Най-голямото международно училище в България отваря своите врати

Вся­ко де­те от 3 до 4 го­ди­ни е доб­ре дош­ло, обяви директорът Паскал Муро

Най-голямото международно училище в България отваря своите врати | StandartNews.com

Г-н Пас­кал Му­ро е ди­рек­тор на Френ­ско­то учи­ли­ще "Вик­тор Юго", ед­но­ от че­ти­ри­те чуж­дес­тран­ни учи­ли­ща в Бъл­га­рия. В учи­ли­ще­то се обу­ча­ват де­ца­та на френ­ски граж­да­ни (25% от уче­ни­ци­те), но съ­що та­ка и де­ца­та на част от бъл­гар­ския кул­ту­рен и фи­нан­сов елит (65% от уче­ни­ци­те), как­то и де­ца от 25 дру­ги на­ци­о­нал­нос­ти. Г-н Му­ро е из­пра­тен от френ­ска­та дър­жа­ва, за да ръ­ко­во­ди учи­ли­ще­то и да съб­лю­да­ва за спаз­ва­не­то на френ­ска­та об­ра­зо­ва­тел­на прог­ра­ма.

- Г-н Му­ро, учи­ли­ще "Вик­тор Юго" е най-го­ля­мо­то меж­ду­на­род­но учи­ли­ще в Бъл­га­рия и е част от све­тов­на­та мре­жа АФОЧ, мо­же­те ли да ни об­яс­ни­те как­во пред­став­ля­ва та­зи мре­жа ?
- При нас се обу­ча­ват по­ве­че от 740 де­ца и сме част от меж­ду­на­род­на­та мре­жа от 495 на­чал­ни учи­ли­ща, ко­ле­жи и гим­на­зии, ус­та­но­ве­ни из­вън Фран­ция, в 137 дър­жа­ви, предлагащи обучение, отговарящо изцяло на програмите на френското национално образование. Те­зи учи­ли­ща въз­пи­та­ват уни­вер­сал­ни­те цен­нос­ти - то­ле­ран­тност, ху­ман­ност, рав­ни шан­со­ве, ин­те­лек­ту­ал­но лю­бо­пит­ство, кри­тич­но съз­на­ние, и поз­во­ля­ват да се след­ва ця­ло­то обу­че­ние без пре­къс­ва­не от дет­ска­та гра­ди­на до за­вър­шва­не на гим­на­зия.
Тук ис­кам да от­бе­ле­жа, че на­ше­то учи­ли­ще не е час­тно, а из­ця­ло френ­ско учи­ли­ще, приз­на­то от Френ­ско­то ми­нис­тер­ство на об­ра­зо­ва­ни­е­то. Да учиш във Френ­ско­то учи­ли­ще в Со­фия, по ни­що не се раз­ли­ча­ва от то­ва да учиш във вся­ко ед­но учи­ли­щевъв Фран­ция. В Бъл­га­рия на­ше­то учи­ли­ще е под еги­да­та на По­сол­ство на Фран­ция в Со­фия.

- Как­ви са пре­по­да­ва­те­ли­те във Френ­ски ли­цей ?
- По-го­ля­ма­та част от пре­по­да­ва­те­ли­те в учи­ли­ще­то са с френ­ска на­ци­о­нал­ност, пре­ми­на­ли през кон­курс и ква­ли­фи­ци­ра­ни да пре­по­да­ват френ­ска­та об­ра­зо­ва­тел­на прог­ра­ма. На­ши­те де­ца се обу­ча­ват от най-доб­ри­те френ­ски учи­те­ли, под­бра­ни, за да пре­по­да­ват в меж­ду­на­род­на­та мре­жа от френ­ски учи­ли­ща.

- Как ста­ва за­пис­ва­не­то при вас ?
- Вся­ко де­те от 3 до 4 го­ди­ни е доб­ре дош­ло да се за­пи­ше при нас и един­стве­но ре­дът на за­пис­ва­не е от зна­че­ние за кла­си­ра­не­то на де­ца­та, раз­би­ра се, в рам­ки­те на сво­бод­ни­те мес­та. След 5-го­диш­на въз­раст де­ца­та пре­ми­на­ват тест по френ­ски, съ­об­ра­зен с ни­во­то на де­те­то. На 11 март организираме "Ден на отворени врати", на който родителите ще могат да се запознаят подробно с условията за записване.

- Ка­же­те ни мал­ко по­ве­че за то­зи ден, как­во да очак­ват ро­ди­те­ли­те?
- С то­зи ден пос­та­вя­ме на­ча­ло­то на кам­па­ни­я­та по за­пис­ва­ни­я­та за учеб­на­та 2017/2018 го­ди­на. Родителите ще могат заедно със своите деца да се запознаят с предимствата на нашия статут на френско училище в България, възможностите за бъдещо развитие на учениците във висшето образование след завършване на училището и да се срещнат с персонала на нашето училище. Наши ученици, които според мен най-добре познават училището, ще покажат на посетителите материалната ни база, класните стаи, биб­ли­о­те­ката, спе­ци­а­ли­зи­ра­ните ка­би­не­ти, ла­бо­ра­то­риите, ком­пю­тър­ните за­ли, за­лите по ези­ци.
ро­ди­те­ли­те съ­що та­ка ще мо­гат да се за­поз­на­ят с ус­ло­ви­я­та за при­ем, на­чи­на и сро­ко­ве за за­пис­ва­не, да по­лу­чат ин­фор­ма­ция за учи­лищ­ния тран­спорт, учи­лищ­ния стол, раз­лич­ни­те из­вън­клас­ни за­ни­ма­ния.

- За­що на­ри­ча­те дет­ска­та гра­ди­на "Мал­ко­то учи­ли­ще"?
- За раз­ли­ка от обик­но­ве­ни­те дет­ски гра­ди­ни, ко­и­то по-ско­ро мо­гат да се на­ре­кат за­ни­мал­ни, при нас де­ца­та за­поч­ват още от 3-го­диш­на въз­раст ис­тин­ско­то учи­ли­ще, след­вай­ки учеб­ни прог­ра­ми, оп­ре­де­ле­ни от Френ­ско­то ми­нис­тер­ство на об­ра­зо­ва­ни­е­то.
Нашата детска градина обхваща пълен цикъл от три години. Тя е първият етап, който гарантира успеха на всички ученици в едно училище с големи изисквания. Детската градина се адаптира към малките деца, ка­то взи­ма под вни­ма­ние тях­но­то раз­ви­тие и из­граж­да пре­хо­да от се­мейс­тво­то към учи­ли­ще­то. Оси­гу­ре­ни са спе­ци­фич­ни ус­ло­вия на уче­не чрез из­пол­зва­не на раз­лич­ни си­ту­а­ции: ре­ша­ва­не на за­гад­ки, уп­раж­не­ния, за­па­ме­тя­ва­не. Играта заема едно особено място като обогатява преживяното и допълва всички области на знанието.
"Мал­ко­то учи­ли­ще" поз­во­ля­ва съ­що де­ца­та да учат и жи­ве­ят за­ед­но, оси­гу­ря­ва пър­во­на­чал­но за­поз­на­ва­не с прин­ци­пи­те на жи­во­та в об­щност и поз­во­ля­ва на де­те­то да се из­гра­ди ка­то са­мос­то­я­тел­на лич­ност в гру­па­та.

- На­къ­де се на­соч­ват ва­ши­те уче­ни­ци след за­вър­шва­не на гим­на­зия ? Пре­ми­на­ват ли ня­ка­къв из­пит след 12-ти клас и къ­де се приз­на­ва дип­ло­ма­та, ко­я­то по­лу­ча­ват от учи­ли­ще­то?
- На­ши­те уче­ни­ци по­ла­гат ус­пеш­но френ­ски­те дър­жав­ни из­пи­ти (ма­ту­ра) - Baccalaurеat със 100% ус­пе­ва­е­мост, от ко­и­то бли­зо 95% от­лич­ни ре­зул­та­ти, по-доб­ри от те­зи в учи­ли­ща­та във Фран­ция, и пред тях са от­во­ре­ни вра­ти­те не са­мо на френ­ски­те вис­ши учеб­ни за­ве­де­ния, но и на най-прес­тиж­ни­те све­тов­ни уни­вер­си­те­ти в Ан­глия, Аме­ри­ка, Фран­ция, Швей­ца­рия, Ка­на­да. Пред­по­чи­та­ни­те об­лас­ти за вис­ше об­ра­зо­ва­ние на уче­ни­ци­те са най-ве­че ин­фор­ма­ти­ка, ме­де­ци­на, пра­во, фи­нан­си, ме­ниджмънт, ико­но­ми­ка и ис­то­рия на из­кус­тво­то.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Автор Спорт
Коментирай