Новият закон не дава повече правомощия на МВР

Новият закон не дава повече правомощия на МВР | StandartNews.com

Йордан Грамов, зам.-министър на вътрешните работи

Извършването на важни и многобройни промени в законовата уредба на устройството и функциите на Министерството на вътрешните работи, както и нарушената систематика и цялостната структура на действащия досега Закон наложи необходимостта от подготовката на проект на изцяло нов закон за МВР.

Същевременно във времето станаха факт многократни съществени промени в създадения организационно-функционален модел на МВР, включително изваждането от министерството на основни структури - служби за сигурност (през 2013 г. - Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и Специализирана дирекция "Оперативни технически операции", а преди това, през 2008 г. - Национална служба "Сигурност" и дирекция "Защита на средствата за връзка").

Съществени разлики в настоящия проект са ясното разграничаване на правомощията и отговорностите на политическото и на професионалното ръководство на министерството, прецизно дефиниране на функциите и дейностите, включително - "разтоварване" на МВР от несвойствени дейности. Създават се условия за подобряване на структурата и взаимодействието в системата. Друга основна цел е свързана с управлението на човешките ресурси, което към момента е изключително тежко и неефективно.

Изготвянето на проектозакона бе продължително и задълбочено дело. За първи път участваха и представители на синдикалните организации в МВР. Всички бележки и идеи, предложени по време на проведените поредица от обсъждания, бяха взети предвид и отразени в проекта.

В проектозакона е залегнала фигурата "извънщатен сътрудник" като мярка за подобряване противодействието на битовата престъпност. Целта е да се осъществява превенция в отдалечените или слабо населени места или в такива с концентрация на престъпна дейност. Трябва да посочим ясно, че на извънщатните сътрудници не се предоставят полицейски правомощия и не се дължи възнаграждение, дейността им ще е абсолютно доброволна и безвъзмездна.
В проектозакона регламентирането на полицейските правомощия е непроменено спрямо действащата в момента нормативна уредба. Не се регламентират нови или по-широки правомощия на полицейските органи - респективно - няма ограничаване на права и законни интереси на гражданите.

Подобно е положението и с правомощието на министъра на вътрешните работи за издаване на писмени заповеди за въвеждане на временни ограничения за дейности, ако те застрашават националната сигурност или обществения ред. От създаването му през 2006 г. този правен институт не е прилаган на практика от нито един от министрите на вътрешните работи в този период. Нормата се запазва и в новия проект, тъй като по същество съставлява един сериозен превантивен инструмент.

При прегледа на всички разпоредби, отнасящи се до полицейските правомощия в тяхната взаимовръзка, се откроява тенденцията към постигане на все по-голямо съответствие с международноправните институти и стандарти в областта на защитата на основните човешки права и свободи. Личи и непрекъснатостта и развитието на нормативната уредба с оглед контрола върху действията на полицейските органи от страна на органите на съдебната власт.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Коментирай