Трябва ли всички да плащат такса сградна инсталация

Трябва ли всички да плащат такса сградна инсталация | StandartNews.com

Емил Радев, евродепутат от ГЕРБ/ЕНП

Въпросът за плащането на такса сградна инсталация при спряно парно е предмет на дебати в обществото през последните няколко години. Дискусията се засили през последните месеци, като основният въпрос е дали се налага промяна в законодателната рамка. Според сега съществуващите разпоредби на европейско ниво, а именно директива 2011/83/ЕС относно правата на потребителите, има няколко текста, които се отнасят за доставката на отопление. Най-важната за случая с плащането на такса за сградна инсталация е посочена в чл. 27 от директивата и гласи "Потребителят е освободен от задължението за насрещна престация в случай на непоръчана доставка на стоки вода, газ, електрическа енергия, централно отопление или цифрово съдържание или предоставяне на услуга, която не е поръчана, в нарушение на член 5, параграф 5 и точка 29 от приложение I към Директива 2005/29/ЕО.

В тези случаи липсата на отговор от страна на потребителя след такава непоръчана доставка или предоставяне на услуга не представлява израз на съгласие." Държавите членки трябваше да приемат и публикуват до 13.12.2013 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с тази директива. В българското законодателство тези разпоредби на директивата са транспонирани в Закона за защита на потребителите с промени от 25.07.2014 г. Чл. 62а., ал. 1, забранява доставката на стоки, както и на вода, газ, електрическа енергия, централно отопление, цифрово съдържание или предоставянето на услуги на потребител срещу заплащане без искане от негова страна. Ал. 2 гласи, че при доставка на стоки, както и на вода, газ, електрическа енергия, централно отопление, цифрово съдържание или предоставяне на услуги, които не са поръчани от потребителя, той не е длъжен да възстанови стоката и не дължи заплащане на стоката или услугата на този, който я е изпратил или предоставил. Предвид съществуващите неясноти и рискът от противоречие между европейското и българското законодателство в началото на тази година отправих запитване до ЕК. Попитах дали разпоредбите на Директива 2011/83/ЕС дават право на индивидуален собственик, живеещ в сграда - етажна собственост, да не дължи насрещна престация в случай на доставка на централно отопление (дори и за общите части), което той не е поръчал, и отговаря ли българското законодателство на разпоредбите и целите на Директивата. На 18.03.2016 г. получих отговор от ЕК, която твърди, че в законодателството на ЕС за защита на потребителите не се поставя изискването конкретен търговец, например топлофикационно дружество, да сключва договори с конкретен потребител, например собственик на апартамент в сграда с етажна собственост.

Според ЕК чл. 27 от Директивата обаче изглежда неприложим в този случай, тъй като Ч доколкото е известно на Комисията Ч доставчикът на топлинна енергия е правно/договорно задължен да доставя топлинна енергия на жилищните блокове с етажна собственост. Ето защо самото изпълнение на това правно/договорно задължение не би могло да се счита за "непоръчана доставка". Националното общо договорно право урежда правилата относно действителността, сключването и последиците от договори. Ако договорът за доставка на топлинна енергия е сключен между етажната собственост, от една страна, и доставчика на централно отопление, от друга, тогава индивидуалният потребител не е страна по договора, но е член на етажната собственост, която е страна по него. ЕК твърди, че ако страна по договора е етажната собственост, само тя може да го прекрати и да сключи нов договор с друг доставчик. За да може етажната собственост да вземе такова решение и да пристъпи към изпълнението му, е необходимо да бъдат спазени всички правила за вземане на решение от етажната собственост. В тази връзка ЕК стига до заключението, че българското законодателство не изглежда да е в противоречие с Директива 2011/83/ЕС. Отговорът на ЕК като че ли дава вратичка, препращайки към българското законодателство, което би могло да намери решение на въпросите, които обществото си поставя от години относно такса сградна инсталация. Може би е време българският законодател да предприеме мерки за премахване на такса сградна инсталация на дружествата за топлинна енергия, които се възползват от своето монополно положение и да даде повече права за защита на потребителите. Дали таксата ще бъде премахната изцяло, или намалена до символични стойности, дали ще се даде право на индивидуалния собственик да спре плащането на таксата, когато не ползва топлинна енергия, това трябва да реши българският законодател. Но решение в тази насока е наложително.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай