Кме­то­ве­те - с тен, но и с ед­но на­ум

Два ме­се­ца пре­ди во­та кан­ди­да­ти­те се ба­вят, не­о­фи­ци­ал­ни сре­щи по ку­рор­ти­те

Кме­то­ве­те - с тен, но и с ед­но на­ум | StandartNews.com

Сним­ка­та на Си­ме­о­нов и Цве­та­нов вър­на слу­хо­ве­те, бив­ши­ят вто­ри ня­ма да се­ди ми­рен, а ще са­бо­ти­ра ГЕРБ

Два ме­се­ца пре­ди во­та кан­ди­да­ти­те се ба­вят, не­о­фи­ци­ал­ни сре­щи по ку­рор­ти­те

Из­не­над­ва­ща­та ав­гус­тов­с­ка же­га удъл­жи с още ня­кол­ко дни от­пус­кар­с­кия пе­ри­од за сто­ти­ци­те ме­рак­лии да бъ­дат кме­то­ве и об­щин­с­ки съ­вет­ни­ци. Уве­ли­чи те­на им, но и при­тес­не­ни­я­та, че Бо­ри­сов не слу­чай­но ба­ви про­це­са на тран­с­фор­ма­ция от но­ми­на­ции на град­с­ки струк­ту­ри в кан­ди­да­ти на цен­т­рал­но­то ръ­ко­вод­с­т­во.

За пър­ви път от го­ди­ни два ме­се­ца пре­ди из­бо­ри­те в ГЕРБ има ед­ва три­ма пуб­лич­но одоб­ре­ни от Из­пъл­ни­тел­на­та власт. В БСП не са и тол­ко­ва, а мес­т­ни­те сбир­ки на мно­го мес­та те­пър­ва прес­то­ят.

По­ли­ти­чес­ко­то за­ти­шие оба­че е из­мам­но. Не­о­фи­ци­ал­ни­те сре­щи те­кат по ку­рор­ти­те, пар­ти­и­те ог­леж­дат кан­ди­да­ту­ри­те, стя­гат кам­па­ни­и­те и ре­дят ко­а­ли­ции. Со­ци­о­ло­зи­те обя­ви­ха старт на пре­диз­бор­ни­те прог­но­зи, ка­то да­до­ха

5 про­цен­та пред­ни­на на ГЕРБ спря­мо БСП

А ЦИК за­рад­ва из­би­ра­тел­ни­те ко­ми­сии по мес­та с но­ви ме­сеч­ни въз­наг­раж­де­ния, сред­но с 200 ле­ва по­ве­че от те­зи на из­бо­ри­те пре­ди 4 го­ди­ни. ЦИК пус­на и об­щес­т­ве­на­та по­ръч­ка за из­ра­бот­ва­не на кли­по­ве и рек­лам­ни ма­те­ри­а­ли за пред­с­то­я­щия вот, а съ­що та­ка оп­ре­де­ли и до­ко­га тряб­ва да се ре­гис­т­ри­рат пар­ти­и­те и ко­а­ли­ци­и­те. То­ва тряб­ва да се слу­чи в ЦИК до 11 сеп­тем­в­ри, а край­ни­ят срок за ре­гис­т­ра­ция на кан­ди­дат­с­ки­те лис­ти за об­щин­с­ки­те съ­вет­ни­ци в мес­т­ни­те ко­ми­сии из­ти­ча на 24 сеп­тем­в­ри. Кам­па­ни­я­та за во­та за­поч­ва на 27 сеп­тем­в­ри, а до 12 ок­том­в­ри граж­да­ни­те тряб­ва да по­да­дат за­яв­ле­ние до об­щи­на­та, ако ис­кат да гла­су­ват по нас­то­ящ ад­рес, а не по пос­то­я­нен.

Под­гот­ви­тел­на­та кам­па­ния те­че ве­че за три­ма но­ви кан­ди­дат-кме­то­ве от ГЕРБ, ко­и­то ми­на­ла­та сед­ми­ца по­лу­чи­ха зе­ле­на свет­ли­на за вли­за­не в из­бор­на­та бит­ка. В Плов­див, об­лас­т­ни­ят уп­ра­ви­тел Здрав­ко Ди­мит­ров ще ме­ри си­ли с об­щия кан­ди­дат на мал­ка­та ко­а­ли­ция във власт­та, ко­я­то ве­че се със­тои са­мо от НФСБ и ВМРО - де­пу­та­та Слав­чо Ата­на­сов.

Но­ми­на­ци­я­та на Ди­мит­ров по­па­ри на­деж­ди­те на до­се­гаш­ния кмет Иван То­тев, че мо­же да раз­чи­та на свой фа­во­рит за нас­лед­ник, но за­си­ли пат­ри­о­тич­на­та еу­фо­рия, за­що­то пред­ва­ри­тел­ни дан­ни со­чат ста­бил­на пред­ни­на на Ата­на­сов.

Са­мо два дни по-къс­но оба­че ста­на яс­но, че ма­нев­ри по вър­хо­ве­те на Обе­ди­не­ни­те пат­ри­о­ти мо­же да пре­диз­ви­кат прег­ру­пи­ра­не на из­би­ра­тел­ния вот по мес­та.

Об­ща­та сним­ка на Ва­ле­ри Си­ме­о­нов и Цве­тан Цве­та­нов на фес­ти­ва­ла в Же­рав­на вър­на слу­хо­ве­те с три­ме­сеч­на дав­ност, че бив­ши­ят вто­ри в ГЕРБ ня­ма да се­ди ми­рен по из­бо­ри­те, а ще да­ва нег­лас­но ра­мо на кан­ди­да­ти - пре­дим­но от дяс­но, ко­и­то имат шанс да про­би­ят зна­ко­ви об­щи­ни на ГЕРБ. Плов­див е ед­на от тях - се­гаш­ни­ят гра­до­на­чал­ник се смя­та за един от най-близ­ки­те хо­ра на бив­шия вто­ри в ГЕРБ. Ак­ти­ви­зи­ра­не­то на Цве­та­нов и ос­та­на­ли­те му вер­ни хо­ра от мес­т­на­та власт със си­гур­ност ще уве­ли­чи ин­т­ри­га­та за во­та в гра­да, но и до­пъл­ни­тел­но ще ам­би­ци­ра Бо­ри­сов и го­ле­ми­те кор­по­ра­тив­ни иг­ра­чи в ре­ги­о­на, ко­и­то на ми­на­ли­те из­бо­ри със зор ра­бо­те­ха за по­бе­да­та на То­тев, но се­га

ще се раз­да­дат за Ди­мит­ров

За раз­ли­ка от об­лас­т­ния град в Плов­див­с­ко пар­тий­ни­те бит­ки все още ча­кат сво­я­та раз­в­ръз­ка. Пред­ва­ри­тел­но ти­ра­жи­ра­на­та ко­а­ли­ция меж­ду АБВ и БСП по мес­та се ока­за фал­ши­ва но­ви­на, а мес­т­ни­те струк­ту­ри на ГЕРБ та­ка и не се обе­ди­ни­ха око­ло ед­на кан­ди­да­ту­ра. С из­к­лю­че­ние на Стам­бо­лийс­ки, къ­де­то за нов ман­дат най-ве­ро­ят­но ще се бо­ри Ге­ор­ги Ма­ра­джи­ев, как­то и на Ра­ков­с­ки, къ­де­то Па­вел Гу­дже­ров спе­че­ли още на пър­ви тур ми­на­лия вот.

Уп­рав­ля­ва­щи­те ще се проб­ват пак да взе­мат Асе­нов­г­рад, Хи­са­ря, и Пър­во­май, но по­ве­че­то от кан­ди­да­ти­те са или про­ва­ле­ни в бит­ки до­се­га, или са не осо­бе­но по­пу­ляр­ни ли­ца. Един­с­т­ве­но в Кар­ло­во е поч­ти си­гур­но, че Емил Ка­ба­и­ва­нов ще под­но­ви ман­да­та си ка­то общ кан­ди­дат на ГЕРБ и СДС.

В Ру­се, дру­гия бас­ти­он на Цве­та­нов, бит­ка­та съ­що ще е теж­ка, а Бо­ри­сов ня­ма как да раз­чи­та на го­ре­ща под­к­ре­па от мес­т­на­та струк­ту­ра. Тя е ра­зе­ди­не­на, след ка­то пре­ми­е­рът от­тег­ли до­ве­ри­е­то си от се­гаш­ния кмет Пла­мен Сто­и­лов и кан­ди­да­ти­ра ди­рек­тор­ка­та на гим­на­зи­я­та за об­лек­ло Ди­а­на Ива­но­ва. Ка­то но­ми­на­ция на но­вия шеф на град­с­ка­та струк­ту­ра Ро­сен Дас­ка­лов ди­рек­тор­ка­та, ко­я­то по­лу­чи го­ля­ма­та наг­ра­да за най-до­бър шеф на про­фе­си­о­нал­на гим­на­зия в Бъл­га­рия, със си­гур­ност ще по­лу­чи

под­к­ре­па­та на го­ля­ма част от мес­т­ни­те пред­п­ри­е­ма­чи

Но ще взе­ме гла­со­ве и от дес­ния сек­тор, за­що­то ад­во­кат Ана­то­ли Ка­за­ков бе из­диг­нат от Зе­ле­ни­те и ДСБ, но та­ка и не бе при­поз­нат от "Да, Бъл­га­рия". Сре­щу Ива­но­ва се из­п­ра­вя и де­пу­та­тът от БСП Пен­чо Мил­ков, под­к­ре­пен от 5 ле­ви пар­тии.

За раз­ли­ка от 8-те но­ми­на­ции на ГЕРБ в Ру­се - в Бя­ла, Бо­ро­во и в Две мо­ги­ли, до­се­гаш­ни­те гра­до­на­чал­ни­ци по­лу­чи­ха еди­но­душ­но одоб­ре­ние и без проб­лем ще вля­зат в над­п­ре­ва­ра­та за нов ман­дат.

В Хас­ко­во одоб­ре­ние от пре­ми­е­ра по­лу­чи об­лас­т­ни­ят уп­ра­ви­тел Ста­нис­лав Де­чев, кой­то има всич­ки шан­со­ве да за­е­ме мяс­то­то на се­гаш­ния гра­до­на­чал­ник, кой­то се дис­тан­ци­ра от пар­ти­я­та - Доб­ри Бе­ли­ва­нов.

В об­ласт­та не се очер­та­ва смя­на на ни­то един от кме­то­ве­те на ГЕРБ. Ка­те­го­рич­ни но­ми­на­ции по­лу­чи­ха Иво Ди­мов от Ди­мит­ров­г­рад, Ди­а­на Ов­ча­ро­ва от Ивай­лов­г­рад, Ма­рия Кир­ко­ва от Хар­ман­ли, Анас­тас Анас­та­сов от Лю­би­мец и Ми­ле­на Ран­ге­ло­ва от Си­ме­о­нов­г­рад.

Кме­тът на об­щи­на Ми­не­рал­ни ба­ни Мю­мюн Ис­кен­дер съ­що взе 12 но­ми­на­ции за кмет от 12 въз­мож­ни след про­ве­де­ни­те съб­ра­ния на мес­т­ни­те съ­ве­ти на ДПС.

Не­яс­на ос­та­ва бит­ка­та за То­по­лов­г­рад, къ­де­то кме­тът Бо­жин Бо­жи­нов от ко­а­ли­ция "За въз­раж­да­не на об­щи­на То­по­лов­г­рад" обя­ви нас­ко­ро, че ще ис­ка тре­ти ман­дат, а ГЕРБ е раз­ко­ле­бан меж­ду кан­ди­да­ту­ри­те на не­ус­пе­лия на ми­на­ли­те из­бо­ри Ва­сил Ся­ров и све­тов­ния шам­пи­он по сам­бо Бо­рис Бо­ри­сов.

Най-очак­ва­на­та про­мя­на е в Сви­лен­г­рад, къ­де­то ус­пеш­ни­ят кмет Ге­ор­ги Ма­но­лов прик­люч­ва чет­вър­тия си ман­дат и се от­тег­ля, а ГЕРБ вди­гат три­ма кан­ди­да­ти - пред­се­да­те­ля на об­щин­с­ка­та струк­ту­ра д-р Ма­ри­ян Кръс­тев, глав­ния ар­хи­тект на об­щи­на­та Анас­тас Кар­чев и бив­шия на­чал­ник на по­жар­на­та Ва­лен­тин Ан­ге­лов.

Ек­зо­тич­на­та кан­ди­да­ту­ра на пе­ве­ца Мил­ко Ка­лайджи­ев се ока­за фейк но­ви­на

Пар­ти­и­те тър­сят кон­сен­сус­на не­пар­тий­на кан­ди­да­ту­ра, за­то­ва и Анас­тас Кар­чев е най-ло­гич­ни­ят из­бор за нас­лед­ник на дъл­го­го­диш­ния кмет в прос­пе­ри­ра­щия град у нас.

От­тег­ля­не­то на друг зна­ков кмет, то­зи на Со­зо­пол - Па­на­йот Рей­зи, на­же­жи страс­ти­те в гра­да точ­но в раз­га­ра на ку­рор­т­ния се­зон. Три но­ми­на­ции из­лъ­чи мес­т­на­та ор­га­ни­за­ция. Ед­на­та е на върл враг на гра­до­на­чал­ни­ка - бив­шия об­лас­тен уп­ра­ви­тел Кон­с­тан­тин Гре­бе­на­ров. Дру­га­та е дяс­на­та му ръ­ка - пред­се­да­те­лят на об­щин­с­кия съ­вет Кра­си­ми­ра Гер­ма­но­ва. С най-го­ле­ми шан­со­ве да взе­ме гра­да оба­че е тре­ти­ят кан­ди­дат - об­щин­с­ки­ят съ­вет­ник Ге­ор­ги Пе­не­лов, зад ко­го­то зас­та­ват че­ти­ри­ма­та най-го­ле­ми ин­вес­ти­то­ри в гра­да. Той из­не­на­да с ре­кор­д­ни пре­фе­рен­ции още пре­ди 4 го­ди­ни, ко­га­то вле­зе в мес­т­ния пар­ла­мент.

Лю­бо­пит­ни кан­ди­да­ти вдиг­на­ха БСП в две дру­ги зна­ко­ви об­щи­ни за ГЕРБ.

Оче­вид­но, за да драз­нят Бо­ри­сов, со­ци­а­лис­ти­те ре­ши­ха да наб­лег­нат на кан­ди­да­ту­ра­та си за кмет на Бан­кя. То­ва се ока­за пре­во­да­чът Иво Пи­пе­рон, кой­то из­ле­зе с пъл­на кон­цеп­ция как виж­да про­мя­на­та, а клю­чов мо­мент в нея е об­щин­с­ка фир­ма да сто­па­нис­ва ба­ня­та.

Шам­пи­он­ка­та Ве­се­ла Ле­че­ва пък е ре­ши­ла да се проб­ва и в кмет­с­ка­та бит­ка за Ве­ли­ко Тър­но­во. Треньорът на още ед­на шам­пи­он­ка - Ека­те­ри­на Да­фов­с­ка, пък ще ме­ри си­ли за гра­до­на­чал­ник на Че­пе­ла­ре, но от стра­на­та на ГЕРБ.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай