Сряда,

Борисов иска ролята на Доган

От: Стандарт -
A
A
A
  • Два варианта за кабинета - до октомври или до март

Бой­ко Бо­ри­сов ис­ка да вле­зе в ро­ля­та на Ах­мед До­ган - да се по­зи­ци­о­ни­ра в ГЕРБ ка­то по­че­тен пред­се­да­тел, а нап­ред да из­тлас­ка мла­ди хо­ра. Прог­но­за­та нап­ра­ви спе­ци­ал­но за "Стан­дарт" со­ци­о­ло­гът от "Со­ва Ха­рис" Ва­сил Тон­чев. Спо­ред не­го по­ли­ти­чес­ката ка­ри­е­ра на Бо­ри­сов по прин­цип вър­ви към за­лез и са­ми­ят той за­я­вя­ва, че ис­ка да се ан­га­жи­ра пре­дим­но с пар­ти­я­та си. "Мис­ля, че то­ва, ко­е­то той пра­ви в мо­мен­та, е в пра­вил­на по­со­ка. Но съ­що та­ка мно­го ве­ро­ят­но е на след­ва­щи­те из­бо­ри да се съз­да­де ле­во­цен­трис­тко мно­зин­ство и ГЕРБ да из­ле­зе в опо­зи­ция. Въп­ро­сът е да за­па­зи един­ство­то и струк­ту­ри­те си, ка­за още Тон­чев.

Два ва­ри­ан­та за ка­би­нет се очер­та­ха след кон­фе­рен­ци­я­та на ГЕРБ, в ко­я­то Бо­ри­сов об­я­ви, че е го­тов да се от­тег­ли, но пра­ви­тел­ство­то и пар­ла­мен­тът да ос­та­нат, за да не се счу­пи дър­жа­ва­та.

Пър­ви­ят е ка­би­не­тът да из­кар­а до края на сеп­тем­ври, не­за­ви­си­мо от про­тес­ти­те. При бър­зи из­бо­ри оба­че ма­шин­но­то гла­су­ва­не ня­ма да се слу­чи, а бюджет 2021 ня­ма как да бъ­де при­ет. Та­ка от вота вед­на­га пе­че­лят са­мо град­ска­та дес­ни­ца и Мая Ма­но­ло­ва, ко­и­то тру­пат рей­тинг.

Вто­ри­ят ва­ри­ант е ка­би­не­тът да из­ка­ра ман­да­та си. При не­го оба­че про­тес­ти­те ще се ожес­то­чат.

Всички варианти пред кабинета четете в петъчния "СТАНДАРТ", който вече е на сергиите в големите вериги, бензиностанциите и малките квартални магазинчета.

 

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички