Вторник,

К­ри­за­та мо­же да е шанс за но­ви па­за­ри

От: Да­ни­е­ла Де­не­ва -
188
К­ри­за­та мо­же да е шанс за но­ви па­за­ри
A
A
A

Те­зи, ко­и­то се адап­ти­ра­ха бър­зо, се въз­пол­зва­ха от си­ту­а­ци­я­та с COVID-19, каз­ва Бой­ко Та­ков, из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на Из­пъл­ни­тел­на­та аген­ция за на­сър­ча­ва­не на мал­ки и сред­ни пред­при­я­тия /ИАН­МСП/ в специално интервю за вестник "СТАНДАРТ"

  • 60 млрд. лева "спят" в банките, предприемачеството трябва да се насърчава
  • Стар­ти­ра­ме ва­у­чер­на­та схе­ма за ди­ги­та­ли­за­ция
  • Ана­лиз на меж­ду­на­род­ни­те па­за­ри ще ни по­мог­не за прог­ра­ма­та за тър­гов­ски­те ми­сии
  • По пи­ло­тен про­ект ще обу­чим 15 ком­па­нии как да из­на­сят, а цел­та ни е на фи­на­ла да им на­ме­рим нов кли­ент или кон­тра­гент

- Как­ви мер­ки за мал­кия и сред­ния биз­нес пред­ла­га аген­ци­я­та, за да пре­о­до­ле­ят фир­ми­те по-бър­зо кри­за­та за­ра­ди пан­де­ми­я­та с COVID-19?

- Мер­ки­те, по ко­и­то ра­бо­тим, са в ня­кол­ко нап­рав­ле­ния:

1. Пред­стои да стар­ти­ра­ме ва­у­чер­на схе­ма в сфе­ра­та на ин­фор­ма­ци­он­ни­те и ко­му­ни­ка­ци­он­ни­те тех­но­ло­гии. Очак­ва­ме все­ки мо­мент да бъ­де одоб­рен фор­му­ляр за кан­ди­дат­ства­не, след ко­е­то ще да­дем срок на фир­ми­те да се за­поз­на­ят с не­го и да кан­ди­дат­стват. Цел­та ни е да под­кре­пим 450 пред­при­я­тия.

2. В про­цес на под­го­тов­ка сме за пред­сто­я­ща­та но­ва се­сия на На­ци­о­нал­ния ино­ва­ци­о­нен фонд, ка­то в рам­ки­те на ме­сец се на­дя­ва­ме да стар­ти­ра­ме след­ва­ща­та кон­кур­сна се­сия с бюджет мал­ко над 5 млн. ле­ва. Ще под­кре­пим ком­па­ни­и­те, ко­и­то имат идеи за ино­ва­ции.

3. Дру­ги­те ни фи­нан­со­ви ме­ха­низ­ми за под­кре­па на МСП са в сфе­ра­та на ин­те­ран­ци­о­на­ли­за­ци­я­та, ко­и­то в мо­мен­та са спре­ни по обек­тив­ни при­чи­ни и при пър­ва въз­мож­ност ще ги въ­зоб­но­вим на­но­во.

Меж­дув­ре­мен­но нап­ра­вих­ме ня­кол­ко ин­те­рес­ни про­ек­та, ко­и­то пред­стои да пред­ста­вим пред ши­ро­ка­та пуб­ли­ка. Един от тях е Ана­лиз на меж­ду­на­род­ни­те па­за­ри, кой­то ще из­пол­зва­ме за прог­ра­ма­та си за тър­гов­ски­те ми­сии. Нап­ра­вих­ме за­ед­но с асо­ци­а­ция "Брайт" и Ау­то­мо­тив клъс­тер кар­тог­ра­фи­ра­не на раз­лич­ни ви­до­ве ин­дус­трии. Кар­ти­те са на 99%. Те ще мо­гат да бъ­дат пол­зва­ни как­то от бъл­гар­ски ком­па­нии, та­ка и от чуж­ди ин­вес­ти­то­ри, ко­и­то да се ори­ен­ти­рат как­ви про­из­вод­ства са си­ту­и­ра­ни в раз­лич­ни­те ре­ги­о­ни. Има­ме още дос­та ини­ци­а­ти­ви в по­мощ на МСП, ко­и­то мо­гат да бъ­дат на­ре­че­ни "ме­ки мер­ки", за­що­то са в сфе­ра­та на обу­че­ни­я­та. Има­ме се­ри­оз­ни на­ме­ре­ния да раз­ви­ва­ме Ек­спор­тен хъб Бъл­га­рия, кой­то уч­ре­дих­ме с пар­тньо­ри в края на ми­на­ла­та го­ди­на. Ще стар­ти­ра­ме съв­сем ско­ро, уеб­сай­тът ве­че е го­тов, пред­стои до дни да го пус­нем. Ще нап­ра­вим ед­но все­об­хват­но ви­де­о­о­бу­че­ние, ко­е­то да за­ся­га всич­ки сфе­ри, ка­са­е­щи ин­тер­на­ци­о­на­ли­за­ци­я­та. То ще бъ­де без­плат­но. Дру­га идея е Аген­ци­я­та да нап­ра­ви кни­га за ис­то­ри­я­та на бъл­гар­ско­то пред­при­е­ма­чес­тво, ко­я­то да има мо­ти­ва­ци­о­нен за­ряд най-ве­че за мла­ди­те хо­ра. За­що­то в Бъл­га­рия пред­при­е­ма­чес­тво­то не е дос­та­тъч­но раз­ви­то, би тряб­ва да се мис­ли за по-сис­те­ма­ти­зи­ран под­ход, кой­то да за­поч­ва още от учи­ли­ще. Ста­тис­ти­чес­ки­те дан­ни по­каз­ват, че над 60 млрд. ле­ва "спят" в бан­ки­те, тряб­ва да се на­сър­ча­ват хо­ра­та да бъ­дат по-пред­при­ем­чи­ви, да пра­вят крач­ка­та нап­ред към ре­а­ли­за­ция на сво­и­те идеи и меч­ти. На­дя­вам се ед­на та­ка­ва кни­га, ко­я­то ще бъ­де нап­ра­ве­на от на­у­чен ко­лек­тив - про­фе­со­ри и до­цен­ти от СУ и УН­СС, да се пре­вър­не и в учеб­ник. Тя ще бъ­де без­плат­на. Иде­я­та е да пре­чу­пим ис­то­ри­я­та на бъл­гар­ско­то пред­при­е­ма­чес­тво през лич­ни­те при­ме­ри на хо­ра­та, ко­и­то са го раз­ви­ва­ли. Та­зи кни­га ще бъ­де из­клю­чи­тел­но цен­на, за­що­то по­доб­на не е из­да­ва­на до­се­га в Бъл­га­рия. С го­ля­ма гор­дост стар­ти­ра­ме то­зи про­ект.

- Как­во пред­став­ля­ва ва­у­чер­на­та схе­ма за ди­ги­та­ли­за­ция?

- Ще има два ви­да ва­у­че­ри - ма­лък и го­лям. Мал­ки­ят е за 5000 лв. без Д­ДС, го­ле­ми­ят - за 20 000 без и 24 000 лв. с Д­ДС. Мал­ки­те ва­у­че­ри мо­гат да се из­пол­зват за из­ра­бот­ка на уеб­сай­то­ве, ко­и­то ком­па­ни­я­та мо­же да пол­зва за елек­трон­на тър­го­вия. Го­ле­ми­те ва­у­че­ри са за три под­гру­пи - ме­роп­ри­я­тия по ки­бер­си­гур­ност чрез блок­чейн тех­но­ло­гии, ди­ги­та­лен мар­ке­тинг и за­ку­пу­ва­не на соф­ту­ер, на­со­чен към оп­ти­ми­зи­ра­не и прос­ле­дя­ва­не на уп­рав­лен­ски про­из­вод­стве­ни и ло­гис­тич­ни про­це­си. На на­шия сайт има мно­го под­роб­но об­пи­са­ние, ка­то кан­ди­дат­ства­не­то ще бъ­де по въз­мож­но най-проз­рач­ния на­чин. Ние пред­ва­ри­тел­но ще да­дем ми­ни­мум ед­на сед­ми­ца на ком­па­ни­и­те да се за­поз­на­ят с ус­ло­ви­я­та за кан­ди­дат­ства­не и ще нап­ра­вим до­ри клип­че как се по­пъл­ва фор­му­ля­рът. Кан­ди­да­ти­те се кла­си­рат по прин­ци­па "Пър­ви по ред, пър­ви по пра­во". За да бъ­дат всич­ки ед­нак­во за­поз­на­ти, ще под­не­сем ин­фор­ма­ци­я­та на дос­тъп­но ни­во, та­ка че ком­па­ни­и­те да ня­мат нуж­да от кон­сул­тант. Всич­ки ще имат ра­вен старт.

- Как­ви са изис­ква­ни­я­та към кан­ди­да­ти­те?

- Изис­ква­ни­я­та са съ­щи­те, как­ви­то са оп­ре­де­ле­ни и за ця­ла­та Опе­ра­тив­на прог­ра­ма "Ино­ва­ции и кон­ку­рен­тнос­по­соб­ност" /ОПИК/. Мо­гат да кан­ди­дат­стват ком­па­нии, ко­и­то имат код на ико­но­ми­чес­ки дей­нос­ти, по­со­чен в спи­съ­ка на на­шия сайт. То­ва са ко­до­ве на ико­но­ми­чес­ки дей­нос­ти в сфе­ра­та на про­из­вод­ство­то, ус­лу­ги­те са из­клю­че­ни. Не мо­же нап­ри­мер да кан­ди­дат­ства тър­го­вец, кой­то да си нап­ра­ви уеб­сайт, за да про­да­ва сто­ки, ко­и­то не про­из­веж­да той.

- Как­ви са сро­ко­ве­те за стар­ти­ра­не на мяр­ка­та?

- На­дя­ва­ме се до дни да по­лу­чим одоб­ре­ния фор­му­ляр от уп­рав­ля­ва­щия ор­ган, след ко­е­то ще мо­жем да нас­ро­чим да­та, ка­то се на­дя­вам то­ва да ста­не най-къс­но през пър­ва­та сед­ми­ца на юли.

- Кой мо­же да кан­ди­дат­ства за фи­нан­си­ра­не от На­ци­о­нал­ния ино­ва­ци­о­нен фонд?

- Мо­гат да кан­ди­дат­стват вся­как­ви ком­па­нии, ус­ло­ви­я­та за кан­ди­дат­ства­не са на на­ша­та стра­ни­ца. Пар­тньор­ство с ня­кое на­уч­но зве­но да­ва по­ве­че точ­ки. Един­стве­на­та по-се­ри­оз­на про­мя­на, ко­я­то пра­вим по пра­ви­ла­та, е, че ця­ло­то кан­ди­дат­ства­не, оце­ня­ва­не­то и мо­ни­то­рин­га ще се пра­вят елек­трон­но, за ко­е­то уси­ле­но ра­бо­тим с ко­ле­ги­те от Дър­жав­на­та аген­ция за елек­трон­но уп­рав­ле­ние. Ще има ин­фор­ма­ци­он­на кам­па­ния как ста­ва елек­трон­но­то кан­ди­дат­ства­не.

- Мно­го от фир­ми­те ни се на­дя­ват на сти­му­ли­ра­не на из­но­са, за да бъ­де пре­о­до­ля­на кри­за­та. Има­ме ли шанс да се въз­пол­зва­ме от на­ме­ре­ни­е­то на го­ле­ми ев­ро­пей­ски и све­тов­ни ком­па­нии да из­тег­лят про­из­вод­ства от Ки­тай за­ра­ди бло­ки­ра­ни­те дос­тав­ки след из­бух­ва­не­то на пан­де­ми­я­та?

- Ки­тай не мо­же лес­но да бъ­де изо­ли­ран от све­тов­на­та ико­но­ми­ка. В Ана­ли­за на меж­ду­на­род­ни­те па­за­ри, кой­то ще из­пол­зва­ме за прог­ра­ма­та си за тър­гов­ски­те ми­сии, раз­глеж­да­ме раз­лич­ни хи­по­те­зи. Про­уч­ва­ме къ­де Ки­тай из­на­ся най-мно­го, за­що­то на­ис­ти­на се пред­по­ла­га, че све­тът ще за­поч­не да ре­ло­ки­ра да­де­ни про­из­вод­ства в ни­ши, къ­де­то ком­па­ни­и­те са мно­го за­ви­си­ми от ки­тай­ски­те дос­тав­ки. Ана­ли­зът се пре­чуп­ва през пан­де­ми­я­та с COVID-19 и през но­ви­те об­сто­я­тел­ства, ко­и­то се пред­по­ла­га, че ще въз­ник­нат - скъ­ся­ва­не на ве­ри­ги­те на дос­тав­ка - не са­мо от глед­на точ­ка на раз­сто­я­ния, но и на ни­ва. Ед­но е от 10-15 000 км да си дос­та­вяш да­ден ком­по­нент, дру­го е от 2000 км, ко­е­то в се­гаш­на­та си­ту­а­ция ви­дях­ме, че е из­клю­чи­тел­но важ­но. Мно­го ком­па­нии об­мис­лят са­ми да за­поч­нат да си про­из­веж­дат част от ком­по­нен­ти­те, за да не бъ­дат за­ви­си­ми при ед­но евен­ту­ал­но зат­ва­ря­не на за­во­ди­те в Ки­тай, как­то се слу­чи при пан­де­ми­я­та. То­ва пък от­ва­ря вра­ти за дру­ги под­дос­тав­чи­ци, от ко­е­то би­ха мог­ли да се въз­пол­зват бъл­гар­ски ком­па­нии. При ре­ло­ки­ра­не­то на да­де­ни биз­не­си от тре­ти стра­ни в Ев­ро­па Бъл­га­рия е мно­го бла­гоп­ри­ят­на ло­ка­ция за­ра­ди доб­ри­те ус­ло­вия, ко­и­то се пред­ла­гат тук - по-ев­ти­на ра­бот­на ръ­ка, по-нис­ки да­нъ­ци. Ин­фрас­трук­тур­но съ­що сме на дос­та­тъч­но доб­ро ни­во, за да прив­ле­чем ин­вес­ти­то­ри. Но пре­мес­тва­не­то на ед­но про­из­вод­ство не ста­ва за сед­ми­ца или ме­сец, то­ва са дъл­ги про­це­си, ко­и­то те­пър­ва ще стар­ти­рат. И тряб­ва вни­ма­тел­но да се сле­ди, да се тър­сят всич­ки въз­мож­нос­ти. Ин­те­рес­но ще бъ­де Ев­ро­пейс­ката ко­ми­сия как­ва по­зи­ция ще за­е­ме по то­зи въп­рос, за­що­то тя до­ри тряб­ва да сти­му­ли­ра ев­ро­пей­ски ком­па­нии, ко­и­то са ре­ши­ли да пре­мес­тят про­и­вод­ства­та си от тре­ти стра­ни или но­ви­те про­из­вод­ства, ко­и­то ще раз­ви­ват, да са в стра­ни от ЕС.

Раз­би­ра се, Ки­тай има из­клю­чи­тел­но сил­на ико­но­ми­ка и не слу­чай­но е тол­ко­ва го­ля­ма част от све­тов­ни­те ве­ри­ги на дос­тав­ки - из­во­ю­ва­ли са го и це­но­во, и ка­то ка­чес­тво, и ка­то обе­ми.

В ана­ли­за раз­гле­жда­ме и дру­ги хи­по­те­зи - за па­за­ри, в ко­и­то стра­ни със сход­на на на­ша­та ико­но­ми­ка се ре­а­ли­зи­рат. За­що­то обос­но­ва­но мо­жем да ка­жем, че те са шанс и за бъл­гар­ски ком­па­нии. В Аф­ри­ка и в Се­вер­на Аме­ри­ка има не­по­пу­ляр­ни дес­ти­на­ции за бъл­гар­ски­те про­из­во­ди­те­ли, но виж­да­ме, че фир­ми от Ру­мъ­ния, Че­хия и Сло­ве­ния доб­ре се по­зи­ци­о­ни­рат там и бе­ле­жат ръст през пос­лед­ни­те го­ди­ни. За­то­ва мо­же и ние да да за­ве­дем бъл­гар­ски­те ком­па­нии там.

Ко­ле­ги­те от ОПИК пък мо­же да се въз­пол­зват от ана­ли­за ка­то уп­рав­ля­ват сво­и­те прог­ра­ми по-фи­но, за да сти­му­ли­рат оп­ре­де­ле­ни сек­то­ри и про­из­вод­ства та­ка, че да се наб­лю­да­ва ефект с по­ве­че до­ба­ве­на стой­ност за ико­но­ми­ка­та.

Раз­глеж­да­ме съ­що в кои сек­то­ри на из­но­са сме сил­ни, за да се наб­лег­не на тях и дру­ги ком­па­нии да бъ­дат сти­му­ли­ра­ни да се въз­пол­зват. Но са­ми­те фир­ми тряб­ва да взе­мат ре­ше­ния на ба­за на ин­фор­ма­ци­я­та, чи­е­то съ­би­ра­не е из­клю­чи­тел­но се­ри­о­зен труд. Ние пък на ба­за на то­зи ана­лиз ще про­веж­да­ме тър­гов­ски ми­сии на па­за­ри, къ­де­то виж­да­ме, че има по­тен­ци­ал оп­ре­де­ле­ни сек­то­ри да бъ­дат доб­ре по­зи­ци­о­ни­ра­ни - не са­мо в ЕС, но и в Се­вер­на и Юж­на Аме­ри­ка, в Аф­ри­ка. Ана­ли­зът е над 160 стра­ни­ци и сме се опи­та­ли да раз­гле­да­ме най-пер­спек­тив­ни­те сек­то­ри.

- Кои са сред тях?

- Ау­то­мо­тив сек­то­рът вли­за в мно­го от те­зи ко­до­ве, ко­и­то са на гру­па про­дук­ти. Бъл­гар­ски­те ве­ло­си­пе­ди съ­що са с из­клю­чи­тел­но го­лям тренд. На про­из­во­ди­те­ли­те мо­же да по­мог­нем да на­ме­рят но­ви па­за­ри, а дру­го­то е, че ня­кой пред­при­е­мач мо­же да ре­ши да пос­лед­ва при­ме­ра им. За­що­то ако се съз­да­дат още та­ки­ва про­из­вод­ства, Бъл­га­рия мо­же да ста­не ли­дер.

- Как­во пред­став­ля­ва Ек­спор­тен хъб Бъл­га­рия ?

- То­ва е ини­ци­а­ти­ва на аген­ци­я­та, в ко­я­то се вклю­чи­ха над 16 пар­тньо­ри. Нап­ра­вих­ме це­ре­мо­ни­ал­но от­кри­ва­не в края на ми­на­ла­та го­ди­на, тряб­ва­ше да стар­ти­ра­ме в на­ча­ло­то на та­зи, но по­ра­ди епи­де­ми­о­ло­гич­на­та об­ста­нов­ка се за­ба­ви­ха не­ща­та. Ек­спор­тен хъб Бъл­га­рия е обе­ди­не­ние меж­ду аген­ци­я­та, ра­бо­то­да­тел­ски­те ор­га­ни­за­ции, Асо­ци­а­ци­я­та на биз­нес­клъс­те­ри­те, ВУЗФ, Софт уни, Асо­ци­а­ци­я­та на стар­тъ­пи­те и др. Иде­я­та на то­зи Ек­спор­тен хъб е да се ор­га­ни­зи­рат съ­би­тия в по­мощ на МСП за тех­ния из­нос. Ще има­ме и обу­чи­тел­на прог­ра­ма, пи­лот­но стар­ти­ра­ме с 15 ком­па­нии. В рам­ки­те на 3-4 ме­се­ца чрез се­рия фо­ку­си­ра­ни вър­ху тях лич­ни обу­че­ния с мен­то­ри ще им се по­ка­жат въз­мож­нос­ти да ре­а­ли­зи­рат оп­ре­де­ле­на цел. Ние сме си пос­та­ви­ли за­да­ча в края на обу­чи­тел­ния пе­ри­од, кой­то е и ло­гис­тич­но под­по­ма­га­не на про­це­са, да им на­ме­рим по един нов па­зар - кли­ент или кон­тра­гент. Съ­що та­ка ще об­съ­дим със съ­уч­ре­ди­те­ли­те от Ек­спор­тния хъб да нап­ра­вим обу­чи­тел­на прог­ра­ма чрез ви­деа, ко­и­то ще бъ­дат без­плат­ни, по не по-мал­ко от 50 те­ми за най-важ­ни не­ща - нап­ри­мер да по­ка­жем кон­крет­ни­те стъп­ки, нуж­ни за ед­но фи­нан­си­ра­не. То­ва ще бъ­де из­клю­чи­тел­но по­лез­но.

- Мно­го биз­не­си пос­тра­да­ха от кри­за­та пок­рай COVID-19. Но има ли та­ки­ва, ко­и­то се въз­пол­зва­ха от нея?

- Спе­ди­тор­ски­те фир­ми нап­ри­мер бе­ле­жат ръст. IT ком­па­нии, ко­и­то пред­ста­вят про­дук­ти, свър­за­ни с дис­тан­ци­он­на ра­бо­та - съ­що, как­то и фар­ма­цев­тич­ни­те ком­па­нии. Мно­го фир­ми от тек­стил­ния бранш, ко­и­то ра­бо­тят на иш­ле­ме и по­ръч­ки­те им от чуж­би­на спря­ха, бър­зо се ор­га­ни­зи­ра­ха и за­поч­на­ха да про­из­веж­дат и про­да­ват лич­ни пред­паз­ни сред­ства. Аген­ци­я­та ра­бо­ти от ден пър­ви с тях, зна­ем тех­ния път, по­мог­нах­ме им с до­го­во­ри, със сер­ти­фи­ци­ра­не. Те­зи про­из­вод­ства, ко­и­то те нап­ра­ви­ха по не­во­ля, ще ос­та­нат в пор­тфо­ли­о­то им и за в бъ­де­ще. Дру­ги за­поч­на­ха да пра­вят де­зин­фек­тан­ти, а "Арек­сим" от Ау­то­мо­тив клъс­тер про­из­веж­да пред­паз­ни очи­ла и шле­мо­ве. Ня­кол­ко ком­па­нии се опит­ват да нап­ра­вят апа­рат за об­диш­ва­не, на­дя­вам се да пос­тиг­нат по­ло­жи­те­лен ре­зул­тат.

В пър­ва­та или вто­ра­та сед­ми­ца на юли об­мис­ля­ме да нап­ра­вим кон­фе­рен­ция в ам­фи­те­а­тъ­ра на Со­фия тех парк, на ко­я­то да по­ка­жем доб­рия при­мер - фир­ми, ко­и­то са се адап­ти­ра­ли бър­зо и кри­за­та за тях се е от­ра­зи­ла по­ло­жи­тел­но. Те­зи при­ме­ри мо­гат да бъ­дат по­у­ка за дру­ги ме­ниджъ­ри, ко­и­то да се мо­ти­ви­рат и при след­ва­ща кри­за, от как­во­то и ес­тес­тво да е, бър­зо да мис­лят и да се адап­ти­рат бук­вал­но с ча­со­ве. Аз лич­но съм при­със­твал на про­ме­ни в ком­па­ни­и­те, ко­и­то са се случ­ва­ли за ча­со­ве.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията