Събота,

Радост за домоуправителите! Вече няма да работят без пари

От: Стандарт -
3954
Радост за домоуправителите! Вече няма да работят без пари
A
A
A

* Всяка етажна собственост ще може да открие банкова сметка със специално предназначение 

* Глоби, ако не се запишеш в домовата книга до 15 дни след настаняването

Домоуправителят на етажната собственост вече има право да получава възнаграждение. Това важи не само за случаите, когато тази дейност е възложена на фирма, или е избран някой от собствениците в кооперацията. Съседите ще бъдат задължени да изберат и контролен съвет или контрольор, като за тях също е предвидено заплащане на възнаграждение. Общото събрание има възможност да гласува размера на тези възнаграждения или те да не се плащат, освен в случаите, когато управлението е възложено с договор на търговец.

Това гласи законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), приет от служебния кабинет. Целта му е да улесни достъпът до средства за енергийно обновяване в многофамилни жилищни сгради.Променя се и начинът на провеждане на общо събрание на собствениците. В изрично изброени в закона случаи се предвижда възможност общото събрание да се провежда чрез онлайн връзка, не само присъствено. Така се увеличават възможностите за участие на повече собственици, ползватели и обитатели и се създават условия за по-добра комуникация в етажната собственост.

Отпада нормативно определената възможност за отлагане на общото събрание за следващия ден в случаите, когато не е налице кворум. Според изменението, общото събрание ще се отлага с един час и ще се смята за законно, колкото и идеалните части от общите части на етажната собственост са представени.Предвижда се книгата на етажната собственост да може да се поддържа и в електронен вид. Данните в нея ще се съобщават на управителния съвет (управителя) чрез декларация по образец.

В законопроекта е направено предложение и за неприсъствено гласуване на решение на общото събрание. То ще може да се извърши до седем дни преди провеждане на заседанието чрез декларация, подписана саморъчно и предадена на управителния съвет (управителя) или изпратена на електронна поща, подписана с квалифициран електронен подпис.

За да се улеснят инвестициите за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради, всяка етажна собственост ще може да открие банкова сметка със специално предназначение за събиране на средства за управление и поддръжка на общите части на етажната собственост. Това ще улесни и кандидатстването по колективни кредити пред различни финансови институции. Разпореждането с този ресурс ще може да се извършва от председателя на управителния съвет (управителя) въз основа на решение, прието от общото събрание.

С промените се вменява задължение всеки собственик или ползвател в срок до 15 дни от придобиване правото на собственост или ползване на самостоятелен обект в сградата в режим на етажна собственост, както и при отдаване на самостоятелния обект под наем или встъпване в друго правоотношение, допускащо пребиваване на лица, различни от собственика в самостоятелния обект, да подаде декларация за вписване в книгата на етажната собственост на съответните данни. Това засяга не само собствениците, но и наемателите. При неизпълнение на това задължение, нарушителят се наказва с глоба от 50 до 250 лева, когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 100 до 500 лева, когато е юридическо лице.Запазва се досегашното право децата до 6 г. да бъдат освободени от разходи за управление и поддръжка. Управителят на етажната собственост ще е длъжен всеки месец да публикува на видно и общодостъпно място отчет за приходите и разходите за месеца.

Със законопроекта се регламентира и професионалното управление на етажната собственост в многофамилните жилищни сгради.  Въвежда се изискването управлението и поддържането на етажната собственост да се извършва от търговци по смисъла на Търговския закон, с изключение на физическите лица - търговци по същия нормативен акт, които не могат да бъдат професионални управители. Всички те ще бъдат вписани в специална единна информационна система, която обединява два публични централизирани електронни регистъра - Регистър на професионалните управители на етажна собственост и Регистър на етажната собственост. В последния се съдържат данни за сдруженията на собствениците, както и за управителни съвети (управители) на етажна собственост. Регистрацията на професионалните управители - търговци е със срок на действие до пет години и вписаните ще трябва да обновяват информацията при настъпване на нови обстоятелства.

Ако професионален управител-търговец, който извършва управление на етажна собственост, е без необходимото по този закон удостоверение за регистрация или продължава да осъществява такава дейност след заличаване на регистрацията, ще бъде наказан с имуществена санкция от 500 до 1000 лева, а при повторно нарушение - от 1500 до 2000 лева.В България има над 100 дружества, управляващи частната собственост. Около 7000 са сградите, които се управляват от професионални домоуправители в цялата страна.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com