Ген. Кольо Ми­лев: Сли­вен е го­тов за про­мя­на

Те­ре­нът на "Бър­шен" мо­же да ста­не кар­го ле­ти­ще, бъ­де­ще­то на мес­т­ния биз­нес е в ту­риз­ма

Ген. Кольо Ми­лев: Сли­вен е го­тов за про­мя­на | StandartNews.com
  • Те­ре­нът на "Бър­шен" мо­же да ста­не кар­го ле­ти­ще, бъ­де­ще­то на мес­т­ния биз­нес е в ту­риз­ма
  • Ну­жен е ръст на про­из­вод­с­т­во­то с 300 млн. лв. го­диш­но, ина­че мла­ди­те ще про­дъл­жат да бя­гат, каз­ва кан­ди­да­тът за кмет

На­ро­ден пред­с­та­ви­тел от ПГ на "БСП за Бъл­га­рия" в 44-то НС. Кмет на об­щи­на Сли­вен 2011 - 2015 г. Ко­ман­дир на най-го­ля­ма­та ме­ха­ни­зи­ра­на бри­га­да в Бъл­гар­с­ка­та ар­мия - 61-ва Стрям­с­ка ме­ха­ни­зи­ра­на бри­га­да в Кар­ло­во. Под не­го­во ко­ман­д­ва­не бри­га­да­та пре­ми­на­ва сер­ти­фи­ка­ция пред НА­ТО.

20 го­ди­ни от про­фе­си­о­нал­на­та му ка­ри­е­ра пре­ми­на­ват в Сли­вен. До 1996 г. е ко­ман­дир на Ин­же­нер­но-сапьор­ния полк в с. Со­ти­ря.

Гла­вен ко­ор­ди­на­тор на по­де­ле­ни­я­та от Бъл­гар­с­ка­та ар­мия, учас­т­ва­щи в бор­ба­та с на­вод­не­ни­я­та по ре­ка Ду­нав през 2006 г. и 2007 г. Удос­то­ен с ме­дал "За зас­лу­ги" от Пре­зи­ден­та на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия за­ра­ди пре­дот­в­ра­тя­ва­не­то на бед­с­т­ве­ни си­ту­а­ции и чо­веш­ки жер­т­ви. Бри­га­ден ге­не­рал от 2008 г.

Ин­же­нер по по­дем­нот­ран­с­пор­т­ни, път­нос­т­ро­и­тел­ни и спе­ци­ал­ни ма­ши­ни. За­вър­ш­ва ВНВУ "Ва­сил Лев­с­ки" и Во­ен­на ака­де­мия "Г. С. Ра­ков­с­ки" - Со­фия с от­ли­чие. Кольо Ми­лев е ро­ден на 26 юли 1953 г. в с. Руд­ник, об­ласт Вар­на. Съп­ру­га­та му е от Сли­вен. Имат син и дъ­ще­ря.

Ра­бо­та, до­хо­ди и си­гур­ност - то­ва му тряб­ва на Сли­вен. И сър­ца­ти хо­ра, ко­и­то да ра­бо­тят той от­но­во да ста­не раз­вит ин­дус­т­ри­а­лен град, ка­къв­то бе­ше в ми­на­ло­то. Пред­пос­тав­ки­те ги има­ме - ни­то мяс­то­то на кар­та­та ни се е про­ме­ни­ло, ни­то тра­ди­ци­и­те в сел­с­ко­то сто­пан­с­т­во и про­миш­ле­ност­та са из­ко­ре­не­ни. А и

пред­п­ри­ем­чи­ви­ят дух на слив­на­лии е още тук

Всич­ко опи­ра до хо­ра­та - до те­зи, ко­и­то са из­б­ра­ни да взе­мат ре­ше­ния и до граж­да­ни­те. Ако си "го­во­рят" и гле­дат в ед­на по­со­ка, Сли­вен ще вър­ви нап­ред. Та­ка за­поч­ва раз­го­во­рът ни с Кольо Ми­лев, бри­га­ден ге­не­рал от ре­зер­ва и кмет на Сли­вен доп­ре­ди 4 го­ди­ни. Днес той от­но­во е в бит­ка за об­щи­на­та, за­що­то вяр­ва, че тя има нуж­да от про­мя­на и от по-ре­ши­тел­ни дейс­т­вия, за да се раз­ви­ва.  

"Сли­вен ня­ма вре­ме за гу­бе­не. За­ра­ди ико­но­ми­чес­ка­та миг­ра­ция вся­ка го­ди­на от об­щи­на­та си тръг­ват мла­ди­те и ак­тив­ни­те й граж­да­ни. Са­мо за 2 го­ди­ни меж­ду - 2016 и 2018 г., об­щи­на­та са на­пус­на­ли 7661 ду­ши. В съ­що­то вре­ме де­лим пос­лед­но мяс­то по ико­но­ми­чес­ки по­ка­за­те­ли със Си­лис­т­ра. Но­жи­ца­та меж­ду сред­ния БВП на чо­век в об­щи­на Сли­вен и сред­ния за стра­на­та е та­къв, че за да се из­рав­ни, е ну­жен ръст на про­из­вод­с­т­во­то тук с 300 ми­ли­о­на ле­ва го­диш­но. Ако не ре­шим то­зи проб­лем, не­ра­вен­с­т­ва­та при до­хо­ди­те ще за­дъл­бо­чат още по­ве­че дъл­бо­ки­те со­ци­ал­ни не­ра­вен­с­т­ва, ко­и­то има в Сли­вен", каз­ва ген. Ми­лев.

Из­хо­дът, спо­ред не­го, е в соб­с­т­ве­ни­те си­ли и в ре­сур­са на об­щи­на­та. "Вре­ме е за прак­ти­чес­ки дейс­т­вия за въз­раж­да­не на ико­но­ми­ка­та. Важ­но е и точ­но как­ви ка­пи­та­ли ис­ка­ме да прив­ли­ча­ме тук, с как­ви кад­ри ще от­го­во­рим на ед­но ви­со­ко­тех­но­ло­гич­но про­из­вод­с­т­во, нап­ри­мер. Не­ща­та са свър­за­ни и за­то­ва е нуж­но пар­т­ньор­с­т­во на биз­не­са с об­ра­зо­ва­ни­е­то и в то­ва пар­т­ньор­с­т­во ро­ля­та на мес­т­на­та власт е во­де­ща. В Сли­вен има фи­ли­ал и ко­леж на Тех­ни­чес­кия уни­вер­си­тет - Со­фия, кой­то мо­же да под­гот­вя сту­ден­ти с пер­с­пек­ти­ва да ос­та­нат тук.

Нуж­на е под­к­ре­па и за зе­ме­де­ли­е­то

но­ви и по­доб­ря­ва­не на съ­щес­т­ву­ва­щи­те тър­жи­ща и бор­си. Раз­по­ла­га­ме и с те­ре­на на "Бър­шен" за кар­го ле­ти­ще. В про­ек­ти­те за град­с­ко раз­ви­тие, ко­и­то раз­ра­бо­тих­ме 2014 г. вклю­чих­ме то­ва ле­ти­ще в ед­на от три­те биз­нес зо­ни в Сли­вен. И тъй ка­то след­ва­щи­ят прог­ра­мен пе­ри­од на­соч­ва по­мощ­та си към пар­т­ньор­с­ки зве­на меж­ду об­щи­ни, биз­нес и об­ра­зо­ва­тел­ни ин­с­ти­ту­ции, об­щи­на­та ве­че тряб­ва­ше да гот­ви идей­ни­те про­ек­ти". 

Как­во оба­че очак­ва биз­не­сът от мес­т­на­та власт? "Доб­ро об­с­луж­ва­не, доб­ра ин­ф­рас­т­рук­ту­ра, нис­ки да­нъ­ци, мно­го­е­зич­на ин­фор­ма­ция за ус­ло­ви­я­та и те­ре­ни­те, ко­и­то пред­ла­га­ме и чо­веш­ки ре­сур­си", обоб­ща­ва Ми­лев. Виж­да ро­ля­та на мес­т­ния биз­нес и в раз­ви­ти­е­то на ту­риз­ма, за­що­то "са­мо с те­зи, ко­и­то пред­ла­гат ус­лу­ги­те мо­же да се раз­ра­бо­ти ком­п­лек­сен и мо­де­рен ту­ри­зъм. "В на­шия ман­дат въз­с­та­но­вих­ме кре­пост­та "Ту­и­да", но ос­та­на­ха още дос­та обек­ти, ко­и­то мо­гат да "дръп­нат" ту­риз­ма нап­ред. За­ло­жи­ли сме съз­да­ва­не на ет­ног­раф­с­ки ком­п­лекс "Чар­шия на сли­вен­с­ки­те за­на­я­ти" в кв. Ком­лу­ка". Слив­на­лии не спи­рат да пи­тат и ко­га ще има бал­нео- и

спа ту­ри­зъм на Сли­вен­с­ки­те ми­не­рал­ни ба­ни

По вре­ме­то на Ми­лев об­лас­т­на­та уп­ра­ва прех­вър­ля на об­щи­на­та цен­т­рал­на­та сгра­да на ба­ня­та. "Ре­мон­ти­рах­ме са­мо пар­кин­га и спир­ка­та, но пред ба­ни­те стои въп­ро­сът за ма­щаб­на ин­вес­ти­ция", смя­та той.

"Мно­го са проб­ле­ми­те и хо­ра­та с пра­во пи­тат: ка­то бях­те кмет 4 го­ди­ни, за­що не нап­ра­вих­те те­зи не­ща", връ­ща се на­зад Ми­лев.

През 2011 г. ман­да­тът му за­поч­ва кри­зис­но. Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия е спря­ла фи­нан­си­ра­не­то по всич­ки ин­ф­рас­т­рук­тур­ни про­ек­ти за Сли­вен след сиг­на­ли и про­вер­ки за зло­у­пот­ре­би. Бли­зо 2 го­ди­ни в цен­т­рал­на­та част зе­ят око­пи­те на про­ва­ле­ния во­ден ци­къл. Граж­да­ни­те не­до­вол­с­т­ват, шофьо­ри­те си чу­пят ко­ли­те. "Теж­ко бе­ше, за­що­то ос­вен по ули­ци­те, то­га­ва зей­на­ха дуп­ки­те и в об­щин­с­кия бю­джет, за­е­ми­те, ко­и­то се из­п­ла­щат и до днес. Не сме хлен­чи­ли, че ня­ма па­ри. Прос­то из­ва­дих­ме всич­ко на ма­са­та - до­го­во­ри, прос­ро­че­ни за­дъл­же­ния, рам­ко­ви спо­ра­зу­ме­ния. Зна­ех, че кри­за­та ня­ма да е веч­на, ни­то ев­ро­пейс­ки­те сред­с­т­ва ще бъ­дат за­ви­на­ги спре­ни. Спеш­но тряб­ва­ше да спа­сим сред­с­т­ва­та за вод­ния ци­къл, да оп­ра­вим ули­ци­те, да под­ре­дим раз­хо­ди­те. Сли­вен тряб­ва­ше да има по­не нор­мал­на ин­ф­рас­т­рук­ту­ра, за да по­лу­чи ня­ка­къв шанс да вле­зе в ин­те­ре­са на ин­вес­ти­то­ри­те. И да по­ка­жем, че тук се ра­бо­ти по пра­ви­ла­та".

И се по­лу­ча­ва - про­ек­ти­те са рес­тар­ти­ра­ни и за­вър­ше­ни. До­ри в сък­ра­те­ни­те сро­ко­ве са

за­щи­те­ни и ус­во­е­ни 115 ми­ли­о­на ле­ва от ЕС

Об­щи­на­та оси­гу­ря­ва съ­фи­нан­си­ра­не­то и ня­ма на­ло­же­ни ко­рек­ции. Нап­ра­вен е ця­лос­тен ре­монт на лар­го­то, ас­фал­ти­ра­ни са ули­ци­те в цен­тъ­ра, пра­вят се ре­мон­ти на учеб­ни за­ве­де­ния. Япон­с­ка­та ком­па­ния "Яза­ки" из­би­ра да строи нов за­вод в Сли­вен, а стра­те­ги­чес­ки­ят за об­щи­на­та ин­вес­ти­тор "Ми­ро­лио" пре­мес­т­ва ре­гис­т­ра­ци­я­та си от Со­фия в Сли­вен.

"Се­га сме на 18-о мяс­то в Юго­из­точ­на Бъл­га­рия по ус­во­е­ни ев­рос­ред­с­т­ва", ко­мен­ти­ра кан­ди­да­тът дан­ни­те от юли та­зи го­ди­на на Ин­с­ти­ту­та за па­зар­на ико­но­ми­ка", от­чи­та със съ­жа­ле­ние Ми­лев.

Хо­ра­та ис­кат да зна­ят как­во ще нап­ра­ви ут­ре, ако го из­бе­рат за кмет. "По-ви­со­ко ка­чес­т­во на жи­вот в квар­та­ли­те и в се­ла­та. Ули­ци­те и ВиК мре­жа­та осо­бе­но в се­ла­та, са те­жък проб­лем. Тряб­ва да въз­с­та­но­вим здра­ве­о­паз­ва­не­то в мал­ки­те на­се­ле­ни мес­та,  да оси­гу­рим здрав­ни служ­би, мо­бил­ни ле­кар­с­ки еки­пи, ап­те­ки.  Ис­кам Сли­вен да е об­щи­на­та, кой­то оси­гу­ря­ва

ед­нок­рат­на фи­нан­со­ва по­мощ за раж­да­не на вто­ро и тре­то де­те

за со­ци­ал­но и здрав­но­о­си­гу­ре­ни ро­ди­те­ли. БСП има­ше та­ко­ва пред­ло­же­ние в ман­да­та, но то не вле­зе в си­ла. Об­мис­ля­ме про­ме­ни и в об­щин­с­ка­та жи­лищ­на по­ли­ти­ка, за да под­к­ре­пим мла­ди­те се­мейс­т­ва. В прог­ра­ма­та си сме пла­ни­ра­ли и съз­да­ва­не­то на Фонд за мла­ди пред­п­ри­е­ма­чи, кой­то да под­по­ма­га стар­ти­ращ биз­нес".

В ман­да­та на ГЕРБ оба­че най-мно­го са пос­т­ра­да­ли со­ци­ал­ни­те дей­нос­ти. "Дей­ност­та на со­ци­ал­ния пат­ро­наж по­е­тап­но бе­ше сък­ра­те­на на 50% от ка­па­ци­те­та й през 2015 г. Пре­мах­на се ус­лу­га­та "До­ма­шен по­мощ­ник", ко­я­то об­с­луж­ва­ше въз­рас­т­ни и хо­ра с ув­реж­да­ния не са­мо с хра­на, но и здрав­но, с па­за­ру­ва­не, по­чис­т­ва­не. Все с мо­ти­ва ня­ма па­ри, но пък се уве­ли­чи­ха да­нъ­ци­те ".

Го­ля­ма­та му цел зад всич­ко е слив­на­лии

да си вър­нат са­мо­чув­с­т­ви­е­то

За­то­ва и Ми­лев го­во­ри най-раз­па­ле­но за въз­раж­да­не­то на кул­тур­ния и спор­т­ния жи­вот в об­щи­на­та. "Не знам кое ме мо­ти­ви­ра­ше по­ве­че, до­ка­то ка­то бях кмет - да се оп­ра­вя с дуп­ки­те или да дам на граж­да­ни­те по­вод да се гор­де­ят с гра­да си". И имен­но по не­го­во вре­ме се въз­ро­ди­ха кул­тур­ни­те праз­ни­ци "Сли­вен­с­ки­те ог­ньо­ве", оси­гу­ри се за­ла за ре­пе­ти­ции на сли­вен­с­ки­те сим­фо­ни­ци, ре­мон­ти­ра се ем­б­ле­ма­тич­на­та за­ла "Сли­вен". "Сли­вен ви­на­ги е бил град на ду­хов­ност и кул­ту­рен жи­вот и та­къв тряб­ва да бъ­де от­но­во.

 

Хо­ра­та пи­тат ко­га ще пи­ят чис­та во­да

В Сли­вен ня­ма за­вър­ше­на пре­чис­т­ва­тел­на стан­ция за пи­тей­ни во­ди, въп­ре­ки че в съ­о­ръ­же­ни­е­то са вло­же­ни 30 ми­ли­о­на ле­ва до 2009 г.. То тряб­ва­ше да бъ­де за­вър­ше­но през 2011 г., но ид­вай­ки на власт пре­ди 10 го­ди­ни, ГЕРБ зам­ра­зи про­ек­та. Пре­ди ня­кол­ко го­ди­ни Ли­ля­на Пав­ло­ва ка­за в Сли­вен, че та­зи стан­ция е "скъ­пос­т­ру­ващ му­зей", за кой­то тряб­ват още 4 ми­ли­о­на да се до­вър­ши. Очак­ва­не­то към дър­жа­ва­та все още стои.

 

Си­ня­та зо­на ще бъ­де спря­на

Си­ня­та зо­на за пар­ки­ра­не в Сли­вен да бъ­де спря­на до на­ми­ра­не на при­ем­ли­во за всич­ки граж­да­ни ре­ше­ние от­нос­но ней­ния об­х­ват и ор­га­ни­за­ция, пред­ла­га кан­ди­да­тът за кмет на БСП ген. Кольо Ми­лев. "На пър­во мяс­то об­щи­на­та тряб­ва да оси­гу­ри бу­фер­ни пар­кин­ги, ко­и­то да поз­во­лят на шофьо­ри­те без­п­ла­тен прес­той, ма­кар и за ог­ра­ни­че­но вре­ме. В ни­коя дру­га об­щи­на зо­на­та за пла­те­но пар­ки­ра­не не е пре­диз­вик­ва­ла та­ко­ва об­щес­т­ве­но не­до­вол­с­т­во", до­ба­ви той.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай