Четвъртък,

Ди­рек­то­ри ис­кат: Учеб­на го­ди­на от 1 сеп­тем­в­ри

От: Сте­ла Сто­я­но­ва -
325
Ди­рек­то­ри ис­кат: Учеб­на го­ди­на от 1 сеп­тем­в­ри
A
A
A
  • Спи­рат зе­ле­ни­те учи­ли­ща, раз­по­ре­ди Кра­си­мир Въл­чев
  • Пре­по­да­ва­те­ли и ми­нис­тер­с­т­во в спор за ве­лик­ден­с­ка­та ва­кан­ция

Учеб­на го­ди­на от 1 сеп­тем­в­ри. Дис­ку­сия за пре­мес­т­ва­не­то на пър­вия уче­бен ден ис­кат учи­лищ­ни ди­рек­то­ри. При­чи­на за то­ва са фор­с­ма­жор­ни­те об­с­то­я­тел­с­т­ва пок­рай грип­на­та епи­де­мия и ко­ро­на­ви­ру­са, ко­и­то вка­ра­ха де­ца­та в без­п­ре­це­ден­т­но дъл­га грип­на ва­кан­ция.

Спо­ред пред­се­да­те­ля на ра­бо­то­да­тел­с­ка­та ор­га­ни­за­ция в прос­ве­та­та Ди­ян Ста­ма­тов е вре­ме да се за­поч­не дис­ку­сия за по-ран­но на­ча­ло на учеб­на­та го­ди­на - от пър­ви или ос­ми сеп­тем­в­ри. Та­ка учи­ли­ща­та ще мо­гат да иг­ра­ят по-гъв­ка­во с ча­со­ве­те и да на­вак­с­ват ма­те­ри­ал, ако през го­ди­на­та бъ­де обя­ве­на епи­де­мия.

"Ис­ка­ме да бъ­де от­ме­не­на и про­лет­на­та ва­кан­ция", за­я­ви Ста­ма­тов. Спо­ред не­го в че­ти­ри­те дни из­вън ве­лик­ден­с­ки­те праз­ни­ци мо­же да се на­вак­са част от ма­те­ри­а­ла. Спо­ред ми­нис­тър Кра­си­мир Въл­чев оба­че на то­зи етап от­мя­на на ва­кан­ци­я­та не се пред­виж­да. "Че­ти­ри дни не оз­на­ча­ват кой знае как­во, ще взе­ма­ме ре­ше­ни­я­та ден за ден", ка­за той пред "Стан­дарт".

Спо­рът ко­га да е пър­ви­ят уче­бен ден се во­ди от ня­кол­ко го­ди­ни, ка­то при­вър­же­ни­ци­те на по-ран­но на­ча­ло на учеб­на­та го­ди­на пред­ла­гат по-рав­но­мер­но раз­п­ре­де­ле­ние на ва­кан­ци­и­те, та­ка че през зи­ма­та да има дос­та­тъч­но вре­ме за грип­ни и дър­ве­ни, без да се гу­би ма­те­ри­ал.

По по­вод ис­ка­не­то на учи­те­ли за от­мя­на на ве­лик­ден­с­ка­та ва­кан­ция та­зи го­ди­на, за да се на­вак­са про­пус­на­тия ма­те­ри­ал, Кра­си­мир Въл­чев за­я­ви пред "Стан­дарт", че ре­зерв от учеб­ни ча­со­ве мо­же да се взе­ме от пред­ва­ри­тел­но ор­га­ни­зи­ра­ни­те зе­ле­ни учи­ли­ща, ко­и­то ве­че бя­ха заб­ра­не­ни. Ро­ди­те­ли­те, ко­и­то са пред­п­ла­ти­ли за тях, мо­гат да при­бе­рат об­рат­но па­ри­те си. Най-чес­то ор­га­ни­зи­ра­ни­те зе­ле­ни учи­ли­ща са би­ли през ап­рил и май.

Спо­ред Въл­чев се вър­ви към из­веж­да­не на част от те­ми­те от из­пи­ти­те, ко­и­то не са би­ли пре­по­да­де­ни. Все още оба­че не е яс­но кои ще бъ­дат те, тъй ка­то не се знае ка­къв ма­те­ри­ал е бил пре­по­да­ден на уче­ни­ци­те в раз­лич­ни­те учи­ли­ща и до­къ­де ще стиг­нат. Кра­си­мир Въл­чев приз­на, че не е от­че­те­но и вли­я­ни­е­то на час­т­ни­те шко­ли, ко­и­то де­ца­та по­се­ща­ват и по вре­ме на епи­де­мия, та­ка че ед­ни ще бъ­дат по-под­гот­ве­ни за смет­ки на дру­ги.

За­мес­т­нич­ка­та му Та­ня Ми­хай­ло­ва за­я­ви, че от из­пит­ни­те прог­ра­ми мо­же да от­пад­не част от ма­те­ри­а­ла, но не по­со­чи на ка­къв прин­цип, а зна­ни­я­та да се на­вак­сат дру­га­та го­ди­на. Спо­ред Ди­ян Ста­ма­тов за уче­ни­ци­те, ко­и­то ня­ма да имат из­пи­ти, мо­же да има прес­т­рук­ту­ри­ра­не, но за оне­зи, ко­и­то тряб­ва да дър­жат тес­то­ве, оп­ти­ми­за­ци­я­та на прог­ра­ма­та е из­пъл­не­на още с пър­ва­та грип­на ва­кан­ция. "Учи­те­ли­те по за­кон са в от­пуск по вре­ме на ва­кан­ци­я­та и не са длъж­ни да пре­по­да­ват, до­ри и он­лайн, ма­кар че та­ки­ва оп­ции има", ко­мен­ти­ра той иде­я­та де­ца­та да имат ча­со­ве по ин­тер­нет. И до­пъл­ни: "Ако ва­кан­ци­я­та се удъл­жи още, то­га­ва мо­же да се въз­п­ри­е­ме та­зи идея, ка­то на учи­те­ли­те се за­чи­та не от­пуск, а пъл­но ра­бот­но вре­ме, не­за­ви­си­мо че ра­бо­тят от вкъ­щи".

Мно­го от учи­ли­ща­та имат ре­сурс да пре­по­да­ват дис­тан­ци­он­но, но не всич­ки уче­ни­ци имат ус­т­ройс­т­ва вкъ­щи. А и ако на­ис­ти­на са бол­ни от грип, те ня­ма как да учас­т­ват в учеб­ния про­цес, до­пъл­ни Ста­ма­тов. Съ­що­то ва­жи и за слу­чай, ко­га­то учи­те­ли­те са бол­ни. В съ­що­то вре­ме съ­щес­т­вен проб­лем е и то­ва, че ро­ди­те­ли­те на мал­ки­те уче­ни­ци, ко­и­то не мо­гат да от­със­т­ват от ра­бо­та, до­ка­то има ва­кан­ция, ги да­ват в час­т­ни за­ни­мал­ни, къ­де­то не е си­гур­но как се де­зин­фек­ци­рат. Меж­дув­ре­мен­но ня­кои из­да­тел­с­т­ва ка­то "Прос­ве­та" пус­на­ха уро­ци он­лайн, съ­що­то пра­ви и сай­тът "Уча.се". Въп­ро­сът е, че в слу­чая всич­ко опи­ра до чув­с­т­во­то за от­го­вор­ност и са­мо­под­го­тов­ка­та на де­ца­та, а в край­на смет­ка за ре­зул­та­ти­те от вън­ш­но­то оце­ня­ва­не от­го­вор­ност но­си учи­ли­ще­то.

Спо­ред Ста­ма­тов с ко­ро­на­ви­ру­са въз­ник­ва и друг проб­лем - мо­же да се прек­ра­ти ва­кан­ци­я­та на де­ца­та, ко­и­то не са по­дат­ли­ви на но­ва­та епи­де­мия, но по­ве­че­то от учи­те­ли­те са в зас­т­ра­ше­на­та въз­рас­то­ва гру­па - бли­зо 40 на сто са в пред­пен­си­он­на въз­раст. Рис­кът учи­тел да бъ­де за­ра­зен от уче­ник е мно­го по-го­лям, от­кол­ко­то об­рат­но­то.

 


Всички новини от категория Образование.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички