Отпускат 5,6 млн. лв. за по-добро образование

Отпускат 5,6 млн. лв. за  по-добро образование | StandartNews.com

София. Над 5,6 млн. лв. допълнителни трансфери по бюджетите на общините ще бъдат отпуснати за осигуряване на дейности по три национални програми за развитие на средното образование, изпълнявани от общинските училища.

Средствата, които се предоставят по НП „Оптимизация на училищната мрежа", са в размер на 2 129 697 лв.

По НП „Информационни и комуникационни технологии в училище" за изплащане на остатъка от годишните разходи за интернет свързаност на училищата са осигурени 365 544 лв. Други 3 150 107 лв. са предназначени за дейностите, изпълнявани от общинските училища по НП „С грижа за всеки ученик".

Финансирането е за сметка на предвидените средства по бюджета на Министерството на образованието и науката.

Правителството прие и план за изпълнение на дейностите по Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020).

Стратегията беше приета в средата на тази година и определя рамката на държавната политика за образование и обучение и за професионално развитие на педагогическите кадри, задава модел на цялостен подход и на политики за подобряване качеството на образованието в страната, създава условия за повишаване на авторитета и социалния статус на учителите.

Одобреният днес план обхваща периода до 2016 г. включително и в него са посочени отговорните институции за изпълнението на мерките, източниците на финансиране и очакваните резултати. Заложените дейности са свързани с въвеждането на единна система за контрол на качеството при подготовката и продължаващата квалификация на педагогическите кадри. Предвидена е система за контрол на качеството на труда, на професионалното и на кариерното развитие, водеща до диференцирано заплащане на педагогическите кадри.

Учителската професия се включва в списъка на регулираните професии в България.
Изпълнението на плана ще допринесе за реализирането на реформа, която обхваща целия времеви диапазон от кариерното консултиране на завършващи ученици през университетското обучение на студентите по специалностите „Педагогика" и „Педагогика на обучението по...", мерки за професионално израстване на учители, продължаващата квалификация на педагогическите кадри.

Още 300 хил. лв. са осигурени за стипендии на децата с изявени дарби

Министерският съвет одобри допълнителни разходи и трансфери за 2014 г. в размер на 300 240 лв. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища. От тях 216 135 лв. са от предвидените разходи в държавния бюджет, а 84 105 лв. се осигуряват чрез преструктуриране на разходите по бюджета на МОН за 2014 г.

Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени дарби, заели призови класирания в национални и международни конкурси, състезания и олимпиади, чрез еднократно финансово подпомагане и едногодишни стипендии.

Защитените училища в България са 137, средищните – 794

Правителството актуализира списъците на защитените и на средищните училища в България.
Към досегашните 136 защитени училища са добавени нови две. Те са в селата Левка, област Хасково, и Видраре, Софийска област. От списъка отпада училището в с. Градец, Сливенска област.

За защитено се определя държавно или общинско училище, което, ако бъде закрито, поне 10 ученика в задължителна училищна възраст ще пътуват на не по-малко от 20 км до най-близкото друго училище. За планинските райони освен километрите се отчита разчлененост на релефа, обезопасеност на маршрута, налична пътна инфраструктура, денивелация. Статут на защитено училище придобива и училище, което, ако бъде закрито, неговите ученици няма да могат да се обучават в най-близкото средищно училище поради липсата на капацитет и невъзможност да бъдат изпълнени здравно-хигиенните изисквания в него.

С актуализацията на списъка на средищните училища за 2014/2015 г. от него отпадат 10 от вписаните и се включват нови осем средищни училища от осем области. Общият брой на учениците в новите средищни училища е 2047, като 476 от тях са пътуващи.

Общият брой на средищните училища за настоящата учебна година става 794. Те се намират в 647 населени места. Средищните училища са посещавани от общо 198 314 ученици, като пътуващите до 16-годишна възраст са 44 460.
Необходимите средства за целодневна организация на учебния ден и за хранене в столовете в средищните училища са осигурени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", финансиран от Европейския социален фонд, а при необходимост – и от бюджета на МОН.

Списъците на защитените и на средищните училища са съставени по предложение на общините и след извършени проверки от регионалните инспекторати по образование.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай