Събота,

Сла­вов ри­та сре­щу сво­и­те в Ям­бол

От: Стандарт -
323
Сла­вов ри­та сре­щу сво­и­те в Ям­бол
A
A
A

Бит­ка­та в Ям­бол ще е ин­фар­ктна за ГЕРБ. В то­зи град пар­ти­я­та на Бо­ри­сов се за­ра­зи с чер­ве­ния ви­рус на дуб­лет­ни­те кан­ди­да­ти, кой­то го­ди­ни на ред про­ва­ля со­ци­а­лис­ти­те по мес­та. Не по­лу­чил до­ве­ри­е­то на Бой­ко Бо­ри­сов за нов ман­дат до­се­гаш­ни­ят кмет Ге­ор­ги Сла­вов из­ли­за на во­та ка­то не­за­ви­сим кан­ди­дат. Той ще ме­ри си­ли с об­лас­тния уп­ра­ви­тел Ди­ми­тър Ива­нов, под­кре­пен с ця­ла­та мощ на ГЕРБ. БСП се въз­пол­зва от раз­цеп­ле­ни­е­то на уп­рав­ля­ва­щи­те в гра­да и ре­ши да хвър­ли ог­ро­мен ре­сурс в под­кре­па­та на Ка­тя Ге­ор­ги­е­ва. Тя има се­мей­на ме­бел­на фир­ма, ог­ла­вя­ва со­цор­га­ни­за­ци­я­та в гра­да, два ман­да­та об­щин­ски съ­вет­ник е и е най-го­ле­ми­ят кри­тик на Сла­вов.

 


Всички новини от категория Местни избори 2019.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com