Атанас Тасев: Процедурите на НЕК са изпипани

Те са добре организирани, за да не се създават условия за манипулации

Атанас Тасев: Процедурите на НЕК са изпипани | StandartNews.com

Във връзка с писмото на представители на АОБР – Асоциацията на организациите на българските работодатели до НЕК итвърденията на Васил Велев в качеството му на председател на Асоциацията на индустриалниякапитал в България, обвиняващи държавното Дружество в манипулации на пазара на електрическа енергия в страната, потърсихме един уважаван експерт в областта на енергетиката – проф. Атанас Тасев.

Професорът коментира темата и сподели своето тълкуване относно случващото се надигналото се напрежение между АОБР и държавната НЕК.

​Здравейте, проф. Тасев! Как ще коментира обвиненията от страна на АОБР и Васил Велев, че подготвян търг за продажба на електрическа енергия от страна на НЕК е подозрителен и буди съмнение за осъществяване на манипулации на пазара?

​За да Ви дам отговор внимателно се запознах с писмото на АОБР( подписано от Ротационния  председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели ( АОБР)  ,г-н  Цветан Симеонов) , адресирано до директора на НЕК Петър Илиев , както и с подробният, базиран на действащото законодателство, писмен отговор на НЕК   и смятам, че писмото, разбираемо,  отразяващо едностранно интересите на големите консуматори на електроенергия,предоставя на вниманието на обществеността определени „тези“ като истини от последна инстанция , и изключва правото на другата страна за защита. Като се отчете авторитета на такава голяма работодателска организация, каквато е АОБР всичко това поражда необосновано напрежение в обществото.

В предишен коментар, по повод високата волатилност  на цените на електроенергия на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) , коментирах, че причината за това явление не е в ниската ликвидност на борсата , а в неадекватната пазарна политика на потребителите, които не използват европейските борсови практики да играят на пазара с портфейл, базиран основно на двустранни договори (около 80% от обема)  и с коректив на база платформите „ден напред“ (около15% от обема) и „час  напред“ (около 5% от обема), а се „втурнаха“ изключително в сектора на платформата „Ден напред“, което доведе до изкривяване на нормалната борсова практика и естествено – до вдигане на цената на електроенергията за определени интервали от време.. 

И сега твърденията за опит за изкуствено генериране на хроничен недостиг на електроенергия и последващата по-лесна манипулируемост на цените на електрическата енергия са „софистични“.

На пръв поглед изглежда логично , че при тези условия може да „играе“ само силен във финансово отношение играч, който след търга ще фрагментира пазара и ще реализира висока печалба, изваждайки малките играчи от пазара. В най-общия случай това е вярно, но не в този. 

В отговорът на НЕК ясно е казано, че в коментирания случай се търгуват тези количества енергия, които се генерират от ВЕИ в диапазона от 1 до 4 Мвт .Профилът на доставяната енергия от този тип производители, както е отразено в писмото на НЕК , е непостоянен и доста рисков. Реализацията на този тип енергия на платформа „Ден напред“ носи високи финансови рискове за НЕК, особено в почивни и празнични дни. Допълнителни рискове за НЕК при този вид енергия възниква и от действието на новия  механизъм за заплащане – тип „премия“  вместо действащия до сега инструмент, базиран на „разлики“. Фондът за гарантиране стабилността на енергийната система (ФСЕС) , при новия метод, заплаща премия над прогнозната пазарна цена за съответната група ВЕИ и не компенсира разликата под прогнозната пазарна. При висока ликвидност на платформата „Ден напред“ и възможността да се получи премия само при продадена енергия, независимо от цената, ще доведе до намаляване на цената за реализацията, което ще доведе до ползи за крайните потребители ,но ще увеличи загубите за НЕК, за същото количество енергия, което е недопустимо, отчитайки натрупаните огромни дефицити в баланса на Дружеството.

В тази връзка за конкретния случай считам, че процедурата е организирана от НЕК така, че да бъде спечелена от „голям“ играч, който може да поеме рисковете на този вид специфична енергия и това не се крие от организаторите на търга.

Все пак Националната електрическа компания е представител на Държавата в търговските сделки и задачата на ръководството е да максимизира печалбата и минимизира рисковете. С тази задача, в този специфичен случай НЕК се е  справил успешно.Компромисът, който се налага да направи „под натиск“, за диференциране на пакета не може да се отнесе към оптималните, от позицията на стратегиите за минимизация на финансовия риск за компанията. 

​Проф. Тасев, считате ли, че провеждането на тези търгове за електроенергия е прозрачно?

​Всеки един търг се провежда централизирано на т.нар. централизиран пазар за двустранни договори, чиито правила са утвърдени и са еднакви за всички участници на пазара на електрическа енергия. Всяка една сделка в рамките на страната се провежда единствено на специализираната платформа на Българска Независима енергийна борса.

Информацията за всеки един търг, който се провежда е напълно прозрачна и леснодостъпна за всички заинтересовани лица. Условията се обявяват публично. Не допускам институция като НЕК да се опитва да прави манипулации.

За да се избегнат допълнително съмненията за манипулиране, подробната информация за всички търгове, провеждащи се на платформата на БНЕБ,се обявява достатъчно време ( но не безкрайно)преди неговото провеждане, в който всички потенциални заинтересовани компании, могат да се подготвят за участие.

​Още повече, както НЕК обявиха, търгът се организира, за да може да бъде изпълнено законовото задължение на обществения доставчик да реализира енергията от ВЕИ производители, които притежават инсталирана мощност от 1 до 4 мегавата.

​Всъщност каква е причината НЕК да бъде задължен по законов ред да реализира енергията конкретно на малките ВЕИ, които произвеждат енергия от 1 до 4 мегавата?

​От самото начало на въвеждане в експлоатация на ВЕИ в страната, НЕК като обществен доставчик беше в режим назадължително изкупуване на цялата произведена електроенергия от ВЕИ на преференциална  цена, различна за различните видове. Поради стохастичния характер( „има слънце- има ток“, „има вятър-има ток“ и т.н.) на производството на този вид енергия  балансирането (адекватността) на електроенергийната система се поддържаше от  НЕК и подчинения й Електроенергиен системен оператор(ЕСО). Системата „производство-потребление“ като инструмент за гарантиране доставките на електроенергия при спазване на европейски стандарти за качество, функционираше устойчиво. Поради традиционно продължителната рестриктивна ценова политика на енергийният регулатор при този режим на функциониране на електроенергийната система,се породи огромен текущ ценови дефицит в НЕК, средногодишно около 700 млн.лв. Ако Законодателят оперативно не беше въвел в  структурата на енергийната система  ФСЕС,  то до края на преференциалния период на функциониране на ВЕИ щеше да се натрупа дефицит в НЕК, около 14 милиарда лева. С помощта на няколко последователни изменения на Закона за енергетиката, НЕК ограничи диапазона на задължителното изкупуване на енергия от ВЕИ с мощност до 5 Мвт. С последното изменение на Закона за енергетикатадиапазонът на задължителното изкупуване за НЕК се сведе до ВЕИ с мощност до 1 Мвт. Пак по решение на Парламента на НЕК като обществен доставчик се вмени да търгува  на свободния пазар енергията от ВЕИ в диапазона от 1 до 4 Мвт.  Не коментирам дали това решение е правилно, но то породи нови проблеми в НЕК . В стремежа си НЕК да ги реши оптимално в съответствие с нормативната уредба и с оглед чисто икономически критерии , насочени към минимизация на пазарния риск и подобряване на икономическото си състояние, се стигна закономерно до сблъсък с интересите на големите енергийни потребители, за което коментирахме по-горе. От години в енергетиката се води битка кой да не плати по-голямата сметка. Както се вижда тази битка навлиза в доста остра фаза, при която, като че ли, всички методи са допустими.

​Реализирането на произведената от ВЕИ от 1 мв до 4мв електрическа енергия на пазарния сегмент „Ден напред“, както подчертах по горе, носи огромен риск от финансови загуби за НЕК , поради трудностите в точното прогнозиране и поради тази причина законодателството е конструирано по начин, чрез който произведенатаот тях енергия да се продава на търгове, организирани от НЕК, в чиито условия фигурират количества с по-големи отклонения в сравнение с обичайните, когато се продава енергия, произведена от АЕЦ или ТЕЦ. Благодарение на това условие производителите са защитени и до известна степен се хеджира рискът при сключваните от тях сделки.

​В случая НЕК поема целия търговски риск от въпросните сделки, явявайки се в ролята на посредник, именно поради факта, че по закон е задължен да продава чрез организиране на търгове енергията на всички малки ВЕИ с инсталирана мощност от 1 мв до 4 мв. Истината е, че благодарение на въвеждането на този законов ангажимент на НЕК към енергията на малките ВЕИ, се намалява риска за тези малки играчи на пазара на електрическа енергия, които благодарение на участието на НЕК ще получат максималния си паричен поток .

​Как ще коментирате факта, че в последния момент от НЕК взеха решение да разделят търга на два по-малки?

​Предполагам, че условията на търга вече саизменени именно поради изостреното обществено внимание към обявената процедура. Благодарение на тази стъпка се предостави възможност за участие на по-голям брой по-малки търговски компании, които притежават по-малки финансови възможности за покупка на електрическа енергия,с което се увеличава рискът за НЕК  и малките производители на енергия.

​Това последващо действие от страна на НЕК е било продиктувано от стремежа на Компанията да осъществява винаги прозрачни сделки и процедури, които да отговарят на законодателството и да не бъдат създаваниабсолютно никакви предпоставки за обществено напрежение и недоволство по повод действията на Компанията. Все пак следва да се напомни, че намеса в пазарните политики на НЕК „под натиск“ не води до оптимални решения. Разделянето на търга на лотове не гарантира по-доброто изпълнение на задачата за минимизация на риска пред НЕК и максимизация на печалбата. 

​Смятате ли, че АОБР са именно тези, които трябва да насочват вниманието на обществотокъм организирането на подобни сделки?

​Всеки има право на различно мнение по темата. Организациите от типа на АОБР са създадени да защитават интересите на своите учредители. Това, обаче не означава, че в Държавата следва да се въведе правилото на играта с критерий „нулева сума“. Ще поясня – равновесие в играта с нулева сума означава –„аз печеля, а ти губиш, или обратно“.

​Цивилизационната норма на поведение е, когато се търси равновесие на база на консенсус. Научно е доказано, че ако в некоалиционните игри се играе едностранно от позиция „егоист“, то теоретически равновесие се постига при по-лоши за егоиста резултати, отколкото, в игра, при която се отчитат интересите на другата страна. 

Когато се правят подобни предложения от иначе авторитетни организации, подчертано защитаващи едностранно интересите на своите асоциирани членове, а не се разглежда проблема комплексно, резултатът ще бъде – повишено напрежение в обществото. В заключение, да не забравяме, че НЕК е част от Държавата и е част от Български енергиен холдинг. Време е да започнем да уважаваме държавата си и нейните институции. Още повече , че Обществения доставчик,  е един от „играчите“, който съблюдава в най-пълна степен действащото законодателството.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай