ВИДЕО: Лабораторни опити и технологични експерименти стават достъпни за дистанционно обучение в ХТМУ

ВИДЕО: Лабораторни опити и технологични експерименти стават достъпни за дистанционно обучение в ХТМУ | StandartNews.com

Нови форми за oбучение в областта на химичните технологии, биотехнлогиите и металургията са факт с изпълнение на проект BG051PO001-4.3.04-0028 „Подобряване на качеството на дистанционното обучение в ХТМУ чрез въвеждане на мултимедийни електронни учебни помагала и обучение на преподаватели, административен и технически персонал за работа със системата за дистанционно обучение, и въвеждане на он-лайн двустранна видео-връзка между преподаватели и студенти", финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси".

В 30 мултимедийни курса се осигурява интерактивна среда за обучение, което позволява студентите да наблюдават и дискутират он-лайн упражнения в лабораториите на Химикотехнологичния и металургичен университет. Голямата част от дисциплините по всички специалности включват експериментални работи със скъпи реактиви и изискват предварителна подготовка. Сега студентите имат възможност да се запознаят с методиките на провеждане на лабораторните упражнения и да работят самостоятелно върху теоретичната база на експерименталните здачи. Чрез модул за видеоконферентна връзка в системата за дистанционно обучение преподаватели и студенти в реално време могат да обсъждат учбния материал и да вземат решения по индивидуални и групови задания.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай