Вторник,

Пре­чис­те­те ау­ра­та си

От: Стойчо КЕРЕВ, Новото познание -
A
A
A

Ако вяр­ва­те, че сте със­ре­до­то­че­ни в ду­хов­но­то в се­бе си, ще мо­же­те да раз­бе­ре­те как­ва енер­гия е нав­ляз­ла във ва­ше­то прос­тран­ство и да се ос­во­бо­ди­те от нея.

 

Все­ки път, ко­га­то се опит­ва­те да от­тлас­не­те не­що, ще по­чув­ства­те как то се връ­ща към вас. Вся­ко дейс­твие има ед­нак­во и рав­но по си­ла про­ти­во­дейс­твие.

По­чис­тва­не­то не би­ва да се при­е­ма ка­то про­ти­во­пос­та­вя­не или съп­ро­ти­ва на вън­шна­та енер­гия, нав­ляз­ла в по­ле­то на ау­ра­та.

Чо­век е при­ем­ник и е нас­тро­ен да по­лу­ча­ва как­то не­га­тив­ни­те, та­ка и по­зи­тив­ни­те енер­гии. И е доб­ре не са­мо да из­бяг­ва­ме не­га­тив­ни­те енер­гии, а да се опит­ва­ме да ги иг­но­ри­ра­ме. Ед­на ста­ра прак­ти­ка ни учи да при­е­мем под­съз­на­тел­но, че сме об­гра­де­ни от яр­ка свет­ли­на. То­га­ва за­паз­ва­ме се­бе си чис­ти и по­луп­роз­рач­ни и ко­га­то не­що се на­со­чи към нас, ние пре­ми­на­ва­ме нап­ра­во през не­го, без да ни на­не­се ще­ти.

Пъ­тят на во­да­та да­ва урок, от кой­то е доб­ре да се по­у­чим. Ако срещ­не пре­пят­ствие по пъ­тя си, ко­е­то е пре­ка­ле­но го­ля­мо, во­да­та прос­то го за­о­би­ка­ля, без да гу­би вре­ме и енер­гия в из­лиш­ни бит­ки.

Око­ло тя­ло­то има по­ле, ко­е­то съз­да­ва поч­ва­та за при­е­ма­не на енер­гия от­вън. Ако не кон­тро­ли­ра­ме и не при­те­жа­ва­ме то­ва прос­тран­ство, ще има не­га­тив­на енер­гия, ко­я­то ек­спло­а­ти­ра то­ва прос­тран­ство. Та­ко­ва нах­лу­ва­не мо­же да до­ве­де до за­тор­мо­зя­ва­не на ума, от­ча­я­ние и дру­ги неп­ри­ят­ни усе­ща­ния.

Прак­ти­ка­та за опаз­ва­не на на­ше­то прос­тран­ство е лес­на и ра­бо­те­ща от­лич­но. Мис­лов­но се пос­та­ве­те в цен­тъ­ра на сфе­ра, об­гра­де­на от яр­ка жъл­то-злат­на свет­ли­на. Про­из­не­се­те наум три пъ­ти фор­му­ла­та "Аз съм об­гра­ден от яр­ка злат­на свет­ли­на и ни­как­ва зла ми­съл, енер­гия или не­ви­ди­ма зап­ла­ха не мо­же да ми нав­ре­ди".

По вре­ме на прак­ти­ка­та ди­шай­те въз­мож­но най-дъл­бо­ко и бав­но. Окул­тис­ти твър­дят, че то­ва е ед­на от ста­ри­те дру­ид­ски фор­му­ли за за­щи­та. Зла­то­то е из­вес­тно, че има фор­му­ла за енер­гий­но про­чис­тва­не в своя цвят. Ви­со­ки­те виб­ра­ции мо­гат да от­не­мат енер­ги­я­та и да я очис­тят. Ка­то дър­жи­те ръ­ка вър­ху зла­то, пос­та­рай­те се да усе­тите виб­ра­ци­и­те, ко­и­то нав­ли­зат във ва­ша­та сис­те­ма и по­чис­те­те ва­ше­то прос­тран­ство с не­го­ва­та мо­гъ­ща си­ла.

Прак­ти­ка­та е след­на­та: Дър­жи­те в ръ­ка­та си зла­то (с как­во­то раз­по­ла­га­те вкъ­щи) зат­ва­ря­те очи и ди­ша­те бав­но и дъл­бо­ко око­ло три ми­ну­ти, ка­то пов­та­ря­те наум: "Си­ла­та на зла­то­то пре­чис­тва и ба­лан­си­ра мо­я­та енер­гия и ау­ра."

 

 

 

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички