Всяка храна с код. Ето как ще борят високите цени

Нови задължения за производители, вносители и търговци предвижда наредба

Всяка храна с код. Ето как ще борят високите цени | StandartNews.com

Късно вчера на страницата на Министерството на земеделието е публикуван проектът на наредба за Централния регистър за проследимост на храните, който според служебния кабинет би предотвратил появата на продукти от сивия сектор да стигат до пазара. В шестмесечен срок от влизането в сила на наредбата Българската агенция по безопасност на храните трябва да пусне в действие този регистър, като заповедта се публикува на интернет страницата на БАБХ не по-късно от 1 месец преди датата на въвеждането му в действие, съобщава Синор.бг.

Според тази наредба всеки производител или търговец (бизнес оператор) ще бъде длъжен да вписва в Централния регистър следните данни в електронен формат:

1. Информация за произведени, преработени или получени от страни членки на Европейския съюз или от внос храни, при тяхното първо пускане в стокооборот – вид / наименование на храната, търговска марка (търговско наименование), физично състояние (прясно / охладено / замразено), страна / място на произход, партиден номер, срок на годност / срок на минимална трайност, количество, дата на първо пускане в стокооборот на храната, търговец на едро / производител / износител, получател на храната, вид и адрес по местонахождение на обекта, доставено количество, документи, придружаващи храната, номер на документа / дата на издаване;

2. Информация при последваща дистрибуция на храната – дата на получаване в обекта за търговия на едро, търговец на едро получател на храната, вид и адрес по местонахождение на обекта, получено количество, търговец на едро / производител / износител, получател на храната, вид и адрес по местонахождение на обекта, доставено количество, документи, придружаващи храната, номер на документа / дата на издаване;

3. Друга информация за храните – количество бракувани храни, технологични фири и загуби от друг характер.

Производителите и търговците ще подават тази информация за всяко първо пускане в стокооборот на пазара в страната на храни и всяка последваща дистрибуция на храните на етап търговия на едро. При първото подаване на информацията в Централния регистър за всяко конкретно количество (партида/пратка) храни от информационната система автоматично ще се генерира уникален код. На всеки следващ етап на дистрибуция информационната система автоматично ще допълва първоначално генерирания код, с цел осигуряване на проследимост на съответните храни по веригата на доставки на ниво търговия на едро.

Проектът на наредба предвижда Централният регистър да осигурява информация за произведените, преработени и/или дистрибутирани количества храни, чрез достъп до регистъра по електронен път. Предвижда се възможността този регистър да изготвя справки от обобщената база данни по предварително зададени критерии, която да се предоставя в електронен вид.

Наличната актуална информация ще осигури бърз достъп на компетентните органи, без необходимостта от задължително физическо присъствие при осъществяването на проследимост, като част от извършвания официалния контрол в областта на храните.

Електронизирането на данните, включени в регистъра, ще доведе до намаляване на времето за осигуряване на информация от бизнес оператора до компетентните органи. По този начин включените институции ще могат да комуникират по-лесно и ще имат достъп до необходимата информация при извършване на съвместни проверки.

Създава се възможност за управление на рисковете за безопасността на храните - чрез предоставяне на запис, включващ достатъчно информация за движението и съответните количества на храните по веригата на доставки, което позволява ефективно вземане на решения в случай на криза, свързана с безопасността и ценовите нива на храните, четем в мотивите към наредбата.

Централният регистър предоставя възможност да се провери автентичността на данните за храните, предотвратявайки измами и некоректни търговски практики. Един от основните проблеми, свързан с липсата на проследимост е, че може да бъде трудно да се проследи произходът и качеството на продуктите, което води до потенциални рискове за здравето и безопасността на потребителите. Освен това, когато внесените количества не се проследяват правилно, може да бъде предизвикателство да се определи колко от конкретен продукт е наличен на пазара, което води до колебания в цената и потенциално допринася за пикове на цените след свръхпроизводство.

Друг фактор е, че притокът на вносни храни, зеленчуци и зърно може да засегне местните фермери и производители, които може да се борят да се конкурират с по-ниските цени, предлагани от вносните стоки. Това води до намаляване на производството на местно отгледаните храни и отрицателно въздействие върху икономиката. 

Нерегулираният внос може да има сложно и широкообхватно въздействие върху хранителната верига и да доведе до различни предизвикателства, като рискове за здравето и безопасността, конкуренция с местни производители и колебания в цените. За да се справи с тези предизвикателства, е важно да бъдат въведени регулации и системи за проследяване, които гарантират безопасността и качеството на вносните продукти и защитават местните фермери и стабилността на местните хранителни пазари.

Мотивите за създаване на регистъра са свързани с уеднаквяване на информацията по проследимостта на храните, която поддържат бизнес операторите, регистрирани и одобрени на територията на Република България. Осигуряването на прозрачност в сектора допринася за ликвидиране на нерегламентираните продажби и улеснява възможността за обмен на данни между отделните институции – Министерство на земеделието, Министерство на икономиката и индустрията, Министерство на здравеопазването, Българска агенция по безопасност на храните, Национална агенция за приходите, Държавна комисия за стоковите борси и тържищата, Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на потребителите, Агенция Митници и Изпълнителна агенция по лозата и виното. Връзката, която регистъра ще осъществява между отделните институции ще спомогне за изясняване на ситуацията по отношение на производство-склад-продажба.

Българската агенция по безопасност на храните актуализира данните в регистъра въз основа на извършеният контрол за съответствие с приложимите пазарни стандарти, както и при всяка промяна в обстоятелствата, заявена от съответния търговец.

Изпълнителният директор на БАБХ осъществява контрол за спазване на условията и реда за подаване и ползване на информация в Централния регистър. При установяване на нарушения на Регламент (ЕО) № 178/2002, Регламент (ЕС) № 543/2011 и Регламент (ЕС) № 1308/2013, както и на изискванията по тази наредбата, ръководителите или оправомощени от тях длъжностни лица на следните ведомства – Министерство на икономиката и индустрията, Министерство на здравеопазването, Комисията за защита на потребителите и Изпълнителната агенция по лозата и виното, налагат предвидените в Закона за управление на агрохранителната верига, Закона за храните и Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз глоби, имуществени санкции и други мерки.

Важна новина за фермерите ни дойде от Брюксел

За Великден: Яйцата украински, агнешкото испанско 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай