ББР с фокус върху зеления преход и социалните предприемачи

Подкрепа за микро-, малък и среден бизнес

ББР с фокус върху зеления преход и социалните предприемачи | StandartNews.com
  • Подкрепа за микро-, малък и среден бизнес
  • Дигиталната трансформация също е основен стълб в тригодишната стратегия за развитие на банката

Дигиталната трансформация, социалните предприемачи и зеленият преход на икономиката ще са част от основните стълбове на новата тригодишна стратегия на Българската банка за развитие (ББР). Актуализацията на документа стартира след проведеното през октомври онлайн проучване, което банката реализира сред малкия и средния бизнес за необходимостта им от различни финансови продукти.

Превключване към "зелена икономика"

Целите за нисковъглеродно бъдеще на ЕС ще станат задължителни до 2024 г. за различните икономически обекти. За да се осъществи преходът на Европа към климатично неутрална икономика, ще са нужни не само политически ангажименти, ясна нормативна рамка, стратегия и план, но и развити източници на финансиране и мащабни инвестиции. В този процес ролята на банките като един от източниците за финансиране на прехода е ключова. ББР е готова да подпомогне бизнеса и да заеме полагащото й се място в развитието на „зелен финансов пазар” за дългов и дялов капитал, за финансиране на ВЕИ, на енергийна ефективност и нисковъглероден транспорт. Банката вече обмисля разработването на дългови инструменти за „зелено финансиране”, за да мобилизира капитал за недостигащото финансиране.Един от новите продукти на ББР е насочен именно към подкрепа на „зелените политики” за намаляване на въглеродния отпечатък, като същевременно дава отговор и на растящото притеснение на компаниите от цената на тока у нас и в Европа и повишеното търсене на електроенергия. С този продукт банката предоставя финансиране за изграждане на фотоволтаични централи за нуждите на бизнеса. Превключването на бизнеса към слънчева енергия е работещо решение в контекста на изчерпващите се невъзобновяеми източници и заложените от ЕС цели за постигане на въглеродна неутралност.ББР ще кредитира мощности под 1 МW/p, като отпусканите заеми могат да са до 95% от стойността на соларните централи, чрез които фирмите да намалят сериозно енергийните си разходи.  Условието е компаниите да са микро-, малки или средни, a заемите ще са със срок до 15 години. Фотоволтаичните системи, които Банката за развитие ще финансира, могат да бъдат за производство, което да покрива нуждите от ток на предприятието, както и за продажба на електроенергия.Банката си поставя като дългосрочна цел подпомагането на „зеления преход” на националната икономика и увеличаването на дела на екологично чисти енергийни източници, тъй като 25 на сто от парниковите емисии в глобален мащаб идват от производството на електричество. Изграждането на мощности „за зелена енергия” е част от пакета мерки на Европейската комисия, включени в т. нар. „Зелена сделка“, чиято цел е намаляване на въглеродния отпечатък до 2050 г.

„Ново начало“ за бизнесите с мисия

Социалните предприятия могат да играят важна роля в развитието на българската икономика и притежават потенциал за устойчив растеж, приобщаващ различни социални групи. Сред най-важните блага, създавани от тези компании, е социалният капитал – решаване на обществени проблеми, откриване на работни места, като едновременно с това се получава и приход за предприемача.Т. нар. бизнеси с мисия разработват и прилагат иновации, стимулиращи социалното и икономическото развитие, предлагат нови стоки и публични услуги и променят стереотипите в пазарната и непазарната среди. Намирането на финансова подкрепа за дейностите им и за гарантиране на дългосрочната им устойчивост е сред основните проблеми на тези предприемачи.Новият продукт на „ББР Микрофинансиране“, част от групата на ББР, е създаден за този специфичен сегмент в икономиката на страната, който обикновено остава извън полезрението на търговските банки и общите мерки и програми.С подкрепата се цели подобряване на достъпа до финансиране на стартиращи и социални предприятия, както и подпомагане на социалното предприемачество в придобиването на материални и нематериални активи за развитие или разширяване на дейността. Чрез този продукт се предоставя възможност и на представители на уязвими групи да стартират собствен бизнес.Инвестиционни или оборотни кредити могат да получат фирми и самонаети лица, включително безработни, младежи и хора с увреждания. Максималният размер на заемите е до 50 000 евро при облекчени условия и с 25% по-ниски лихвени проценти спрямо стандартните условия на финансовата институция. Сроковете за погасяване също са преференциални – до 5 години, период, по-дълъг спрямо подобни продукти на финансовия пазар.

Business : Creative : StartUP

Подобряването, стимулирането и развитието на общия икономически, експортен и технологичен потенциал на малките и средните предприятия чрез улесняване на достъпа им до финансиране е една от най-важните дългосрочни цели на ББР. За изпълнението ? банката работи по разработване на финансови продукти и инструменти, които да подкрепят дигиталната трансформация и технологичното обновление на българския бизнес, както и да насърчат бъдещи инвестиции в модерна и “смарт” инфраструктура.Сътресенията, които пандемията от COVID-19 нанесе на икономиката, изискват целенасочена подкрепа за инвестиции, дигитализация и устойчиво развитие, което да доведе до по-бързото възстановяване на бизнеса у нас.Програмата на ББР с подкрепата на Паневропейския гаранционен фонд - Business : Creative : StartUP,  е насочена именно към насърчаване на инвестициите и намаляване на негативните последици от пандемията. Тя е с фокус върху стартиращите предприятия в производството, малкия и средния бизнес и творческите индустрии.Финансовият ресурс, до който има достъп бизнесът, е на обща стойност 40 млн. евро. Директните заеми на ББР са с по-ниски от стандартните изисквания за обезпечение и самоучастие, в зависимост от проекта и бизнес историята на кандидатстващите фирми. А лихвите и по трите програми са с отстъпка заради покритието от гаранцията на ЕИФ.Кредитите за компании с творчески дейности, които са сред най-засегнатите от пандемията, са до 500 хил. лева.

Основни предимства при тях са намаленото изискване за обезпечение и минимално самоучастие – 10% от размера на търсения заем.Новосъздадените компании без кредитна история, които са с най-затруднен достъп до финансиране, могат да кандидатстват за заеми с таван от 250 хил. лева, без да е нужно да залагат имуществото си. Гаранция за банката ще бъде закупеният чрез заема актив.Малките и средните предприятия от всички сектори, които не попадат в другите два сегмента, също могат да се възползват от по-добри условия по заемите: от 100 хил. до 5 милиона лева, за срок до 10 г. и гратисен период до 18 месеца. За тях е предвидена възможност за финансиране без обезпечение и с намалени изисквания за собствено участие – 2 пъти по-ниско от стандартните нива.След промените в Устава на ББР, при които беше поставен таван на отпуснатите заеми до 5 млн. лева, през втората половина на ноември банката отчете значително нарастване на интереса към своите програми и продукти. Групата е потвърдила 77 сделки за директно финансиране, а още 100 са в процес на подписване. ББР е подпомогнала индиректно над 390 компании през мрежата на търговските банки и небанковите институции в страната.

 

Всички актуални Новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай