Понеделник,

Ра­бо­тя за чис­та, зе­ле­на и спо­кой­на Мон­та­на

От: Пе­тя Цвет­ко­ва -
335
Ра­бо­тя за чис­та, зе­ле­на и спо­кой­на Мон­та­на
A
A
A

Ще има­ме нов тех­но­ло­ги­чен парк, пла­ни­ра­ли сме спор­т­на за­ла

Цел­та ми е град с по­ве­че въз­мож­нос­ти и ви­со­ки до­хо­ди, каз­ва Злат­ко Жив­ков

  • Бли­зо 3600 до­ма­кин­с­т­ва ще по­лу­чат без­въз­мез­д­но но­ви еко­у­ре­ди за отоп­ле­ние
  • Ре­мон­ти­рах­ме всич­ки пар­ко­ве, из­г­ра­дих­ме и нов
  • Раз­вих­ме 21 со­ци­ал­ни ус­лу­ги

- Гос­по­дин Жив­ков, как при­е­мат хо­ра­та ре­ше­ни­е­то Ви да про­дъл­жи­те да уп­рав­ля­ва­те Мон­та­на? Ве­че сте има­ли мно­го сре­щи в се­ла­та и в са­мия град?

- През всич­ки­те те­зи го­ди­ни аз и мо­ят екип имах­ме под­к­ре­па­та, приз­на­ни­е­то, ува­же­ни­е­то и до­ве­ри­е­то на хо­ра­та. В края на пе­тия ман­дат над 60 на сто от жи­те­ли­те на об­щи­на­та одоб­ря­ват свър­ше­на­та до­се­га ра­бо­та. То­ва е оп­ре­де­ля­що­то, за да взе­ма ре­ше­ние да се кан­ди­да­ти­рам от­но­во. Сре­щи­те ми с хо­ра­та от се­ла­та пре­ми­на­ват в пре­пъл­не­ни са­ло­ни. Хо­ра­та са ак­тив­ни и оце­ня­ват нап­ра­ве­но­то до­тук, да­ват свои пред­ло­же­ния. Всъщ­ност аз и еки­път ми раз­го­ва­ря­ме с граж­да­ни­те неп­ре­къс­на­то през пос­лед­ни­те 20 го­ди­ни. На то­ва се дъл­жат и на­ши­те ус­пе­хи. Ние сме в неп­ре­къс­нат ди­а­лог с хо­ра­та в се­ла­та и гра­да. То­ва е един от фак­то­ри­те, кой­то из­г­раж­да вза­им­но­то ни до­ве­рие.

- Вие сте кмет от 1999 г. до­се­га. Да се вър­нем към на­ча­ло­то - как­ва об­щи­на за­ва­рих­те то­га­ва?

- То­ва бя­ха теж­ки го­ди­ни не са­мо за Мон­та­на, но и за ця­ла­та стра­на. Мис­ля, че 20-те го­ди­ни след то­зи пе­ри­од по­ка­за­ха, че ко­га­то има дис­цип­ли­на, идеи, нас­той­чи­вост те да бъ­дат ре­а­ли­зи­ра­ни, труд­нос­ти­те се пре­о­до­ля­ват.

- Как през го­ди­ни­те се про­ме­ня­ха при­о­ри­те­ти­те ви? С как­во за­поч­нах­те то­га­ва?

- При­о­ри­те­ти­те ви­на­ги са би­ли под­чи­не­ни на ед­на цел, а тя е об­щи­на Мон­та­на да ста­ва все по-доб­ро мяс­то за жи­ве­е­не. В на­ча­ло­то въ­ве­дох­ме стро­га фи­нан­со­ва дис­цип­ли­на, за да на­вак­са­ме за­дъл­же­ни­я­та и да из­ве­дем Мон­та­на от тъм­но­то. След то­ва за­поч­нах­ме да об­но­вя­ва­ме ин­ф­рас­т­рук­ту­ра­та в гра­да и се­ла­та. Мон­та­на е ед­на от пър­ви­те об­щи­ни, ре­а­ли­зи­ра­ла го­ле­ми еко­ло­гич­ни про­ек­ти още по пред­п­ри­съ­е­ди­ни­тел­ни­те фон­до­ве на Ев­ро­пейс­кия съ­юз. Още през 2006 го­ди­на имах­ме де­по за твър­ди би­то­ви от­па­дъ­ци. След то­ва из­г­ра­дих­ме град­с­ка пре­чис­т­ва­тел­на стан­ция за от­пад­ни во­ди и под­ме­них­ме тръ­би­те на во­доп­ро­вод­на­та мре­жа и ка­на­ли­за­ци­я­та. Ве­че има­ме се­па­ри­ра­ща ин­с­та­ла­ция и де­по за опас­ни и ед­ро­га­ба­рит­ни от­па­дъ­ци. Строи се ком­пос­ти­ра­ща ин­с­та­ла­ция за зе­ле­ни от­па­дъ­ци. Ра­бо­тим ак­тив­но по Прог­ра­ма­та за чис­то­та­та на въз­ду­ха.

Пос­лед­ни­те че­ти­ри го­ди­ни бя­ха мно­го сил­ни в из­пъл­не­ни­е­то на ев­ро­пейс­ки про­ек­ти. Ре­мон­ти­рах­ме всич­ки пар­ко­ве на Мон­та­на, из­г­ра­дих­ме и един нов. Нап­ра­вих­ме го­ле­ми ин­вес­ти­ции в об­ра­зо­ва­тел­на­та ин­ф­рас­т­рук­ту­ра. Раз­вих­ме 21 со­ци­ал­ни ус­лу­ги. Съз­да­дох­ме тех­но­ло­ги­чен парк, кой­то ра­бо­ти с пъ­лен ка­па­ци­тет.

- Как­во пред­с­тои през след­ва­щия ман­дат?

- През след­ва­щи­те три го­ди­ни бли­зо 3600 до­ма­кин­с­т­ва в гра­да ще по­лу­чат без­въз­мез­д­но но­ви еко­ло­гич­ни уре­ди за отоп­ле­ние, ка­то мяр­ка от прог­ра­ма­та за по­доб­ря­ва­не чис­то­та­та на въз­ду­ха. Ще бъ­дат ос­нов­но ре­мон­ти­ра­ни сгра­ди­те на зна­ко­ви кул­тур­ни и со­ци­ал­ни ин­с­ти­ту­ции. Пло­щад "Же­ра­ви­ца" ще бъ­де осъв­ре­ме­нен. Ще нап­ра­вим всич­ко по си­ли­те си за стро­и­тел­с­т­во­то на но­ва мно­го­фун­к­ци­о­нал­на спор­т­на за­ла. Пред­с­тои из­г­раж­да­не­то на вто­ри тех­но­ло­ги­чен парк.

- Три ман­да­та сте пред­с­та­ви­тел на бъл­гар­с­ки­те об­щи­ни в Ко­ми­те­та на ре­ги­о­ни­те на Ев­ро­пейс­кия съ­юз. Има­те връз­ка с кме­то­ве­те на го­ле­ми­те ев­ро­пейс­ки гра­до­ве. По как­во се от­ли­ча­ват бъл­гар­с­ки­те от тях? А по как­во си при­ли­чат?

- Ко­ми­те­тът на ре­ги­о­ни­те е по­ли­ти­чес­ки­ят ор­ган на ев­ро­пейс­ки­те гра­до­ве и ре­ги­о­ни, въз­мож­ност и мяс­то да се про­ве­ря­ват всич­ки­те по­ли­ти­ки на Ев­ро­пейс­кия съ­юз. Кме­то­ве­те си при­ли­ча­ме по то­ва, че сме не­до­вол­ни от лип­са­та на сред­с­т­ва, па­ри­те ви­на­ги не дос­ти­гат. На то­зи фон ние от Бъл­га­рия и от дру­ги­те по-бед­ни дър­жа­ви в об­щ­ност­та сме ка­то магьос­ни­ци, ко­га­то срав­ня­ва­ме бю­дже­ти­те си с те­зи на ко­ле­ги­те ни от раз­ви­ти­те стра­ни.

- Как си пред­с­та­вя­те Мон­та­на след още един ман­дат? Има­те ли още меч­ти за сбъд­ва­не?

- Пред­с­та­вям си я чис­та, спо­кой­на и с по-ви­со­ки до­хо­ди Мон­та­на.

- Ка­къв е Ва­ши­ят при­зив към граж­да­ни­те на Мон­та­на за под­к­ре­па? Ка­же­те го!

- Ува­жа­е­ми съг­раж­да­ни, ва­ши­ят из­бор на 27 ок­том­в­ри е ва­жен по­ве­че от все­ки друг път за бъ­де­ще­то на Мон­та­на. Из­лез­те, за да под­к­ре­пи­те раз­ви­ти­е­то на Мон­та­на.


Всички новини от категория Местни избори 2019.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com