Носят на ръце кактусите в Балчик

В Бо­та­ни­чес­ка­та гра­ди­на мо­же да се ви­дят ряд­ко сре­ща­ни дър­ве­та - бон­бо­не­но и ка­у­чу­ко­во, ка­ме­нен дъб, древ­но гин­ко

Носят на ръце кактусите в Балчик | StandartNews.com
В Бо­та­ни­чес­ка­та гра­ди­на мо­же да се ви­дят ряд­ко сре­ща­ни дър­ве­та - бон­бо­не­но и ка­у­чу­ко­во, ка­ме­нен дъб, древ­но гин­ко

На ис­тин­с­ко из­пи­та­ние се под­ла­гат два пъ­ти го­диш­но слу­жи­те­ли­те от Уни­вер­си­тет­с­ка­та бо­та­ни­чес­ка гра­ди­на край Дво­ре­ца в Бал­чик. Ог­ром­ни­те как­ту­си, ня­кои от ко­и­то те­жат по 300 и по 600 ки­лог­ра­ма, се при­би­рат през сту­де­ни­те зим­ни ме­се­ци на зак­ри­то. Тем­пе­ра­ту­ра­та тряб­ва да не па­да под 15 гра­ду­са. В края на ап­рил, със стар­та на ту­рис­ти­чес­кия се­зон се из­важ­дат от­но­во. Пре­на­ся­не­то им оба­че се из­вър­ш­ва на ръ­це. Ко­лек­ци­я­та от как­ту­си, ко­я­то се е пре­вър­на­ла във ви­зит­ка на Бал­чик и Бъл­га­рия, най-го­ля­ма на Бал­ка­ни­те и вто­ра­та в Ев­ро­па след та­зи в Кня­жес­т­во Мо­на­ко.

В нея са пред­с­та­ве­ни ед­ни от най-ста­ри­те ек­зем­п­ля­ри ед­ро­раз­мер­ни как­ту­си и су­ку­лен­ти на въз­раст над 70 го­ди­ни. На зак­ри­та площ от 800 м2 мо­гат да се ви­дят над 2600 ви­да пред­с­та­ви­те­ли на се­мейс­т­ва Cactaceae и Euphorbiaceae. Ек­с­по­зи­ци­я­та е впе­чат­ля­ва­ща, не са­мо за­ра­ди ви­до­во­то раз­но­об­ра­зие, а и по­ра­ди фак­та, че в нея са пред­с­та­ве­ни над 400 све­тов­но за­щи­те­ни ви­да от та­зи гру­па и ня­кои уни­кал­ни ви­до­ве, ка­къв­то е нап­ри­мер га­ла­па­гос­кият как­тус.

Днес Бо­та­ни­чес­ка­та гра­ди­на се прос­ти­ра на площ от 190 дка и раз­по­ла­га с рас­ти­тел­ни ко­лек­ции с над 3500 ви­да, ко­и­то се уве­ли­ча­ват неп­ре­къс­на­то. На­ло­жи­ла се е ка­то ва­жен ту­рис­ти­чес­ки обект. На­ред с то­ва, тя е Па­мет­ник на кул­ту­ра­та, За­щи­те­на мес­т­ност и Спа­си­те­лен цен­тър по Ва­шин­г­тон­с­ка­та кон­вен­ция.

Пла­нът на Бо­та­ни­чес­ка­та гра­ди­на­та е по по­до­бие на крит­с­кия ла­би­ринт.

Тук мо­гат да се ви­дят ряд­ко сре­ща­ни дър­ве­та ка­то бон­бо­не­но­то и ка­у­чу­ко­во­то, ка­ме­нен дъб, древ­но гин­ко, ме­та­сек­воя, ед­роц­вет­на маг­но­лия.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай