ЕК: Европа бавно се измъква от кризата

Постепенното възстановяване тръгва от втората половина на 2012 г.

ЕК: Европа бавно се измъква от кризата | StandartNews.com

Брюксел. Европа върви към бавно възстановяване от кризата, става ясно от прессъобщение на службата на ЕК. След отчетеното свиване на БВП в края на 2011 г. европейската икономика в момента е в умерена рецесия. Макар несигурността по отношение на икономическите и финансовите перспективи да остава висока, енергичните политически действия и същественият напредък в институционалната рамка на ЕС доведоха до облекчаване на напрежението на финансовите пазари през първите месеци на 2012 г. и до известно стабилизиране на доверието, което се очаква да се засили през прогнозния период, съобщават от пресслужбата на ЕК.

Наред с ускорението на глобалния растеж се предвижда и бавно възстановяване, което ще започне през втората половина на тази година. Като цяло междинната прогноза за 2012 г. от месец февруари бе потвърдена, като се очаква, че реалният БВП в ЕС ще остане в застой, а в еврозоната той ще отбележи спад от –0,3 %. За 2013 г. се предвижда растеж от 1,3 % в ЕС и 1,0 % в еврозоната.

През прогнозния период безработицата вероятно ще запази високите си нива от 10 % в ЕС и 11 % в еврозоната. Очаква се постепенно намаляване на инфлацията, съпроводено от по-слабото въздействието на растящите цени на петрола и увеличението на данъците. Прогнозира се, че фискалната консолидация ще продължи, като през 2013 г. публичният дефицит в ЕС ще спадне до 3,3 %, а в еврозоната — до малко под 3 %. Съществуват значителни разлики в икономическата ситуация в отделните държави от ЕС, които са причинени и от продължаващото преодоляване на съществените различия в техните външнополитически позиции и структурни условия, наблюдавани през последните години, съобщиха от пресслужбата на ЕК.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по икономическите и паричните въпроси и еврото Оли Рен заяви: „Възстановяването на икономиката е въпрос на обозримо бъдеще, но икономическата ситуация остава нестабилна, като все още има значителни различия между държавите членки. Свидетели сме на продължаващи опити за преодоляване на фискалните и структурните дисбаланси, натрупани преди и след настъпването на кризата, които се усложниха от все още слабата икономическа конюнктура.

Ако обаче не предприемем решителни действия, растежът в ЕС може да остане на ниски равнища. Устойчивият растеж зависи от стабилните публични финанси, като също така трябва да се възползваме от новата солидна рамка за икономическо управление, за да подкрепим усилията за преодоляване на дисбаланса посредством ускорено прилагане на политики за стабилност и поощряване на растежа.“

През последното тримесечие на 2011 г. икономическата дейност в ЕС отбеляза спад, като се очаква той да е обхванал и първите три месеца на тази година. Прогнозите сочат, че през втората половина на 2012 г. ще започне постепенно възстановяване, което ще набере скорост през 2013 г. Независимо от това то може да се задържи на ниски равнища, тъй като няколко фактора продължават да действат отрицателно върху вътрешното търсене.

Необходимите усилия на банките да подобрят своите баланси ще допринесат за запазване на трудните условия за кредитиране, въпреки че като цяло засега и търсенето на кредити остава слабо. В някои държави от ЕС частното потребление ще бъде засегнато от значителната безработица, слабия растеж на заплатите, инфлацията и високата задлъжнялост на домакинствата.

Инвестициите от страна на частния сектор продължават да се понижават, но към края на прогнозния период тази тенденция би трябвало да се промени вследствие на очакваното възвръщане на доверието, ниските лихви и стабилното подобрение на икономическите резултати в световен мащаб. Прогнозира се, че положителният принос на нетния износ ще бъде основен фактор за повишаване на БВП през 2012 г. Постепенно стабилизиране на вътрешното търсене обаче се предвижда едва за 2013 г. Тази прогноза се основава на предположението, че с течение на времето доверието ще се засили паралелно с успешното разрешаване на породените от кризата предизвикателства, за което ще способства стриктното прилагане на договорените целенасочени политически действия.

Като цяло се потвърждава междинната прогноза за 2012 г., представена през февруари. Очаква се, че през 2012 г. годишният растеж на БВП в ЕС ще бъде нулев, а в еврозоната — 0,3 %. За 2013 г. се прогнозира умерен растеж от 1,3 % в ЕС и 1 % в еврозоната. Независимо, че спадът засегна всички държави от ЕС, се очаква запазване на неравномерния растеж под влияние на различни структурни потребности от приспособяване, разходи за финансиране и устойчивост на публичните финанси. Държавите от ЕС полагат усилия за коригиране на външните дисбаланси, като тези усилия се предвижда да продължат и след прогнозния период.

Паралелно с понижаването на икономическата активност през 2012 г. се очаква и спад в заетостта с 0,2 % за ЕС и 0,5 % за еврозоната. През 2013 г. очакваното възстановяване на растежа ще доведе до постепенно подобряване на пазарите на труда, което от своя страна ще допринесе за укрепване на възстановяването. Предвижда се, че към края на прогнозния период безработицата ще се задържи на равнища от 10,3 % за ЕС и 11 % за еврозоната.


Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай