Бизнесът пак пише на властта с мерки срещу обедняването. Ще го чуят ли

В писмото си АОБР настояват за "интервенции" в четири сфери

Бизнесът пак пише на властта с мерки срещу обедняването. Ще го чуят ли | StandartNews.com

Законодателни промени, които да гарантират предвидимостта на регулаторната среда, конкурентоспособността на предприятията, българската икономика и националното благосъстояние, и да спомогнат за овладяване на инфлационните процеси и натиск. Това предлага Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) в писмо до парламентарните групи, с копие до премиера и министъра на финансите, .

АОБР включва Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). 

Основната мярка срещу инфлацията я няма в бюджета

В писмото си АОБР настояват за "интервенции" в четири сфери.

Първото изискване е да се регламентира дългосрочен механизъм за енергийни компенсации на небитовите потребители заради свръхвисоките цени на електроенергията до отпадане на основанията за това. В писмото, поредно до представители на властите в последно време, се напомня, че действащият механизъм за компенсации е със срок края на юни 2022 г., и все още липсват гаранции за продължаването му през втората половина на годината.

Некомпенсирането на свръхвисоките цени на електроенергията занапред ще доведе до загуба на конкурентоспособност на предприятията, нов силен тласък на инфлационните процеси, нова загуба на покупателна способност на текущите доходи и обезценка на спестяванията и обедняване на нацията, заявяват от 4-те работодателски организации.

Бизнесът ни посече, каза истинския размер на инфлацията

Те имат и конкретно законодателно предложение: в актуализацията на бюджета да се създадат нови три параграфа в преходните и заключителните разпоредби:

"§..... (1) Фонд "Сигурност на електроенергийната система" компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 80 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред" на "БНЕБ" ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 200 лв./MWh.

(2) Не се изплаща компенсацията по ал. 1 за клиенти с цени под базовата цена от 200 лв./MWh .

(3) На клиенти с цена, надвишаваща базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, изчислена по реда на ал.1, се изплаща компенсация в намален размер така, че резултативната цена за клиента след компенсиране да не е по-ниска от 200 лв./ MWh.

... Параграф ... влиза в сила от 1 юли 2022 г."

АОБР настоява и за "механизъм за гарантиране на дългосрочно предлагане на ел. енергия ЗА ЕЛЕКТРОИНТЕНЗИВНАТА ИНДУСТРИЯ в България, природен газ и петролни продукти за транспорта на достъпни цени".

Предлогът е, че националният пазар има нужда от дългосрочни решения, които да гарантират предвидимост на цените, стабилност на физическата доставка и възможности за управление на риска. Уточнява се, че "поради екстремни цени на електроенергията в ЕС и свързаност на пазарите не е възможно провеждането на честен търг, на който българските потребители да закупят електроенергия на конкурентна цена за електроинтензивната индустрия". Тоест, според АОБР, съществуващата възможност за предлагане на продукти с дълъг срок на доставка на сегмента "Централизиран пазар на двустранни договори", не работи ефикасно. 

Конкретното предложение на АОБР е да се изготви и приложи (нотифицира) схема и да се заделят ''количества енергия от АЕЦ или НЕК, които да бъдат предоставени на ЕЛЕКТРОИНТЕНЗИВНАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ на цени, на които се снабдява с електроенергия електроинтензивната индустрия в ЕС''.

Изпълнението на тази необходима за стабилизиране на пазара мярка се бави повече от година, и АОБР призовава депутатите да уредят в Закона за енергетиката гаранции за предлагане на определени обеми електрическа енергия от производителите с господстващо положение за електроинтензивната индустрия със срок на доставка от поне 6 и/или 12 месеца.

Работодателите потвърждават загрижеността си от несигурните доставки на природен газ. "Според наличната информация, "Булгаргаз" ЕАД е закупил два танкера, които са достатъчни да задоволят търсенето в страната до края на юни 2022 г. Понастоящем, обаче, бизнесът и обществото все още не са информирани дали има подписани споразумения за дългосрочна доставка на природен газ от алтернативни доставчици", каквито са особено важни за производствата с непрекъсваем технологичен цикъл.

Във връзка със снабдяването с природен газ, АОБР обръща внимание и на цените, като настоява за прилагане на компенсаторен механизъм, какъвто досега няма въпреки "поетите от изпълнителната власт обещания" - а именно компенсации за разликата над утвърдената от КЕВР цена на природния газ за месец април 2022 г. от 142.59 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Източникът на такава компенсация, според АОБР, трябва да е актуализираният държавен бюджет. 

Малко встрани от енергията АОБР включва в исканията си към депутатите и индексациите на договорите в строителството, станали гореща тема напоследък, особено в пътното строителство.

Работодателските организации настояват да се предвидят необходимите средства за разплащане на дължимите от държавата средства към предприятията, както и да се ускорят стартиралите разплащания с пътностроителните компании по вече изпълнени обществени поръчки. АОБР държи чрез спешна законодателна промяна да се уреди индексирането на договорите по обществени поръчки в отрасъла, както и да се осигурят от държавния бюджет средства за гарантиране на сигурността на транспортната мрежа поради увеличаващия се риск от спиране на процедурите и изпълнението по договори, финансирани по Оперативните програми, с последващи финансови корекции или възстановяване на средства към Европейската комисия.

 Писмото, подписано от ротационния председател на АОБР Добри Митрев, председател на УС на БСК, завършва с настояване за спешни срещи на работодателските организации с представители на парламентарните групи.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай