Събота,

Ис­кам Ям­бол да има бъ­де­ще на раз­ви­ващ се об­лас­тен цен­тър

От: Ми­лен Кос­тов -
227
Ис­кам Ям­бол да има бъ­де­ще на раз­ви­ващ се об­лас­тен цен­тър
A
A
A

Пра­вим пар­кин­ги, дет­с­ки и спор­т­ни пло­щад­ки в квар­та­ли­те, гра­дът ни не е са­мо цен­тъ­рът

Ще оси­гу­ря об­щин­с­ки жи­ли­ща за мла­ди ле­ка­ри и де­но­нощ­на сто­ма­то­ло­гич­на по­мощ, каз­ва кан­ди­да­тът на БСП за кмет Ка­тя Ге­ор­ги­е­ва

Ка­тя Ге­ор­ги­е­ва е ро­де­на в Ям­бол през 1972 г. За­вър­ш­ва гим­на­зия в род­ния си град, ве­те­ри­нар­на ме­ди­ци­на в Тра­кийс­ки уни­вер­си­тет - Ста­ра За­го­ра, фи­нан­сов ме­ни­дж­мънт в Ин­с­ти­ту­та за след­дип­лом­на ква­ли­фи­ка­ция на УНСС и Ин­с­ти­тут за по­ли­ти­ка. Ра­бо­ти­ла е са­мо в час­т­ния сек­тор на раз­лич­ни ръ­ко­вод­ни по­зи­ции, в мо­мен­та е про­из­вод­с­т­вен ди­рек­тор на ме­бел­на фир­ма.

  • Най-на­ло­жи­тел­на­та про­мя­на е да се въз­с­та­но­ви ди­а­ло­гът с граж­да­ни­те
  • Ще има от­го­вор­ник от ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та за все­ки жи­ли­щен ком­п­лекс
  • Нов сайт на об­щи­на­та ще пред­ла­га елек­т­рон­ни ус­лу­ги и об­рат­на връз­ка с хо­ра­та

- Г-жо Ге­ор­ги­е­ва, за­що ис­ка­те да ста­не­те кмет на Ям­бол?

- Ям­бол се нуж­дае от нов кмет. 12 г. гра­дът се уп­рав­ля­ва от един и съ­щи кмет, кой­то от­да­ле­чи мес­т­на­та власт от граж­да­ни­те, на­ла­га­ше ед­но­лич­ни ре­ше­ния и ос­та­на глух за тех­ни­те проб­ле­ми. Аз учас­т­вам в те­зи из­бо­ри, за да дам нов шанс на гра­да и на хо­ра­та. Ям­бол е мо­ят ро­ден град, в не­го съм из­рас­на­ла, в не­го се вър­нах, съз­да­дох се­мейс­т­во, от­г­леж­дам де­те­то си, ра­бо­тя в не­го и за­то­ва ис­кам да се раз­ви­ва. В Ям­бол са се нат­ру­па­ли мно­го проб­ле­ми, ко­и­то ако не бъ­дат ре­ше­ни се­га, об­ри­чат бъ­де­ще­то на гра­да.

Имам опит ка­то об­щин­с­ки съ­вет­ник, поз­на­вам проб­ле­ми­те, знам ре­ше­ни­я­та им и съм го­то­ва да вло­жа си­ли и уме­ния Ям­бол да бъ­де ху­бав, уре­ден и удо­бен за жи­ве­е­не, а хо­ра­та в не­го да се чув­с­т­ват це­не­ни и за­щи­те­ни.

- Как­ви мер­ки пред­виж­да­те Ям­бол да ста­не по-до­бър за жи­ве­е­не град?

- Бла­го­ус­т­ро­я­ва­не­то на квар­та­ли­те е се­ри­о­зен проб­лем за Ям­бол. При сре­щи­те ми с граж­да­ни те неп­ре­къс­на­то пов­та­рят, че Ям­бол не е са­мо цен­тъ­рът. Да, там се вло­жи­ха дос­та ев­ро­пейс­ки сред­с­т­ва, но квар­та­ли­те, къ­де­то ре­ал­но жи­ве­ят хо­ра­та, изос­та­ват. За­то­ва аз и мо­ят екип пред­виж­да­ме се­ри­о­зен фи­нан­сов ре­сурс за из­г­раж­да­не на дет­с­ки и спор­т­ни пло­щад­ки в квар­та­ли­те, ще из­г­ра­дим по­ве­че пар­кин­ги и пъ­те­ки в меж­дуб­ло­ко­ви­те прос­т­ран­с­т­ва, квар­та­ли­те ще се по­чис­т­ват ре­дов­но и ка­чес­т­ве­но.

Об­щин­с­ко­то ко­му­нал­но пред­п­ри­я­тие тряб­ва да из­вър­ш­ва по­ве­че ре­мон­ти, за да не се пре­ми­на­ва през теж­ка­та про­це­ду­ра на об­щес­т­ве­ни по­ръч­ки за все­ки квар­та­лен пар­кинг или дет­с­ка пло­щад­ка.

В на­ша­та прог­ра­ма е пред­ви­де­но в об­щин­с­ка ад­ми­нис­т­ра­ция да има от­го­вор­ник за все­ки жи­ли­щен ком­п­лекс, за по-пря­ка връз­ка с граж­да­ни­те и бър­зо ре­ша­ва­не на проб­ле­ми­те.

- Как­ви дру­ги ин­ф­рас­т­рук­тур­ни обек­ти за­ла­га­те във ва­ша­та прог­ра­ма?

- Важ­но за Ям­бол е да се из­г­ра­дят кръ­го­ви кръс­то­ви­ща на въз­ло­ви мес­та, за да  се на­ма­лят път­ни­те ин­ци­ден­ти. За че­ти­ри го­ди­ни до края на ман­да­та ще об­но­вим ця­ла­та тро­то­ар­на мре­жа, но ще из­г­ра­дим тро­то­а­ри, по ко­и­то да се дви­жат дет­с­ки ко­лич­ки, а не как­то е се­га май­ки­те да прак­ти­ку­ват "тро­то­а­рен фит­нес".

Ре­ка Тун­джа, ко­я­то е бо­гат­с­т­во за Ям­бол, в мо­мен­та е на­ши­ят кош­мар, за­що­то при­ли­ча на бла­то. Ко­ри­то­то й в гра­да тряб­ва да се по­чис­ти, об­мис­ля­ме и из­гот­вя­не­то на про­ект за прев­ръ­ща­не на край­реч­на­та зо­на в мяс­то за от­дих и спорт.

Друг го­лям про­ект, за­ло­жен в прог­ра­ма­та ми, е из­г­раж­да­не­то на град­с­ки плу­вен ком­п­лекс, за­що­то е не­до­пус­ти­мо в об­лас­тен град да ня­ма мяс­то за плу­ва­не.

Тряб­ва да се въз­с­та­но­ви и Мла­деж­ки­ят дом, за кой­то има­ше оси­гу­ре­ни ев­ро­пейс­ки сред­с­т­ва, но ре­а­ли­за­ци­я­та на про­ек­та се ба­ви. Град­с­ки­ят ста­ди­он съ­що се нуж­дае от се­ри­оз­на ре­кон­с­т­рук­ция.

- Как­во се случ­ва със здра­ве­о­паз­ва­не­то в Ям­бол. За бол­ни­ца­та в гра­да неп­ре­къс­на­то се обе­ща­ват ми­ли­о­ни?

- Здра­ве­о­паз­ва­не­то в Ям­бол е за спа­ся­ва­не. Към все­об­щия не­дос­тиг на ле­ка­ри и ме­ди­цин­с­ки кад­ри в Ям­бол се до­ба­вя и проб­ле­мът със сгра­да­та на бол­ни­ца­та. Тя е от т. нар. па­ви­ли­о­нен тип - вся­ко от­де­ле­ние е в от­дел­на сгра­да, а от 40 г. се строи ог­ром­на но­ва бол­ни­ца, но не се до­вър­ш­ва. За ев­ро­пейс­ки­те из­бо­ри пре­ми­е­рът да­де 27 млн. лв. за до­вър­ш­ва­не на бол­нич­ния ком­п­лекс, обя­ви­ха об­щес­т­ве­на по­ръч­ка, но се ока­за, че един­с­т­ве­ни­ят учас­т­ник пред­ла­га офер­та над 36 млн. лв. и по­ръч­ка­та бе­ше прек­ра­те­на. Пре­ди ня­кол­ко дни Бой­ко Бо­ри­сов от­но­во пре­диз­бор­но дой­де в Ям­бол и обе­ща да има но­ва бол­ни­ца, с ус­ло­вие ако бъ­де из­б­ран тех­ни­ят кмет. На­дя­вам се, че ко­га­то ста­на кмет, Бо­ри­сов ще ра­бо­ти доб­ре и с мен, не­за­ви­си­мо че съм от БСП, за­що­то твър­ди, че ра­бо­ти с всич­ки кме­то­ве не­за­ви­си­мо от по­ли­ти­чес­ки­те им прис­т­рас­тия.

Но проб­ле­мът с кад­ри­те ос­та­ва, за­що­то ле­ку­ват ле­ка­ри­те, а не сгра­ди­те. През ап­рил в Ям­бол бя­ха прек­ра­те­ни раж­да­ни­я­та за­ра­ди лип­са на не­о­на­то­лог, мно­го от­де­ле­ния в бол­ни­ца­та се кре­пят на един ле­кар и са зас­т­ра­ше­ни от зак­ри­ва­не. До­се­га об­щи­на­та не пра­ве­ше ни­що да по­мог­не на бол­ни­ца­та за оси­гу­ря­ва­не на кад­ри, а то­ва е все­общ проб­лем.

- Как­во е ре­ше­ни­е­то спо­ред вас?

- Пред­виж­дам прив­ли­ча­не на ме­ди­цин­с­ки спе­ци­а­лис­ти чрез от­пус­ка­не на сти­пен­дии и зап­ла­ща­не на уни­вер­си­тет­с­ки так­си на сту­ден­ти, изу­ча­ва­щи ме­ди­цин­с­ки спе­ци­ал­нос­ти, за да дой­дат да ра­бо­тят в Ям­бол. Мо­же да се оси­гу­рят об­щин­с­ки жи­ли­ща и дру­ги пре­фе­рен­ции за мла­ди ме­ди­ци.

Ям­бол ня­ма и ра­бо­тещ през нощ­та сто­ма­то­ло­ги­чен ка­би­нет, за­то­ва се ан­га­жи­рам с оси­гу­ря­ва­не на де­но­нощ­на сто­ма­то­ло­гич­на по­мощ. Пред­виж­да­ме и из­г­раж­да­не на хос­пис за спе­ци­а­ли­зи­ра­ни гри­жи към бол­ни па­ци­ен­ти и ре­кон­с­т­рук­ция на об­щин­с­ки­те по­лик­ли­ни­ки, ко­и­то са на­пъл­но изос­та­ве­ни.

- Как­во за­дъл­жи­тел­но тряб­ва да се про­ме­ни в Ям­бол?

- Най-на­ло­жи­тел­на­та про­мя­на в Ям­бол е да се въз­с­та­но­ви ди­а­ло­гът с граж­да­ни­те. 12 г. кме­тът ня­ма­ше при­е­мен ден, важ­ни­те ре­ше­ния за гра­да се на­ла­га­ха ед­но­лич­но и гла­су­ва­ха еди­но­душ­но без до­пус­ка­не­то на раз­лич­но мне­ние в Об­щин­с­кия съ­вет. Вре­ме е граж­да­ни­те да бъ­дат във  фо­ку­са на уп­рав­ле­ни­е­то. Пър­во кме­тът за­дъл­жи­тел­но тряб­ва да има при­е­мен ден и да пра­ви из­не­се­ни при­ем­ни по квар­та­ли­те. Граж­да­ни­те тряб­ва да учас­т­ват пря­ко при взи­ма­не на важ­ни­те ре­ше­ния за гра­да чрез мес­т­ни ре­фе­рен­ду­ми, об­щес­т­ве­ни до­пит­ва­ния, об­щи съб­ра­ния и об­щес­т­ве­ни кон­сул­та­ции.

Ям­бол се нуж­дае от от­к­ри­то уп­рав­ле­ние и от въз­мож­ност за граж­дан­с­ки кон­т­рол вър­ху власт­та.

За­то­ва пред­виж­дам нов сайт на об­щи­на­та, кой­то да пред­ла­га елек­т­рон­ни ус­лу­ги и въз­мож­ност за об­рат­на връз­ка с граж­да­ни­те, кон­т­рол вър­ху из­вър­ш­ва­ни­те ре­мон­ти чрез пъл­на ин­фор­ма­ция за из­пъл­ни­тел, срок и стой­ност, за да бъ­дат проз­рач­ни всич­ки дейс­т­вия на  об­щи­на­та и граж­да­ни­те да зна­ят как­во се случ­ва с тех­ни­те да­нъ­ци.

Ще има и го­рещ те­ле­фон и стра­ни­ца в со­ци­ал­ни­те мре­жи за не­ред­нос­ти, сиг­на­ли и жал­би, ка­то за­дъл­жи­тел­но хо­ра­та ще по­лу­ча­ват об­рат­на ин­фор­ма­ция как­во ще се пред­п­ри­е­ме.

- Коя е най-се­ри­оз­на­та ви за­да­ча?

- За мен ка­то бъ­дещ кмет най-се­ри­оз­на­та за­да­ча е да пос­та­вя ос­но­ви­те на зав­ръ­ща­не­то на хо­ра­та в на­шия град, ос­но­ви­те на ре­ша­ва­не­то на де­мог­раф­с­кия проб­лем, кой­то е из­к­лю­чи­тел­но бо­лез­нен за Ям­бол. През пос­лед­ни­те 10 г. раж­да­е­мост­та е пад­на­ла драс­тич­но, а по дан­ни на ГРАО Ям­бол е един­с­т­ве­ни­ят об­лас­тен град, кой­то не уве­ли­ча­ва, а на­ма­ля­ва на­се­ле­ни­е­то си. По пос­то­я­нен ад­рес в гра­да са ре­гис­т­ри­ра­ни 84 232, но ис­ти­на­та е, че в не­го не жи­ве­ят по­ве­че от 45 - 50 000 ду­ши.

Аз не же­лая мо­ят ро­ден град да е със за­тих­ва­щи фун­к­ции, а ис­кам да има бъ­де­ще на раз­ви­ващ се об­лас­тен цен­тър. Ние не ис­ка­ме да наб­лю­да­ва­ме и ре­гис­т­ри­ра­ме миг­ра­ци­он­ни­те про­це­си, а да спрем из­но­са на мла­ди хо­ра. На­яс­но съм, че чу­де­са не мо­гат да се слу­чат. Но е въз­мож­но да нап­ра­вим се­ри­оз­ни стъп­ки, ка­то съз­да­дем ус­ло­вия за то­ва. На­пъл­но ре­а­лис­тич­но е в след­ва­щи­те 5-6 го­ди­ни да се за­вър­нат око­ло 3000 ду­ши.

- Как­во е пос­ла­ни­е­то ви към ва­ши­те съг­раж­да­ни?

- Ис­кам да при­зо­ва мо­и­те съг­раж­да­ни да бъ­дат ак­тив­ни и да не ос­та­вят друг да ре­ша­ва съд­ба­та на на­шия Ям­бол. На­дя­вам се на 27 ок­том­в­ри всич­ки да на­ме­рим си­ли и сме­лост да из­бе­рем по-доб­ри­те идеи за раз­ви­ти­е­то на Ям­бол.

Убе­де­на съм, че за ис­тин­с­ка про­мя­на са нуж­ни по­ве­че от един чо­век и един об­щин­с­ки съ­вет. Зад вся­ка го­ля­ма про­мя­на сто­ят мно­гоб­рой­ни съ­миш­ле­ни­ци и аз тър­ся та­ки­ва сред мо­и­те съг­раж­да­ни. Вяр­вам, че во­де­ни от обич­та ни към Ям­бол, за­ед­но ще ус­пе­ем.

 


Всички новини от категория Местни избори 2019.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com