Събота,

30 млн. за при­би­ра­не на де­ца­та в клас

От: Сте­ла Сто­я­но­ва -
321
30 млн. за при­би­ра­не на де­ца­та в клас
A
A
A
Пре­по­да­ва­те­ли­те с пе­ти­ция, не ис­кат да об­хож­дат ром­с­ки­те ма­ха­ли Шко­ла­та ще ре­ша­ват да­ли да ги от­пус­нат за тран­с­порт и из­вън­ре­ден труд на учи­те­ли­те

Прос­вет­но­то ми­нис­тер­с­т­во ще от­пус­не до­пъл­ни­тел­но 30 ми­ли­о­на ле­ва за зап­ла­ща­ния на учи­те­ли­те, ко­и­то се вклю­чат в еки­пи­те за прив­ли­ча­не на де­ца­та в клас. Ще про­ме­ни и част от про­ек­та за на­ред­ба, сре­щу ко­я­то учи­те­ли­те про­тес­ти­ра­ха. Съг­лас­но нея пре­по­да­ва­те­ли­те тряб­ва­ше да об­хож­дат до­мо­ве­те на де­ца­та, ко­и­то не оти­ват на учи­ли­ще.

То­ва за­я­ви пред "Стан­дарт" прос­вет­ни­ят ми­нис­тър Кра­си­мир Въл­чев, след ка­то три учи­тел­с­ки Фейс­бук гру­пи пус­на­ха пе­ти­ция про­тив про­мя­на в на­ред­ба, ко­я­то за­дъл­жа­ва пре­по­да­ва­те­ли и клас­ни ръ­ко­во­ди­те­ли да оби­ка­лят до­мо­ве­те на уче­ни­ци­те, ко­и­то не по­се­ща­ват ре­дов­но клас­ни­те стаи. В гру­пи­те учас­т­ват об­що 28 000 пре­по­да­ва­те­ли, но пе­ти­ци­я­та мо­гат да под­пи­шат не са­мо пе­да­го­зи.

Един от ар­гу­мен­ти­те, на­пи­са­ни в пе­ти­ци­я­та, е свър­зан с то­ва, че учи­те­ли­те не по­лу­ча­ват до­пъл­ни­тел­ни сред­с­т­ва за из­вън­ре­ден труд. Ни­то пък па­ри за тран­с­порт до на­се­ле­но­то мяс­то, къ­де­то жи­вее де­те­то, а пре­по­да­ва­те­ли­те пла­щат бен­зи­на от джо­ба си.

Ми­нис­тър Въл­чев за­я­ви пред "Стан­дарт", че за на­се­ле­ни­те мес­та, къ­де­то има та­ки­ва проб­ле­ми и съ­щес­т­ву­ват де­ца от уяз­ви­ми гру­пи, ще има от­пус­на­ти сред­с­т­ва за наз­на­ча­ва­не на ме­ди­а­то­ри и пок­ри­ва­не на тран­с­пор­та на учи­те­ли­те, ко­и­то оти­дат до ма­ха­ла­та или се­ло­то, къ­де­то има от­пад­на­ли де­ца. Ре­ги­о­нал­ни­те уп­рав­ле­ния на об­ра­зо­ва­ни­е­то ще де­ле­ги­рат на учи­ли­ще­то пра­во­то да ре­ши са­мо как ще по­ощ­ря­ват учи­те­ли­те и ско­ро ще има до­пъл­ни­тел­ни обу­че­ния в та­зи на­со­ка, до­пъл­ни той.

"Да­ли сме 30 ми­ли­о­на за прив­ли­ча­не на де­ца и уче­ни­ци от дет­с­ки гра­ди­ни и учи­ли­ща в уяз­ви­ми гру­пи. То­ва е ог­ром­на су­ма. Ние не очак­ва­ме във всич­ки учи­ли­ща да има из­вън­ред­ни дей­нос­ти. Но в учи­ли­ща, къ­де­то има де­ца в риск, раз­чи­та­ме от та­зи су­ма да се зап­ла­ти ра­бо­та­та на учи­те­ли­те, ко­и­то се за­ни­ма­ват с прив­ли­ча­не­то на те­зи де­ца", ко­мен­ти­ра Въл­чев. "При тях прос­то не ста­ва ина­че. За съ­жа­ле­ние има учи­ли­ща, ко­и­то не ра­бо­тят дос­та­тъч­но. Ви­на­ги ин­с­т­рук­ти­ра­ме на­чал­ни­ци­те на ре­ги­о­нал­ни уп­рав­ле­ния фо­ку­сът на от­чи­та­не­то да не бъ­де вър­ху то­ва, че са хо­ди­ли до до­ма на де­те­то, ко­е­то не стъп­ва в клас, а вър­ху ре­зул­та­та. Ня­кои на­ми­рат своя соб­с­т­вен мо­дел, а ко­га­то ня­кой на­ме­ри своя мо­дел, ни­кой ня­ма да ко­мен­ти­ра как­ва е чис­ле­ност­та на еки­па, кой­то ще прив­ле­че де­те­то, не­ка са­ми ре­шат то­ва. За те­зи 30 ми­ли­о­на са наз­на­че­ни над 200 ме­ди­а­то­ри в проб­лем­ни­те квар­та­ли, ко­и­то тряб­ва да по­е­мат ос­нов­на­та част от ра­бо­та­та", до­пъл­ни Въл­чев.

Ус­пе­шен ме­тод за прив­ли­ча­не на де­ца­та, за кой­то "Стан­дарт" пи­са не­от­дав­на, е при­ме­рът във "Фа­кул­те­то", къ­де­то два­ма фут­бо­лис­ти от ром­с­ки про­из­ход са ме­ди­а­то­ри и лич­но об­хож­дат уче­ни­ци­те, ко­и­то не вли­зат в клас­на­та стая. При то­ва ор­га­ни­зи­рат и тре­ни­ров­ки по фут­бол, ка­то взе­мат са­мо те­зи, ко­и­то са ре­дов­но в клас.

"Яс­но е, че има­ме ра­йо­ни, в ко­и­то тряб­ва да ан­га­жи­ра­ме по­ли­цаи, но и те не мо­гат ви­на­ги да от­к­лик­нат. Има­ме се­ри­оз­на раз­ли­ка в брой­ка­та на учи­те­ли­те и по­ли­ца­и­те, ка­то вто­ри­те са по-мал­ко, обяс­ни още пред "Стан­дарт" ми­нис­тър Въл­чев. "Нор­мал­но е по­ве­че­то от ра­бо­та­та да се вър­ши от учи­те­ли­те, но не е про­фе­си­о­нал­но да каз­ваш - то­ва не е про­фе­си­о­нал­но и ще го бой­ко­ти­ра­ме", за­я­ви ми­нис­тър Въл­чев. "Със си­гур­ност ще има про­мя­на в тек­с­то­ве­те на на­ред­ба­та, но ня­ма на ко­го да раз­чи­та­ме на друг, ос­вен на учи­те­ли­те. Ни­кой не ги за­дъл­жа­ва да хо­дят ежед­нев­но до до­ма на де­те­то, в мно­го от слу­ча­и­те е дос­та­тъч­но да го­во­риш по те­ле­фо­на със се­мейс­т­во­то", до­пъл­ни той. "Пос­та­нов­ле­ни­е­то ня­ма да ги за­дъл­жи да хо­дят ежед­нев­но, тряб­ва ре­ак­тив­ност, а има учи­ли­ща, ко­и­то мно­го ра­бо­тят, как­то и та­ки­ва, ко­и­то се из­ку­ша­ват да прик­ри­ват не­по­се­ща­ва­не­то на клас­на­та стая, ско­ро се по­я­ви­ха две та­ки­ва. От вре­ме на вре­ме те­зи слу­чаи ста­ват и ме­дий­ни, но ко­га­то се при­ло­жат по­ве­че мер­ки, се вди­га по­се­ща­е­мост­та", за­я­ви Въл­чев.

Спо­ред не­го учи­те­ли­те са пра­ви да се тре­во­жат, че част от мер­ки­те не ра­бо­тят, но все пак са про­ме­не­ни за­ко­ни­те за се­мей­ни­те по­мо­щи и со­ци­ал­но­то под­по­ма­га­не, как­то и за енер­гий­ни­те по­мо­щи. "Ве­че при не­по­се­ща­ва­не на учи­ли­ще мо­гат да се спрат мно­го по­мо­щи, а ня­кои да се тран­с­фор­ми­рат в на­ту­ра. Нап­ра­вих­ме про­мя­на за пре­мес­т­ва­не­то в дру­го учи­ли­ще. Ние ка­зах­ме, че ка­то об­щес­т­во раз­чи­та­ме на учи­те­ли­те. А ина­че, ако те се от­ка­жат, гу­бим бит­ка­та, за­що­то ня­ма да има ра­бот­на ръ­ка и ще има мно­го из­к­лю­че­ни хо­ра от об­щес­т­во­то", до­пъл­ни Въл­чев.

В съ­що­то вре­ме част от най-ак­тив­ни­те пре­по­да­ва­те­ли пус­на­ха пе­ти­ция за от­мя­на на на­ред­ба­та, тъй ка­то тя ги ка­ра да из­вър­ш­ват мно­го нес­войс­т­ве­ни дей­нос­ти. Спо­ред тях про­ме­ни­те в на­ред­ба­та са не­за­ко­но­съ­об­раз­ни и ще пад­нат в съ­да, за­що­то учи­те­лят има ра­бот­но мяс­то и ра­бот­но вре­ме. Те смя­тат, че съг­лас­но кон­с­ти­ту­ци­я­та не са длъж­ни да по­ла­гат из­вън­ре­ден труд и да хо­дят по до­мо­ве­те на де­ца­та, а и ро­ди­те­ли­те не са длъж­ни да ги до­пус­кат в до­ма си. В гру­пи ка­то "Пе­да­го­зи" учи­тел­ка е спо­де­ли­ла, че би­ла зап­ла­ше­на от из­на­сил­ва­не, а дру­ги, че би­ли за­мер­ва­ни от све­кър­ви­те на 12-го­диш­ни бул­ки с ка­мъ­ни. Друг пре­по­да­ва­тел спо­де­ли в со­ци­ал­ни­те мре­жи, че е имал опит с ро­ди­те­ли, за­ми­на­ли в чуж­би­на, при кой­то или най-го­ля­мо­то от­г­леж­да ос­та­на­ли­те, или с то­ва се спра­вят ба­би и дя­дов­ци, ко­и­то ня­мат пъл­но­мощ­но да са нас­тав­ни­ци и не е въз­мож­но да бъ­дат на­ка­ра­ни да пра­тят де­те­то в клас, след ка­то то ве­че ра­бо­ти.

Ис­кат да се пла­ща на спе­ци­ал­ни съ­вет­ни­ци

Ди­рек­то­ри­те съ­що зас­та­на­ха зад бун­та на учи­те­ли­те, ко­и­то тряб­ва да оби­ка­лят по се­ла и па­лан­ки без ни­как­ва за­щи­та. Ше­фът на 119 СУ Ди­ян Ста­ма­тов, кой­то е и шеф на най-го­ля­ма­та ра­бо­то­да­тел­с­ка ор­га­ни­за­ция в об­ласт­та на об­ра­зо­ва­ни­е­то, пре­по­ръч­ва да има спе­ци­ал­но наз­на­че­ни пе­да­го­зи, чи­я­то ра­бо­та е да сле­дят за от­със­т­ви­я­та на уче­ни­ци­те и да кон­так­ту­ват с ро­ди­те­ли­те, ко­га­то де­те­то от­със­т­ва и ро­ди­те­лят не е по­дал ин­фор­ма­ция за то­ва. Ос­вен то­ва тряб­ва да се наз­на­чи и раз­поз­на­ва­ем спе­ци­а­лист от со­ци­ал­ни­те служ­би, ка­то и два­ма­та дър­жат връз­ка с квар­тал­ния по­ли­цай в слу­чай на проб­лем в се­мейс­т­во­то. "Ина­че има опас­ност МОН да за­гу­би най-важ­ни­те си ге­рои - учи­те­ли­те, а то­ва не тряб­ва да се случ­ва на ни­как­ва це­на", каз­ва той.


Всички новини от категория Образование.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията