Набират асоциирани партньори по проект Център за компетентност

Набират асоциирани партньори по проект Център за компетентност | StandartNews.com

Набират асоциирани партньори по проект Център за компетентност „Био-инфо технологии за планиране и опазване на здравето" по компонент 3 „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии"

В съответствие с Условията за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност" (обявена на адрес http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=409), Консорциум в състав
СУ „Св. Кл. Охридски"
Медицински университет – София
ИБФБМИ – БАН
ИМБ „Румен Цанев" – БАН
ИИКТ – БАН
ИОХЦФ – БАН
ИМББ – Пловдив
Ин силико интелект – София
София Тех Парк
набира асоциирани партньори.
Критерии при избора на асоциирани партньори – научни организации:
1. Публикации, реферирани в SCOPUS или WoS за периода 2011-2015
2. Спечелени грантове от ERC, координаторски позиции в проекти по FP7 и Хоризонт 2020
3. Патенти или други форми на защитена интелектуална собственост
4. Създадени иновативни предприятия в областта на проектното предложение

Критерии при избора на асоциирани партньори – бизнес организации:
1. Дял на инвестициите за НИРД в областта на проектното предложение спрямо печалбата
2. Иновационни проекти в сътрудничество с научно-изследователски организации
3. Стратегия за иновации

С избраните кандидати ще бъдат сключени споразумения за партньорство за срок, не по-малък от 5 години.

Документи по указаните критерии се приемат в ИИКТ – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев", бл. 25А, ст. 113, до 05.01.2017г. Справки на тел. 02 979 6623 и на електронна поща [email protected]

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай