Петък,

Въз­мез­ди­е­то Ни­щож­на сдел­ка

От: Ети Ко­ле­ва -
A
A
A
  • От пред­при­я­тия за 140 млрд. дър­жа­ва­та взе­ла са­мо 6 млрд. ле­ва кеш
  • Раз­пли­та се Гор­ди­е­ви­ят въ­зел за 14 от го­ле­ми­те при­ва­ти­за­ции на пре­хо­да

"Та­зи стра­ни­ца от един нес­пра­вед­лив кри­ми­на­лен пре­ход тряб­ва да бъ­де зат­во­ре­на". Ду­ми­те на глав­ни­ят про­ку­рор Иван Ге­шев, из­ре­че­ни пре­ди бро­е­ни дни по по­вод бан­дит­ска­та при­ва­ти­за­ция у нас, за по­ре­ден път обо­ри­ха скеп­ти­ци­те, че об­ви­ни­тел № 1 ще ус­пее да из­пъл­ни обе­ща­ни­е­то си: да въз­да­де спра­вед­ли­вост за го­ля­мо­то ог­раб­ва­не у нас.

В про­ку­ра­ту­ра­та ве­че пос­тъ­пи

док­ла­дът на ДАНС за пър­ви­те 14 го­ле­ми

при­ва­ти­за­ци­он­ни сдел­ки на Пре­хо­да. Про­ку­ро­ри от ВКП за­поч­на­ха да из­вър­шват про­вер­ка по две ли­нии. Пър­ва­та е на­ка­за­тел­но-пра­вен ана­лиз, а имен­но - да­ли има дан­ни за из­вър­ше­ни прес­тъп­ле­ния, из­тек­ли ли са дав­нос­тни­те сро­ко­ве, за осъ­де­ни или  оп­рав­да­ни ли­ца. Вто­ра­та е граж­дан­ско - съ­де­бен надзор. "Тряб­ва да е яс­но, че за ни­щож­ни­те сдел­ки ня­ма дав­ност", при­пом­ни глав­ни­ят про­ку­рор. Имен­но то­ва е раз­ков­ни­че­то. Въз­мез­ди­е­то се на­ри­ча "ни­щож­на сдел­ка". В слу­ча­и­те, в ко­и­то дав­нос­тта е из­тек­ла, а се до­ка­же по без­спо­рен на­чин, че сдел­ка­та е би­ла в ущърб на дър­жа­ва­та, ре­сор­ни­те ми­нис­тер­ства  ще ис­кат от съ­да об­я­вя­ва­не­то й за ни­щож­на.

"В един друг пе­ри­од, при един друг гла­вен про­ку­рор, то­га­ваш­но­то пра­ви­тел­ство е от­не­ло въз­мож­нос­тта на про­ку­ра­ту­ра­та да ата­ку­ва сдел­ки­те в съ­да, ко­е­то бе нап­ра­ве­но съз­на­тел­но и с по­ли­ти­чес­ка цел на оно­ва уп­рав­ле­ние, за да мо­же да се кра­де без­на­ка­за­но. Се­га про­ку­ра­ту­ра­та мо­же да из­вър­ши ана­лиз и да сиг­на­ли­зи­ра съ­от­вет­ни­те ми­нис­тер­ства, ко­и­то да пред­при­е­мат дейс­твия в бъл­гар­ския съд за об­я­вя­ва­не на сдел­ки­те за ни­щож­ни", об­яс­ни Ге­шев.

Очак­ва се до дни ре­зул­та­ти­те от ана­ли­за да бъ­дат об­я­ве­ни от ВКП. Иван Ге­шев на­пом­ни, че об­щи­ят брой на про­ве­ря­ва­ни­те при­ва­ти­за­ци­он­ни сдел­ки е 7000. Спо­ред не­го зна­чи­тел­на част от тях са би­ли "го­ля­ма краж­ба, ка­то еди­ни­ци са ста­на­ли ми­ли­о­не­ри на гър­ба на бъл­гар­ски­те граж­да­ни, ко­и­то очак­ват спра­вед­ли­вост".

Ис­ти­на­та е, че са­мо 6 млрд. ле­ва са влез­ли кеш в бъл­гар­ска­та хаз­на от раз­дър­жа­ве­ни­те по вре­ме на при­ва­ти­за­ци­я­та ак­ти­ви на об­ща стой­ност 140 млрд. ле­ва.

Пе­чал­на­та рав­нос­мет­ка лъс­на

в ин­тер­вю на дъл­го­го­диш­ния член на Надзор­ния съ­вет на Аген­ци­я­та за при­ва­ти­за­ция и след­при­ва­ти­за­ци­о­нен кон­трол Ру­си Стат­ков. Тя  по­каз­ва, че хаз­на­та е би­ла ужи­ле­на с 23 пъ­ти по-мал­ки пос­тъп­ле­ния от ре­ал­на­та це­на на про­да­де­но­то.

Пред БНТ Стат­ков об­яс­ни, че въп­рос­ни­те ак­ти­ви са про­да­де­ни при три­те ви­да при­ва­ти­за­ция - ма­со­ва, ка­со­ва и чрез ра­бот­ни­чес­ко-ме­ниджър­ски дру­жес­тва, ка­то най-го­ля­ма­та част от пред­при­я­ти­я­та са раз­дър­жа­ве­ни по вре­ме­то на  бив­шия пре­ми­ер Иван Кос­тов. В съ­що­то вре­ме, от ду­ми­те на Стат­ков ста­на яс­но, че при ка­би­не­та Кос­тов, при кой­то са про­да­де­ни най-мно­го за­во­ди, в хаз­на­та са влез­ли най-мал­ко па­ри - са­мо око­ло ми­ли­ард ле­ва кеш. Най-мно­го сред­ства е до­нес­ла при­ва­ти­за­ци­я­та при ка­би­не­та "Сак­ско­бур­ггот­ски" - над 3 млн. ле­ва кеш.

Об­що при­ва­ти­за­ци­он­ни­те сдел­ки са би­ли око­ло 9900, но в аген­ци­я­та, от­го­ва­ря­ща за след­при­ва­ти­за­ци­он­ния кон­трол е има­ло до­ку­мен­та­ция за са­мо 6700-6800 от тях. "Над две хи­ля­ди и ку­сур се гу­бе­ха", раз­кри още Стат­ков. Още пред фев­ру­а­ри той об­яс­ни, че за зa привaтизaци­ятa нa мecoкoмбинaтитe изоб­що нямa дoкумeнти. "Ниe знaeм, зaщoтo cъб­рaхмe вcич­ки eкcпeрти oт ми­ниcтeрcтвaтa. Тe cи нocихa бук­вaлнo в чувaли, тoвa, c кoeтo рaзпoлaгaхa", раз­ка­за то­га­ва eкcпeртът. Се­га до­пъл­ни, че

ужил­ва­не­то на хаз­на­та

е ста­ва­ло по ня­кол­ко нап­рав­ле­ния, но глав­но чрез сключ­ва­не на анек­си към до­го­во­ри­те за при­ва­ти­за­ция, с ко­и­то се оп­ро­ща­ват за­дъл­же­ни­я­та на но­ви­те соб­стве­ни­ци. Та­ка се сти­га до аб­сур­да ка­то то­зи при "Кре­ми­ков­ци", кой­то бе­ше про­да­ден за 1 до­лар по вре­ме­то на ка­би­не­та "Кос­тов" сре­щу обе­ща­ние но­ви­ят соб­стве­ник да из­пла­ти дъл­го­ве­те му. В съ­що­то вре­ме, са­мо ме­сец след по­куп­ка­та, въп­рос­ни­те дъл­го­ве за­поч­ват да се оп­ро­ща­ват от то­га­ваш­но­то пра­ви­тел­ство.

"Са­ма­та при­ва­ти­за­ция ка­то про­це­ду­ра ста­на по един без­край­но неп­роз­ра­чен на­чин, за­що­то яв­но пред­ва­ри­тел­но се зна­е­ше, да ре­чем, че "ще да­дем то­зи за­вод на то­зи чо­век", раз­ка­за не­от­дав­на и по­чет­ни­ят пред­се­да­тел на КТ "Под­кре­па" Кон­стан­тин Трен­чев, ка­то до­пъл­ни, че впос­лед­ствие при­ва­ти­за­то­рът за­поч­ва да уни­що­жа­ва пред­при­я­ти­е­то. "Ос­лу­шал се и за­поч­ва да ре­же пред­при­я­ти­е­то, нак­рая ни­то има пер­со­нал, ни­то ин­вес­ти­ци­я­та е нап­ра­ве­на, ни­то е под­го­нен от Аген­ци­я­та за след­при­ва­ти­за­ци­о­нен кон­трол, ни­то сдел­ка­та е раз­ва­ле­на", въз­му­ти се д-р Трен­чев.

Стат­ков пък по­со­чи, че в пе­ри­о­да 2002-2003 г. в зве­но­то, кон­тро­ли­ра­що след­при­ва­ти­за­ци­он­ния про­цес, е би­ло от­че­те­но, че над ми­ли­ард ин­вес­ти­ции не са ре­а­ли­зи­ра­ни, за­що­то

ус­ло­ви­я­та по сдел­ки­те са би­ли пре­до­го­во­ре­ни

"Кой­то и да е спе­че­лил, как­то и да е спе­че­лил, впос­лед­ствие се пра­ви анекс и му се на­ма­ля­ва за­дъл­же­ни­е­то. То­ва е про­ти­во­кон­сти­ту­ци­он­но, за­що­то при­ви­ле­ги­ро­ва ед­ни ли­ца за смет­ка на дру­ги. Съз­да­ваш твои ка­пи­та­лис­ти", ко­мен­ти­ра Стат­ков.

Бив­ши­ят пре­ми­ер Иван Кос­тов е по­ло­жил всич­ки уси­лия с влас­тта си на ми­нис­тър-пред­се­да­тел, за да поп­ре­чи на про­ку­ра­ту­ра­та да тър­си от­го­вор­ност за бан­дит­ска­та при­ва­ти­за­ция по не­го­во вре­ме, каз­ва и то­га­ваш­ни­ят гла­вен про­ку­рор Ни­ко­ла Фил­чев. "Пър­во - из­ме­ни всич­ки за­ко­ни, от­не въз­мож­нос­тта на про­ку­ра­ту­ра­та да от­не­се въп­ро­са до съ­да да­ли да­де­на сдел­ка тряб­ва да се из­вър­ши или не", по­соч­ва бив­ши­ят об­ви­ни­тел №1 и до­пъл­ва: "Та­зи при­ва­ти­за­ция, то­ва раз­дър­жа­вя­ва­не, та­зи кла­со­ва ди­фе­рен­ци­а­ция бе­ше из­вър­ше­на по прес­тъ­пен на­чин. Неслу­чай­но хо­ра­та на­ри­чат при­ва­ти­за­ци­я­та на Кос­тов "раз­бой­ни­чес­ка­та при­ва­ти­за­ция".

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички