Петък,

До­го­во­ри­те на Сто­лич­на об­щи­на в пуб­ли­чен ре­гис­тър

От: Цве­те­ли­на Пет­ко­ва -
203
До­го­во­ри­те на Сто­лич­на об­щи­на в пуб­ли­чен ре­гис­тър
A
A
A
  • В Со­фия се ге­не­ри­рат ог­ром­ни ре­сур­си, за­то­ва всич­ки раз­хо­ди на об­щи­на­та тряб­ва да са на­пъл­но проз­рач­ни
  • Ние ра­бо­тим за ре­ал­на про­мя­на в уп­рав­ле­ни­е­то в гра­да и все по­ве­че хо­ра раз­би­рат то­ва, каз­ва кан­ди­дат-кме­тът Сте­фан Ива­нов

Сте­фан Ива­нов е кан­ди­дат за кмет и во­дач на лис­та­та за об­щин­с­ки съ­вет­ни­ци на ко­а­ли­ция "НФСБ - БДС "Ра­ди­ка­ли", под­к­ре­пе­ни от Дви­же­ние Де­мок­ра­тич­но Дейс­т­вие и Об­щес­т­во за Но­ва Бъл­га­рия в сто­ли­ца­та. Сте­фан Ива­нов е пред­се­да­тел на Дви­же­ние Де­мок­ра­тич­но Дейс­т­вие, бил е пред­се­да­тел на СДС - Со­фия и зам.-пред­се­да­тел на Съ­ю­за на де­мок­ра­тич­ни­те си­ли (СДС), три ман­да­та об­щин­с­ки съ­вет­ник (2003 - 2015 г.) Ро­ден е през 1975 г. в Со­фия. Има три вис­ши об­ра­зо­ва­ния - по ис­то­рия, по бо­гос­ло­вие и по мар­ке­тинг, в мо­мен­та е док­то­рант по но­ва и най-но­ва ис­то­рия на Бъл­га­рия. Зам.-ди­рек­тор и учи­тел по ис­то­рия в 149 сред­но учи­ли­ще "Иван Ха­джийс­ки" в Со­фия. Ав­тор е на кни­ги­те "Бъл­га­рия и Гер­ма­ния 1914 - 1915 г." и "Три цвя­та: синьо, синьо, синьо". Же­нен е и има син и дъ­ще­ря.

- Гос­по­дин Ива­нов, как­во Ви на­ка­ра да се кан­ди­да­ти­ра­те за кмет и за об­щин­с­ки съ­вет­ник в Со­фия?

- Пос­ле­до­ва­тел­ност­та, ка­за­но с ед­на ду­ма. Со­фия е мо­ят град - тук съм ро­ден, тук из­рас­нах, тук са ро­де­ни ро­ди­те­ли­те ми, тук гра­дя про­фе­си­о­нал­на­та и по­ли­ти­чес­ка­та си ка­ри­е­ра, тук съз­да­дох се­мейс­т­во, тук са при­я­те­ли­те и съ­миш­ле­ни­ци­те ми, тук рас­тат де­ца­та ми и ис­кам те да про­дъл­жат да жи­ве­ят тук. Со­фия не е прос­то най-го­ле­ми­ят бъл­гар­с­ки град, най-ди­на­мич­но раз­ви­ва­щи­ят се в ико­но­ми­чес­ко от­но­ше­ние - Со­фия е емо­ция, със­то­я­ние на ду­ха, на­ше хи­ля­до­лет­но нас­лед­с­т­во, ко­е­то ние тряб­ва да ос­мис­ля­ме, да под­дър­жа­ме и да пре­об­ра­зя­ва­ме, та­ка че гра­дът и хо­ра­та в не­го да имат все по-доб­ро нас­то­я­ще и бъ­де­ще. А, как­то всич­ки виж­да­ме, то­зи град се уп­рав­ля­ва не­хай­но, апа­тич­но, без ува­же­ние към граж­да­ни­те, без обич и гри­жа към хо­ра­та. То­ва тряб­ва да се про­ме­ни, и, си­гу­рен съм, все по­ве­че хо­ра го раз­би­рат. На те­зи хо­ра обе­ща­вам, че ще ра­бо­тя за ис­тин­с­ка про­мя­на в Со­фия.

- Вие има­те опит ка­то об­щин­с­ки съ­вет­ник през пе­ри­о­да 2003 - 2015 г., три ман­да­та, как­во нап­ра­вих­те за сто­ли­ча­ни?

- Как­то се виж­да и от до­ку­мен­ти­те на Сто­лич­ния об­щин­с­ки съ­вет, аз съм един от най-ак­тив­ни­те в то­зи пе­ри­од - вне­съл съм сто­ти­ци док­лад­ни, по ко­и­то са при­е­ти ре­ше­ния, важ­ни за хо­ра­та, и ще по­со­ча са­мо ня­кои от тях:

  • прог­ра­ма­та за по­е­тап­но из­г­раж­да­не на ви­де­о­наб­лю­де­ние в об­щин­с­ки­те учи­ли­ща и в дет­с­ки­те гра­ди­ни - мяр­ка, с ко­я­то ряз­ко сни­жих­ме ван­да­лиз­ма и по­се­га­тел­с­т­ва­та вър­ху иму­щес­т­во­то в из­вън­ра­бот­но вре­ме и съз­да­дох­ме по-си­гур­на сре­да за де­ца­та, за учи­те­ли­те и за ро­ди­те­ли­те;
  • въз­с­та­но­вя­ва­не­то на па­мет­ни­ка на Пър­ви и Шес­ти пе­хо­тен полк в гра­дин­ка­та пред НДК, лъ­вът ве­че е на мяс­то­то си, очак­ва­ме да се вър­нат и па­мет­ни­те пло­чи с име­на­та на за­ги­на­ли­те, на ко­и­то ние, днеш­ни­те по­ко­ле­ния, дъл­жим по­чит и приз­на­тел­ност;
  • по мое пред­ло­же­ние бя­ха от­пус­на­ти сред­с­т­ва за ця­лос­тен ре­монт на на­род­но чи­та­ли­ще "Св. Св. Ки­рил и Ме­то­дий" в квар­тал Крас­но се­ло, как­то и без­въз­мез­д­но бя­ха прех­вър­ле­ни пар­це­ли за стро­еж на но­ви пра­вос­лав­ни хрис­ти­ян­с­ки хра­мо­ве, за­що­то съм убе­ден, че в чи­та­ли­ща­та и хра­мо­ве­те въз­пи­та­ва­ме дос­той­ни граж­да­ни;
  • пред­ла­гал съм на­ма­ля­ва­не на броя на чле­но­ве­те на съ­ве­ти­те на ди­рек­то­ри­те на об­щин­с­ки­те дру­жес­т­ва, как­то и на раз­ме­ра на въз­наг­раж­де­ни­я­та им, за да се на­ма­ли из­д­ръж­ка­та на уп­рав­ле­ни­е­то на соб­с­т­ве­ност­та на об­щи­на­та;
  • имам док­ла­ди за пре­мах­ва­не на не­за­кон­но­то ге­то в кв. "Ба­та­ло­ва во­де­ни­ца", ра­йон "Въз­раж­да­не", как­то и за заб­ра­на на дви­же­ни­е­то на ка­ру­ци в цен­т­рал­на­та част на Со­фия, за­що­то ге­та­та и ка­ру­ци­те са не­съв­мес­ти­ми с мо­я­та пред­с­та­ва за си­гур­на и кра­си­ва съв­ре­мен­на Со­фия;
  • по моя ини­ци­а­ти­ва са из­г­ра­де­ни без­п­лат­ни фут­бол­ни иг­ри­ща в ня­кои от квар­та­ли­те, име­ну­ва­ни са ули­ци в ра­йо­ни­те, и още мно­го дру­ги, ко­и­то не е нуж­но да из­б­ро­я­вам.

- Кое е пър­во­то не­що, с ко­е­то бих­те се за­е­ли ка­то кмет или ка­то об­щин­с­ки съ­вет­ник?

- Ис­тин­с­ки же­ла­ния да про­ме­ним не­ща­та в на­шия град. То­ва за­поч­ва от бор­ба­та с ко­руп­ци­я­та -за­то­ва ще нас­то­я­вам за ед­на прос­та пре­ван­тив­на мяр­ка: пъл­на проз­рач­ност на всич­ки раз­хо­ди на Сто­лич­на об­щи­на чрез съз­да­ва­не на пуб­ли­чен ре­гис­тър на всич­ки до­го­во­ри, склю­че­ни от об­щи­на­та, и на всич­ки анек­си към тях, на из­д­ръж­ка­та на раз­лич­ни­те дей­нос­ти на цен­т­рал­на­та и на ра­йон­ни­те ад­ми­нис­т­ра­ции, на об­щин­с­ки­те дру­жес­т­ва, пред­п­ри­я­тия и кул­тур­ни ин­с­ти­ту­ти. Ця­ла­та та­зи ин­фор­ма­ция тряб­ва да бъ­де пуб­лич­но дос­тъп­на. Има­ме же­ла­ни­е­то, а съ­що та­ка и опит и ком­пе­тен­т­ност то­ва да се слу­чи мно­го бър­зо в но­вия об­щин­с­ки съ­вет. За да се слу­чи всич­ко то­ва оба­че, ни е не­об­хо­ди­ма ши­ро­ка­та под­к­ре­па на граж­да­ни­те, ко­и­то при­зо­ва­вам - под­к­ре­пе­те ни с -69 в бю­ле­ти­на­та за кмет на Со­фия и за об­щин­с­ки съ­вет­ни­ци!

 

 


Всички новини от категория Местни избори 2019.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com