Четвъртък,

Спа­нак, коп­ри­ва и ла­пад - мо­гъ­що­то трио

От: Стандарт -
A
A
A

С нас­тъп­ва­не­то на про­лет­та из­ли­зат прес­ни зе­ле­ни лис­т­ни зе­лен­чу­ци, кой­то неп­ре­мен­но тряб­ва да вклю­чим в ме­ню­то си. Ед­ни от най-по­пу­ляр­ни­те зе­ле­ни хра­ни са спа­нак, коп­ри­ва и ла­пад. За­що те­зи зе­лен­чу­ци са ста­на­ли един от сим­во­ли­те на здра­вос­лов­но­то хранене?

Тай­на­та е в то­ва, че те са бо­гат из­точ­ник на фи­то­нут­ри­ен­ти и на ан­ти­ок­си­дан­ти и по­ни­жа­ват ни­ва­та на глю­ко­за­та в кръв­та. Съ­що та­ка в тях лип­с­ват въг­ле­хид­ра­ти и имат нис­ко съ­дър­жа­ние на ка­ло­рии, ка­чес­т­во ко­е­то все­ки под­дръж­ник на здра­вос­лов­но­то хра­не­не би оце­нил. Ето ня­кол­ко лес­ни ре­цеп­ти с тези супер продукти.

 

Су­па от ла­пад

Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти:

25 бр лис­та ла­пад, 4 стръ­ка пре­сен лук, 1 мор­ков, 20 г кра­ве мас­ло, 1 шепа фи­де, 20 гр, мас­ло, 1 ч.л. сол, 2 с.л. олио, 1 ч.л. су­шен де­ве­сил

Застройка:

1 яй­це, 200 г ки­се­ло мля­ко /1/2 ко­фич­ка/, 1 с.л. браш­но

На­чин на при­гот­вя­не:

Мор­ко­ва се на­ряз­ва на сит­ни куб­че­та, лу­кът съ­що се ре­же на дреб­но. В тен­дже­ра се заг­ря­ва мас­ло и олио. Сла­га се мор­ков за­ед­но с лук и за­пър­ж­ват за по­ло­вин ми­ну­та. На­ли­ва се 1 200 мл го­ре­ща во­да и по­со­ля­ва. Ва­ри се 10 ми­ну­ти на слаб огън. Ла­па­дът се по­чис­т­ва и на­ряз­ва на ивич­ки. Сла­га се при омек­на­ли­те зе­лен­чу­ци за­ед­но с дреб­но нат­ро­ше­но фи­де. Ва­рят се 5 ми­ну­ти и под­п­ра­вят с де­ве­сил. Зас­т­рой­ка­та се при­гот­вя, ка­то в ку­пич­ка се раз­би­ва яй­це, браш­но и мля­ко за­ед­но с 1 ка­фе­на чаш­ка во­да. Сла­гат се в ка­се­ро­ла и заг­ря­ват до­ка­то се уп­лът­нят. До­ба­вя се око­ло 300 мл от бульо­на на су­па­та раз­бър­к­ва се доб­ре.  Го­то­ва­та су­па се ма­ха от кот­ло­на. Към нея се на­ли­ва зас­т­рой­ка­та при неп­ре­къс­на­то раз­бър­к­ва­не. Го­то­ва­та су­па не се зат­ва­ря с ка­пак, в про­ти­вен слу­чай ще се пре­се­че.

 

Те­леш­ко със спа­нак и ориз

Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти:

750 гра­ма те­леш­ко ме­со, 1 ки­лог­рам спа­нак, 1 ча­е­на ча­ша ориз, олио, 4-5 стръ­ка зе­лен кро­мид лук, 3 мор­ко­ва, сол, джо­джен, че­рен пи­пер, чер­вен пи­пер на вкус

Начин на при­гот­вя­не:

Ме­со­то се на­ряз­ва на ед­ри пар­че­та, за­пър­ж­ва се ле­ко в част от маз­ни­на­та, та­ка че со­ко­ве­те му да се за­пе­ча­тат, ко­га­то се за­чер­ви ле­ко се по­со­ля­ва и се по­ръс­ва с че­рен и чер­вен пи­пер. При ме­со­то се сла­гат на­ря­за­ни­те на куб­че­та мор­ко­ви и се на­ли­ват 3 ча­е­ни ча­ши во­да, след то­ва се ос­та­вя да се сва­ри на уме­рен огън. През то­ва вре­ме спа­на­кът се по­чис­т­ва и из­ми­ва доб­ре на обил­но те­ча­ща во­да и се по­пар­ва във вря­ща во­да за око­ло 5 ми­ну­ти. От­цеж­да се и се на­ряз­ва на сит­но, лу­кът се по­чис­т­ва, из­ми­ва и съ­що се на­ряз­ва на дреб­но. В ос­та­на­ло­то олио се за­пър­ж­ва по­чис­те­ни­ят и из­мит ориз, за­ед­но с не­го се за­пър­ж­ват и ве­че под­гот­ве­ни­те спа­нак и лук, пос­та­вя се и сва­ре­но­то меж­дув­ре­мен­но ме­со. Всич­ко се за­ли­ва с ос­та­на­лия при ва­ре­не­то на ме­со­то бульон, ка­то се до­пъл­ва с во­да ако е не­об­хо­ди­мо, та­ка че об­що­то ко­ли­чес­т­во на теч­ност­та да е 3 ча­е­ни ча­ши. Яс­ти­е­то се по­со­ля­ва, ако е не­об­хо­ди­мо, до­ба­вя се на­ря­за­ни­ят джо­джен и се сла­га в та­ва. Пе­че се във фур­на на 250 гра­ду­са до­ка­то ори­зът по­пие на­пъл­но всич­ка­та теч­ност.

 

Коп­ри­ве­ни хлеб­че­та с мая

Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти:

 200 гр. коп­ри­ва, 400 г браш­но, 20 г су­ха мая, 1 ч.л. сол, 2 ч.л. за­хар, 300 мл. во­да, 4 с.л. олио

На­чин на при­гот­вя­не:

Коп­ри­ва­та се блан­ши­ра, от­цеж­да се и се на­ряз­ва на сит­но. Смес­ва се су­ха­та мая с браш­но­то, сол­та, за­хар­та, во­да­та и коп­ри­ва­та. За­мес­ва се ме­ко тес­то. Ос­та­вя се да вта­са 40 ми­ну­ти на топ­ло. Раз­де­ля се на 7-8 топ­че­та и се на­реж­дат в на­ма­за­на с олио та­ва. От­го­ре се на­маз­ват с олио и се за­леп­ва по 1 лис­т­че пряс­на коп­ри­ва. Пе­че се 25 ми­ну­ти във фур­на с тем­пе­ра­ту­ра 180 гра­ду­са.

 

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички