Сряда,

САМО В "СТАНДАРТ": Спортните успехи на УНСС

От: Стандарт -
314
САМО В "СТАНДАРТ": Спортните успехи на УНСС
A
A
A
  • Туризъм и танци дават старт на спортната катедра
  • УНСС има най-добрата университетска база у нас
  • Звезди на България обучават студентските отбори

 

УН­СС е №1 не са­мо в на­у­ка­та. Но и в спор­та. На 27 но­ем­ври 1923 го­ди­на се ос­но­ва­ва пър­ви­ят Сту­ден­тски спор­тен клуб в Бъл­га­рия към Сво­бод­ния уни­вер­си­тет (дне­шен УН­СС). Пър­ви­те за­лег­на­ли спор­то­ве са ту­ри­зъм, фут­бол и тан­ци.

С ре­ше­ние на Ака­де­мич­ни­ят съ­вет на ВИИ "К. Мар­кс" от 8 май 1954 г. се съз­да­ва са­мос­то­я­тел­на ка­тед­ра "Фи­зи­чес­ко въз­пи­та­ние и спорт" с пър­ви ръ­ко­во­ди­тел ст. преп. Дра­ган Гос­по­ди­нов. През го­ди­ни­те пре­по­да­ва­те­ли в нея са вид­ни спор­тис­ти на Бъл­га­рия. Сред тях са змс Ан­гел Ко­лев-ле­ка ат­ле­ти­ка, змс Бо­ян Мо­ше­лов-во­лей­бол, змс Вик­то­рия Кол­че­ва-во­лей­бол, змс Ди­ми­тър За­ха­ри­ев-во­лей­бол, змс Ге­ор­ги Па­нов-бас­кет­бол, змс Ге­ор­ги Стой­ков­ски-ле­ка ат­ле­ти­ка (пър­ви­ят ев­ро­пей­ски шам­пи­он на Бъл­га­рия), проф. змс Ге­ор­ги Ще­рев-ту­ри­зъм и ски, змс Ни­ту­ла Бо­ри­со­ва-бас­кет­бол и мно­го дру­ги.  Те са и тре­ньо­ри на пред­ста­ви­тел­ни­те от­бо­ри и съ­що пос­ти­гат из­клю­чи­тел­ни ре­зул­та­ти в сту­ден­тския спорт.

Спор­тът ви­на­ги е сто­ял на по­чет­но мяс­то в УН­СС. От са­мо­то на­ча­ло през 1949, ко­га­то стар­ти­рат ор­га­ни­зи­ра­ни­те сту­ден­тски пър­вен­ства в Бъл­га­рия, от­бо­ри­те се включ­ват в те­зи над­пре­ва­ри. За­бе­ле­жи­тел­но е пър­во­то мяс­то на УН­СС през 1997 г. ка­то ком­плек­сен по­бе­ди­тел от всич­ки уни­вер­си­те­ти (пред НСА и СУ). По по­вод на 50-та го­диш­ни­на на СФД "Ака­де­мик" рек­тор­ско­то ръ­ко­вод­ство по­лу­чи ком­плек­сна­та ку­па в за­ла "Уни­вер­си­а­да". През го­ди­ни­те уни­вер­си­те­тът не­из­мен­но е в при­зо­ва­та трой­ка за ком­плек­сен по­бе­ди­тел от На­ци­о­нал­ни уни­вер­си­а­ди. Спор­тис­ти­те на УН­СС са за­во­ю­ва­ли мо­жес­тво Шам­пи­он­ски тит­ли от сту­ден­тски­те пър­вен­ства по бас­кет­бол, во­лей­бол, фут­бол, фут­зал, плу­ва­не, ае­ро­би­ка, ски, спор­тно ка­те­ре­не, ори­ен­ти­ра­не, ле­ка ат­ле­ти­ка, те­нис, те­нис на ма­са, шах.

Ос­вен в сту­ден­тски­те пър­вен­ства от­бо­ри на УН­СС взи­мат учас­тие и в Дър­жав­ни пър­вен­ства и ама­тьор­ски ли­ги на стра­на­та. Дъл­ги го­ди­ни мъж­ки­ят во­лей­бо­лен от­бор иг­ра в ели­та на Бъл­га­рия (от 2003 до 2014 г.) и ос­та­ви от­лич­ни впе­чат­ле­ния. За­пом­нящ се е се­зон 2010/2011 във Су­пер ли­га­та на Бъл­га­рия и 5-то­то мяс­то за "Ку­па на Р Бъл­га­рия", с по­бе­ди сре­щу шам­пи­о­ни­те от "Лу­койл-Неф­то­хи­мик" на ос­ми­на­фи­нал.

Ве­че де­се­ти­ле­тие от­бо­рът по фут­зал-мъ­же е во­дещ в Со­фия и Бъл­га­рия със за­во­ю­ва­ни­те шам­пи­он­ски тит­ли. Връх до­се­га е спе­чел­ва­не­то на "Ку­па­та на РБъл­га­рия" и ви­це­шам­пи­он­ска­та тит­ла през се­зон 2017/2018. Мно­го от ма­чо­ве­те се из­лъч­ват ди­рек­тно по те­ле­ви­зи­и­те.

От­бо­ри­те на УН­СС по во­лей­бол-же­ни и бас­кет­бол-мъ­же и же­ни учас­тват и в сфор­ми­ра­ни­те ама­тьор­ски ли­ги в Со­фия. Жен­ски­ят бас­кет­бо­лен от­бор е с две по­ред­ни тит­ли в НАБЛ ли­га­та за пос­лед­ни­те две го­ди­ни.

От­лич­но е пред­ста­вя­не­то на от­бо­ри­те на уни­вер­си­те­та и на меж­ду­на­род­на­та сце­на. При то­ва още от го­ди­ни­те на со­ца, ко­га­то се ор­га­ни­зи­ра­ха "Ико­но­ми­а­ди" за ико­но­ми­чес­ки­те уни­вер­си­те­ти. През 1989 "Ико­но­ми­а­да"-та се про­ве­де в Со­фия и УН­СС спе­че­ли ком­плек­сно­то 1 мяс­то.

Три уни­вер­си­тет­ски от­бо­ра са учас­тни­ци до мо­мен­та ка­то на­ци­о­нал­ни сту­ден­тски шам­пи­о­ни на Ев­ро­пей­ски уни­вер­си­тет­ски пър­вен­ства - бас­кет­бол-мъ­же в Поз­нан, Пол­ша (2010-пър­ви бъл­гар­ски от­бор на та­къв фо­рум), бас­кет­бол 3х3-же­ни в Ро­тер­дам, Хо­лан­дия (2013) и во­лей­бол-мъ­же в Лодз, Пол­ша (2019). Из­клю­чи­тел­но бе пред­ста­вя­не­то на жен­ския от­бор по бас­кет­бол 3х3 със за­во­ю­ва­не­то на брон­зо­ви­те от­ли­чия от пър­ви­ят шам­пи­о­нат в Ро­тер­дам. То­ва е все още един­ствен ме­дал за бъл­гар­ски от­бор от шам­пи­о­на­ти­те под еги­да­та на EUSA (Ев­ро­пейс­ка уни­вер­си­тет­ска спор­тна асо­ци­а­ция).

Ос­вен те­зи шам­пи­о­на­ти, тра­ди­ци­он­но от­бо­ри на УН­СС учас­тват и в меж­ду­на­род­ни сту­ден­тски тур­ни­ри. Та­ки­ва са: "5-те топ­ки" в Па­риж-Фран­ция (бас­кет­бол, во­лей­бол, хан­дбал, фут­бол, ръг­би); B.I.G. Бел­град-Сър­бия (бас­кет­бол, во­лей­бол, фут­зал); Со­лун-Гър­ция (плу­ва­не), Ис­тан­бул-Тур­ция (шах, бас­кет­бол), Ае­ро­би­ка-Рим, Ва­лен­сия. Всич­ки учас­тни­ци са пе­че­ли­ли шам­пи­он­ски тит­ли през го­ди­ни­те.

Мно­го са сту­ден­ти­те на уни­вер­си­те­та, включ­ва­ни в пред­ста­ви­тел­ни­те на­ци­о­нал­ни от­бо­ри на Бъл­га­рия през го­ди­ни­те. Най-ярък при­мер за то­ва е змс Ата­нас Го­ло­ме­ев, със­те­за­тел по бас­кет­бол. Съ­що та­ка пре­по­да­ва­те­ли от ка­тед­ра­та са из­би­ра­ни за тре­ньо­ри на на­ци­о­нал­ни от­бо­ри на Бъл­га­рия. Та­ки­ва са змс Алек­сан­дър Ан­ге­лов - на­ци­о­на­лен юно­шес­ки от­бор по хан­дбал, ст. преп. мс Ки­рил Гер­ман­ли­ев - тре­ньор на на­ци­о­нал­ния уни­вер­си­тет­ски от­бор по те­нис за Уни­вер­си­а­даС 2009 в Бел­град, ст. преп. д-р Иван Сто­и­лов - на­ци­о­на­лен се­лек­ци­о­нер по фут­зал-мъ­же за пе­ри­о­да от юни 2014 до де­кем­ври 2016.

Тра­ди­ция е еже­год­но­то про­веж­да­не на 8-де­кем­врий­ски спор­тен праз­ник. На не­го се пред­ста­вят от­бо­ри­те на УН­СС с тех­ни­те пос­ти­же­ния през из­ми­на­ва­ща­та го­ди­на. На це­ре­мо­ни­я­та се връч­ват наг­ра­ди за спор­тист, тре­ньор и от­бор на УН­СС. Праз­ни­кът се из­лъч­ва ди­рек­тно в стра­ни­ца­та на ка­тед­ра­та във Facebook. Про­веж­дат се тур­ни­ри по ня­кол­ко ви­да спорт със сту­ден­ти­те от учеб­ни­те гру­пи-бас­кет­бол, во­лей­бол, фут­бол, те­нис, те­нис на ма­са, шах, спор­тно ка­те­ре­не, плу­ва­не, фит­нес, ле­ко­ат­ле­ти­чес­ки крос.

Тра­ди­ци­он­но пре­по­да­ва­те­ли­те от ка­тед­ра "Фи­зи­чес­ко въз­пи­та­ние и спорт" на УН­СС ор­га­ни­зи­рат и про­веж­дат за­ни­ма­ния със слу­жи­те­ли и пре­по­да­ва­те­ли на УН­СС. Съв­мес­тно с ос­но­ва­ния през 1996 г. АСК "Св. Ге­ор­ги По­бе­до­но­сец" се про­веж­да те­нис тур­нир (ве­че XXIV из­да­ние) за "Ку­па­та на Рек­то­ра на УН­СС". От 2010 г. пък за­поч­на про­веж­да­не на тур­нир по Те­нис на ма­са (ве­че XI по­ре­ден) за "Ку­па­та на УН­СС".

Спор­тна­та ба­за в уни­вер­си­те­та е на из­клю­чи­тел­но ни­во. Пос­тро­е­на е за Лят­на­та уни­вер­си­а­да в Со­фия през 1977 г. ка­то тре­ни­ро­въч­на за­ла за раз­лич­ни от­бо­ри. Тя е из­ця­ло об­но­ве­на през 2009 го­ди­на и е ед­на от най-доб­ри­те уни­вер­си­тет­ски спор­тни ба­зи в стра­на­та.

 


Всички новини от категория Образование.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com