Дипломатическият институт представи резултатите от изпълнен проект по ОПАК

Дипломатическият институт представи резултатите от изпълнен проект по ОПАК | StandartNews.com

София. Дипломатическият институт изпълни проект ЦА 12-22-81/25.09.2013 г. „Подобряване на капацитета на Дипломатическия институт към министъра на външните работи за придобиване на ключови умения и компетентности на служителите си", който се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на проекта бе подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите в администрацията на Дипломатическия институт към министъра на външните работи чрез усъвършенстване на ключови умения и компетентности на служителите в Дипломатическия институт.

Служителите на ДИ преминаха през няколко типа обучение: Седемнадесет обучения по теми, избрани от каталога на Института за публична администрация („ИПА"), в които взеха участие всички служители на Дипломатическия институт. Темите на курсовете бяха съобразени с длъжностните характеристики и функциите на служителите в структурата на администрацията, както и със специфичните нужди от квалификация на всеки един от тях; Специализирани обучения за служители от администрацията на Дипломатическия институт, включващи обучение за работа със специализирани софтуерни продукти – Photoshop, Corel Draw и за ефективна работа със спрецифични групи потребители на услуги на ДИ: комуникация с чуждестранни граждани и взаимодействие в мултикултурна среда.Групови обучения за служителите от администрацията на Дипломатическия институт, насочени към преодоляване на проблеми, свързани с координацията между отделните звена и уменията им да работят заедно и в екип. За тази цел бяха проведени 2 двудневни изнесени групови обучения съответно на тема: "Работа в екип на администрацията" и "Предотвратяване и решаване на конфликти в екипа".

Проектът включваше също и дейности за информация и публичност. С цел популяризиране на проекта Дипломатическият институт помести информация на страницата си в интернет www.bdi.mfa.government.bg и на страницата си във Facebook, където подробно бе описан целият проект, дейностите и резултатите от него. Беше подготвена и информация, популяризираща проекта, която беше публикувана в издаваното от Дипломатическия институт двуезично списание "Дипломация".

Повече за проекта може да прочетете в страницата на Дипломатическия институт в раздел проекти и в страницата във Фейсбук.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай