Мес­т­ни­те из­бо­ри свър­ши­ха, поч­на бит­ка­та за дяс­но­то

ГЕРБ спе­че­ли во­та, БСП се раз­пи­са вър­ху кар­та­та на Цве­та­нов, ДПС раз­ши­ри ге­ог­ра­фи­я­та си

Мес­т­ни­те из­бо­ри свър­ши­ха, поч­на бит­ка­та за дяс­но­то | StandartNews.com
  • ГЕРБ спе­че­ли во­та, БСП се раз­пи­са вър­ху кар­та­та на Цве­та­нов, ДПС раз­ши­ри ге­ог­ра­фи­я­та си
  • Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия са вну­ци­те на чер­ве­на­та но­мен­к­ла­ту­ра, Ма­но­ло­ва да им ста­не ли­дер, зо­ват Бо­ри­сов и Плев­не­ли­ев

Мес­т­ни из­бо­ри, в ко­и­то вся­ка от пар­ти­и­те спе­че­ли, но и за­гу­би по не­що. То­ва е крат­ко­то оп­ре­де­ле­ние на прик­лю­чи­ла­та кам­па­ния. Фак­ти­те са яс­ни. ГЕРБ от­бе­ля­за по­ред­на­та си ка­те­го­рич­на по­бе­да. Уп­рав­ля­ва­щи­те ос­та­ват пър­ва по­ли­ти­чес­ка си­ла, ут­вър­ди­ха до­ми­на­ци­я­та си в Из­точ­на Бъл­га­рия, но пре­тър­пя­ха теж­ки за­гу­би в За­па­да. За­гу­би­ха Бла­го­ев­г­рад, Пер­ник, Бан­с­ко, Сан­дан­с­ки.

БСП прек­рои кар­та­та на Цве­тан Цве­та­нов и се раз­пи­са вър­ху нея с 4 об­лас­т­ни гра­да, но не ус­пя да се пре­бо­ри за Со­фия.

ДПС раз­ши­ри ге­ог­ра­фи­я­та си, но не обър­на Ду­ло­во, Дос­пат и Че­пе­ла­ре, къ­де­то дви­же­ни­е­то за­я­ви, че е би­ло под­ло­же­но на зап­ла­хи и на­тиск.

ВМРО по­лу­чи кме­то­ве, Во­лен

Си­де­ров сме­ни го­ле­мия пар­ла­мент с мал­кия

на "Мос­ков­с­ка" 33, НФСБ и ВО­ЛЯ се раз­пи­са­ха със съ­вет­ни­ци, но ни­то ед­на от те­зи пар­тии не по­ка­за за­до­во­ли­те­лен са­мос­то­я­те­лен ре­зул­тат.

ГЕРБ по­бе­ди убе­ди­тел­но, обя­ви пред­се­да­те­лят на На­ци­о­нал­ния пре­диз­бо­рен щаб на пар­ти­я­та Цве­то­мир Па­у­нов в за­ла "Лю­ми­ер" на НДК. И от­че­те, че ГЕРБ и по­лу­чи­ла 803 899 гла­са, а БСП - 433 286.

Пар­ти­я­та на Бой­ко Бо­ри­сов спе­че­ли в 163 об­щи­ни. ГЕРБ е пър­ва по­ли­ти­чес­ка си­ла в об­щин­с­ки­те съ­ве­ти, БСП - тре­та, ка­за още Па­у­нов. В срав­не­ние с ми­на­ли­те из­бо­ри ГЕРБ уве­ли­ча­ва кме­то­ве­те си от 130 на 140, а об­щин­с­ки­те й съ­вет­ни­ци са с 80 по­ве­че - 1807 в ця­ла­та стра­на. За ГЕРБ проб­ле­мът на во­та бе в ре­зул­та­ти­те, а в оцен­ки­те за тях.

Г-жа Кор­не­лия Ни­но­ва и ня­кои со­ци­о­ло­зи и по­ли­то­ло­зи, ко­и­то го­во­рят за "про­пу­ка­ния ГЕРБ", ме вдъх­но­ви­ха да по­ка­жа как из­г­леж­да "про­пу­ка­ни­ят ГЕРБ", обя­ви ли­де­рът Бой­ко Бо­ри­сов и из­ва­ди на сце­на­та в "Лю­ми­ер" всич­ки кме­то­ве от ГЕРБ и СДС, ка­то обър­на спе­ци­ал­но вни­ма­ние на при­със­т­ви­е­то на кме­то­ве­те на Ви­дин и Па­зар­джик - Цве­тан Цен­ков (СДС) и То­дор По­пов (Ко­а­ли­ция Но­во­то вре­ме), ко­и­то не са от ГЕРБ, но са съ­миш­ле­ни­ци на пар­ти­я­та.

"Не пом­ни­те ли Хас­ко­во, как­во чу­до бе­ше?! На­ли от Хас­ко­во тръг­ва­ше по­бе­да­та?! Граж­да­ни­те им от­го­во­ри­ха още на пър­ви тур. На Де­лян Доб­рев ще му ка­жа - по-доб­ра ре­а­би­ли­та­ция от та­зи ня­ма, брат ми!", ка­за още Бой­ко Бо­ри­сов.

"Доб­ри, кон­к­рет­ни прог­ра­ми за вся­ка об­щи­на, сил­ни кан­ди­да­ти, мно­го ди­на­мич­на и енер­гич­на кам­па­ния, до­бър ре­зул­тат", бе про­чи­тът на во­та за ли­де­ра на БСП Кор­не­лия Ни­но­ва. Тя ак­цен­ти­ра и на из­бо­ри­те в сто­ли­ца­та: "За лис­та­та на БСП в Со­фия има двой­но уве­ли­че­ние на ре­зул­та­та - от 7 ще има­ме 15 об­щин­с­ки съ­вет­ни­ци. За БСП оба­че во­тът е бил

опо­ро­чен с ку­пу­ва­не на гла­со­ве

"При нат­руп­ва­не­то на ня­кол­ко из­бо­ра с та­ки­ва проб­ле­ми ве­че има дос­та­тъч­но кри­тич­на ма­са. Но то­зи път бе­ше мно­го край­но - аг­ре­сив­но, аро­ган­т­но и от­к­ри­то. По­ка­за­ха се мно­го слу­чаи на ку­пен и кор­по­ра­ти­вен вот", ка­за ли­де­рът на со­ци­а­лис­ти­те.

При­със­т­ви­е­то на ДПС в мес­т­на­та власт е ка­те­го­рич­но уве­ли­че­но, не­що по­ве­че - ге­ог­ра­фи­я­та е раз­ши­ре­на, бе ана­ли­зът на ли­де­ра на ДПС Мус­та­фа Ка­ра­да­йъ. Той по­со­чи, че на из­бо­ри­те през 2015 г. ДПС са спе­че­ли­ли 39 кме­то­ве на об­щи­ни са­мос­то­я­тел­но и в ко­а­ли­ция а на те­зи из­бо­ри са­мос­то­я­тел­но и в ко­а­ли­ция са спе­че­ли­ли 47 кме­то­ве на об­щи­ни. Пар­ти­я­та има 916 об­щин­с­ки съ­вет­ни­ци, ко­е­то е 18 про­цен­та от всич­ки об­щин­с­ки съ­вет­ни­ци, а при кме­то­ве на кмет­с­т­ва в стра­на­та над 35 про­цен­та са из­б­ра­ни от ДПС. Ре­ше­ни­е­то на Цен­т­рал­ния съ­вет на ДПС на те­зи мес­т­ни из­бо­ри да за­па­зим вли­я­ни­е­то си в мес­т­на­та власт и там, къ­де­то мо­же, да уве­ли­чим при­със­т­ви­е­то си, е ве­че факт, от­бе­ля­за той. Спо­ред не­го оба­че те­зи мес­т­ни из­бо­ри са по­ка­за­ли мно­го от де­фек­ти­те на за­ко­но­ва­та уред­ба и са ярък при­мер за не­ком­пе­тен­т­ност на из­би­ра­тел­ни­те ко­ми­сии, на тях­но­то аро­ган­т­но по­ве­де­ние и пра­вов ни­хи­ли­зъм.

В бъл­гар­с­ко­то за­ко­но­да­тел­с­т­во има ог­ра­ни­ча­ва­не на кон­с­ти­ту­ци­он­ни­те пра­ва на бъл­гар­с­ки­те граж­да­ни изоб­що да не мо­гат да гла­су­ват зад фа­са­да­та на усед­на­лост­та, ка­за ли­де­рът на ДПС. По ду­ми­те му ко­ми­си­и­те са до­пус­ка­ли на­ру­ше­ния и са при­е­ма­ли ре­ше­ния в про­ти­во­ре­чие с из­бор­ния ко­декс, ре­гис­т­ри­ра­ли са кан­ди­да­ти, ко­и­то не от­го­ва­рят на изис­к­ва­ни­я­та на за­ко­на. Спо­ред Ка­ра­да­йъ то­ва из­на­чал­но пос­та­вя въп­ро­са за ле­ги­тим­ност­та на из­б­ра­ни­те кме­то­ве и об­щин­с­ки съ­вет­ни­ци и изоб­що на мес­т­на­та власт.

За ДПС го­ле­ми­ят проб­лем на во­та е ком­п­ро­ме­ти­ра­не­то му, за­що­то

ця­ла­та дър­жав­на ма­ши­на е би­ла впрег­на­та

не­за­кон­но в кам­па­ни­я­та на уп­рав­ля­ва­щи­те. Дър­жав­ни­ят апа­рат бе­ше пре­вър­нат в ма­ши­на за пе­че­ле­не на из­бо­ри и то в най-урод­ли­ва­та й фор­ма - чрез зап­ла­хи, на­тиск и реп­ре­сии, ка­за още в из­бор­на­та нощ Ка­ра­да­йъ. И за­я­ви: "С всич­ко то­ва уп­рав­ля­ва­щи­те съз­да­до­ха ус­ло­вия за ал­тер­на­ти­ва. По­ли­ти­чес­ки­те ре­ал­нос­ти в Бъл­га­рия ве­че не са съ­щи­те".

Оцен­ки­те кой пе­че­ли с кол­ко не са из­бор­на но­вост. Ис­тин­с­ки­ят фе­но­мен на те­зи из­бо­ри бе, че те ро­ди­ха не го­лям по­бе­ди­тел, а го­лям гу­бещ - град­с­ка­та дес­ни­ца. Тя онаг­ле­ди тер­ми­на "синьо-чер­ве­на­та мъг­ла" от зо­ра­та на пре­хо­да, от­к­ро­ве­но под­к­ре­пи Мая Ма­но­ло­ва в Со­фия и се ко­а­ли­ра по мес­та с БСП. Ко­е­то от­но­во съз­да­де тур­бу­лен­ция вдяс­но. За пър­ви път пре­зи­ден­тът Ро­сен Плев­не­ли­ев, ко­го­то хо­ра­та на Хрис­то Ива­нов, Ра­дан Къ­нев и Иво Про­ко­пи­ев ви­на­ги са при­поз­на­ва­ли, се по­я­ви на съб­ра­ние на ГЕРБ до ли­де­ра Бо­ри­сов, дър­жа реч пре­ди не­го и уда­ри град­с­ка­та дес­ни­ца. При­зо­ва не прос­то за ос­тав­ки, а да си из­бе­рат Мая Ма­но­ло­ва за ли­дер и да вър­вят с нея нап­ред. Те­зи хо­ра ве­че не мо­жем да ги на­ри­ча­ме дес­ни­ца, за­я­ви и Бо­ри­сов. То­ва са вну­ци­те на чер­ве­на­та но­мен­к­ла­ту­ра, ко­и­то по­ка­за­ха ли­ца­та си, до­пъл­ни той. И за­я­ви, че ги е пре­диз­ви­кал ом­ра­за­та им с ку­пу­ва­не­то на Ф-16 вмес­то "Гри­пен", със стро­е­жа на га­зоп­ро­во­да и с хва­ща­не­то на ня­кол­ко ду­ши за шпи­о­наж.

Ис­ти­на­та е, че с те­зи мес­т­ни из­бо­ри за­поч­ва но­ва­та бит­ка за дяс­но­то в Бъл­га­рия. 30 го­ди­ни то не ус­пя да се обе­ди­ни. В пър­ви­те го­ди­ни на де­мок­ра­ци­я­та то бе про­би­то от хо­ра­та на Лу­ка­нов и Ли­лов, след то­ва бе по­ко­ре­но от Иван Кос­тов. Го­ди­ни на­ред Ко­ман­ди­ра се опит­ва­ше да го при­ва­ти­зи­ра, а в пос­лед­ни­те 10 го­ди­ни - да го тор­пи­ли­ра.

С фо­ру­ма на ГЕРБ в "Лю­ми­ер" Бо­ри­сов да­де за­яв­ка­та си да ста­не

лип­с­ва­щи­ят до­се­га обе­ди­ни­тел вдяс­но

Пре­ми­е­рът де­мон­с­т­ри­ра не­виж­да­но до­се­га пар­т­ньор­с­ко от­но­ше­ние към ли­де­ра на СДС Ру­мен Хрис­тов, на ко­го­то от­с­тъ­пи ду­ма­та за из­каз­ва­не пре­ди не­го. По­ка­за по­чит и рес­пект към в пъ­ти по-мал­ка­та си­ня пар­тия. Да­де фор­му­ла­та за ус­пех: "Ми­лей­те за хо­ра­та. Ка­то ви­ди­те бок­лук по ули­ца­та, вдиг­не­те го. Ко­га­то на­ме­ри­те счу­пен ка­пак на шах­та, зас­та­не­те до не­го, до­ка­то го оп­ра­вят".

И при­зо­ва всич­ки дес­ни да ми­ле­ят и ра­бо­тят за­ед­но за си­ния цвят - то­зи на де­мок­ра­ци­я­та.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай