Най-скром­ни­ят ми­ли­о­нер в Бъл­га­рия

Жес­то­ка бит­ка за нас­лед­с­т­во­то на ле­чи­тел­ка­та

Най-скром­ни­ят ми­ли­о­нер в Бъл­га­рия | StandartNews.com
Жес­то­ка бит­ка за нас­лед­с­т­во­то на ле­чи­тел­ка­та

"Най-скром­ни­ят ми­ли­о­нер в Бъл­га­рия!" Та­ка на­ри­чат Ван­га в Ру­сия. Сен­за­ци­он­но тв раз­с­лед­ва­не го­во­ри от­к­ри­то по най-неп­ри­ят­на­та те­ма за про­ро­чи­ца­та при­жи­ве - па­ри­те. Ако до­се­га сте слу­ша­ли ис­то­рии за ми­ли­он или два, при­гот­ве­те се за мно­го по-шо­ки­ра­ща су­ма. Два­де­сет и пет (25!) ми­ли­о­на до­ла­ра е ус­пя­ла да ос­та­ви след се­бе си пет­рич­ка­та яс­но­вид­ка, твър­ди рус­ко­то раз­с­лед­ва­не. Скан­дал­ни­ят филм със заг­ла­вие "Ми­ли­о­ни­те на Ван­га" за­поч­ва с края на про­ро­чи­ца­та - ав­густ 1996 г. Де­сет­ки хи­ля­ди, на­че­ло с пре­зи­ден­та д-р Же­лю Же­лев, це­ли­ят ми­нис­тер­с­ки ка­би­нет, пред­се­да­те­лят на На­род­но­то съб­ра­ние, глав­ни­ят про­ку­рор на ре­пуб­ли­ка­та, мно­го де­пу­та­ти, чуж­ди дип­ло­ма­ти, твор­ци, как­то и ед­ри биз­нес­ме­ни са не­у­те­ши­ми в Ру­пи­те на 40-гра­ду­со­ва же­га. Же­ни и стар­ци при­па­дат, ня­ма въз­дух. Ван­га уми­ра. След смърт­та й за­поч­ва ис­тин­с­ка­та вой­на за нас­лед­с­т­во­то й, ко­я­то мно­зи­на счи­тат за ис­тин­с­ка све­ти­ца. "Ис­ти­на­та е, че е би­ла ми­ли­о­нер­ка - зла­то, кеш, со­лид­ни бан­ко­ви смет­ки, ко­и­то ос­та­вя след се­бе си. Но къ­де оти­ва има­не­то, към ко­е­то всич­ки про­тя­гат ръ­ка?", пи­та чуж­дес­т­ран­но­то раз­с­лед­ва­не. "Нас­лед­с­т­во­то на Ван­га е 25 ми­ли­о­на до­ла­ра", от­си­ча Люд­ми­ла Ким, рус­ка­та ле­чи­тел­ка, яс­но­вид­ка и близ­ка при­я­тел­ка на Ван­ге­лия.

При бру­тал­на­та ин­ф­ла­ция и фи­нан­со­вия ко­лапс на 90-те го­ди­ни ав­то­ри­те пре­из­чис­ля­ват су­ма­та на 37 ми­ли­ар­да(!) де­но­ми­ни­ра­ни ле­ва. "Но от­къ­де у сел­с­ка­та гле­дач­ка по­доб­но бас­нос­лов­но бо­гат­с­т­во?", пи­тат се те. За поч­ти 6 де­се­ти­ле­тия вра­чу­ва­не Ван­га е по­мог­на­ла на 1 ми­ли­он ду­ши. Вхо­дът за бъл­га­ри е по 10 ле­ва, а на ден са ми­на­ва­ли не по-мал­ко от 30 чо­ве­ка, мо­же и двой­но по­ве­че.

За чуж­ден­ци так­са­та е съв­сем дру­га. По 50 до­ла­ра. Те­зи так­си, 10 лв. за бъл­га­ри­те и 50 до­ла­ра за чуж­ден­ци­те, са ми­ни­мал­ни. Все­ки да­ва кол­ко­то мо­же и за­то­ва фи­нан­со­ви­ят по­ток е поч­ти не­въз­мо­жен за сле­де­не и ос­че­то­во­дя­ва­не. На ар­хи­вен ка­дър във фил­ма се виж­да как на про­ро­чи­ца­та й да­ват 500 до­ла­ра. "И по­тъ­ват в без­дън­ния джоб", от­бе­ляз­ват рус­ки­те ав­то­ри.

Биз­нес­ме­ни и по­ли­ти­ци да­ват най-мно­го, но­сят пач­ки за съ­вет. "Най-мно­го дал ци­ган­с­ки­ят ба­рон Цве­те­лин Кън­чев - ми­ли­он и по­ло­ви­на дой­че мар­ки", твър­ди раз­с­лед­ва­не­то. Са­ми­ят Кън­чев приз­на­ва, че е дал бас­нос­лов­на­та су­ма на Ван­га. Тя из­ле­ку­ва­ла най-го­ля­ма­та му дъ­ще­ря от без­п­ло­дие и по то­зи на­чин го да­ри­ла с про­дъл­жа­ва­не на ро­да.

Но не всич­ко ос­та­ва в къ­ща­та и смет­ки­те на Ван­га. За от­ри­ца­тел­но вре­ме в бю­дже­та вли­зат 9 ми­ли­о­на до­ла­ра, ко­и­то бър­зо се ин­вес­ти­рат об­рат­но в ра­йо­на. Стро­ят се пъ­ти­ща, хо­те­ли, гос­тил­ни­ци, ви­ли, по­доб­ря­ва се дос­тъ­път до ту­рис­ти­чес­ки­те за­бе­ле­жи­тел­нос­ти и ра­йо­нът про­цъф­тя­ва. Бъл­га­рия пе­че­ли най-мал­ко 100 ми­ли­о­на до­ла­ра пок­рай Ван­га. Къ­де оти­ват оба­че лич­ни­те бо­гат­с­т­ва на про­ро­чи­ца­та? Офи­ци­ал­но­то нас­лед­с­т­во на Ван­ге­лия е ка­те­го­рич­но. "За­ве­ща­вам всич­ко на бъл­гар­с­ка­та дър­жа­ва", пи­ше вът­ре. Вмес­то под­пис, тъй ка­то яс­но­вид­ка­та не мо­же да пи­ше, има пръс­тов от­пе­ча­тък от па­ле­ца й.

"И за ни­кой не ос­та­на ко­пей­ка", из­тък­ва раз­с­лед­ва­не­то. "За нас­лед­ни­ци­те то­зи до­ку­мент е фал­шив и е ин­с­це­ни­ров­ка на пра­ви­тел­с­т­во­то, ко­е­то ис­ка да за­па­зи всич­ко за се­бе си", твър­ди рус­ки­ят ад­во­кат Ти­мур.

За нас­лед­ни­ци­те (три­те де­ца на сес­т­ра й Люб­ка) бо­гат­с­т­во­то на Ван­га е дос­та­тъч­но го­ля­мо, че да се сбо­рят по­меж­ду си и с дър­жа­ва­та. А ня­кол­ко ми­ли­о­на от има­не­то на Ван­га из­чез­ват със са­мо­лет в САЩ с бив­шия про­ку­рор на Пет­рич и не­ин "оси­но­вен" син Ди­ми­тър Въл­чев, кой­то уп­рав­ля­ва фон­да през 1996 г., и Ема­ну­ил Де­ве­джи­ев, кмет на Мел­ник по то­ва вре­ме, свър­зан с тай­ни­те служ­би. А ос­та­на­ли­те па­ри? Те из­чез­ват без­с­лед­но, ся­каш ни­ко­га не ги е има­ло. Мо­же би са­ма­та Ван­га пред­по­чи­та да е та­ка.

Ди­ми­тър На­по­ле­о­нов, пър­ви­ят пред­се­да­тел на фон­да­ция "Ван­га", раз­к­ри­ва шо­ки­ра­ща ат­мос­фе­ра в къ­ща­та на про­ро­чи­ца­та. "Кой­то бе­ше бли­зо до Ван­га, се въз­пол­з­ва­ше от то­ва. Най-мно­го я гра­бе­ха оба­че род­ни­ни­те й. За­що ня­кой не взе­ме да про­ве­ри на­ис­ти­на къ­де са й ва­лут­ни­те книж­ки. Ван­га има­ше три книж­ки, в ле­во­ва­та има­ше по­не 12 ми­ли­о­на и не­що. Те оти­до­ха в дър­жа­ва­та, а дру­ги­те, мар­ки­те и до­ла­ри­те, къ­де са? Ни­кой не знае! А пос­ле се кра­де­ше и от па­ри­те на фон­да­ци­я­та...", тъ­жен е На­по­ле­о­нов.

"Мно­го му се до­ве­ря­вам на Ди­ми­тър", чес­то пов­та­ря­ла ба­ба Ван­га. В слу­чая не го­во­ри за съп­ру­га си, а за оси­но­ве­ния й син Мит­ко. Пет­рич­ка­та про­ро­чи­ца та­ка и не ско­лас­ва да офор­ми офи­ци­ал­ни­те до­ку­мен­ти. И ма­кар да счи­та Мит­ко Въл­чев за свой син, в очи­те на за­ко­на той не е та­къв.

"Тия мо­и­те жи­ва ис­кат да ме изя­дат!", оп­лак­ва се Ван­га. Тя "виж­да­ла" как я кра­дат близ­ки­те й, но мъл­ча­ла. Усе­ща­ла как сес­т­ра й Люб­ка взе­ма па­ри­те от ма­са­та и ги крие зад ди­ва­на, но не се обаж­да­ла. "Зла­то ли ке пи­е­те, ко­га свър­ши во­да­та?", гор­чи­во пи­та тя при­жи­ве.

И се­га цве­тя­та в гра­ди­на­та й цъф­тят за нея и ще про­дъл­жа­ват да цъф­тят, цър­ков­ни­ят ком­п­лекс "Ру­пи­те" от­дав­на е ре­ал­ност, хо­ра­та ще про­дъл­жа­ват да го по­се­ща­ват и да се мо­лят за ба­ба Ван­га, за се­бе си и за Бъл­га­рия. И тя ще им по­ма­га как­то ви­на­ги и от от­въд­но­то , ако мо­лит­ви­те им ид­ват от доб­ро сър­це и са за доб­ро.

Пред­с­ка­за­ни­я­та на про­ро­чи­ца­та

2023 г. - Ор­би­та­та на Зе­мя­та ще се про­ме­ни.

2024 г. - Ру­сия ще ста­не най-прос­пе­ри­ра­ща­та и най-бо­га­та дър­жа­ва.

2028 г. - Рус­ки­те уче­ни ще из­мис­лят ал­тер­на­ти­вен из­точ­ник на енер­гия.

2033 г. - Ня­кои су­хо­път­ни зо­ни ще бъ­дат на­вод­не­ни по­ра­ди гло­бал­но­то за­топ­ля­не.

2043 г. - Мю­сюл­ма­ни­те ще дой­дат на власт в Ев­ро­па. Ед­на мю­сюл­ман­ска дър­жа­ва ще бъ­де един­стве­ни­ят гос­по­дар на Ев­ро­па

2046 г. Уче­ни­те ще мо­гат да от­глеж­дат из­кус­тве­но все­ки ор­ган. Ня­ма да има чо­веш­ки ор­ган, кой­то да не се ле­ку­ва.

2050 г. - Чо­ве­чес­тво­то ще за­поч­не да се раз­ви­ва ду­хов­но

2066 г. - Аме­ри­ка ще за­поч­не вой­на с мю­сюл­ман­ска Ев­ро­па. Рим ще зам­ръз­не в ре­зул­тат на из­пол­зва­не­то на хи­ми­чес­ко оръ­жие.

2076 г. - Ча­ка и без­кла­со­во об­щес­тво без вой­ни и прес­тъп­ле­ния.

2088 г. - Всич­ки бо­лес­ти ще се ле­ку­ват в рам­ки­те на ня­кол­ко се­кун­ди.

2097 г. - Ста­ре­е­не­то ще се за­ба­ви.

2167 г. - Ще се по­я­ви но­ва ре­ли­гия.

2304 г. - Ще бъ­де раз­га­да­на тай­на­та на Лу­на­та.

3000 г. - Ще из­мис­лим из­кус­тве­но Слън­це.

3005 г. - На Марс ще из­бух­не вой­на.

3797 г. - Ще нас­тъ­пи кра­ят на све­та.

Тех­ни­ка­та край нея бло­ки­ра

Вся­ка тех­ни­ка край ле­ля Ван­га бло­ки­ра­ла. То­ва ста­на яс­но от най-но­вия филм за про­ро­чи­ца­та "Ван­га - чо­век и фе­но­мен". Лен­та­та на ре­жисьо­ра Сто­ян Пет­ров из­ле­зе през юни. Фил­мът раз­к­ри­ва но­ви, не­из­вес­т­ни до­се­га пред­с­ка­за­ния, как­то и не­из­лъч­ва­ни кад­ри от лич­ни ар­хи­ви. Мал­ци­на зна­ят, че при­жи­ве Ван­га ка­ни на сре­ща са­мия Бо­рис Ел­цин - пър­ви­ят пре­зи­дент на Рус­ка­та фе­де­ра­ция. Вмес­то не­го оба­че при Ван­га оти­шъл Сер­гей Мед­ве­дев, прес­сек­ре­тар и дяс­на ръ­ка на Ел­цин. Мед­ве­дев си но­сел ма­лък маг­не­то­фон, за да за­пи­ше раз­го­во­ра. След сре­ща­та оба­че се ока­за­ло, че на лен­та­та ня­ма дру­го, ос­вен поз­д­ра­ва на Ван­га. При сним­ки­те на пър­вия филм за про­ро­чи­ца­та на ви­део лен­та­та ня­ма­ло и един за­пи­сан ка­дър.

Бал­кан­с­ки­ят Нос­т­ра­да­мус: Ев­ро­па ще из­чез­не

Таб­ло­и­дът "Сън" пък свър­з­ва пред­с­ка­за­ни­я­та на про­ро­чи­ца­та, че до края на 2016 г. ЕС ще се раз­пад­не, с ис­то­ри­чес­кия вот на бри­тан­ци­те. Въз­мож­но ли е ба­ба Ван­га да е ви­дя­ла в бъ­де­ще­то и из­ли­за­не­то на Ве­ли­коб­ри­та­ния от ЕС? Из­да­ни­е­то на­ри­ча про­ро­чи­ца­та Бал­кан­с­кия Нос­т­ра­да­мус. Спо­ред ба­ба Ван­га Ев­ро­па ще прес­та­не да съ­щес­т­ву­ва до края на 2016 г., пи­ше "Сън" и до­пъл­ва, че спо­ред нея кон­ти­нен­тът ще се из­п­раз­ни и ще се пре­вър­не в пус­тош, ли­ше­на от поч­ти вся­как­ва фор­ма на жи­вот. А вяр­ва­щи­те в пред­с­ка­за­ни­я­та на Ван­га пък се тре­во­жат, че из­ли­за­не­то на Ве­ли­коб­ри­та­ния от ЕС мо­же да бъ­де по­вод за вой­на на кон­ти­нен­та, ин­фор­ми­ра из­да­ни­е­то.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай