Четвъртък,

Об­но­вих­ме Коз­ло­дуй, нап­ра­вих­ме парк за де­ца­та

От: Ра­дос­лав Най­де­нов -
376
Об­но­вих­ме Коз­ло­дуй, нап­ра­вих­ме парк за де­ца­та
A
A
A
  • Биз­не­сът по­ма­га на об­щи­на­та за кул­тур­ни­те праз­ни­ци, за 4 го­ди­ни има­ме 500 000 лв. да­ре­ния
  • Си­ла­та ми е в под­к­ре­па­та и одоб­ре­ни­е­то на съг­раж­да­ни­те ми, каз­ва Ма­ри­не­ла Ни­ко­ло­ва

Ма­ри­не­ла Ни­ко­ло­ва е ро­дом от Коз­ло­дуй. За­вър­ш­ва с от­ли­чие ма­гис­т­ра­ту­ра по "Сче­то­вод­с­т­во и кон­т­рол" в Сто­пан­с­ка ака­де­мия "Д. А. Це­нов" - Сви­щов. Има над се­дем­на­де­сет­го­ди­шен уп­рав­лен­с­ки опит. При­те­жа­ва дъл­го­го­диш­на прак­ти­ка ка­то на­чал­ник на Ра­йон­на по­щен­с­ка стан­ция - Коз­ло­дуй. Три го­ди­ни е ди­рек­тор на Ди­рек­ция "Бю­ро по тру­да" - Коз­ло­дуй. Под ней­но ръ­ко­вод­с­т­во ин­с­ти­ту­ци­я­та пе­че­ли пър­ва наг­ра­да от Ми­нис­тер­с­т­во­то на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка и Аген­ци­я­та по за­е­тост­та за най-доб­ра ре­а­ли­за­ция на ця­лос­т­на­та дей­ност за 2013 го­ди­на в ка­те­го­рия "Мал­ко ДБТ". Та­ка Бю­ро­то по тру­да - Коз­ло­дуй, се на­реж­да на ед­но от пър­ви­те мес­та в стра­на­та по ус­во­я­ва­не на ев­ро­пейс­ки сред­с­т­ва и ра­бо­та по прог­ра­ми за за­е­тост. Кан­ди­да­ти­ра са от ГЕРБ за вто­ри кмет­с­ки ман­дат в Коз­ло­дуй.

- Г-жо Ни­ко­ло­ва, кои са най-зна­чи­ми­те про­ек­ти, ре­а­ли­зи­ра­ни в об­щи­на­та през ман­дат 2015 - 2019 г.?

- Про­ме­ни­те, ко­и­то се случ­ват в Коз­ло­дуй в пос­лед­ни­те го­ди­ни, са ви­ди­ми и ре­ал­ни. С моя екип ус­пях­ме да ре­а­ли­зи­ра­ме мно­го от иде­и­те, ко­и­то имах пре­ди че­ти­ри го­ди­ни и ко­и­то бя­ха про­дик­ту­ва­ни от де­сет­ки­те граж­да­ни, с ко­и­то се срещ­нах в то­га­ваш­на­та пре­диз­бор­на кам­па­ния. Из­г­ра­дих­ме два пар­кин­га в бли­зост до сгра­да­та на Ра­йо­нен съд, Коз­ло­дуй, ко­е­то об­лек­чи на­то­ва­ре­ния тра­фик през дел­нич­ни­те дни. Ве­че две го­ди­ни де­ца­та се рад­ват и за­бав­ля­ват на но­во­из­г­ра­де­ния дет­с­ки парк, пос­т­ро­ен с це­ле­ви сред­с­т­ва от дър­жав­ния бю­джет, на ня­кол­ко но­ви дет­с­ки пло­щад­ки, под­си­гу­ре­ни по про­ек­ти и от да­ри­те­ли. Об­но­вих­ме съ­щес­т­ву­ва­що­то спор­т­но иг­ри­ще, из­вес­т­но ка­то "Заг­ра­де­но­то иг­ри­ще". Там ре­дов­но се про­веж­дат фут­бол­ни сре­щи за мал­ки и го­ле­ми. През 2018 г. об­но­вих­ме вто­ро­то по­доб­но иг­ри­ще, на­ми­ра­що се в жи­ли­щен квар­тал, къ­де­то жи­ве­ят око­ло 2000 ду­ши.

Пред­п­ри­ех­ме мер­ки по са­ни­ра­не на пет ад­ми­нис­т­ра­тив­ни, три об­ра­зо­ва­тел­ни сгра­ди, осем ед­но­фа­мил­ни жи­ли­ща и ня­кол­ко жи­лищ­ни бло­ка. Ос­вен енер­гос­пес­тя­ва­щи мер­ки за те­зи сгра­ди сме по­доб­ри­ли и ус­ло­ви­я­та на ра­бо­та и на жи­вот за над 1500 жи­те­ли на об­щи­на Коз­ло­дуй. В об­щин­с­ка­та бол­ни­ца съ­що се из­вър­ши­ха ре­мон­т­ни дей­нос­ти. Вът­реш­но от­де­ле­ние и от­де­ле­ни­е­то по фи­зи­о­те­ра­пия са из­ця­ло об­но­ве­ни по прог­ра­ма за Тран­с­г­ра­нич­но сът­руд­ни­чес­т­во Ру­мъ­ния - Бъл­га­рия 2014 - 2020 г. Нап­ра­ви се ре­монт на пок­ри­ва на бол­ни­ца­та и се мон­ти­ра мо­де­рен вън­шен асан­сьор, кой­то об­лек­чи па­ци­ен­то­по­то­ка на асан­сьо­ра в сгра­да­та. Ня­кол­ко улич­ни учас­тъ­ка в Коз­ло­дуй бя­ха ця­лос­т­но ас­фал­ти­ра­ни за пос­лед­ни­те че­ти­ри го­ди­ни.

През 2017 г. из­вър­ших­ме ре­монт на ОУ "Хрис­то Бо­тев", Гло­же­не, ка­то там най-го­ле­ми­ят проб­лем бе­ше със­то­я­ни­е­то на вън­ш­ни­те то­а­лет­ни, ко­е­то бе­ше не­до­пус­ти­мо. Об­но­ви­ха се физ­кул­тур­ни­ят са­лон, пок­ри­вът на сгра­да­та. В бу­тан­с­ко­то учи­ли­ще ус­пях­ме да ре­мон­ти­ра­ме сто­ло­ва­та, а в НУ "Ва­сил Лев­с­ки", Коз­ло­дуй, обо­руд­вах­ме из­ця­ло кух­нен­с­ко­то по­ме­ще­ние с но­ви уре­ди.

- Как­во е със­то­я­ни­е­то на дет­с­ки­те гра­ди­ни в об­щи­на­та?

- По­е­тап­но ра­бо­тим по прог­ра­ма­та за мо­дер­ни­за­ция на дет­с­ки­те гра­ди­ни, ка­то през 2018 го­ди­на две от тях, ДГ "Мир" и ДГ "Ра­дост", от­во­ри­ха вра­ти след ос­но­вен ре­монт. За осъ­щес­т­вя­ва­не на пла­ни­ра­ни­те дей­нос­ти в две­те дет­с­ки за­ве­де­ния Об­щи­на Коз­ло­дуй по­лу­чи це­ле­ви сред­с­т­ва от пра­ви­тел­с­т­во­то. От об­щин­с­кия бю­джет бя­ха за­де­ле­ни до­пъл­ни­тел­ни сред­с­т­ва за ре­кон­с­т­рук­ци­я­та им. В дет­с­ка­та гра­ди­на в с. Гло­же­не съ­що бя­ха ин­вес­ти­ра­ни соб­с­т­ве­ни сред­с­т­ва, с ко­и­то бя­ха под­ме­не­ни отоп­ли­тел­ни­те ра­ди­а­то­ри, бя­ха ре­мон­ти­ра­ни са­ни­тар­ни по­ме­ще­ния и за­ни­мал­ни. За всич­ки гра­ди­ни в об­щи­на­та са за­ку­пе­ни но­ви елек­т­ро­у­ре­ди, пе­рал­ни, печ­ки, хла­дил­ни­ци, кли­ма­ти­ци. По­е­тап­но вся­ка го­ди­на ди­рек­то­ри­те са ин­фор­ми­ра­ли от как­во имат нуж­да и в ка­пи­та­ло­ва­та прог­ра­ма сме за­ла­га­ли сред­с­т­ва. 

- По от­но­ше­ние на ин­ф­рас­т­рук­ту­ра­та как­во свър­ших­те?

- През 2019 го­ди­на стар­ти­ра­ха дей­нос­ти­те по ре­мон­та на ули­ци­те "Хрис­то Бо­тев" и "Ра­дец­ки". Тук е мяс­то­то да бла­го­да­ря на жи­те­ли­те на Коз­ло­дуй за то­ва, че из­дър­жа­ха на не­у­доб­с­т­во­то и лип­са­та на ком­форт, но вяр­вам, че ре­зул­та­ти­те до мо­мен­та ги удов­лет­во­ря­ват.

В Хър­лец съ­що про­дъл­жа­ват дей­нос­ти­те по съ­щия про­ект - жи­те­ли­те ще се рад­ват на нов ас­фалт и тро­то­а­ри, на но­во улич­но ос­вет­ле­ние. Там ре­кон­с­т­ру­и­ра­ме во­дос­наб­ди­тел­на­та сис­те­ма и съ­о­ръ­же­ния, а от по­доб­ре­ни­я­та ще се пол­з­ват 70% от жи­ву­щи­те в се­ло­то.

В края на ми­на­ла­та го­ди­на Об­щи­на Коз­ло­дуй по­лу­чи це­ле­во фи­нан­си­ра­не от пра­ви­тел­с­т­во­то в раз­мер на 3.6 млн. ле­ва. На то­зи етап те­кат ре­мон­т­ни дей­нос­ти на цен­т­рал­ния пло­щад в Коз­ло­дуй и на из­го­ря­ла­та сгра­да на На­род­но чи­та­ли­ще "Яким Дес­по­тов - 1899" в с. Гло­же­не.

Из­г­раж­да­ме ка­на­ли­за­ция по част от ул. "Сте­фан Ка­ра­джа", ул. "Цан­ко Цер­ков­с­ки" и ул. "Ки­рил и Ме­то­дий" с вън­ш­ни сред­с­т­ва от Пред­п­ри­я­ти­е­то за уп­рав­ле­ние на дей­нос­ти­те по опаз­ва­не на окол­на­та сре­да.

Дру­ги два го­ле­ми обек­та, ко­и­то стар­ти­рах­ме, са ця­лос­т­на ре­ха­би­ли­та­ция на улич­на мре­жа в жк 3 ЮГ и ре­кон­с­т­рук­ция на ули­ца "Дон­ду­ков". Пър­ви­ят про­ект се осъ­щес­т­вя­ва в два ета­па. През  2019 го­ди­на се ре­мон­ти­рат ули­ци­те "Со­фия", "Ва­сил Ко­ла­ров", учас­тък от ул. "9-ти май" и меж­дуб­ло­ко­ви прос­т­ран­с­т­ва. Вто­ри­ят про­ект е за ця­лос­т­на ре­кон­с­т­рук­ция на път­но­то плат­но на ули­ца "Дон­ду­ков", под­мя­на на бор­дю­ри, из­г­раж­да­не на ка­на­ли­за­ци­о­нен ко­лек­тор и дъж­доп­ри­ем­ни шах­ти.

За ман­да­та сме ус­пе­ли да ре­кон­с­т­ру­и­ра­ме над 30 км улич­на мре­жа, но има­ме пред­вид кол­ко още ин­вес­ти­ции тряб­ват в та­зи по­со­ка.

- За пръв път про­ли­ча­ха доб­ри­те вза­и­мо­от­но­ше­ния меж­ду об­щи­на­та, АЕЦ "Коз­ло­дуй" и Дър­жав­но пред­п­ри­я­тие "Ра­ди­о­ак­тив­ни от­па­дъ­ци" (ДП РАО). Как­ви са ре­зул­та­ти­те?

- Съв­мес­т­на­та ни ра­бо­та с "АЕЦ Коз­ло­дуй" ЕАД и Дър­жав­но пред­п­ри­я­тие "Ра­ди­о­ак­тив­ни от­па­дъ­ци" е из­к­лю­чи­тел­но пол­зот­вор­на.

Със съ­дейс­т­ви­е­то на атом­на­та елек­т­ро­цен­т­ра­ла ус­пях­ме да за­ку­пим 800 но­ви ос­ве­ти­тел­ни те­ла, ко­и­то ве­че са пос­та­ве­ни във всич­ки че­ти­ри на­се­ле­ни мес­та в об­щи­на­та. До­го­ди­на ще за­ку­пим още но­ви ос­ве­ти­тел­ни те­ла от­но­во за Хър­лец, Гло­же­не, Бу­тан и Кри­ва ба­ра. По­доб­ре­ни­я­та в Бо­тев парк, дво­ро­ве­те на дет­с­ки­те гра­ди­ни "Мир" и "Ра­дост", ця­лос­т­но­то ас­фал­ти­ра­не на ули­ци­те око­ло бол­ни­ца­та са съ­що бла­го­да­ре­ние на под­к­ре­па­та на АЕЦ "Коз­ло­дуй".

Ра­бо­тим съв­мес­т­но по про­ект за ви­де­о­наб­лю­де­ние и ця­лос­т­на под­мя­на на улич­но­то ос­вет­ле­ние в Коз­ло­дуй. Не­мал­ко об­щес­т­ве­ни сгра­ди и час­т­ни имо­ти ве­че са при­съ­е­ди­не­ни към топ­лоп­ре­нос­на­та мре­жа - въп­рос, кой­то е от из­к­лю­чи­тел­на важ­ност за на­ма­ля­ва­не раз­хо­ди­те за отоп­ле­ние. Бла­го­да­ре­ние на пар­т­ньор­с­т­во­то с АЕЦ всъщ­ност по­лу­чих­ме да­ре­ние от АО "Ру­са­том сър­вис" и из­г­ра­дих­ме дет­с­ка пло­щад­ка в жк 3 ЮГ.

Дър­жав­но пред­п­ри­я­тие "Ра­ди­о­ак­тив­ни от­па­дъ­ци" (ДП РАО) ре­а­ли­зи­ра­ха про­ект за пъл­на ре­ха­би­ли­та­ция на око­лов­ръс­тен път II-11, с дъл­жи­на бли­зо 6 км, фи­нан­си­ран от Ев­ро­пейс­ка­та бан­ка за въз­с­та­но­вя­ва­не и раз­ви­тие. Ад­ми­нис­т­ра­тив­но под­по­мог­нах­ме про­це­са, та­ка че всич­ки граж­да­ни и гос­ти на Коз­ло­дуй да имат въз­мож­ност­та да пол­з­ват бе­зо­па­сен око­лов­ръс­тен път. ДП РАО еже­год­но оси­гу­ря­ва сред­с­т­ва в раз­мер на до 2% от бю­дже­та на пред­п­ри­я­ти­е­то за ре­ха­би­ли­та­ция на път­на­та ин­ф­рас­т­рук­ту­ра в гра­да. Бла­го­дар­на съм и за по­мощ­та им при ре­а­ли­за­ци­я­та на съ­би­тия и праз­ни­ци. В мо­мен­та с пред­п­ри­я­ти­е­то си пар­т­ни­ра­ме по про­ек­та им за из­г­раж­да­не на ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър. Той ще се на­ми­ра в цен­тъ­ра на Коз­ло­дуй и те­че про­це­ду­ра по из­да­ва­не на раз­ре­ши­тел­ни.

Из­к­лю­чи­тел­но съм приз­на­тел­на и на всич­ки час­т­ни дру­жес­т­ва на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на Коз­ло­дуй, ко­и­то еже­год­но ни съ­дейс­т­ват при про­веж­да­не­то на всич­ки праз­ни­ци от кул­тур­ния ка­лен­дар. За че­ти­ри­те го­ди­ни има­ме 500 000 ле­ва от да­ре­ния - мал­ко об­щи­ни в Бъл­га­рия мо­гат да се пох­ва­лят с по­доб­но пос­ти­же­ние. 

- Как­во ви пред­с­тои?

- В лис­та­та за об­щин­с­ки съ­вет­ни­ци има приз­на­ти про­фе­си­о­на­лис­ти, из­к­лю­чи­тел­ни лич­нос­ти и не на пос­лед­но мяс­то - мно­го доб­ри хо­ра. Имах прек­рас­на­та въз­мож­ност да об­щу­вам ак­тив­но с тях в пос­лед­ния ме­сец и съм аб­со­лют­но уве­ре­на, че за­ед­но ще ус­пе­ем да пос­тиг­нем още ви­ди­ми ре­зул­та­ти с мно­го ра­бо­та за на­ши­те съг­раж­да­ни. За­ед­но с еки­па от об­щин­с­ки съ­вет­ни­ци съм си­гур­на, че ще по­лу­ча нуж­на­та под­к­ре­па за ре­а­ли­зи­ра­не на още про­ек­ти, ко­и­то ще по­доб­рят ус­ло­ви­я­та ни на жи­вот. В пър­вия ман­дат бе­ше труд­но да се ра­бо­ти в об­щин­с­кия съ­вет. Имах­ме ед­ва се­дем съ­вет­ни­ци, с ос­та­на­ли­те сме пре­го­ва­ря­ли пре­ди вся­ко за­се­да­ние и за вся­ко важ­но ре­ше­ние. И въп­ре­ки то­ва сме има­ли си­ту­а­ции, в ко­и­то без ви­ди­ма при­чи­на се гла­су­ва "про­тив" или "въз­дър­жал се". При то­ва за важ­ни про­ек­ти, ка­са­е­щи бла­го­то на жи­те­ли­те на об­щи­на­та. Се­га вяр­вам, че пред­ло­же­на­та лис­та от два­де­сет и един кан­ди­да­ти за об­щин­с­ки съ­вет­ни­ци има по­тен­ци­ал да прив­ле­че дос­та­тъч­на под­к­ре­па, та­ка че да си га­ран­ти­ра­ме мно­зин­с­т­во в ОбС и ре­ше­ни­я­та ни да бъ­дат един­с­т­ве­но и са­мо в пол­за на на­ши­те съг­раж­да­ни, а не во­де­ни от пар­тий­ни прис­т­рас­тия. 

Зас­та­вам твър­до зад все­ки един от кан­ди­да­ти­те в лис­та­та. Во­дей­ки се от прин­ци­пи­те на пря­ка­та де­мок­ра­ция, все­ки ще има въз­мож­ност пре­фе­рен­ци­ал­но да из­бе­ре чо­ве­ка, кой­то ис­ка да го пред­с­тав­ля­ва. Кой­то и от кан­ди­да­ти­те за об­щин­с­ки съ­вет­ни­ци да бъ­де пред­по­че­тен, си зас­лу­жа­ва. За­що­то всич­ки са от­го­вор­ни и съм убе­де­на, че ще ра­бо­тят с от­но­ше­ние и ли­чен при­нос за бла­го­то на всич­ки ни.

 


Всички новини от категория Местни избори 2019.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com