако имаш чу­дес­но се­мейс­т­во ка­то мо­е­то. Съп­ру­га­та ми е "Бъл­гар­ка на го­ди­на­та" за 2015 г. Учи ви­ен­ча­ни да тан­цу­ват кюс­тен­дил­с­ки на­род­ни тан­ци, пре­по­да­ва в Бъл­гар­с­ко­то учи­ли­ще във Ви­е­на. Де­ца­та ми са об­ра­зо­ва­ни, ра­бо­тят, гри­жат се за се­мейс­т­ва­та си. Вну­кът ми е вя­ра­та, че на­шия кюс­тен­дил­с­ки род ще пре­бъ­де.

За да пре­бъ­де бъл­гар­с­кия род се­ри­оз­ни­те бъл­га­ри са длъж­ни се­га да по­ло­жат се­ри­оз­ни уси­лия. 30 го­ди­ни ве­че Бъл­га­рия се гра­би и раз­г­раб­ва, про­да­ва и уни­жа­ва. Днес за жа­лост род­ни­ят ми Кюс­тен­дил е ед­но кри­во и гроз­но ог­ле­да­ло на го­ле­ми­те из­в­ра­те­нос­ти през бъл­гар­с­кия Пре­ход. Осо­бе­но през пос­лед­ни­те 12 го­ди­ни. То­ва мно­го доб­ре се виж­да от­вън, от Ев­ро­па, до­ри и от Аме­ри­ка. Край­но вре­ме е уби­ва­не­то на жи­во­та и в Бъл­га­рия, и в Кюс­тен­дил да спре. Ще ни по­мог­нат от­вън, ако най-нап­ред ние са­ми си по­мог­нем.

- Как­во оз­на­ча­ва са­ми да си по­мог­нем?

- Мно­го прос­то. Та­ки­ва ка­то мен тряб­ва да на­ру­шат ком­фор­та си, да зап­рет­нат ръ­ка­ви и да се из­п­ра­вят сре­щу та­ки­ва ка­то опо­нен­та ми за кмет­с­кия стол. Но­жът е оп­рял в ко­ка­ла и ня­ма вре­ме да си обе­ща­ва­ме, че ка­то ста­нем кме­то­ве ще се гри­жим за се­мейс­т­ва­та, ин­вес­ти­ци­и­те, прос­пе­ри­те­та. Всич­ко е важ­но, но най-важ­но е да се зад­ви­жи бър­зо и ефек­тив­но ма­ши­на­та на ин­дус­т­ри­я­та и зе­ме­де­ли­е­то. Чис­ти­ят биз­нес ид­ва в чис­та сре­да. Мър­ля­ве­не­то на биз­нес сре­да­та е знак за склон­ност към прив­ли­ча­не на не­за­кон­ни и прес­тъп­ни биз­не­си.

Пра­вя как­во­то ми е по си­ли­те, за да из­чис­тя кюс­тен­дил­с­ка­та биз­нес сре­да. Дъл­го вре­ме ча­ках­ме ня­кой да за­поч­не и ето, за­поч­нах­ме с кмет­с­кия ми екип. Ос­та­ва все­ки от нас да ре­ши от коя стра­на да зас­та­не - от стра­на­та на чис­та­чи­те или от дру­га­та - на мър­ля­чи­те.

- С как­во сте раз­ли­чен от до­се­гаш­ния кмет?

- С то­ва, че пра­вя не­ща­та, ре­ша­вам проб­ле­ми­те. Дейс­т­вам. Той е по праз­ни­те ду­ми и тър­ка­ля­щи­те се обе­ща­ния. Ето го се­га обе­ща­ва, че ще ре­ши де­мог­раф­с­ка­та кри­за в об­щи­на­та ка­то из­ле­ку­ва мъж­кия сте­ри­ли­тет с кюс­тен­дил­с­ка ми­не­рал­на во­да. Во­да­та вяр­но е ле­чеб­на, ама чак за де­мог­раф­с­ка­та кри­за да по­мог­не?

- Вие как­во пред­ла­га­те? В Кюс­тен­дил мал­ко хо­ра ос­та­на­ха ве­че.

- Хо­ра­та ще се за­дър­жат тук и но­ви ще се ро­дят, ако имат ра­бо­та. Доб­ра ра­бо­та, доб­ре пла­те­на. Ако са си­гур­ни, че жи­во­тът им, соб­с­т­ве­ност­та им, пра­ва­та им са за­щи­те­ни. Ако мо­гат дъл­гос­роч­но да пред­ви­дят раз­ви­ти­е­то на се­мейс­т­ва­та и де­ца­та си нап­ред. Дру­го­то си го има­ме. Во­да кол­ко­то ис­каш и ми­не­рал­на до­ри. Тряб­ва оба­че да стиг­не до всич­ки, всич­ки да мо­гат да я пол­з­ват. Пла­ни­на прох­лад­на с ня­кол­ко сто­тин хек­та­ра го­ри има­ме. Па­ри мо­же на всич­ки да но­си, но се­га са­мо близ­ки­те до кме­та се обо­га­тя­ват от дър­во­до­би­ва и про­ек­ти­те за въз­с­та­но­вя­ва­не и под­дръж­ка на "Хи­сар­лъ­ка". Ту­рис­ти тук мо­гат да ид­ват, се­га са­мо тран­зит ми­на­ват. Пло­до­ве кол­ко­то ис­каш - че­ре­ши, ябъл­ки. По зе­мя­та па­дат, за ми­зер­ни сто­тин­ки ги про­да­ва­ме. На бъл­гар­с­ки­те па­за­ри ита­ли­ан­с­ки че­ре­ши и гръц­ки ябъл­ки се про­да­ват. То­ва си е прес­тъп­ле­ние сре­щу жи­во­та, сре­щу здра­ве­то и тру­да на кюс­тен­дил­ци. Е, как да ти ос­та­нат хо­ра­та и но­ви да ро­дят?

- Ра­бо­та, каз­ва­те. В об­щин­с­ка­та ад­ми­нис­т­ра­ция или?

- Мо­ля, не ме бър­кай­те с Па­у­нов! Вяр­но е, че най-лес­но за кме­та е да раз­дуе об­щин­с­ка­та ад­ми­нис­т­ра­ция и та­ка да на­ма­ли без­ра­бо­ти­ца­та в об­щи­на­та и да за­дъл­жи съг­раж­да­ни­те си да бъ­дат ло­ял­ни към не­го, осо­бе­но в из­бор­ния ден. В кюс­тен­дил­с­ка­та об­щин­с­ка ад­ми­нис­т­ра­ция се­га ра­бо­тят към 600 слу­жи­те­ли. Ка­то при­ба­вим към тях се­мейс­т­ва­та и при­я­те­ли­те им, ще я до­ка­ра­ме до към 2000 гла­са, ко­и­то са бла­го­дар­ни към кме­та, че не ги е ос­та­вил глад­ни и им е дал прес­ти­жен ста­тус. Дреб­ни смет­ки на дреб­ни хо­ра.

Кюс­тен­дил има нуж­да от круп­ни ин­вес­ти­ци­он­ни про­ек­ти. Са­мо та­ка мо­же да се оси­гу­ри дъл­гос­роч­на ра­бо­та с доб­ра до­ход­ност за кюс­тен­дил­ци. Ка­то гле­дам об­щин­с­кия фи­нан­сов ба­ланс има спеш­на нуж­да от вън­ш­на, чуж­дес­т­ран­на и ма­щаб­на ин­вес­ти­ция за раз­ви­тие на ин­дус­т­ри­я­та и зе­ме­де­ли­е­то. Виж­те, са­мо нат­ру­па­ни­те кре­ди­ти и дъл­го­ве са по­ло­ви­на­та от го­диш­ния бю­джет на об­щи­на­та. Бю­дже­тът не е тол­ко­ва го­лям - са­мо 40 млн. лв., а 20 млн. от тях оти­ват за из­п­ла­ща­не на кре­ди­ти. Ос­та­ва­що­то съв­сем не сти­га, за да се оси­гу­ри при­ли­чен жи­вот в об­щи­на­та и да се за­дър­жат хо­ра­та тук. Кол­ко­то и ле­чеб­на да е ми­не­рал­на­та во­да, са­ма по се­бе си тя ня­ма да свър­ши ра­бо­та да се пре­бо­ри мъж­кия сте­ри­ли­тет и де­мог­раф­с­ка­та кри­за.

- Чуж­дес­т­ран­ни­ят ин­вес­ти­ци­о­нен пор­т­фейл е сил­но стег­нат за ця­ла Бъл­га­рия. За­що очак­ва­те, че точ­но в Кюс­тен­дил той ще се раз­т­во­ри?

- Ни­що не очак­вам. Аз прос­то ра­бо­тя. Ето, във втор­ник до­ве­дох в Кюс­тен­дил меж­ду­на­род­на ин­вес­ти­ци­он­на ком­па­ния "Клас А". Те са го­то­ви да вло­жат по­ве­че от 20 млн. лв., кол­ко­то са го­диш­ни­те кре­дит­ни за­дъл­же­ния на кюс­тен­дил­с­ка­та об­щи­на, в из­г­раж­да­не на пло­до­во-пре­ра­бот­ва­тел­но пред­п­ри­я­тие. По­ка­зах им те­ре­ни­те, об­съ­дих­ме биз­нес пла­на, въз­мож­нос­ти­те, рис­ко­ве­те. Очак­вам ре­ше­ни­е­то им след­ва­ща­та сед­ми­ца.

По­до­бен про­ект е спа­си­те­лен за об­щи­на­та. Не са­мо, за­що­то ще от­во­ри но­ви ра­бот­ни мес­та, ще ор­га­ни­зи­ра про­из­вод­с­т­во­то, из­ку­пу­ва­не­то и дис­т­ри­бу­ци­я­та на пло­до­ве­те и зе­лен­чу­ци­те, но и за­що­то ще вне­се в об­щин­с­ка­та хаз­на све­жи па­ри под фор­ма­та на мес­т­ни да­нъ­ци и так­си. То­ва съ­що е нуж­но. Не знам кол­ко бос и гол тряб­ва да си ка­то уп­рав­ле­нец, ако не го раз­би­раш. А, ако го раз­би­раш и про­дъл­жа­ваш с но­во обе­ща­ние за ин­вес­ти­ция да из­пъл­ня­ваш пред­ход­но обе­ща­ние, как­то с нов об­щин­с­ки кре­дит да по­га­ся­ваш стар, то то­га­ва ра­но или къс­но ще осъм­неш със ня­кол­ко про­ку­рор­с­ки пре­пис­ки и ще тре­пе­риш да не те срещ­не ев­роп­ро­ку­рор Кю­ве­ши.

- Дос­та теж­ко по­ло­же­ние опис­ва­те. Как ще се спра­ви­те?

- Ве­че се спра­вям. Фи­нан­со­ви­ят и бю­дже­тен ана­лиз на об­щи­на­та ве­че съм го нап­ра­вил. Имам дос­та­тъч­но ин­фор­ма­ция за ця­лос­т­но­то със­то­я­ние на об­щи­на­та, вклю­чи­тел­но и за най-де­ли­кат­ни­те гън­ки в мо­де­ла на уп­рав­ле­ни­е­то й до се­га. Яс­ни за всич­ки са пре­дим­с­т­ва­та на Кюс­тен­дил ка­то кръс­то­път на два ев­ро­пейс­ки тран­с­пор­т­ни ко­ри­до­ра, бла­го­дат­та на кли­ма­та и при­ро­да­та, стой­ност­та на кул­тур­но-ис­то­ри­чес­ко­то нас­лед­с­т­во, си­ла­та на кюс­тен­дил­с­ки­те жиз­не­ност и дух. Всич­ки те­зи да­ро­ве пред­по­ла­гат ус­ло­вия за раз­ви­ти­е­то на об­щи­на­та ка­то меж­ду­на­ро­ден биз­нес ко­му­ни­ка­ци­о­нен цен­тър, удо­бен за крос-гра­нич­ни биз­нес ино­ва­ции меж­ду Сър­бия, Ма­ке­до­ния и Юж­на Бъл­га­рия. Тук има ус­ло­вия за из­г­раж­да­не и ус­пеш­но фун­к­ци­о­ни­ра­не на сме­се­на Бъл­га­ро-Сръб­с­ко-Ма­ке­дон­с­ка Биз­нес Ка­ма­ра ка­то ко­ор­ди­на­ци­о­нен ин­вес­ти­ци­о­нен хъб за мал­ки и сред­ни пред­п­ри­я­тия в об­ласт­та на зе­ме­де­лие, хра­ни­тел­но-вку­со­ва и тек­с­тил­но-ши­ваш­ка про­миш­ле­ност, фар­ма­цев­ти­ка, стро­и­тел­с­т­во, ту­ри­зъм и бал­не­о­ло­гия.

Из­пол­з­вам всич­ки­те си въз­мож­нос­ти и кон­так­ти, за да прив­ле­ка и раз­вия в об­щи­на­та ин­вес­ти­ции. Но знам и, че го­ле­ми­ят биз­нес ра­бо­ти доб­ре там, къ­де­то за­ко­ни­те и пра­ви­ла­та са ус­той­чи­ви, не се про­ме­нят съг­лас­но нас­т­ро­е­ни­е­то на кме­та и мо­же да се пла­ни­ра го­ди­ни нап­ред. Ут­вър­де­на­та ве­че за 3 кмет­с­ки ман­да­та сис­те­ма за под­ку­пи и ко­рум­пи­ра­не спъ­ва ра­зум­ния и чес­тен биз­нес. И най-от­го­вор­но в ка­чес­т­во­то си на бан­ков, фи­нан­сов и биз­нес кон­сул­тант Ви каз­вам, че всич­ко то­ва во­ди до то­тал­ни за­гу­би не са­мо за биз­не­са, но и за об­щи­на­та и хо­ра­та. Кой биз­нес ще стои тук, за да гу­би?

Ето и при­мер. Най-го­ля­ма­та фаб­ри­ка за пе­ле­ти е про­ек­ти­ра­на и из­г­ра­де­на от кюс­тен­ди­лец в Кюс­тен­дил. То­ва си е ед­на от­лич­на вът­реш­на ин­вес­ти­ция, жиз­не­но не­об­хо­ди­ма на хо­ра­та в об­щи­на­та. Мъ­чи се да ра­бо­ти че­ти­ри го­ди­ни тук, но не се из­дър­жа до без­к­рай, и ето се­га, днес бук­вал­но, фаб­ри­ка­та се пре­мес­т­ва в съ­сед­на об­щи­на, къ­де­то биз­нес­к­ли­ма­тът е по-за­ко­нен и пред­ви­дим. Ще си сто­ят на сту­де­но кюс­тен­дил­ци през зи­ма­та. До­се­гаш­на­та уп­ра­ва на гра­да студ им под­гот­ви.

- Мо­же ли всич­ко то­ва да се про­ме­ни?

- Да, в мое ли­це въз­мож­ност­та е ре­ал­на. Аз пра­вя не­ща­та, не го­во­ря из­лиш­ни при­каз­ки. И кюс­тен­дил­ци ве­че виж­дат то­ва. Пос­та­вям ка­то ос­нов­ни прин­ци­пи за­кон­ност и чес­т­ност в об­щин­с­ко­то уп­рав­ле­ние. И ре­ал­но ве­че от­с­то­я­вам за­кон­ност­та и чес­т­ност­та на из­бор­ния про­цес. Срещ­нах се с ОИК Кюс­тен­дил, не бя­ха мно­го гос­топ­ри­ем­ни, но раз­б­ра­ха, че на те­зи из­бо­ри ня­ма да им раз­ре­шим да пра­вят опи­ти да фал­ши­фи­ци­рат во­та на граж­да­ни­те.

Обе­ща­вам, че вра­та­та на кмет­с­кия ка­би­нет ще бъ­де от­во­ре­на за всич­ки. И се­га вра­та­та на офи­са на ини­ци­а­тив­ния ко­ми­тет е от­во­ре­на за всич­ки. Все­ки ден ми­на­ват кюс­тен­дил­ци, спо­де­лят си тре­во­га­та, да­ват съ­ве­ти. Всич­ко за­пис­ва­ме, за­що­то все­ки чо­век за нас е ва­жен.

Обе­ща­вам проз­рач­ност в ра­бо­та­та на кме­та, ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та, в об­щин­с­ко­то фи­нан­си­ра­не и бю­дже­ти­ра­не. И виж­те къ­де е офи­са на ини­ци­а­тив­ния ко­ми­тет - в цен­тъ­ра на Кюс­тен­дил, на пло­ща­да, ви­дим и дос­тъ­пен за всич­ки. Все­ки, кой­то ми­не лес­но и от­да­леч ще ви­ди как­во пра­вим в то­зи офис. Ка­же­те ми къ­де са пре­диз­бор­ни­те офи­си на опо­нен­ти­те ми? Виж­да ли се как­во се вър­ши в тях? За­що­то, кой­то си е да­ла­ве­ра­джия и в пре­диз­бор­на кам­па­ния се крие от из­би­ра­те­ли­те си.

Обе­ща­вам про­мя­на за Кюс­тен­дил. Про­мя­на­та за­поч­ва с кни­ги­те. Всич­ки ис­тин­с­ки ре­во­лю­ции с кни­ги са за­поч­на­ли. И вче­ра на пред­с­та­вя­не­то на уп­рав­лен­с­ка­та прог­ра­ма съб­рах­ме 150 кни­ги, ко­и­то ще да­рим на дра­го сър­це на кюс­тен­дил­с­ки­те чи­та­лищ­ни и учи­лищ­ни биб­ли­о­те­ки. Кни­ги тряб­ват. Кюс­тен­дил е за кул­ту­ра, а не за об­щин­с­ка ко­руп­ция. 

- Ис­ка­те да ка­же­те, че ве­че из­пъл­ня­ва­те прог­ра­ма­та си?

- Аз каз­вам и пра­вя, из­пъл­ня­вам. Кам­па­ни­я­та е за то­ва - да по­ка­же все­ки как­во пра­ви за доб­ру­ва­не­то на об­щи­на­та и хо­ра­та. Не са­мо да си го­во­рим как­во е доб­ре да се нап­ра­ви, как­во ис­ка­ме да нап­ра­вим, как­во мо­жем да нап­ра­вим, ако Как­во зна­чи то­ва ако? Мо­е­то ве­рую е все­ки кюс­тен­ди­лец, кой­то ми­лее за гра­да си, за се­мейс­т­во­то си, за де­ца­та си е длъ­жен да да­де мак­си­му­ма от се­бе си. Аз съм Ми­лев и ми­лея за Кюс­тен­дил.

 

 

 


Всички новини от категория Местни избори 2019.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com