Ме­рят тем­пе­ра­ту­ра на ма­ту­ра­та

Де­зин­фек­ци­рат и хи­ми­кал­ка­та, с ко­я­то зре­лос­тни­кът се под­пис­ва

Ме­рят тем­пе­ра­ту­ра на ма­ту­ра­та | StandartNews.com
  • Де­зин­фек­ци­рат и хи­ми­кал­ка­та, с ко­я­то зре­лос­тни­кът се под­пис­ва
  • Ела­те час по-ра­но, за да вле­зе­те пре­ди на­ча­ло­то на из­пи­та

Тем­пе­ра­ту­ра­та на уче­ни­ци­те, ко­и­то се яв­я­ват на ма­ту­ра, ще бъ­де ме­ре­на пре­ди на­ча­ло­то на из­пи­та. То­ва се съ­дър­жа в ин­струк­ция на Ми­нис­тер­ство­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та за дър­жав­ни­те зре­лос­тни из­пи­ти, раз­пра­те­на до учи­ли­ща­та.

Тем­пе­ра­ту­ра­та на уче­ни­ци­те ще се ме­ри от раз­сто­я­ние с ин­фра­чер­вен тер­мо­ме­тър, ра­зяс­ни ди­рек­то­рът на 119 СУ Ди­ян Ста­ма­тов. Той при­зо­ва уче­ни­ци­те да се яв­ят по­ло­вин и до­ри един час пре­ди на­ча­ло­то на из­пи­та, кой­то та­зи го­ди­на по из­клю­че­ние за­поч­ва от 9, вмес­то от 8 ча­са. Та­ка ще се из­бег­не скуп­чва­не, уче­ни­ци­те ще имат вре­ме да по­лу­чат не­об­хо­ди­ми­те ин­струк­ции за бе­зо­пас­ност, да де­зин­фек­ци­рат ръ­це­те си и да бъ­де из­ме­ре­на тем­пе­ра­ту­ра­та им. За свое улес­не­ние те ще мо­гат да по­каз­ват бе­леж­ки­те, че са до­пус­на­ти до дър­жа­вен зре­лос­тен из­пит, и от мо­бил­ния си те­ле­фон. "Всич­ко ще ста­ва мак­си­мал­но бър­зо, но аби­ту­ри­ен­ти­те тряб­ва да имат пред­вид, че ще бъ­дат до­пус­ка­ни в за­ли­те, пре­ди да бъ­де об­я­вен из­пит­ни­ят ва­ри­ант, та­ка че в те­хен ин­те­рес е да се яв­ят по-ра­но", ка­за Ста­ма­тов.

В за­по­вед­та на МОН оба­че не е за­пи­са­но над как­ва тем­пе­ра­ту­ра зре­лос­тни­кът не мо­же да бъ­де до­пус­нат до из­пи­та, та­ка че яв­но то­ва ще ста­ва по пре­цен­ка на ме­ди­цин­ско­то ли­це. "Съ­вет­ва­ме уче­ни­ци­те, ко­и­то имат сим­пто­ми на за­бо­ля­ва­не, да не се яв­я­ват, за да не пос­та­вят под риск и из­пи­та на връс­тни­ци­те си. Ви­на­ги ще имат вре­ме да се яв­ят и на се­си­я­та през есен­та, а уни­вер­си­те­ти­те за­я­ви­ха, че ще удъл­жат сро­ко­ве­те за при­ем", ка­за Ста­ма­тов. Въп­ре­ки че ня­ма спе­ци­ал­ни ин­струк­ции, в 119-о СУ са пред­ви­де­ни и за­ли, къ­де­то уче­ни­ци с мал­ко по-ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра от нор­мал­на­та да бъ­дат изо­ли­ра­ни и все пак да по­ло­жат зре­лос­тния из­пит. За тях съ­що е пред­ви­де­но ви­де­о­наб­лю­де­ние.

Аби­ту­ри­ен­ти­те ще бъ­дат по не по­ве­че от 10-12 в стая и ще бъ­дат раз­по­ло­же­ни шах­мат­но на чи­но­ве­те. Длъж­ни са да но­сят мас­ки, но мо­гат да не ги дър­жат неп­ре­къс­на­то на ус­та­та си, до­ка­то ра­бо­тят. Учи­ли­ща­та са оси­гу­ри­ли за своя смет­ка мас­ки или шле­мо­ве и на квес­то­ри­те. Пред­ви­ден е до­ри де­зин­фек­тант за хи­ми­кал­ка­та, с ко­я­то все­ки уче­ник се под­пис­ва, след ка­то пре­да­де из­пит­на­та си ра­бо­та.

Ве­че ста­на яс­но, че въп­ро­си­те за ма­ту­ри­те ще бъ­дат ре­ду­ци­ра­ни, ка­то от­пад­нат всич­ки за­да­чи, свър­за­ни с Вап­ца­ров, Та­лев и Ди­ми­тър Ди­мов, а по ис­то­рия ня­ма да има въп­ро­си за пе­ри­о­да след Пър­ва­та све­тов­на вой­на.

В мно­го учи­ли­ща въз­ник­ва проб­лем с квес­то­ри­те, тъй ка­то част от учи­те­ли­те оп­ре­де­лят се­бе си ка­то рис­ко­ва гру­па и не же­ла­ят да се под­ла­гат на до­пъл­ни­тел­но нап­ре­же­ние. В 119 СУ от­ка­за­ли­те се да бъ­дат квес­то­ри са 15 ду­ши. В 107-мо ОУ, къ­де­то ще се про­веж­дат са­мо из­пи­ти за гим­на­зия, 10 пре­по­да­ва­те­ли са от­ка­за­ли да при­със­тват на из­пи­ти­те, ко­е­то спо­ред ди­рек­то­ра Дан­ко Ка­ла­пиш е дос­та ви­сок про­цент, но ус­пе­ли да ги за­ме­нят с дру­ги пре­по­да­ва­те­ли.

От учи­тел­ска­та "Под­кре­па" ко­мен­ти­ра­ха, че дос­та пе­да­го­зи са от­ка­за­ли да се вър­нат и в дет­ски­те гра­ди­ни. "Ще сле­дим си­ту­а­ци­я­та, но ня­ма да поз­во­лим да има увол­не­ни учи­те­ли за­ра­ди лич­ния им из­бор в та­зи си­ту­а­ция", ка­за пред­се­да­те­лят на син­ди­кат "Об­ра­зо­ва­ние" Юли­ан Пет­ров. По не­го­ви­те ду­ми в ко­лек­тив­ния тру­дов до­го­вор е пред­ви­де­на въз­мож­ност и за до­пъл­ни­те­лен пла­тен от­пуск, ако учи­те­ли­те не се за­вър­нат, и за то­ва ще се во­дят пре­го­во­ри с Ми­нис­тер­ство­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то.

В съ­що­то вре­ме МОН ве­че ра­бо­ти над 3 сце­на­рия за но­ва­та учеб­на го­ди­на. Ней­ни­ят старт за­ви­си от то­ва, да­ли ще има вто­ра въл­на на Covid-19. Ако то­ва се слу­чи до сеп­тем­ври, го­ди­на­та мо­же да за­поч­не в дис­тан­ци­он­на фор­ма. В про­ти­вен слу­чай тя ще за­поч­не при­със­тве­но, а впос­лед­ствие в за­ви­си­мост от си­ту­а­ци­я­та мо­же да бъ­де час­тич­но при­със­тве­на и час­тич­но дис­тан­ци­он­на. До­то­га­ва елек­трон­ни­те ре­сур­си ще бъ­дат об­но­ве­ни, а про­ме­ни в нор­ма­тив­на­та уред­ба ще пред­ви­дят, че и при грип­на ва­кан­ция ще мо­же да се про­веж­да он­лайн обу­че­ние.

Ми­нах край СУ и ме при­е­ха пра­во

  • Юри­ди­чес­ки­те фа­кул­те­ти ня­мат проб­лем да при­е­мат с ма­ту­ри, но ис­кат един­ни из­пи­ти на фи­на­ла

"Ми­нах край спир­ка­та на мет­ро­то до Софий­ския уни­вер­си­тет и вед­на­га ме за­пи­са­ха "Пра­во". То­ва е един от по­пу­ляр­ни­те на­пос­ле­дък ви­цо­ве в со­ци­ал­ни­те мре­жи.

След ка­то ста­на яс­но, че спе­ци­ал­ност "Пра­во" в Ал­ма ма­тер ще при­е­ма с оцен­ки­те от ма­ту­ри и об­щия ус­пех от дип­ло­ма­та, впос­лед­ствие раз­ре­ше­ни­е­то се раз­прос­тра­ни и до ос­та­на­ли­те юри­ди­чес­ки фа­кул­те­ти в стра­на­та. В дейс­тви­тел­ност те ня­ма как да ор­га­ни­зи­рат из­пи­ти са­мо за сво­и­те фа­кул­те­ти, ако ка­то ця­ло уни­вер­си­те­тът се е от­ка­зал при­мер­но от из­пи­ти по ли­те­ра­ту­ра и ис­то­рия. Юри­ди­чес­ки­ят фа­кул­тет на СУ не из­вър­шва соб­стве­на се­лек­ция и е из­ця­ло за­ви­сим от ко­ле­ги­те си от дру­ги­те два фа­кул­те­та, ко­и­то ор­га­ни­зи­рат из­пи­ти­те.

Спо­ред де­ка­на на фа­кул­те­та Да­ни­ел Въл­чев, бивш ми­нис­тър на об­ра­зо­ва­ни­е­то, кой­то пръв въ­ве­де ма­ту­ри­те през своя ман­дат, те са на­деж­ден на­чин да бъ­дат про­ве­ре­ни зна­ни­я­та на кан­ди­дат-сту­ден­ти­те. Той оба­че нас­то­я­ва, как­то и не­го­ви­те пред­шес­тве­ни­ци, да има еди­нен из­пит на фи­на­ла за за­вър­шва­щи­те "Пра­во" от всич­ки дър­жав­ни уни­вер­си­те­ти, та­ка че да се съ­пос­та­вят зна­ни­я­та им. До мо­мен­та все­ки юри­ди­чес­ки фа­кул­тет про­веж­да те­зи из­пи­ти по соб­стве­ни кри­те­рии и за­то­ва ка­чес­тво­то на за­вър­ши­ли­те юрис­ти се раз­ли­ча­ва сил­но.

Юри­ди­чес­ки­ят фа­кул­тет на Со­фий­ския уни­вер­си­тет по­соч­ва съ­що, че с три нев­зе­ти из­пи­та от вто­рия се­мес­тър на та­зи учеб­на го­ди­на ня­ма да се пре­къс­ва, как­то до­се­га бе­ше по пра­вил­ник. Вмес­то то­ва сту­ден­ти­те ще мо­гат са ги по­ло­жат и в рам­ки­те на след­ва­ща­та го­ди­на. Ако ня­кой из­бе­ре ка­то да­та на пър­во яв­я­ва­не на при­със­тве­ния си из­пит есен­ния поп­ра­ви­те­лен се­мес­тър, то­ва ня­ма да му се брои за поп­ра­ви­те­лен, а за пър­ви из­пит. Час­тни­те уни­вер­си­те­ти оба­че за­паз­ват вхо­да си за "Пра­во" - в Нов бъл­гар­ски уни­вер­си­тет, кой­то има тра­ди­ци­я­та да про­веж­да елек­трон­ни из­пи­ти и от­пре­ди, бъ­де­щи­те юрис­ти от­но­во ще тряб­ва да по­ло­жат тест. То­ва ва­жи и за дру­ги­те спе­ци­ал­нос­ти. За смет­ка на то­ва Вис­ше­то учи­ли­ще по зас­тра­хо­ва­не и фи­нан­си ще се оп­ре са­мо на ма­ту­ри­те.

С ма­ту­ри ще при­е­мат по­ве­че­то спе­ци­ал­нос­ти в СУ, ка­то ще се дър­жат са­мо тес­то­ве­те за ме­ди­ци­на и по по-слож­на­та Ма­те­ма­ти­ка - 2 за Ма­те­ма­ти­чес­кия, Фи­зи­чес­кия и Сто­пан­ския фа­кул­тет. Вне­се­ни­те па­ри за по­ла­га­не на из­пит ще бъ­дат вър­на­ти. При­със­тве­ни из­пи­ти пред­виж­да и Тех­ни­чес­ки­ят уни­вер­си­тет в сто­ли­ца­та, как­то и Ме­ди­цин­ски­ят. Хи­ми­ко-тех­но­ло­гич­ни­ят ще ги про­ве­де са­мо он­лайн. "При­е­ма­ме оцен­ки­те от ма­ту­ри­те, но към нас се ори­ен­ти­рат и хо­ра, за­вър­ши­ли пре­ди въ­веж­да­не­то на за­дъл­жи­тел­ния зре­лос­тен из­пит през 2008 го­ди­на, ко­и­то имат доб­ра ра­бо­та във фир­ми и дип­ло­ма­та им е не­об­хо­ди­ма, за да рас­тат. За тях из­пи­тът е не­об­хо­дим, но ще бъ­де дис­тан­ци­о­нен", по­яс­ни рек­то­рът Се­ня Тер­зи­е­ва. Тя до­ба­ви, че за за­вър­шва­щи­те ще се по­ло­жат при­със­тве­но са­мо най-не­об­хо­ди­ми­те при­със­тве­ни из­пи­ти, ко­и­то са вър­ху прак­ти­чес­ка за­да­ча, и то са­мо при съг­ла­сие меж­ду сту­ден­та и на­уч­ния ръ­ко­во­ди­тел. Що се от­на­ся до де­зин­фек­тан­ти­те - хи­ми­ци­те от уни­вер­си­те­та са си ре­ши­ли въп­ро­са. Пра­вят си ги са­ми.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай