Четвъртък,

И ВО­ЛЯ с кан­ди­дат в столицата

От: Стандарт -
118
И ВО­ЛЯ с кан­ди­дат в столицата
A
A
A

В сто­ли­ца­та над­п­ре­ва­ра­та за кмет­с­кия стол ще е сред най-мно­гоб­рой­ни­те. На фо­на на чел­ния сблъ­сък Йор­дан­ка Фан­дъ­ко­ва - Мая Ма­но­ло­ва, за лю­бов­та на сто­ли­ча­ни ще се бо­рят още 4 пар­тии. Град­с­ка­та дес­ни­ца вдиг­на ар­хи­тек­та Бо­рис­лав Иг­на­тов. Ма­но­ло­ва на­миг­на за под­к­ре­па от стра­на на "Спа­си Со­фия", ко­га­то ка­за, че най-ха­рес­ва­ни­ят от нея опо­нент е тех­ни­ят кан­ди­дат Бо­рис Бо­нев. "Ху­бав мъж" обе­ща да обя­ви на 21 сеп­тем­в­ри ВМРО. В със­те­за­ни­е­то се вклю­чи и ВО­ЛЯ с де­пу­та­та си Пла­мен Хрис­тов.

 


Всички новини от категория Местни избори 2019.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com