В Со­фия БСП ста­на не­за­о­би­ко­лим фак­тор

Вече нито едно важно решение не може да бъде взето без гласовете ни, бюджетът е първа разделителна линия, казва Калоян Паргов

В Со­фия БСП ста­на не­за­о­би­ко­лим фак­тор | StandartNews.com
  • Гран­то­ве за еко­о­топ­ле­ние на прин­ци­па на са­ни­ра­не­то
  • Вече нито едно важно решение не може да бъде взето без гласовете ни, бюджетът е първа разделителна линия, казва Калоян Паргов

Ка­ло­ян Пар­гов е ли­дер на БСП - Со­фия от 2013 г., член на ИБ на БСП. Пред­се­да­тел е на гру­па­та на БСП в СОС, за­мес­тник-пред­се­да­тел на ко­ми­си­я­та по тран­спорт и ту­ри­зъм, член на ко­ми­си­я­та по об­ра­зо­ва­ние, кул­ту­ра, на­у­ка и кул­тур­но мно­го­об­ра­зие.

 

  • Ев­ти­ни кре­ди­ти за ку­пу­ва­не на по-ви­сок еко­ло­ги­чен клас ко­ли
  • От­чет­но-из­бор­на­та кам­па­ния в БСП тряб­ва да нап­ра­ви ана­лиз: как­во ще пра­вим, как ще го пра­вим и с ко­го ще го пра­вим

 

- Г-н Пар­гов, в пос­лед­ни­те две сед­ми­ци в БСП се по­я­ви но­ва раз­де­ли­тел­на ли­ния - за­ра­ди под­к­ре­па­та на соц­де­пу­та­ти­те за Со­тир Ца­ца­ров ка­то шеф на КПКОН­ПИ. Пър­ви­те ко­мен­та­ри бя­ха, че Кор­не­лия Ни­но­ва не вла­дее пар­ла­мен­тар­на­та си гру­па. Бой­ко­ти­рат ли чер­ве­ни­те на­род­ни пред­с­та­ви­те­ли ръ­ко­вод­с­т­во­то си?

- Да раз­съж­да­ва­ме по-фи­ло­соф­с­ки - за прин­ци­пи­те на де­мок­ра­ци­я­та, за­поч­вай­ки от Жан-Жак Ру­со. До­ри да не си съг­ла­сен с мно­зин­с­т­во­то, ако при­е­маш прин­ци­пи­те на де­мок­ра­ци­я­та, тряб­ва да след­ваш по­зи­ци­и­те му. След ка­то пар­ла­мен­тар­на­та гру­па е ре­ши­ла в мно­зин­с­т­во­то си, че ня­ма да под­к­ре­пи та­зи кан­ди­да­ту­ра, то всич­ки, без зна­че­ние кой на как­во мне­ние е, тряб­ва да вър­вят в та­зи по­со­ка. Слу­чи­ло­то се по­каз­ва, че де­мок­ра­ци­я­та в БСП е в кри­за.

- За­що нак­рая се ока­за, че мно­зин­с­т­во­то в ПГ на БСП всъщ­ност е дру­го? 27 ду­ши гла­су­ва­ха сре­щу ре­ше­ни­е­то и под­к­ре­пи­ха Со­тир Ца­ца­ров, 11 от­със­т­ва­ха, 8 не гла­су­ва­ха, три­ма се въз­дър­жа­ха.

- Ще нап­ра­вя преп­рат­ка, от­но­во свър­за­на с прин­ци­пи­те на де­мок­ра­ци­я­та. Пре­ди три го­ди­ни, в го­ле­мия спор пря­ко или на кон­г­рес да се из­би­ра пред­се­да­те­лят на БСП, аз бях от хо­ра­та, ко­и­то смя­тат, че пре­ки­ят из­бор е опа­сен за БСП. Но мно­зин­с­т­во­то на кон­г­ре­са ре­ши, че ли­де­рът ще се из­би­ра пря­ко. И, след­вай­ки прин­ци­па на де­мок­ра­ци­я­та, аз се под­чи­ня­вам на во­ля­та на мно­зин­с­т­во­то и до днес. Се­га вър­вим в та­зи по­со­ка. Пле­ну­мът нас­ро­чи да­та за пре­кия вот - 26 ап­рил.

- Как­во е той - по-ско­ро пре­дим­с­т­во или ка­пан?

- Тряб­ва да бъ­дем мно­го вни­ма­тел­ни, за да не се пре­вър­не в ка­пан. Дя­во­лът е в де­тай­ли­те и про­це­ду­ри­те.

- Очак­ва­те ли да се явят мно­го кан­ди­да­ти?

- Ви­на­ги съм твър­дял, че да из­ле­зеш пред кон­г­ре­са е мно­го по-стра­хо­ви­то. Все ед­но да из­не­сеш пър­вия си кон­церт пред ог­ром­на пуб­ли­ка, вто­ра­чи­ла пог­ле­ди в теб. Раз­би­ра се, да се явиш на пряк из­бор съ­що не е лес­но. Изис­к­ва да мо­ти­ви­раш хи­ля­ди чле­но­ве на пар­ти­я­та, да ги из­ка­раш да гла­су­ват за теб. То­ва е теж­ка кам­па­ния - оби­кол­ки, сре­щи, раз­го­во­ри. Но пък са­ма­та идея да­ва по­вод ня­кой да си въ­об­ра­зи, че е сред те­зи, ко­и­то мо­гат да бъ­дат из­б­ра­ни. До­ка­то на кон­г­рес, до­се­га ви­на­ги сме има­ли не по­ве­че от два­де­се­ти­на но­ми­на­ции, от ко­и­то до фи­на­ла ос­та­ват че­ти­ри­ма - пе­ти­ма. Не все­ки се ос­ме­ля­ва да зас­та­не пред та­зи ав­то­ри­тет­на ау­ди­то­рия, не все­ки на­ми­ра си­ли и по­тен­ци­ал в се­бе си.

- Мно­зи­на Ви виж­дат ка­то си­гу­рен учас­т­ник в бит­ка­та за ли­дер­с­кия пост. Ще се вклю­чи­те ли?

- Чу­вам вся­как­ви спе­ку­ла­ции за се­бе си. Бях "си­гу­рен во­дач на ев­ро­пейс­ка­та лис­та", бях и "си­гу­рен кан­ди­дат за кмет"... Аз съм  пред­се­да­тел на Град­с­кия съ­вет, с ве­че 6-го­ди­шен опит и с пра­во на още един ман­дат. Мно­го не­ща свър­ших­ме, но има още. Ос­вен то­ва в БСП кан­ди­да­ти­ра­не­то за пост ста­ва, след ка­то хо­ра­та ти да­дат под­к­ре­па чрез но­ми­на­ции. Ко­го на как­ви по­зи­ции виж­дат те, пред­с­тои да раз­бе­рем. Днес смя­там, че най-важ­на­та за­да­ча пред всич­ки в на­ша­та пар­тия е да ка­пи­та­ли­зи­ра­ме по­ли­ти­чес­ки­те ди­ви­ден­ти от мес­т­ни­те из­бо­ри ка­то част от под­го­тов­ка­та ни за пар­ла­мен­тар­ни­те.

- Пъл­ни­ят ци­къл от­че­ти и из­бо­ри в БСП за­поч­на. Да очак­ва­ме ли про­мя­на в пар­ти­я­та и в как­ва по­со­ка?

- На мен ви­на­ги ми се е ис­ка­ло, а и се е случ­ва­ло не­вед­нъж на­зад в го­ди­ни­те, то­зи ци­къл да бъ­де по­вод за рав­нос­мет­ка. За ана­лиз на из­ми­на­лия че­ти­ри­го­ди­шен пе­ри­од, за рав­нос­мет­ка как­во пос­тиг­нах­ме, в как­во ус­пях­ме, къ­де се на­ми­ра­ме в мо­мен­та и как­во ни пред­с­тои. И на та­зи ос­но­ва да си от­го­во­рим на въп­ро­си­те как­во ще пра­вим, как ще го пра­вим и с ко­го ще го пра­вим. То­зи ця­лос­тен ана­лиз тряб­ва да ста­не от­до­лу на­го­ре, за да под­бе­рем хо­ра­та, ко­и­то ще из­пъл­нят це­ли­те, ко­и­то си пос­та­вя­ме. А те са под­го­тов­ка­та и учас­ти­е­то в пар­ла­мен­тар­ни­те из­бо­ри след го­ди­на и по­ло­ви­на и тях­но­то спе­чел­ва­не.

- Пос­ти­жи­ма ли е та­зи цел?

- БСП по­ка­за, че мо­же да бъ­де в доб­ра кон­ди­ция. През пос­лед­ни­те че­ти­ри го­ди­ни спе­че­лих­ме пре­зи­ден­т­с­ки­те из­бо­ри, с мал­ко за­гу­бих­ме пар­ла­мен­тар­ни­те, не ни дос­тиг­на съв­сем мал­ко, за да спе­че­лим ев­ро­пейс­ки­те. ГЕРБ на­ма­ля­ва вли­я­ни­е­то си и еро­зи­ра. БСП раз­ши­ря­ва сво­е­то вли­я­ние, но не­дос­та­тъч­но бър­зо. Тряб­ва да ус­ко­рим то­зи про­цес и го пре­вър­нем в трай­на тен­ден­ция. За­то­ва смя­там, че ци­къ­лът от­че­ти и из­бо­ри в БСП тряб­ва да бъ­де раз­го­вор за по­ли­ти­ка.

- Как­ви са очак­ва­ни­я­та Ви, ще се със­тои ли то­зи раз­го­вор?

- Мно­го за­ви­си от то­ва ка­къв тон ще се да­де. Ако се да­де тон за раз­п­ри и чис­т­ки, ду­ма­та "про­мя­на" ще се ком­п­ро­ме­ти­ра, как­то ста­на с ду­ма­та "ре­фор­ма" в Бъл­га­рия.

- Нас­ко­ро спо­ме­нах­те, че мно­го Ви при­тес­ня­ва зло­ба­та и ом­ра­за­та в Сто­лет­ни­ца­та. Се­га каз­ва­те, че де­мок­ра­ци­я­та е в кри­за. Как­во се случ­ва в БСП?

- Мо­же би не­що ку­ца в раз­би­ра­не­то за прин­ци­пи и цен­нос­ти. Най-го­ля­ма­та зап­ла­ха, ко­я­то виж­дам в мо­мен­та за БСП, е на­чи­нът, по кой­то си го­во­рим и дис­ку­ти­ра­ме. БСП е има­ла мно­го теж­ки пле­ну­ми, про­дъл­жа­ва­ли и по­ве­че от 20 ча­са, но в тях ви­на­ги е има­ло дис­ку­сия с ар­гу­мен­ти. За 128 го­ди­ни БСП е би­ла в раз­лич­ни със­то­я­ния - и в уп­рав­ле­ние, и в опо­зи­ция, и заб­ра­ня­ва­на, и го­не­на, и ху­ле­на, и раз­де­ля­на от раз­лич­ни те­че­ния, но тя е жи­ва ка­то идея. Ко­га­то оба­че за­поч­нем да си го­во­рим със зло­ба и ом­ра­за, то­ва зас­т­ра­ша­ва ус­то­и­те на вся­ка ор­га­ни­за­ция. И за­то­ва го­во­ря за съг­ла­сие, ко­е­то се хра­ни с ува­же­ние, а не за ом­ра­за, ко­я­то има раз­ру­ша­ва­ща си­ла. Най-важ­на­та за­да­ча на БСП е да из­ле­зе от ци­къ­ла от­че­ти и из­бо­ри по-мо­ти­ви­ра­на, по-дейс­т­ве­на, по-ам­би­ци­ра­на, а не ра­зе­ди­не­на и раз­пад­на­ла се на крил­ца и пер­ца, ко­и­то не си го­во­рят, а ко­га­то се на­ло­жи, го пра­вят с аг­ре­сия. То­ва не бу­ди до­ве­рие.

- Ка­къв е Ва­ши­ят ана­лиз за стар­та на ра­бо­та­та на но­вия об­щин­с­ки съ­вет в Со­фия?

- Той ня­ма ана­лог в пос­лед­ни­те де­сет го­ди­ни. ГЕРБ бе­ше до­ми­ни­ра­ща по­ли­ти­чес­ка си­ла с мно­зин­с­т­во. Се­га, на мес­т­ни­те из­бо­ри то­зи мо­дел се про­ме­ни. То­ва пред­по­ла­га мно­го сло­жен ман­дат за г-жа Фан­дъ­ко­ва - да на­ло­жи ед­на или дру­га по­ли­ти­ка. БСП уд­вои и от­го­ре сво­е­то при­със­т­вие. Има­ме два­ма ра­йон­ни кме­то­ве, ко­е­то е ус­пех. При­със­т­ви­е­то на Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия, ко­я­то зат­вър­ди и уве­ли­чи сво­и­те по­зи­ции, по­каз­ва про­мя­на в наг­ла­си­те на из­би­ра­те­ли­те. В ми­на­лия ман­дат ГЕРБ и СДС има­ха 36 съ­вет­ни­ци, а в мо­мен­та имат 27. С пат­ри­о­ти­те, ко­и­то са им на­ци­о­нал­ни ко­а­ли­ци­он­ни пар­т­ньо­ри, фор­ми­рат крех­ко мно­зин­с­т­во от 31- 32 съ­вет­ни­ци. В то­зи об­щин­с­ки съ­вет със си­гур­ност ня­ма да мо­гат да бъ­дат взи­ма­ни без кон­сен­сус важ­ни ре­ше­ния, ко­и­то изис­к­ват ква­ли­фи­ци­ра­но мно­зин­с­т­во от 41 или 46 съ­вет­ни­ка. Тъй ка­то без гла­со­ве­те на БСП, ко­я­то е не­за­о­би­ко­лим фак­тор, не мо­же да бъ­де ре­шен ни­то един ва­жен въп­рос.

- Как виж­да­те ро­ля­та на Бо­рис Бо­нев?

- По­ве­де­ни­е­то му е ин­те­рес­но. Той се опит­ва да тан­цу­ва по це­лия пе­ри­ме­тър - ту ка­то съ­уп­рав­ля­ващ, ту ка­то част от опо­зи­ци­я­та, ту ка­то не­съг­ла­сен с ни­то ед­на от стра­ни­те, сам в сво­е­то виж­да­не. Ед­ва ли ед­но та­ко­ва по­ве­де­ние ще му га­ран­ти­ра по­ли­ти­чес­ко дъл­го­ле­тие, ко­е­то, пред­по­ла­гам, че це­ли. Бю­дже­тът ще бъ­де пър­ва­та ли­ния, ко­я­то ще раз­де­ли об­щин­с­кия съ­вет на уп­рав­ля­ва­щи и опо­зи­ция.

- За как­во ще нас­то­я­ва БСП при при­е­ма­не­то му?

- БСП ня­ма да го под­к­ре­пи, тъй ка­то обе­ща­ни­я­та за про­мя­на, ко­и­то та­ка щед­ро раз­да­ва­ше г-жа Фан­дъ­ко­ва, не се случ­ват. Пър­во, има­ме ста­рия нов пред­се­да­тел на об­щин­с­кия съ­вет. Вто­ро, в еки­па на гос­по­жа Фан­дъ­ко­ва до­ми­ни­рат ста­ри­те ли­ца. Тре­то, на­чи­нът на със­та­вя­не на бю­дже­та не се раз­ли­ча­ва от до­се­гаш­ния. Чет­вър­то, но­во­то е по­ви­ша­ва­не­то на два да­нъ­ка, ко­и­то не бя­ха обя­ве­ни в кам­па­ни­я­та. Всич­ко по­каз­ва, че ня­ма ви­зия за про­мя­на. Ние ще нас­то­я­ва­ме по­не 20 % от ка­пи­та­ло­ви­те раз­хо­ди да бъ­дат на­со­че­ни към ра­йо­ни­те за по­доб­ря­ва­не на квар­тал­на­та ин­ф­рас­т­рук­ту­ра.

- В пре­диз­бор­на­та кам­па­ния обя­вих­те ини­ци­а­ти­ва­та си за съз­да­ва­не на Ин­вес­ти­ци­о­нен фонд "Со­фия". На ка­къв етап е?

- Съв­сем ско­ро ще обя­вим под­роб­нос­ти за ини­ци­а­ти­ва. Въз­ло­жи­ли сме на фи­нан­сис­ти да под­гот­вят па­ра­мет­ри­те му. С на­ма­ля­ва­не­то на ев­ро­пейс­ки­те сред­с­т­ва в со­фийс­кия бю­джет ще зей­не ог­ром­на дуп­ка и лип­са на сред­с­т­ва за ин­вес­ти­ции. То­зи фонд мо­же да ре­ша­ва важ­ни проб­ле­ми - от чис­то­та­та на въз­ду­ха до пар­ки­ра­не­то, чрез из­г­раж­да­не­то на пар­кин­ги, за ко­и­то об­щи­на­та ни­ко­га не на­ме­ри па­ри или вре­ме да из­г­ра­ди. Виж­да­ме, че съб­ра­ни­те да­нъ­ци ще бъ­дат по­хар­че­ни за как­во ли не, но ед­ва ли ще доп­ри­не­сат за по-чист въз­дух.

- Об­щи­на­та прие па­кет от мер­ки за ре­ша­ва­не на проб­ле­ма с мръс­ния въз­дух. Да­ват ли ре­зул­тат? Ми­е­не­то на ули­ци­те дос­та­тъч­но ли е?

- При­ех­ме над 100 мер­ки, от вся­ка­къв вид и ес­тес­т­во. След из­бо­ри­те ис­кат да въ­ве­дат още ед­на - да по­ви­шат да­нъ­ци­те, уж с ог­лед чис­то­та­та на въз­ду­ха. Но пър­ва­та мяр­ка, за ко­я­то ви­на­ги сме нас­то­я­ва­ли, е хи­ги­е­на­та на гра­да. То­ва оз­на­ча­ва еже­ме­сеч­но ме­те­не и ми­е­не. Вто­ра­та мяр­ка е из­ця­ло еко­ло­ги­чен град­с­ки тран­с­порт - на ме­тан, газ и ток. Рад­вам се, че от ГЕРБ проз­ря­ха глу­пост­та си пре­ди 5 го­ди­ни да ку­пят с па­ри от ОП "Окол­на сре­да" ди­зе­ло­ви ав­то­бу­си и ве­че ня­ма да я пов­то­рят. Тре­та­та, мно­го се­ри­оз­на мяр­ка е те­зи де­сет­ки хи­ля­ди до­ма­кин­с­т­ва, ко­и­то се отоп­ля­ват с го­ри­ва, за­мър­ся­ва­щи въз­ду­ха, да пре­ми­нат на еко­ло­гич­но отоп­ле­ние. То­ва оба­че оз­на­ча­ва тър­се­не на сти­му­ли и сред­с­т­ва, не са­мо сан­к­ции и гло­би. За­то­ва пред­ла­га­ме идея. Как­то са­ни­ра­не­то ста­на 100 про­цен­та гран­то­во, та­ка да се на­ме­рят сход­ни фор­ми за въ­веж­да­не­то на еко­ло­гич­ни отоп­ли­тел­ни ин­с­та­ла­ции. Сред­с­т­ва­та за за­ку­пу­ва­не­то им мо­же да са от дър­жа­ва­та или от то­зи ин­вес­ти­ци­о­нен фонд. Цел­та на съз­да­ва­не­то му е имен­но ре­а­ли­за­ци­я­та на та­ки­ва ма­щаб­ни про­ек­ти.

- Ин­к­ри­ми­ни­ра­не­то на го­ре­не­то на от­па­дъ­ци за отоп­ле­ние ще да­де ли ре­зул­тат?

- Мяр­ка е по-ско­ро по­пу­лис­т­ка и пи­ар­с­ка. Смя­там, че сти­му­ли­те, а не сан­к­ци­и­те, имат по-го­лям ус­пех. Как­то и по­ви­ша­ва­не­то на да­нъ­ка ед­ва ли ще на­ка­ра хо­ра­та, с ко­ли с по-ни­сък ев­рос­тан­дарт, да спрат да ги ка­рат.

- Как­во е ре­ше­ни­е­то?

- На ба­за кре­дит­ния рей­тинг, с кой­то Со­фия се гор­дее, за­ед­но с бан­ко­ви­те ин­с­ти­ту­ции, да се съз­да­дат це­ле­ви нис­ко­лих­ве­ни кре­дит­ни ли­нии, ко­и­то да сти­му­ли­рат бъл­га­ри­на да си ку­пи нов ав­то­мо­бил с по-ви­сок еко­ло­ги­чен клас. Хо­ра­та у нас са склон­ни да пот­ре­бя­ват бан­ко­ви кре­ди­ти, сти­га да им е из­год­но.

- Очак­ва­те ли ГЕРБ да ви под­к­ре­пят за Ин­вес­ти­ци­о­нен фонд "Со­фия"?

- Ако мис­лят за бъ­де­ще­то на гра­да, би тряб­ва­ло го нап­ра­вят. То­ва е мо­де­рен фи­нан­сов ин­с­т­ру­мент, кой­то ще до­пъл­ни бю­джет­ни­те и на­ма­ля­ва­щи­те ев­ро­пейс­ки сред­с­т­ва.

- Как­ва про­мя­на да очак­ва­ме в "Мла­дост" и "Из­г­рев", къ­де­то БСП ве­че има свои кме­то­ве?

- И Сте­фан Сте­фа­нов в "Мла­дост" и Де­лян Ге­ор­ги­ев в "Из­г­рев" тръг­ват с го­ля­ма ам­би­ция и же­ла­ние. Ка­зах им да са чес­т­ни с хо­ра­та и да из­пъл­ня­ват по­е­ти­те ан­га­жи­мен­ти. Ра­йон­ни­ят кмет, оба­че, ня­ма фи­нан­со­ва са­мос­то­я­тел­ност, за­ви­сим е от ко­нюн­к­ту­ра­та в Сто­лич­на об­щи­на. От та­зи глед­на точ­ка на­ша­та гру­па съ­вет­ни­ци ще из­пол­з­ва це­лия си по­тен­ци­ал и ав­то­ри­тет, за да мо­же два­ма­та на­ши кме­то­ве да от­с­то­я­ва по­зи­ци­и­те си и да ре­а­ли­зи­рат обе­ща­ни­я­та си.

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай