Събота,

30% повече кандидат-студенти в Медицински университет – Пловдив

От: Администратор -
173
30% повече кандидат-студенти в Медицински университет – Пловдив
A
A
A

В пос­лед­ни­те 5 го­ди­ни ръ­ко­вод­ство­то на Ме­ди­цин­ски уни­вер­си­тет - Плов­див ра­бо­ти за усъ­вър­шен­ства­не на при­ем­ни­те из­пи­ти.

МУ - Плов­див пръв въ­ве­де при­е­мен из­пит за ма­гис­тър­ски­те спе­ци­ал­нос­ти под фор­ма­та на тест с два мо­ду­ла - би­о­ло­гия и хи­мия. Тес­то­ве­те са от­дел­ни и за тях се пос­та­вят от­дел­ни оцен­ки. Из­пи­тът се про­веж­да в един ден, ка­то тес­тът по би­о­ло­гия е 2 ча­са, а тес­тът по хи­мия е 2 ча­са и 30 ми­ну­ти. С то­ва прик­лю­чи ре­фор­ма­та, ко­я­то ръ­ко­вод­ство­то на уни­вер­си­те­та за­ло­жи в сво­я­та ман­дат­на прог­ра­ма.

Но­ва­та фор­ма на при­ем­ни­те из­пи­ти е в пъ­лен син­хрон с при­ла­га­ни­те из­пи­ти в це­лия свят. Кан­ди­дат-сту­ден­ти­те ве­че не са при­ну­де­ни да на­и­зус­тя­ват фак­ти, а се яв­я­ват на тест, кой­то об­хва­ща мно­го по-ши­рок кръг от въп­ро­си. Та­ка се га­ран­ти­ра по-обек­тив­на оцен­ка на зна­ни­я­та и се ог­ра­ни­ча­ват въз­мож­нос­ти­те за пре­пис­ва­не. Оче­вид­но е, че то­зи на­чин на из­пит­ва­не е по-бли­зък до на­чи­на на обу­че­ние и оце­ня­ва­не в сред­но­то об­ра­зо­ва­ние и се при­е­ма мно­го доб­ре от кан­ди­дат-сту­ден­ти­те.

В по­мощ на кан­ди­дат-сту­ден­ти­те бя­ха из­да­де­ни: Спра­воч­ник на кан­ди­дат-сту­ден­та, Сбор­ни­ци с тес­то­ве за са­мо­под­го­тов­ка по би­о­ло­гия и хи­мия за 8-ми, 9-ти и 10-ти клас и Сбор­ник с тес­то­ве за са­мо­под­го­тов­ка по со­ци­ал­на ме­ди­ци­на. Про­ве­де се Ден на кан­ди­дат-сту­ден­та с над 250 учас­тни­ка, а на Проб­ни­те из­пи­ти по би­о­ло­гия и хи­мия се яви­ха по­ве­че от 500 кан­ди­дат-сту­ден­ти.

Кан­ди­дат­сту­ден­тска­та кам­па­ния 2017 пре­ми­на из­клю­чи­тел­но ус­пеш­но. Кан­ди­да­ти­те за МУ - Плов­див са с 30% по­ве­че от ми­на­ла­та го­ди­на, въп­ре­ки де­мог­раф­ски­те по­ка­за­те­ли.

То­ва за нас е мно­го до­бър ус­пех и по­ка­за­тел, че ин­те­ре­сът към уни­вер­си­те­та е ус­той­чив. По-го­ле­ми­ят брой кан­ди­да­ти се дъл­жи и на про­мя­на­та във фор­ма­та на из­пи­та. Дру­го, ко­е­то съ­що доп­ри­не­се за уве­ли­ча­ва­не броя на кан­ди­да­ти­те, са он­лайн ус­лу­ги­те, ко­и­то пре­дос­та­вя Уни­вер­си­те­тът и въз­мож­нос­тта за он­лайн ре­гис­тра­ция, ко­я­то об­лек­ча­ва кан­ди­дат­ства­не­то. Раз­би­ра се, не на пос­лед­но мяс­то е и ка­чес­тво­то на обу­че­ние в МУ - Плов­див и ви­со­ка­та ре­а­ли­за­ция на на­ши­те въз­пи­та­ни­ци.

В мо­мен­та те­че и кан­ди­дат­сту­ден­тска­та кам­па­ния за чуж­дес­тран­ни сту­ден­ти. Оце­ня­ва­не­то е на съ­щия прин­цип, как­то при бъл­гар­ски­те сту­ден­ти.

МУ - Плов­див га­ран­ти­ра ка­чес­тве­но обу­че­ние на бъл­гар­ски­те и на чуж­дес­тран­ни­те сту­ден­ти, как­то чрез от­лич­на­та про­фе­си­о­нал­на под­го­тов­ка на пре­по­да­ва­те­ли­те си, та­ка и чрез пред­ла­га­но­то прак­ти­чес­ки ори­ен­ти­ра­но обу­че­ние.
Ви­со­ки­те тех­но­ло­гии, из­пол­зва­ни при обу­че­ни­е­то в МУ - Плов­див, го на­реж­дат на чел­но мяс­то сред ме­ди­цин­ски­те вис­ши за­ве­де­ния в стра­на­та.

В Уни­вер­си­те­та има мо­дер­ни тех­но­ло­гич­ни цен­тро­ве - Тех­но­ло­ги­чен цен­тър по спеш­на ме­ди­ци­на, Цен­тър по фун­кци­о­нал­на бе­лод­роб­на ди­аг­нос­ти­ка, На­уч­но-из­сле­до­ва­тел­ски цен­тър по иму­но­ло­гия и Цен­тър по тран­сла­ци­он­на нев­ро­на­у­ка.

Уни­вер­си­те­тът има и най-го­ле­мия Си­му­ла­ци­о­нен тре­ни­ро­въ­чен цен­тър. В не­го са раз­по­ло­же­ни мо­дер­ни би­о­тех­но­ло­гич­ни ро­бо­ти и са ин­ста­ли­ра­ни най-но­ви­те ла­па­рос­коп­ски, ар­трос­коп­ски и ен­дос­коп­ски си­му­ла­то­ри за вир­ту­ал­на ре­ал­ност. То­ва пра­ви Си­му­ла­ци­он­ния цен­тър в МУ - Плов­див един­ствен по ро­да си ме­ди­цин­ски обу­чи­те­лен ком­плекс в Бъл­га­рия.

От­бо­рът на вир­ту­ал­ни­те све­то­ве на Ме­ди­цин­ски уни­вер­си­тет - Плов­див включ­ва и 3D ден­та­лен си­му­ла­тор за вир­ту­ал­на ре­ал­ност и 3D ин­те­рак­тив­на ма­са за вир­ту­ал­ни ди­сек­ции.

С от­кри­ва­не­то на но­ва­та ака­де­мич­на го­ди­на ще от­во­ри вра­ти и Сту­ден­тски ад­ми­нис­тра­тив­но-ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър, кой­то ще пре­дос­та­вя но­ви ин­фор­ма­ци­он­ни ус­лу­ги на сту­ден­ти­те и ще по­ма­га за по-бър­зо­то адап­ти­ра­не на но­воп­ри­е­ти­те.

МУ - Плов­див раз­по­ла­га с мо­дер­ни­зи­ра­ни сту­ден­тски об­ще­жи­тия и сто­ло­ве. За сту­ден­ти­те е из­гра­ден мо­де­рен спор­тен ком­плекс, как­то и ре­ха­би­ли­та­ци­он­ни ба­зи в пла­ни­на­та и на мо­ре­то.

Дип­ло­ми­те, из­да­ва­ни от Уни­вер­си­те­та, се приз­на­ват във всич­ки стра­ни-член­ки на Ев­ро­пей­ския Съ­юз и Ев­ро­пейс­ко­то ико­но­ми­чес­ко прос­тран­ство.

Ако на­ис­ти­на ис­ка­те да се пос­ве­ти­те на най-бла­го­род­на­та про­фе­сия - ме­ди­ци­на­та, и да по­лу­чи­те ка­чес­тве­но об­ра­зо­ва­ние, Вие ще нап­ра­ви­те най-пра­вил­ния из­бор, ка­то из­бе­ре­те Ме­ди­цин­ски уни­вер­си­тет - Плов­див.


Всички новини от категория СтандАРТ.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията