Неделя,

До 30% от­с­тъп­ка за ран­ни за­пис­ва­ния в Ал­бе­на

От: Стандарт -
A
A
A
  • На 24 ав­густ в об­но­ве­ния сайт на Ал­бе­на стар­ти­рат ре­зер­ва­ци­и­те за ля­то 2020

Сут­рин­та на 24 ав­густ Ал­бе­на ще да­де стар­та на ран­ни­те за­пис­ва­ния за се­зон 2020. По слу­чай рож­де­ния си ден ва­кан­ци­он­но­то се­ли­ще по­да­ря­ва 30% от­с­тъп­ка от це­ни­те, ка­то та­ка­ва ще по­лу­чат пър­ви­те 50 пот­ре­би­те­ли на об­но­ве­ния сайт на ком­п­лек­са - albena.bg, ко­и­то ре­зер­ви­рат и пла­тят за сво­я­та ва­кан­ция сут­рин­та на 24.08. Тра­ди­ци­он­но до края на ка­лен­дар­на­та го­ди­на ран­ни­те за­пис­ва­ния за след­ва­що­то ля­то ще са на

спе­ци­ал­ни це­ни с до 25%

от­с­тъп­ка за оп­ре­де­ле­ни пе­ри­о­ди и хо­те­ли. Още пре­ди офи­ци­ал­ния старт на про­даж­би­те ин­те­ре­сът към Ал­бе­на е го­лям, как­то от бъл­гар­с­ки, та­ка и от нем­с­ки, френ­с­ки, бел­гийс­ки, рус­ки, ру­мън­с­ки, скан­ди­нав­с­ки и ве­ли­коб­ри­тан­с­ки гос­ти. Ком­п­лек­сът е пред­по­чи­та­на цел не са­мо за лят­на ва­кан­ция, но и за спорт и кон­г­рес­ни съ­би­тия, ко­е­то да­ва Ал­бе­на да бъ­де лю­би­ма дес­ти­на­ция за 4 се­зо­на. За Но­ва го­ди­на три от хо­те­ли­те в Ал­бе­на под­гот­вят сво­и­те спе­ци­ал­ни офер­ти - "Ма­ри­тим Хо­тел Па­ра­дайс Блу" 5*, "Фла­мин­го Гранд Хо­тел и СПА" 5* и "При­ма­сол Ра­ли­ца Су­пе­ри­ор". 5-звез­д­ни­ят "Ма­ри­тим Па­ра­дайс Блу" ще за­рад­ва гос­ти­те си с гост-из­пъл­ни­те­ли­те "Сиг­нал" и Де­си Доб­ре­ва.

През ля­то­то на 2020 го­ди­на ще от­во­ри вра­ти 5-звез­д­ни­ят хо­тел "Аме­лия" със 142 лук­соз­но об­за­ве­де­ни стаи и апар­та­мен­ти. Ин­те­ри­ор­ни­ят ди­зайн от­но­во е де­ло на френ­с­ка­та ди­зай­нер­ка Бо­ре­ла, чи­и­то про­ект е и "Ма­ри­тим Хо­тел Па­ра­дайс Блу". Хо­те­лът е кон­с­т­ру­и­ран с

ин­фи­ни­ти ба­сейн на пок­ри­ва

и га­ран­ти­ра ви­со­ко­ка­чес­т­вен про­дукт, кой­то си зас­лу­жа­ва да бъ­де опи­тан. Ве­че три ком­п­лек­са, част от се­мейс­т­во­то на Ал­бе­на, са с та­ка­ва ка­те­го­рия - "Ма­ри­тим Хо­тел Па­ра­дайс Блу", "Фла­мин­го Гранд хо­тел и СПА" и "Бя­ла­та Ла­гу­на", с ко­е­то ва­кан­ци­он­но­то се­ли­ще вър­ви към го­ля­ма­та цел да га­ран­ти­ра ви­сок стан­дарт в об­с­луж­ва­не­то на гос­ти­те це­ло­го­диш­но. При­пом­ня­ме, че Ал­бе­на е Ев­ро­пейс­ки ку­рорт на спор­та с по­ве­че от 40 ви­да спор­то­ве, ко­и­то мо­гат да уп­раж­ня­ват гос­ти­те на ва­кан­ци­он­но­то се­ли­ще. В ка­лен­да­ра от спор­т­ни съ­би­тия на ком­п­лек­са са вклю­че­ни мно­го про­фе­си­о­нал­ни и неп­ро­фе­си­о­нал­ни със­те­за­ния, тур­ни­ри и тре­ни­ро­въч­ни ла­ге­ри.

Кон­г­ре­сен цен­тър - Ал­бе­на е ор­га­ни­за­тор на

сто­ти­ци кон­фе­рен­ции

фо­ру­ми, сват­би, тийм бил­дин­ги и дру­ги фир­ме­ни съ­би­тия еже­год­но, а на 24.08 ще бъ­де от­к­ри­та най-но­ва­та мул­ти­фун­к­ци­о­нал­на за­ла в ком­п­лек­са "Пе­ру­ни­ка Хол Ал­бе­на", ко­я­то ще е с ка­па­ци­тет до 1000 мес­та и ще бъ­де на раз­по­ло­же­ние за всич­ки же­ла­е­щи да ор­га­ни­зи­рат сво­е­то съ­би­тие във ва­кан­ци­он­но­то се­ли­ще.

Ка­то пред­по­чи­та­на СПА дес­ти­на­ция Ал­бе­на пре­дос­та­вя въз­мож­ност на гос­ти­те да се нас­ла­дят на коз­ме­тич­ни и здра­вос­лов­ни про­це­ду­ри в 4 ино­ва­тив­ни СПА цен­тъ­ра, ко­и­то са сер­ти­фи­ци­а­ра­ни спо­ред всич­ки меж­ду­на­род­ни стан­дар­ти и до­не­со­ха на Ал­бе­на при­за "Най-ино­ва­тив­на СПА дес­ти­на­ция за 2019" спо­ред Ев­ро­пейс­ка­та асо­ци­а­ция за СПА ту­ри­зъм.

 

 

 

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички