Вторник,

Нови правила за адвокатите. Какви са те?

От: СТАНДАРТ -
2155
Нови правила за адвокатите. Какви са те?
A
A
A

Нови правила за адвокатите въвежда Kонцепцията за изцяло нов Закон за адвокатурата (ЗА), която бе огласена от Висшия адвокатски съвет (ВАдвС). Тя ще бъде сред основните теми на Есенната конференция на адвокатурата, която ще се състои в събота във Варна.

Сред основните акценти са нови правила, по които даден юрист ще може да стане адвокат, отпадане на забраната за адвокат да бъде търговец или управител на търговско дружество и изпълнителен директор на акционерно дружество, както и загуба на права при системно неплащане на членски внос, пише „Правен свят” и представя промените, които се предвижда за настъпят за адвокатите у нас.

Новите правила да станеш адвокат

Придобиването на правоспособност ще се извършва в рамките на нарочно производство, което завършва с акт за вписване/отказ за вписване в единния регистър на адвокатите.

Общите предпоставки за придобиване на правоспособност са: завършено юридическо образование, придобита юридическа правоспособност или еквивалентна форма на придобиване или атестиране от държавата на квалификация “юрист” за кандидати от други държави-членки на ЕС, липса на съдимост, липса на несъвместимост, липса на дисциплинарни наказания при или по повод упражняване на други професии, зачитани като юридически стаж; юридически стаж, положен встъпителен изпит за адвокат, проведено задължително въвеждащо обучение след встъпителния изпит, с продължителност на обучението между 3 и 6 месеца и заключителен изпит, придобита правоспособност на магистрат, минимум 5 години стаж като редовен университетски преподавател.

Встъпителният изпит следва да е писмен, като включва тест и решаване на казус по избор на кандидата по гражданско или наказателно право (с възможност кандидатът да избере един от два казуса - граждански или наказателен).  Въвеждащото обучение за кандидатите, издържали встъпителния изпит - включва задължително 1/3 от часовете обучение по деонтология (етични правила), 1/3 практически въпроси на адвокатската професия и 1/3 защита на гражданските права и конституционни въпроси. По време на обучението всеки обучаващ се адвокат има адвокат-патрон, който следи за неговото обучение и професионалното му развитие, който дава мнение преди допускането му до заключителен изпит.  Заключителен изпит - провежда се от комисия, състояща се от адвокати, с най-малко 20 години адвокатски стаж, номинирани от адвокатските съвети и одобрени от Висшия адвокатски съвет, със специализация в различни области на правото.

Адвокатът вече може да може да е търговец

Новата концепция за изцяло нов Закон за адвокатурата предвижда и отпадане на забраната адвокат да може да е търговец или управител на търговско дружество и изпълнителен директор на акционерно дружество. „В повечето европейски страни не съществуват забрани адвокатът да бъде търговец, управител или изпълнителен директор на търговско дружества, член на управителен орган, прокурист, ликвидатор, като в тези случаи се прилагат ограниченията за конфликт на интереси. В някой държави (Италия) съществуват междинни режими -забраната за извършване на търговска дейност е неприложима, когато адвокатът осъществява търговска дейност или е управител/изпълнителен директор, респ. прокурист/ликвидатор на собствено дружество или дружество, което принадлежи на членовете на неговото семейство или дружеството е собственик на недвижимия имот, в който адвокатът осъществява дейността си“, пише в Концепцията.

Не плащаш системно вноска – губиш права

Основания за загубване права на адвокат, освен смърт или поставяне под запрещение, възникване на пречка за упражняване на професията, вече ще бъде и системното неплащане на вноска, залага се още в Концепцията. Други такива основания ще бъдат лишаване от право да се упражнява адвокатска професия като дисциплинарно наказание или като наказание по НК, липса на застраховка професионална отговорност за текущата година (представена в срок до 31-ви януари на годината); неподновяване на дейността след временно преустановяване на дейността за максималния допустим срок, неспазване на изискването за определени кредити или хорариум часове в продължаващо обучение или неуспешно завършване на курсовете за продължаващо обучение (адвокатът си избира темите, по които иска да специализира, има норматив на часове в обучителни курсове по тези тема и накрая на всеки курс има кратък тест за успешно положено курс): първи вариант - да се представят на края на всяка година или до 31 март на следващата година документи колко часа обучения адвокатът е посетил; втори вариант - да се представят на края на всяка година или до 31 март на следващата година колко часа обучения адвокатът е посетил и дали успешно е издържал завършващия курса на обучение тест, ако е предвиден такъв.

Задължително право на почивка

В новия Закон за адвокатура ще бъде предвидено и задължително право на почивка. В закона ще бъде предвиден раздел в адвокатските регистри на адвокатските отсъствия (почивки), до който да се осигури достъп на нотариуси, ЧСИ, съд, прокуратура и органи на досъдебното производство. За да използват това право адвокатите ще трябва да подават  копия от болнични листи и молби за ползване на почивка по електронен път и завеждането им в регистъра.

Заложено е правото на почивка да покрива до 30 работни дни при стаж на адвоката до 15 години и до 40 работни дни при стаж на адвоката над 15 години (в това число всякакъв трудов стаж и юридически стаж); след изчерпване на тези дни молбите на адвоката за ползване на почивка не се завеждат и отразяват в регистъра.

Предвижда се и задължение за съда, прокуратурата, органите на досъдебното производство, ЧСИ и нотариуси, и всички други органи и лица, на които е възложено извършването на публични функции, да не изпращат съобщения, призовки, нотариални покани и други книжа на адвоката в периода на регистриран болничен лист или почивка. В тази връзка и за осигуряване на ефективна възможност за упражняване на правото на почивка е необходима съответна промяна в процесуалните закони.

Право на справедливо възнаграждение

Възнаграждението на адвоката следва да бъде определено пропорционално на материалния интерес, независимо дали се касае за процесуално представителство или извънпроцесуална дейност. Адвокатът ще носи отговорност с цялото си имущество, поради което възнаграждението, което получава за положената работа, трябва да има гаранционно обезпечителна функция - да отчете риска, който адвокатът поема при извършване на правна работа съобразно материалния й интерес и да кумулира средства, с които би поел бъдещи претенции за вреди. Следва да се предвиди възможност при договарянето адвокатът и клиентът да се уговорят и за почасово възнаграждение, независимо дали се касае за процесуално представителство или консултантски услуги.

Според Концепцията намаляването от съда на присъжданото възнаграждение под размерите, посочени в закона, следва да става по изключение, при наличие на особени обстоятелства, които определят намаляването на възнаграждението като крайно наложително за справедливостта и защитата на обществения интерес.

Предвижда се още и забрана за уговаряне на възнаграждение съобразно предмета на делото или като дял от предмета на делото {pactum de quota litis); възможност за уговаряне на резултативен хонорар по граждански и административни дела с определен материален интерес, но не повече от определен процент от предмета на делото, както и въвеждане на изискване в закона поне 50 % от договореното пропорционално възнаграждение да не е резултативно и да се разплаща в хода на производството независимо от неговия изход (по примера на Германия и други правни системи, в които съществува такова правило).

Отказ от защита

Накрая – в новия Закон за адвокатурата ще бъде записано, че адвокатът може да откаже поемането на защита на потенциален клиент, без да обосновава причината за отказа си. Той е длъжен да откаже при конфликт на интереси. Адвокатът няма право да поема задачи, за които не се счита компетентен. Приетата защита означава презюмирана компетентност по материята, поради което адвокатът не може да се откаже впоследствие от поетата защита на това основание.

Темата за чисто нов Закон за адвокатурата е на дневен ред от година и най-после има ясно какви ще са конкретните му измерения. Концепцията за новия закон е изготвена от работна група с председател – адв. Валя Гигова и членове: адв. Емил Ядков, доц. д-р Таня Градинарова, адв. Ценимир Братоев, адв. Кина Чутуркова, адв. Добринка Гърневска, адв. Станислав Костов, адв. Ели Христова, адв. Петър Петров, адв. Любомир Владикин, адв. Димитър Петров, адв. Стефан Марчев, адв. Жана Кисьова, адв. Катерина Граматикова, адв. Христо Хинов, адв. Росен Рашков, адв. Емил Георгиев, адв. Борислав Вълчев, адв. Маринела Ашикова.

 


Всички новини от категория Правосъдие.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com