Вторник,

Три лагера в ГЕРБ, Борисов разчиства

От: Ети Ко­ле­ва -
A
A
A
  • Из­вън­ред­ният фо­рум на ГЕРБ по­ка­за хо­ра­та на пре­ми­е­ра

 

Три ла­ге­ра в ГЕРБ очер­та стран­на­та из­вън­ред­на кон­фе­рен­ция на уп­рав­ля­ва­ща­та пар­тия в Со­фия Тех парк. Не­си­гур­на­та реч на ли­де­ра и пос­лед­ва­ли­те ко­мен­та­ри яс­но от­кро­и­ха гру­пи­те на То­мис­лав Дон­чев, Ге­ор­ги Ха­ри­за­нов и Ге­ор­ги

Мар­ков. Но пре­ди всич­ко кон­фе­рен­ци­я­та бе за­яв­ка­та на Бой­ко Бо­ри­сов, че за­поч­ва да пра­ви чис­то но­ва пар­тия ГЕРБ, ко­я­то иг­рае са­мо и един­стве­но по не­го­ва­та свир­ка - как­то ви­на­ги е ис­кал.

Фо­ру­мът по­ка­за 5 важ­ни не­ща:

1. Той бе на от­кри­то - за да ви­дят всич­ки член­ска­та мощ на ГЕРБ. Пред­ста­ви­тел­на­та 4-хи­ляд­на уп­рав­лен­ска из­вад­ка на 100-хи­ляд­на­та член­ска ма­са на пар­ти­я­та тряб­ва­ше да убе­ди всич­ки, че ГЕРБ не мо­же да не се съ­об­ра­зя­ва с до­ве­ри­е­то на 1 ми­ли­он гла­со­по­да­ва­те­ли, пус­на­ли бю­ле­ти­на за нея. Как­во­то и да ис­ка про­тес­тът, уп­рав­ля­ва­ща­та ко­а­ли­ция тряб­ва да слу­ша из­би­ра­те­ли­те си.

2. Бо­ри­сов вле­зе за­о­би­ко­лен не от То­мис­лав Дон­чев и ми­нис­три, ни­то от за­мес­тни­ци­те си Ди­ми­тър Ни­ко­лов и Йор­дан­ка Фан­дъ­ко­ва, как­то пра­ве­ше по-ра­но, а са­мо от ох­ра­на­та си. То­ва съз­да­де усе­ща­не­то за ли­де­ра, кой­то е рав­но­от­да­ле­чен до­ри от дос­ко­ро най-близ­ки­те си.

3. На пър­вия ред от­дяс­но на Бо­ри­сов бе пак ох­ра­на­та му, от­ля­во - ко­а­ли­ци­он­ни­те му пар­тньо­ри Ва­ле­ри Си­ме­о­нов и Кра­си­мир Ка­ра­ка­ча­нов. С мрач­но­то си из­ра­же­ние, пре­ми­е­рът ся­каш каз­ва­ше на сво­и­те: са­мо чуж­ди­те не ме пре­да­ват.

4. Но­ви ли­ца из­гря­ха на кон­фе­рен­ци­я­та на ГЕРБ. Во­дещ бе не Цве­то­мир Па­у­нов, а кме­тът - от­лич­ник на Бо­ри­сов Ка­лин Ка­ме­нов. Шам­пи­о­нът от

Вра­ца мо­же да се пох­ва­ли с най-го­ле­ми ин­вес­ти­ции в гра­да си за ми­на­ла­та го­ди­на.

От всич­ки ми­нис­три, де­пу­та­ти и ев­ро­де­пу­та­ти на пар­ти­я­та из­бран да го­во­ри бе мла­ди­ят ас Ан­дрей Но­ва­ков. На три­бу­на­та бя­ха ко­а­ли­ци­он­ни­те пар­тньо­ри Кра­си­мир Ка­ра­ка­ча­нов (ВМРО) и Ру­мен Хрис­тов (СДС), но не и зна­ко­ве­те ли­ца на ГЕРБ ка­то То­мис­лав Дон­чев, Цве­та Ка­ра­ян­че­ва, Да­ни­е­ла Да­рит­ко­ва.

5. Бо­ри­сов не на­дъ­ха сво­и­те. Не ги и по­па­ри с ра­ди­кал­ни ре­ше­ния. Стъ­пи­са ги ка­то за­поч­на да мис­ли на глас пред тях, по­каз­вай­ки им ко­ле­ба­ни­я­та и стра­хо­ве­те си.

Та­ка пос­тро­е­на­та кон­фе­рен­ция по ес­тес­твен път из­ва­ди на по­вър­хнос­тта гру­пи­те в ГЕРБ, ко­и­то от ме­се­ци во­ю­ват по­меж­ду си. Из­бо­ри в края на сеп­тем­ври, до­ри и 10 ду­ши да про­тес­ти­рат, тряб­ва да се вслу­ша­ме в гла­са им, ка­за още на след­ва­щия ден То­мис­лав Дон­чев.

Част от кон­фе­рен­ци­я­та той пре­ка­ра на вто­рия ред, до­ка­то ка­ме­ри­те неп­ре­къс­на­то по­каз­ва­ха спо­ме­на­ва­на­та за нас­лед­нич­ка на Бо­ри­сов Де­ни­ца Са­че­ва. Мно­зи­на в ГЕРБ по­до­зи­рат Дон­чев, че се опит­ва да прив­ле­че пар­ти­я­та към град­ска­та дес­ни­ца. Из­ра­зи­тел на не­до­вос­тво­то сре­щу не­го ста­на Ге­ор­ги Мар­ков. Де­пу­та­тът с най-го­ре­ща под­кре­па за Бо­ри­сов из­риг­на гнев­но сре­щу Дон­чев. Той тряб­ва да раз­пус­не Съ­ве­та за раз­ви­тие на граж­дан­ско­то об­щес­тво. За­иг­ра­ва­не­то на ГЕРБ с НПО-та­та, сла­га­не­то във влас­тта на ни­как­ви юрис­ти ка­то Хрис­то Ива­нов и Мая Ма­но­ло­ва за ом­буд­сман бе­ше фа­тал­на греш­ка. Е, ай­де сти­га тол­ко­ва греш­ки!, ка­за Мар­ков, спо­ме­на­вай­ки за всич­ки нес­го­ди на пре­ми­е­ра "ум­ни­ци­те" око­ло не­го. Ле­ги­ти­ма­ция за кри­ло­то на Дон­чев и раз­гра­ни­ча­ва­не­то от не­го пък да­де на са­ма­та кон­фе­рен­ция Кра­си­мир Ка­ра­ка­ча­нов, иро­нич­но за­я­ва­вай­ки, че ня­ма да ци­ти­ра Гьо­те, Шек­спир или Арис­то­тел. С ци­та­ти на ве­ли­ки мис­ли­те­ли Дон­чев от­го­ва­ря­ше на Ру­мен Ра­дев пре­ди вре­ме.

В ГЕРБ оба­че са убе­де­ни, че топ­ла връз­ка с ум­ни­те и кра­си­ви­те се опит­ва за пра­ви и по­ли­то­ло­гът Ге­ор­ги Ха­ри­за­нов, кой­то по­каз­но за­ве­де пре­ми­е­ра при мла­ди­те дес­ни лъв­че­та от цен­тъ­ра си. На­мек­вай­ки, че Бо­ри­сов се вли­яе в по­зи­ци­и­те си от мне­ни­е­то на Ха­ри­за­нов, Ге­ор­ги Мар­ков зак­лей­ми и не­го за­ед­но със Са­че­ва. В ня­кои от кри­ла­та на ГЕРБ каз­ват, че имен­но Ха­ри­за­нов пред­ла­га со­ци­ал­ни­ят ми­нис­тър Де­ни­ца Са­че­ва за нас­лед­ник на Бо­ри­сов.

На фо­на на бо­рич­ка­не­то в пар­ти­я­та оба­че Бо­ри­сов яс­но по­ка­за, че за­поч­ва рес­тарт на ГЕРБ. За да нап­ра­ви пар­ти­я­та та­ка­ва, как­во­то той я ис­ка, а не как­ва­то я съз­да­де Цве­та­нов или как­ва­то я виж­дат Дон­чев, Ха­ри­за­нов, Мар­ков.

Нас­ко­ро Цве­та­нов, за ко­го­то неп­ре­къс­на­то из­ли­зат ин­фор­ма­ции, че къ­са струк­ту­ри от ГЕРБ, об­я­ви, че най-го­ле­ми­ят пат­ри­от и бъл­га­рин в пар­ти­я­та е То­дор То­до­ров от Си­лис­тра. Об­лас­тни­ят ко­ор­ди­на­тор, за ко­го­то Бо­ри­сов за­я­ви, че е но­ви­ят Цве­та­нов. Бив­ши­ят вто­ри на­миг­на на ня­ко­гаш­ния си шеф, че дър­жи един от най-вер­ни­те му хо­ра. Бо­ри­сов оба­че от­го­во­ри съ­що с на­миг­ва­не. На три­бу­на­та на кон­фе­рен­ци­я­та из­ля­зо­ха ос­три­е­та­та на То­до­ров - кме­тът на Ду­ло­во д-р Юк­сел Ах­мет и об­лас­тни­ят уп­ра­ви­тел на Раз­град Гю­най Хюс­мен - за да ка­жат, че са жи­во­то до­ка­за­тел­ство как съ­юз ГЕРБ-ДПС не мо­же да има. И да по­ка­жат, че ре­ги­о­нът стои плът­но зад ли­де­ра.

Фо­ру­мът на ГЕРБ - же­гав, мра­чен и вял от­към емо­ции и ова­ции, по­ка­за, че вре­ме­то раз­дел­но в пар­ти­я­та на Бо­ри­сов е нас­тъ­пи­ло. След 11 из­бор­ни по­бе­ди и 14 го­ди­ни в по­ли­ти­ка­та тя ве­че стра­да от бо­лес­ти­те на ста­ри­те пар­тии - съм­не­ния, ин­три­ги, ла­ге­ри... Нес­лу­чай­но Бо­ри­сов об­я­ви, че тръг­ва из стра­на­та, за да се раз­пра­ви лич­но с ня­кои де­ри­беи и да при­зе­ми оне­зи, ко­и­то са се от­ле­пи­ли от зе­мя­та. По­ка­за но­ви­те ли­ца и но­ви­ят мо­дел, кой­то ще тър­си - на пре­ден план са­мо до­ка­за­ли се с ра­бо­та ли­де­ри. Зад гър­ба му оба­че про­тес­тът си ври. И вре­ме­то за рес­тарт мо­же да не му стиг­не. 

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички