Сряда,

Геодезически факултет при УАСГ - традиции, иновации и бъдеще

От: Стандарт -
386
Геодезически факултет при УАСГ -  традиции, иновации и бъдеще
A
A
A
  • Геодезически факултет при УАСГ -  традиции, иновации и гарантирано бъдеще
  • Студентите могат да се обучават в чужбина за един или два семестъра

През есента на 1951 г. Строително-архитектурния факултет на тогавашната Държавна политехника се разделя на три факултета: Строителен, Архитектурен иаГеодезически.аС тази реформа на  техническото образование у нас се създавааГеодезическия факултет, който съществува и до днес. И до този момент той е единственият такъв в страната. Обучението в Геодезически факултет при УАСГ осигурява придобиването на знания, умения и компетентности в актуални и важни за обществото специалности от професионално направление "Архитектура, строителсво и геодезия". Геодезически факултет се състои от 5 профилиращи и дипломиращи катедри, в които има 55 преподаватели на трудов договор. За определени групи учебни дисциплини се ползват преподаватели и от останалите факултети на университета: Архитектурен, Строителен, Транспортен и Хидротехнически. Всички те са с профил и квалификация, съответстващи изцяло на преподаваните дисциплини. Факултетът разполага със съвременна материално-техническа база, като от началото на предстоящата учебна година ще има изцяло обновена база за провеждане на учебен процес, тъй като в момента се осъществява цялостен ремонт на учебните зали и кабинети. Налична е уникална и съвременна апаратура в геодезическия склад и специализираните лаборатории на УАСГ, някои от които са единствени в страната. Най-голямото предимство на обучението, което се предлага само от Геодезически факултет, е провеждането на учебни практики в базите на университета в с. Веринско, общ. Ихтиман и КК Семково, гр. Белица (Рила планина), т.е. осигуряват се условия, максимално близки до реалните в практиката. Студентите от факултета имат възможност да реализират периоди на обучение и/или практики в чуждестранни висши училища (в рамките на 1 или 2 семестъра с месечно финансиране до 700 евро и грант за транспорт), като могат да избират между 51 университета в 27 програмни и партниращи страни от Европа, Азия, Южна Америка и Африка.За всички студенти са осигурени необходимите базови и специализирани програмни продукти и решения за провеждане на качествено обучение. Например: персонални лицензи за електронните услуги и облачните сървъри на Майкрософт (Windows 10, Office 365 ProPlus, MS Teams, One Drive - 1 TB и др.) и Гугъл (всички приложения); персонални и мрежови лицензи за работа с програмните продукти на световните лидери Аутодеск (за професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия") и ЕСРИ (в областта на географските информационни системи); персонални лицензи за програмния продукт ТПЛАН за обработка на класически геодезически измервания и полярна снимка; мрежови лицензи за работа с решенията на Тримбъл (за обработка на класически, ГНСС, фотограметрични измервания и облаци от точки).За студентите от страната се осигурява възможност за настаняване в общежитията, стопанисвани от УАСГ в Студенски град.В Геодезически факултет се провежда обучение по държавна поръчка в специалностите: "Геодезия", редовна форма на обучение; "Устройство и управление на земи и имоти" (УУЗИ), редовна форма на обучение; "Управление на европейски инфраструктурни проекти" (УЕИП), задочна форма на обучение.Завършилите специалност "Геодезия", част от регулираните професии "Инженер по геодезия, картография и кадастър" и "Инженер в инвестиционното проектиране", съгласно разпоредбите на Закон за геодезията и картографията, Закон за кадастър и имотен регистър, Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране придобиват правоспособност по: Кадастър, Инвестиционно проектиране - част Геодезия, Геодезия и Картография. Това е предпоставка за 100 % успешна реализация на национално и международно ниво.Специалностите УУЗИ и УЕИП са уникални за страната и се изучават единствено в Геодезически факултет. Завършилите специалност УУЗИ могат да продължат в следващата образователно-квалификационна степен "магистър" по държавна поръчка. Студентите от тези две специалности придобиват специфични знания, умения и компетентности, които гарантират високоплатени работни места в сферата на икономиката и общественото обслужване.Висшето образование, придобито в специалностите на Геодезически факултет, е гаранция за качествено съвременно образование и успешна професионална реализация.


Всички новини от категория Образование.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com