Понеделник,

Никой не може да пренебрегва Бургас

От: Ина Кън­че­ва -
201
Никой не може да пренебрегва Бургас
A
A
A

Пра­вим Дет­с­ка­та уни­вер­си­тет­с­ка бол­ни­ца, ре­мон­ти­ра­ме всич­ки пе­ди­ат­рич­ни ка­би­не­ти

Ра­бо­тя за доб­ро об­ра­зо­ва­ние, ре­а­ли­за­ция на мла­ди­те и гри­жа за въз­рас­т­ни­те хо­ра, каз­ва Ди­ми­тър Ни­ко­лов

  • Аре­на "Бур­гас" ще е го­то­ва до ня­кол­ко ме­се­ца, пра­вя и 6 мал­ки спор­т­ни за­ли
  • Има­ме идея да от­во­рим Ави­а­ци­о­нен цен­тър за обу­че­ние на пи­ло­ти
  • От 950 се­га ка­ме­ри­те за ви­де­о­наб­лю­де­ние ще ста­нат 1800
  • Из­г­раж­да­ме 5 но­ви ин­дус­т­ри­ал­ни зо­ни
  • До­го­ди­на стар­ти­ра­ме прог­ра­ма за ма­со­во об­ла­го­ро­дя­ва­не на квар­та­ли­те

- Г-н Ни­ко­лов, обя­вих­те още по-ам­би­ци­оз­на прог­ра­ма до­ри и от пред­ход­ния си ман­дат. В Бур­гас ко­мен­ти­рат, че про­ек­ти­те ви са с ма­щаб за це­лия ре­ги­он. Ще ус­пе­е­те ли на­ис­ти­на да ги ре­а­ли­зи­ра­те? 

- Да. Прог­ра­ма­та с про­ек­ти­те, ко­и­то обе­щах пре­ди 4 го­ди­ни, се ока­за мно­го по-мал­ка от то­ва, ко­е­то до­пъл­ни­тел­но аз и мо­ят екип ус­пях­ме да ре­а­ли­зи­ра­ме. Се­гаш­на­та с но­ви­те про­ек­ти не е прос­то пре­диз­бор­на бро­шу­ра. За мен е офи­ци­а­лен до­ку­мент и ра­бот­на прог­ра­ма, вър­ху ко­и­то пи­ше мо­е­то име. И бур­газ­лии зна­ят - щом съм обя­вил про­ект, той ще се слу­чи. Всъщ­ност прог­ра­ма­та не ка­сае са­мо след­ва­щи­те че­ти­ри го­ди­ни, тя е ос­но­во­по­ла­га­ща и съ­дър­жа клю­чо­ви стъп­ки, ко­и­то ще да­дат сво­е­то по­ло­жи­тел­но от­ра­же­ние за мно­го вре­ме нап­ред.  

- Ка­то Ви слу­шам, не ос­та­вя­те усе­ща­не­то за ру­тин­ност, не сте за­гу­би­ли хъс и упо­ри­тост. За Вас каз­ват, че сте един от най-ус­пеш­ни­те кме­то­ве в Бъл­га­рия, но яв­но не се ос­ла­ня­те са­мо на то­ва? 

- Не си па­дам по кла­са­ци­и­те. За мен все­ки пос­тиг­нат ус­пех за гра­да ве­че е стар ус­пех. Ня­ма вре­ме за ус­по­ко­е­ние и до­вол­с­т­во. Вре­ме­то, в ко­е­то жи­ве­ем, е тол­ко­ва ди­на­мич­но, че ако на­ма­лиш тем­по­то, ако не пос­та­виш хо­ри­зонт за раз­ви­тие за го­ди­ни нап­ред, ус­пе­хи­те се то­пят ка­то сняг, а гра­дът ни ще бъ­де из­п­ре­ва­рен ско­рос­т­но. Ви­на­ги съм си пос­та­вял ви­со­ки це­ли през го­ди­ни­те и се­га не е по-раз­лич­но, да­же ис­кам мно­го по­ве­че за Бур­гас. 

- Об­ра­зо­ва­ни­е­то ли е го­ле­ми­ят коз на Бур­гас в със­те­за­ни­е­то за прив­ли­ча­не на мла­ди хо­ра и ин­вес­ти­то­ри?

- Ин­вес­ти­ци­и­те в об­ра­зо­ва­ние ще про­дъл­жат, за да бъ­дем все по-кон­ку­рен­тос­по­соб­ни и прив­ле­ка­тел­ни за ин­вес­ти­то­ри­те. Го­ля­мо­то пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во пред Бур­гас е да под­гот­ви кон­ку­рен­т­ни за ус­ло­ви­я­та на съв­ре­мен­ния свят мла­ди хо­ра. Пър­во­то и най-важ­но изис­к­ва­не на все­ки ин­вес­ти­тор ве­че до­ри не е це­на­та на те­ре­на, а оси­гу­ря­ва­не­то на ква­ли­фи­ци­ра­ни кад­ри за тех­ни­те пред­п­ри­я­тия и офи­си. За­то­ва за­поч­ва­ме от дет­с­ка­та гра­ди­на - с изу­ча­ва­не на ан­г­лийс­ки език и на­чал­но ком­пю­тър­но об­ра­зо­ва­ние. Ще про­дъл­жим с об­но­вя­ва­не­то на ка­би­не­ти­те в про­фе­си­о­нал­ни­те гим­на­зии, къ­де­то стар­ти­ра при­ем в но­ви съв­ре­мен­ни спе­ци­ал­нос­ти, ко­и­то се тър­сят на па­за­ра на тру­да. Има­ме идея да от­во­рим Ави­а­ци­о­нен цен­тър за обу­че­ние на пи­ло­ти - смя­там, че ще е по­лез­на въз­мож­ност за ре­а­ли­за­ция на мла­ди­те. 

Не са­мо ня­ма да зак­ри­ва­ме Мор­с­ко­то учи­ли­ще, а ще го ре­мон­ти­ра­ме и под­к­ре­пим, за да тръг­не по нов път. Ще из­г­раж­да­ме но­ви сгра­ди за дет­с­ки гра­ди­ни и раз­ши­ря­ва­не на учи­ли­ща­та, за­що­то, въп­ре­ки но­во­из­г­ра­де­ни­те до мо­мен­та, те все още не дос­ти­гат. Ще про­дъл­жим да под­к­ре­пя­ме на­ши­те уни­вер­си­те­ти и сту­ден­ти­те в най-тър­се­ни­те спе­ци­ал­нос­ти. Бур­гас е бил още­тен по вре­ме­то на со­ци­а­лиз­ма по от­но­ше­ние на от­к­ри­ва­не­то на уни­вер­си­те­ти. За­то­ва об­ща­та во­ля на бур­газ­лии, ко­я­то се опит­вам да ре­а­ли­зи­рам от ня­кол­ко го­ди­ни, е раз­к­ри­ва­не­то на фи­ли­а­ли на вис­ши учеб­ни за­ве­де­ния в Бур­гас. То­ва е труд­на и не­рав­но­пос­та­ве­на бит­ка, но пък ка­сае це­лия ре­ги­он. Ве­че има­ме Ме­ди­цин­с­ки уни­вер­си­тет и фи­ли­ал на На­ци­о­нал­на­та ху­до­жес­т­ве­на ака­де­мия в Бур­гас. Во­дим пре­го­во­ри и с дру­ги уни­вер­си­те­ти и съм оп­ти­мист, че ще ус­пе­ем да ги прив­ле­чем. Пак каз­вам - ин­вес­ти­ци­и­те в об­ра­зо­ва­ни­е­то са из­к­лю­чи­тел­но важ­ни за це­лия ре­ги­он. Та­ка мла­ди­те хо­ра ще про­дъл­жат да из­би­рат Бур­гас, за­що­то е удо­бен град, с най-доб­ри­те учи­ли­ща и дет­с­ки гра­ди­ни, мо­де­рен град­с­ки тран­с­порт, с въз­мож­нос­ти за спорт и от­дих.

- Г-н Ни­ко­лов, още ед­на не­рав­на бит­ка - с не­дос­та­тъч­ни­те те­ри­то­рии око­ло Бур­гас за ин­вес­ти­ции, скъ­пи­те имо­ти на зе­ми­те към мо­ре­то. Въз­мож­но ли е са­мо на ту­ри­зъм да раз­чи­та гра­дът? И ка­то ця­ло - про­ме­ни­ха ли се изис­к­ва­ни­я­та на ин­вес­ти­то­ри­те през го­ди­ни­те?

- През из­ми­на­лия ман­дат мно­го хо­ра ме уп­рек­ва­ха за­що "на­ли­вам" сред­с­т­ва в не­ви­ди­ми за бур­газ­лии дей­нос­ти - ка­то от­чуж­да­ва­не, за­сип­ва­не на бла­тис­ти те­ре­ни, по­ла­га­не под зе­мя­та на тръ­би, оп­ти­ка и та­ка на­та­тък, вмес­то да сло­жа при­мер­но пей­ки пред всич­ки бло­ко­ве, ко­е­то съ­що е важ­но, раз­би­ра се. Го­во­ря за но­ва­та ин­дус­т­ри­ал­на зо­на. След ня­кол­ко го­ди­ни уси­лия, оба­че, те­ре­ни­те там ве­че са из­ку­пе­ни и са­мо след ня­кол­ко ме­се­ца ще за­поч­нат да се от­к­ри­ват но­ви пред­п­ри­я­тия. Дос­тъп­ност­та на ин­дус­т­ри­ал­ни­те зо­ни и въз­мож­ност­та за ле­сен дос­тъп на хо­ра, су­ро­ви­на и го­то­ва про­дук­ция е за­дъл­жи­тел­но изис­к­ва­не на ин­вес­ти­то­ри­те. Ве­че ни­кой не ин­вес­ти­ра сред­с­т­ва в пус­ти те­ре­ни, на ко­и­то те­пър­ва тряб­ва да се пре­кар­ва ин­ф­рас­т­рук­ту­ра, да се ва­дят ку­пи­ща до­ку­мен­ти и то­ва да от­не­ма го­ди­ни. В град, за­о­би­ко­лен от мо­ре­то и три езе­ра, не е лес­но да се оси­гу­рят не­об­хо­ди­ми­те прос­т­ран­с­т­ва за раз­ви­тие на биз­не­са. Се­га ре­кул­ти­ви­ра­ме бив­ше­то де­по за стро­и­тел­ни от­па­дъ­ци на вхо­да на к-с "Ме­ден руд­ник", къ­де­то ще бъ­де си­ту­и­ра­на но­ва­та ин­дус­т­ри­ал­на зо­на Юг-За­пад. Про­дъл­жа­ва­ме с ин­вес­ти­ции в до­веж­да­ща ин­ф­рас­т­рук­ту­ра и през след­ва­щи­те го­ди­ни ще по­ви­шим ин­те­ре­са към пет но­ви ин­дус­т­ри­ал­ни зо­ни - Юг-За­пад, Де­ве­ти ки­ло­ме­тър, "Дол­но Езе­ро­во", Рав­нец и край кв. "Чер­но мо­ре". С но­ви ло­ка­ли ще по­доб­рим об­с­луж­ва­не­то на съ­щес­т­ву­ва­щи­те - нап­ри­мер, до ин­дус­т­ри­ал­на зо­на "По­бе­да". Нап­ред­ва­ме и с из­гот­вя­не­то на пре­дин­вес­ти­ци­он­ни про­уч­ва­ния за оси­гу­ря­ва­не на тран­с­пор­т­на свър­за­ност чрез че­ти­ри­лен­то­ви пъ­ти­ща меж­ду об­щин­с­ки­те цен­т­ро­ве в об­ласт­та - Бур­гас - Мал­ко Тър­но­во, Бур­гас - Сре­дец и Бур­гас - Ай­тос. То­ва ще да­де въз­мож­ност за ре­ги­о­нал­ни про­ек­ти, на­со­че­ни към оси­гу­ря­ва­не на по-доб­ри ус­ло­вия за ико­но­ми­чес­ко раз­ви­тие на це­лия ре­ги­он.

- Има ли дру­га бъл­гар­с­ка об­щи­на, ко­я­то са­ма да строи бол­ни­ци? То­ва не е ли ра­бо­та на дър­жа­ва­та? Обя­вих­те пос­т­ро­я­ва­не­то на дет­с­ка бол­ни­ца - ще се спра­ви­те ли?

- Дет­с­ка­та бол­ни­ца ня­ма да е пър­ва­та, в чи­е­то съз­да­ва­не учас­т­ва­ме. Чрез пуб­лич­но-час­т­но пар­т­ньор­с­т­во пар­т­ни­рах­ме при пос­т­ро­я­ва­не­то на бол­ни­ца­та в "Ме­ден руд­ник". Из­ця­ло със соб­с­т­ве­ни си­ли из­г­ра­дих­ме но­ва­та он­ко­ло­гич­на по­лик­ли­ни­ка към Ком­п­лек­сен он­ко­ло­ги­чен цен­тър - Бур­гас. Пос­т­ро­их­ме сгра­да­та на но­вия Ме­ди­цин­с­ки фа­кул­тет. На ба­за на то­зи опит съм си­гу­рен, че ще ус­пе­ем и с Дет­с­ка­та уни­вер­си­тет­с­ка бол­ни­ца с де­но­но­щен спе­шен цен­тър, ко­я­то да обе­ди­ни всич­ки пе­ди­ат­рич­ни спе­ци­ал­нос­ти на ед­но мяс­то за ком­п­лек­с­но ле­че­ние на де­ца­та. И не са­мо то­ва - пред­виж­дам ре­монт на всич­ки пе­ди­ат­рич­ни ка­би­не­ти и ча­кал­ни в по­лик­ли­ни­ки­те, как­то и до­о­бо­руд­ва­не на он­ко­дис­пан­се­ра със съв­ре­мен­на апа­ра­ту­ра.

- На мно­го мес­та в Бур­гас се виж­дат бла­го­ус­т­ро­е­ни вът­реш­нок­вар­тал­ни прос­т­ран­с­т­ва, но още мно­го бур­газ­лии очак­ват то­ва да се слу­чи и пред тех­ния дом. Ще про­дъл­жи­те ли с та­зи прог­ра­ма?

- От до­го­ди­на стар­ти­ра­ме прог­ра­ма за ма­со­во об­ла­го­ро­дя­ва­не на квар­та­ли­те. Съз­да­вам зве­но за ежед­не­вен кон­т­рол на чис­то­та­та, ули­ци­те, плоч­ки­те, тро­то­а­ри, счу­пе­ни дет­с­ки и спор­т­ни съ­о­ръ­же­ния, пар­ко­ва ме­бел, стъл­би, асан­сьо­ри. Та­ка мно­го по-бър­зо ще ре­а­ги­ра­ме при счу­пе­ни съ­о­ръ­же­ния на пло­щад­ки нап­ри­мер, или при нуж­да от спеш­но око­ся­ва­не и по­чис­т­ва­не. Цел­та е да се под­к­ре­пят про­ек­ти за бла­го­ус­т­ро­я­ва­не, за ко­и­то има кон­сен­сус на жи­ве­е­щи­те там. За­що­то до­се­гаш­на­та ми прак­ти­ка по­каз­ва, че ед­ни не ис­кат дет­с­ка пло­щад­ка пред бло­ка, за­що­то би­ло шум­но. Дру­ги ис­кат пар­ко­мес­та, тре­ти зе­ле­на площ и мно­го чес­то ху­ба­ви при­до­бив­ки раж­дат кон­ф­лик­ти меж­ду са­ми­те хо­ра. За­то­ва с но­ва­та прог­ра­ма ще да­дем въз­мож­ност на съ­се­ди­те да об­съж­дат идеи и да из­ля­зат с об­що мне­ние. Та­ка ще се рад­ват на то­ва, ко­е­то са пос­тиг­на­ли за­ед­но, а и ще го па­зят по-доб­ре. Ван­да­лиз­мът в гра­да все още е го­лям и всич­ки за­ед­но тряб­ва да се бо­рим с не­го. Не­ка ру­ша­щи­те об­що­то иму­щес­т­во да зна­ят, че от 950 се­га ка­ме­ри­те за ви­де­о­наб­лю­де­ние в Бур­гас през след­ва­щи­те 4 го­ди­ни ще ста­нат 1800.

- Ще ста­не ли най-нак­рая го­то­ва за­ла "Аре­на Бур­гас" - спор­т­на­та об­щес­т­ве­ност не са­мо в Бур­гас я очак­ва с не­тър­пе­ние?

- За­ла­та ще е го­то­ва до ня­кол­ко ме­се­ца. Ще има бли­зо 7000 се­дя­щи мес­та, ко­и­то мо­гат да стиг­нат за­ед­но с пра­вос­то­я­щи­те до 12 000 за го­ле­ми кон­цер­ти. Към нея ще има и бли­зо 1000 пар­ко­мес­та. "Аре­на Бур­гас" ще бъ­де цен­на при­до­бив­ка за на­шия град, за­що­то ще прив­ли­ча мно­го по­се­ти­те­ли от стра­на­та и чуж­би­на. А то­ва е по­лез­но за мес­т­на­та ико­но­ми­ка. За мен е ва­жен не са­мо про­фе­си­о­нал­ни­ят спорт, та­ка че на­ме­ре­ни­е­то ми е да бъ­дат из­г­ра­де­ни и 6 мал­ки спор­т­ни за­ли в к-с "Из­г­рев", к-с "Бра­тя Ми­ла­ди­но­ви", к-с "Зор­ни­ца", к-с "Сла­вей­ков", к-с "Ме­ден руд­ник" и кв. "Са­ра­фо­во". Те ще пре­дос­та­вят въз­мож­ност на мно­го бур­газ­лии да прак­ти­ку­ват лю­би­тел­с­ки спорт през сво­бод­но­то си вре­ме бли­зо до до­ма. В гра­фи­ка им, раз­би­ра се, ще мо­гат да се вклю­чат и спор­т­ни­те клу­бо­ве.

- За мла­ди­те се пра­ви мно­го и то­ва е вид­но, но пред­виж­да­те ли не­що за улес­ня­ва­не жи­во­та на въз­рас­т­ни­те бур­газ­лии?

- Мно­го е важ­но за мен да стиг­не до по­ве­че пот­ре­би­те­ли но­ви­ят ни про­ект за над­г­ра­де­на с ме­ди­цин­с­ко об­с­луж­ва­не "Пат­ро­наж­на гри­жа за въз­рас­т­ни хо­ра и ли­ца с ув­реж­да­ния". Ве­че наз­на­чих 30 ду­ши екип - ле­ка­ри, са­ни­та­ри, пси­хо­лог, со­ци­ал­ни ра­бот­ни­ци, ко­и­то ще по­ма­гат на въз­рас­т­ни, бол­ни и са­мот­ни хо­ра. Мно­го е важ­но въз­рас­т­ни­те хо­ра да во­дят ак­ти­вен жи­вот. За­то­ва, из­вън бю­дже­та за из­д­ръж­ка­та на пен­си­о­нер­с­ки­те клу­бо­ве, ще има прог­ра­ма за фи­нан­си­ра­не на дей­ност­та им - пъ­ту­ва­ния за учас­тие в кон­кур­си, за кул­тур­на дей­ност и спорт.

- Как Бур­гас ще прив­ли­ча ту­рис­ти през след­ва­щи­те го­ди­ни?

- Мно­го са про­ек­ти­те. Пред­виж­дам да мо­же да се пъ­ту­ва от/до пет точ­ки - Мор­с­ка га­ра, прис­та­ни­ще "Са­ра­фо­во", ос­т­ро­ва, но­ва­та лод­кос­то­ян­ка в "Край­мо­рие" и бъ­де­щия за­щи­тен прис­тан в Чен­ге­не ске­ле. Ще за­ку­пим още ед­но ко­раб­че, по­доб­но на "Анас­та­сия". В Чен­ге­не ске­ле ще съз­да­дем нов ет­ног­раф­с­ки ком­п­лекс, за кой­то ще ни по­мог­нат и ри­ба­ри­те - ще ста­не ин­те­рес­но мяс­то. Прик­люч­ва стро­и­тел­с­т­во­то на но­вия Кон­г­ре­сен цен­тър, а прис­та­ни­ще­то ни ста­ва все по-прив­ле­ка­тел­но. Ако си спом­ня­те, са­мо пре­ди три го­ди­ни там бе­ше заб­ра­нен дос­тъ­път на хо­ра. Смя­там още по-ак­тив­но да раз­ви­ва­ме и кул­тур­ния, спор­т­ния и кон­г­рес­ния ту­ри­зъм, за­що­то то­ва е на­чин да прив­ли­ча­ме по­се­ти­те­ли из­вън ак­тив­ния се­зон.

- От как­во има най-мно­го нуж­да Бур­гас в мо­мен­та и през след­ва­щи­те го­ди­ни?

- От еди­но­мис­лие, об­ща гри­жа, об­щи при­о­ри­те­ти. И да не гу­бим вре­ме в без­с­мис­ле­ни спо­ро­ве, ко­и­то спи­рат до­ри и мал­ки про­ек­ти, за­що­то то­ва изяж­да вре­ме­то за ра­бо­та по важ­ни­те пер­с­пек­ти­ви на Бур­гас. Тряб­ва да се кон­цен­т­ри­ра­ме вър­ху го­ле­ми­те це­ли на гра­да - а те са здра­ве­о­паз­ва­не­то, об­ра­зо­ва­ни­е­то и прив­ли­ча­не­то на ин­вес­ти­то­ри. Три­те те­ми са об­вър­за­ни по­меж­ду си и са оп­ре­де­ля­щи за раз­ви­ти­е­то на гра­да. То­ва, ко­е­то смя­там за своя най-го­ля­ма гор­дост, е, че през из­ми­на­ли­те го­ди­ни ус­пях да вър­на Бур­гас на по­ла­га­що­то му се мяс­то - в кла­са­ци­я­та на го­ле­ми­те бъл­гар­с­ки гра­до­ве, ко­и­то не мо­гат да бъ­дат ели­ми­ни­ра­ни от го­ле­ми­те про­ек­ти на дър­жа­ва­та. Ве­че всич­ки зна­ят, че ни­кой не мо­же да пре­неб­рег­ва гра­да ни.

- Ус­пе­хът на Бур­гас е ва­жен, за­що­то...?

- За­що­то всич­ки ис­ка­ме гра­дът ни да про­дъл­жи да се раз­ви­ва. За­що­то ус­пе­хът на Бур­гас за­ви­си от все­ки от нас. Наш дълг е да ос­та­вим по­ве­че на те­зи, ко­и­то ид­ват след нас. А те - по­ве­че на след­ва­щи­те. Ус­пе­хът на все­ки един град е ус­пех за дър­жа­ва­та.

 

 


Всички новини от категория Местни избори 2019.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com