Хуманитарните кризи изискват нов подход

Хуманитарните кризи изискват нов подход | StandartNews.com

Гл.ас. д-р Чавдар Стоянов, доктор по европейско, международно публично и международно хуманитарно право

През ХХI век проблемите, свързани с хуманитарните кризи и пагубните ефекти от тяхното възникване, придобиват особена актуалност. Една част от тях са пряк резултат от промяната в климата и разпространението на нови, смъртоносни болести, а други се пораждат вследствие на вътрешнодържавни конфликти и острата социална несигурност, която постоянно се увеличава. Обединяващото при всички тях е, че възникват почти едновременно, стават все по-трудно управляеми и имат мощно въздействие върху правата на хората, върху социалното разслоение и заетостта, върху бизнес климата, образованието и цялостната политическа стабилност в регионален и световен мащаб. Затова и неправителствени организации, както и Червеният кръст, целят да постигнат преодоляване последиците от хуманитарните кризи.

Българската политика по хуманитарните въпроси може да бъде ефективна, гъвкава и резултатна само ако правилно се разбере концептуалната и нормативната основа, както и мястото и ролята на международната система за хуманитарно сътрудничество. Последната година се появиха нови предизвикателства - значителните по обем и следващи една след друга бежански вълни ясно показаха, че България може да бъде изправена пред сериозни и трудно решими хуманитарни въпроси. Основната цел на хуманитарната дейност е да способства за намаляване и ограничаване страданието на хората, които пряко са засегнати от солидни, мащабни природни бедствия, а така също и от катастрофи, които се явяват пряк резултат от дейността на човека. Възможно е да бъдат засегнати и от остри локални кризи с друг характер.

Отговаряйки на основните хуманитарни принципи за безпристрастност, хуманност и неутралност, демократизъм и независимост, самата хуманитарна дейност предполага постигане на цялостно сътрудничество, повсеместно взаимодействие на институции и организации, както и висока степен на ефективност. Посредством водещия принцип на хуманността се демонстрира по един недвусмислен начин отношението на загриженост към пострадалите, желанието да им се окаже бърза и навременна помощ - буквално на момента, защото тя може да бъде твърде ценна - за запазването или спасяването на техния живот. Подобни моменти преживяхме и от гледна точка на форсмажорните природни бедствия, сполетяващи ни периодично през цялата предходна година. Държавите повече отвсякога са длъжни, според международните договорености, да приемат норми, в съответствие с които да бъдат наказвани нарушителите на международното хуманитарно право.

В това отношение България се стреми да следва високите европейски стандарти и принципи. Можем да се гордеем с последователното прилагане от българското правителство на демократичните завоевания в тази област, нещо, което пролича и в последните няколко месеца. Все пак - необходими са още усилия, за да се съхранят добрите постижения и да има възходящо развитие, тъй като проблемите в тази област възникват всекидневно и не може да се решават без максимални усилия, последователност и отчитане на актуалните реалности. Политиката на максимална отвореност и чувствителност към възникващите проблеми трябва да се съчетава с ефективни и бързи подходи за решаването им.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай