Сряда,

УХТ - ключът към тайните на храните, виното и туризма

От: Стандарт -
2059
УХТ - ключът към тайните на храните, виното и туризма
A
A
A
  • Една от най-старите изследователски и образователни институции в региона
  • Интересът също е огромен към биотехнологиите, компютърните системи и автоматизацията, машиностроенето и енергетиката

Университетът по хранителни технологии (УХТ) е една от най-старите изследователски и образователни институции на Балканите в областта на хранителната наука и технология. Университетът е водещия в България център за наука и обучение, свързани с технологията на храни и напитки, както и хранителната химия, микробиология и биотехнология. В структурата на университета се включват три факултета - Технологичен, Технически и Стопански, както и Департамент по езиково обучение, физическо възпитание и спорт.

Университетът предлага атрактивно портфолио от специалности в областта на храните, напитките и козметичните продукти, храненето и туризма, биотехнологията, икономиката и мениджмънта, компютърните системи и автоматизацията и машинното и топлинното инженерство. Високото качество на обучение се потвърждава от безспорната лидерска позиция на университета в направлението "Хранителни технологии" в Рейтинговата система на висшите училища в България.

Предлаганите специалности са съобразени със съвременните изисквания на пазара на труда, което позволява над 80% от обучаемите да започнат работа по специалността още като студенти или до една година след дипломирането. Възпитаници на УХТ са част от висшия мениджмънт във водещи фирми от хранителната и биотехнологичната индустрия, туризма, машиностроенето и енергетиката.

Бакалавърски и Магистърски програми - какво ново при тях:

УХТ стартира нова магистърска програма "Технология на виното и високоалкохолните напитки", която ще се реализира под егидата на  Международната организация по лозата и виното (OIV). Обучението ще се провежда на английски език, като част от лекторите ще бъдат водещи в своята област чуждестранни експерти. Програмата е със срок на обучение 2 години, като обучението по нея ще стартира от учебната 2022/2023 г. С нейното въвеждане УХТ ще бъде третият университет в света, след lТInstitut Agro Montpellier (Франция) и UC Davis (САЩ), предлагащ програма съм сертификат от OIV.

УХТ, в партньорство с МУ-Пловдив, разработва обща магистърска програма по диететика. Стратегическа цел на УХТ е да продължи предлагането на нови хибридни специалности, разработени съвместно с висши училища у нас и в чужбина.

В две нови специалности ще бъдат приемани бакалаври през учебната 2022/2023 г. Това са "Компютърно управление и автоматизация" и "Технология на парфюмерийните, козметичните и ароматно-вкусовите продукти". Девет са общо професионалните направления за ОКС бакалавър и ОКС магистър, по които от тази есен се очаква да бъдат приети 762-ма студенти в редовно и задочно обучение. В четири от бакалавърските програми обучението се провежда и на английски език, а в една - на френски език.

Нови възможности за сътрудничество "бизнес-университет"

За да улесни успешната реализация на студентите на пазара на труда, УХТ членува в представителните работодателски организации - Българската стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал в България и Българската търговско-промишлена палата. УХТ партнира успешно с "Тракия икономическа зона" и с представителните браншови организации от хранителната и туристическата индустрии.

Тясното сътрудничество с бизнеса не само подпомага ефективното практическо обучение, но осигурява и директен контакт на студентите с потенциални работодатели, включително възможности за получаване на стипендии по време на следването.

УХТ стартира прилагането на качествено нов подход, при който университет, бизнес и местна власт обединяват усилия за популяризиране на професионалната кариера в хранителната индустрия сред средношколците от съответния регион. Наскоро УХТ подписа меморандуми за сътрудничество с предприятия в гр. Пазарджик - "Балкан Агрикалчарал" (собственик на новопостроена фабрика за преработка на плодове и зеленчуци) и "Лодис Инвест - Lacrima" (едно от млекопреработвателните предприятия в България с най-много опит и традиции).

В процес на създаване е университетски център за иновации и предприемачество, който да насърчава креативността на преподаватели и студенти и да улеснява технологичния трансфер към бизнеса.

Постижения, развитие, нови програми на вузовете

УХТ е включен за първи път в престижната международна класация на университетите SCImago Institution Rankings за 2021 г. Тя се базира на комплексна оценка, формирана от три групи индикатори - научноизследователска дейност (количество и качество на научните публикации, по данни от SCOPUS), иновационна активност (патенти, по данни от PATSTAT) и социално въздействие (web видимост и присъствие). В класацията за 2021 г. присъстват само 13 български университета, като УХТ заема 6-та позиция.

Научното списание на УХТ "Food Science and Applied Biotechnology" получи значимо признание от международната научна общност. То беше прието за индексиране от Scopus, която е сред най-големите в света научни бази данни.

Възможности за провеждане на практики и обучение в чужбина

УХТ осъществява международна дейност в няколко направления:

  • Двустранно сътрудничество с университети и научни организации от Европа, Азия и Америка.
  • Участие в международни проекти по рамкови и други програми.
  • Обучение на чуждестранни студенти.

- Студентите от Технологичен факултет могат да получат двойна диплома за ОКС "Магистър" от Университет по приложни науки AERES, Нидерландия.

- Съвместна програма по специалност "Анализ и контрол на хранителните продукти" (за ОКС "Магистър") с Университета на Западна Македония, Гърция.

- Договор за съвместно обучение с Университет на Западен Бретан, Франция, даващ възможност на студенти франкофони да получат инженерна диплома от Франция.

- Договор за съвместно обучение с Алматински технологичен университет, който позволява получаване на дипломи и от двата университета.

Програма Еразъм+ дава шанс за успешно интегриране на студенти на пазара на труда, като финансира професионални стажове на наскоро завършили студенти в рамките на една година от датата на дипломирането им.

Университетът е сключил над 40 междуинституционални договора с университети от Европа.

Международно сътрудничество

УХТ и Асоциацията на международните консултантски дружества по хранителни услуги в Италия - lТAssociazione FCSI ITALIA Foodservice Consultants Society International - Italian Unit, сключиха рамково споразумение за сътрудничество през 2021 г.

Подписани са два меморандума с китайски университети, а преди това и с компанията PANAXTECH в Република Корея.

Активизирано е сътрудничеството на УХТ с Аграрния факултет към Университета на Бон, Германия, в изпълнение на сключения меморандум между двете висши училища.Най-новият меморандум за сътрудничество е с Университета "Фан С. Ноли" в Корча, Албания.

https://uft-plovdiv.bg/en/home-english/


Всички новини от категория Образование.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията