Кои деца ще учат онлайн

Образователното министерство пусна списък на заболявания

Кои деца ще учат онлайн | StandartNews.com

Образователното министерство пусна списък на заболявания при деца, при които се препоръчва различна от дневната форма на обучение, поради установен по-висок риск от СOVID-19. През предстоящата учебна година те могат да преминат в дистанционна, индивидуална или самостоятелна форма на обучение след препоръка от лекар.

За целта е необходимо в учебното заведение да се предостави етапна епикриза от проследяващия лекар специалист за доказване на заболяването и текущия му статус с определяне риска от присъствено обучение и препоръка за провеждане на дистанционно обучение за конкретен период от време.

От МОН посочват, че като потенциално застрашени от тежко протичане на COVID-19 трябва да се имат предвид децата с компрометиран имунитет (с вроден или придобит имунен дефицит; с онкологични заболявания, особено след химио- и лъчетерапия; тези на лечение със системни кортикостероиди и цитостатици и т.н.). Вниманието трябва да е насочено и към учениците със системни заболявания на съединителната тъкан, които са извън ремисия.

Според публикувани проучвания основните симптоми на COVID-19 при децата са висока температура, кашлица, диария и повръщане, поради което при хронично болни деца с увреждане на дихателната и на гастроинтестиналната система рискът от възникване на усложнения след COVID-19 е реален

Важна е и групата на всички деца с хронични заболявания в тежка форма и декомпенсирано състояние, като те могат да обхващат различни органи и системи. по преценка на лекар може да се препоръча различна от присъствената форма на обучение и ученици с други заболявания.

Имунология
Първични имунни дефицити при деца - над 200 вида.
Техният брой се променя всяка година.

Детска кардиология

1. Хемодинамично значими
Вродени сърдечни малформации (оперирани или неоперирани), които протичат със
сърдечна недостатъчност (СН) или белодробна хипертония (БХ) и налагат прием на
медикаменти:
- ВСМ с ляво-десен шънт
- цианотични ВСМ
- обструктивни ВСМ

- комплексни ВСМ

2. Болести на миокарда и перикарда (кардиомиопатии, миокардити), протичащи със СН

3. Ритъмно-проводни нарушения, налагащи медикаментозно лечение

4. Артериална хипертония - ІІ степен
Болестите са много и изявата и значимостта е различна. Обединяващите пунктове са:
- сърдечна недостатъчност
- белодробна хипертония
- артериална хипоксемия (сатурация под 85%)
- риск от внезапна смърт
- коморбидност с органна увреда

Детска неврология
Хроничните болести в детската неврология са свързани с парези, дискоординационен
синдром, умствена изостаналост и епилепсия - ДЦП, дегенеративни/заболявания на
нервната система.
При тези заболявания няма имунен дефицит и при COVID-19 би следвало поведението към
тях да бъде както досега - индивидуално обучение или дистанционна форма (при
възможност).

Детска ревматология
1. Деца на кортикостероидна терапия в доза повече от 20 мг дневно или повече от 0,5
мг/кг/24 ч в период от повече от 4 седмици
2. Провеждане на пулс терапия с ендоксан в последните 6 месеца
3. Едновременно приемане на 2 или повече имуносупресивни медикамента

Хронични ендокринологични заболявания
1. Високостепенното затлъстяване с метаболитен синдром
2. Вродена надбъбречна хиперплазия сол-губеща форма и вирилизираща форма
3. Полиендокринопатии – автоимунни полиендокринни синдроми
4. Болест на Адисон
5. Новооткрити тиреотоксикози

Метаболитни и генетични заболявания
1. Метаболитни заболявания от интоксикационен или енергиен тип - органични ацидурии,
дефекти на урейния цикъл, нарушения в обмяната на мастните киселини, митохондриални
болести, левциноза
2. Малформативни синдроми, асоциирани с имунен дефицит - синдром на Di George,
Nijmegen breakage синдром
3. Пациенти със синдром на Prader-Willi, които са с екстремно затлъстяване, тежка
мускулна хипотония, нарушен глюкозен толеранс или сънна апнея
4. Мукополизахаридози

Детска нефрология и хемодиализа
1. Деца след бъбречна трансплантация
2. Деца с хронични гломерулопатии (нефротичен синдром, хроничен нефритен синдром,
васкулити с бъбречно засягане и хемолитично-уремичен синдром на имуносупресивна
терапия)

Детска гастроентерология
1. Болест на Крон
2. Улцерозен колит
3. Автоимунен хепатит
4. Деца на домашно парентерално хранене
5. Деца с трансплантиран черен дроб

Детска фтизиатрия
1. Всички деца с активна форма на туберкулоза, без бацилооделяне - първите 2 месеца
2. Всички деца с активна форма на туберкулоза, с бацилооделяне - до трайно
обезбациляване
3. Деца с тежки форми на туберкулоза (туберкулозен менингит) до редуциране на
неврологичната симптоматика и обезбациляване
4. Всички хематогенно-десиминирани форми - до нормализиране на
рентгеноморфологичните промени и обезбациляване

Детска онкохематология
1. Всички злокачествени заболявания по време на активна химио- и/или лъчетерапия
2. Всички пациенти след трансплантация на хемопоетични стволови клетки (костен мозък)
3. Всички хематологични заболявания, на лечение с кортикостероиди и/или

имуносупресивни медикаменти
4. Всички деца с хронични хемолитични анемии

Детска пулмология
1. Муковисцидоза
2. Тежка и неконтролирана бронхиална астма
3. Деца, предложени за белодробна трансплантация и деца с трансплантиран бял дроб
4. Вродени аномалии на дихателната система, протичащи с чести и тежки екзацербации
5. Деца с бронхиектазии с тежък клиничен ход на заболяването
6. Доказан тежък дефицит на алфа-1 антитрипсин
7. Тежки форми на фарингеална обструкция с клиника на сънна апнея
8. Всички хронични белодробни заболявания със значими промени във ФИД, хипоксемия,
кислородозависимост

Детска гръдна хирургия
1. Деца след оперативни торакални интервенции

Детска офталмология
1. Неинфекциозен увеит, най-често асоцииран с ювенилен хроничен артрит

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай