Министерство на правосъдието създаде уникален портал

Министерство на правосъдието успешно създаде уникален портал за електронно правосъдие

Министерство на правосъдието създаде уникален портал | StandartNews.com

Министерство на правосъдието успешно създаде уникален портал за електронно правосъдие

 

Министерство на правосъдието създаде уникален портал за електронно правосъдие. Успешната реализация на портала дава пряк и удобен достъп на гражданите и бизнеса до редица услуги предлагани от различни институции - Министерство на правосъдието, Агенцията по вписванията, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Главна дирекция  „Охрана“ Национално бюро за правна помощ и Централен регистър на особените залози.

Достигането на тези цели стана възможно благодарение на финализирането на проект „Доразвитие и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт от Сектор "Правосъдие" за достъп на гражданите и бизнеса до информация, е-услуги и е-правосъдие“, договор  BG05SFOP001-3.001-0008-C01/03.10.2017 г. Проектът е на стойност 485 523 лева, осигурени като безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от  Европейския социален фонд.

Порталът бе представен официално на пресконференция, на която присъства и зам.-министърът на правосъдието Евгени Стоянов.  Отделните функционалности бяха демонстрирани от ръководителя на проекта Любов Бончева и от представител на фирмата, разработила портала  – „Сиела Норма“ АД. Сред новите услуги бяха откроени възможността гражданите да подават жалби с квалифициран електронен подпис (КЕП), както и да се подават заявки за издаване на дубликати на удостоверения за юридическа правоспособност, съответно също при наличие на КЕП.

Автоматично ще бъдат актуализирани с последни редакции и всички текстове на нормативни актове, които Министерство на правосъдието има задължение да публикува в портала. Очаква се той да бъде достъпен за гражданите в началото на следващата година след правно регламентиране на актуализирането на съдържанието му.

„Сиела Норма“ АД разработи и новия дизайн на единния портал, който беше представен и одобрен от ръководството ва Министерство на правосъдието. Единната визия на всички сайтове, които се вливат в портала ще помогне за по-лесното намиране на търсената от потребителите услуга или информация. Порталът е разработен така, че да може да бъде използвана лесно пълната му функционалност от всички видове мобилни устройства, което допълнително ще улесни потребителите.

 Значително е подобрен и достъпа до делата на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Отделните казуси ще могат да бъдат търсени по ключова дума, след което потребителят ще може посредством линк да се запознае с оригинала на текста, публикуван на сайта на ЕСПЧ.

Реализирането на проекта допринася за усъвършенстване функционирането на органите от сектор „Правосъдие”, посредством прилагане на е-правосъдие, оптимизира дейностите по предоставяне на електронни услуги чрез осигуряване на единен достъп до е-услуги, структурирана и актуална информация на изпълнителната власт в сектор "Правосъдие", което е сред основните цели, заложени в Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор "Правосъдие" 2014г.-2020 г.

 В рамките на проекта бяха проведени две двудневни обучения по едно за администриране на портала и за публикуване на съдържание в портала.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай