Понеделник,

Ис­кат по­ве­че фир­ми по схе­ма­та 60:40 за зап­ла­ти

От: Стандарт -
A
A
A

Първоначалните 16 ико­но­ми­чес­ки дей­нос­ти, които бяха в спи­съ­ка на фир­ми­те с пра­во на 60% по­мощ за зап­ла­ти, бяха увеличени. Сред тях са ра­бо­те­щи­те в ту­риз­ма, рес­то­ран­тьор­ство­то, кул­ту­ра­та, фит­не­си, дис­ко­те­ки и др., добавени са работещите в преработвателната промишленост и строителството. Преговорите на правителството със син­ди­ка­ти и ра­бо­то­да­те­ли продължават.  От "Под­кре­па" и КНСБ изразиха мнение, че първоначалната мяр­ка­ ще за­сег­не ед­ва 100 000. И нас­то­я­ха да се при­ба­вят ком­па­ни­и­те от пре­ра­бот­ва­тел­на­та и до­бив­на­та про­миш­ле­ност, как­то и ра­бо­те­щи­те в енер­ге­ти­ка­та. За­е­ти­те в те­зи об­лас­ти са 540 000 ду­ши. Ви­цеп­ре­ми­е­рът То­мис­лав Дон­чев съ­що е на мне­ние, че тряб­ва да се до­ба­вят още сек­то­ри. "Ко­га­то един за­вод спре, пус­ка­не­то му е мно­го труд­но", ка­за той.

Според работодателските организации предлаганата мярка има силно стеснен обхват – само тези предприятия, които са преустановили работа, въз основа на акт на държавен орган. Не включва предприятия със силен спад на продажбите поради кризата, т.е. масовия случай. Реалното съотношение не е 60/40. За служител с месечна брутна заплата (осигурителен доход) от 1000 лв., НОИ ще преведе 600 лв., а служителят струва на работодателя 1 190 лв. Около 19 на сто осигуровки за сметка на работодателя. Съотношението е по-скоро 50/50. 

Преговорите в тристранния съвет продължават.

Засега е ясно, че схе­ма­та за под­по­ма­га­не на ра­бо­то­да­те­ли­те с 60% от раз­ме­ра на зап­ла­ща­не­то на тех­ни­те слу­жи­те­ли ще се осъ­щес­твя­ва чрез служ­би­те на Аген­ци­я­та по за­е­тос­тта. Парите ще бъдат превеждани на работодателя, който ще се разплаща със служителите.

Ус­ло­вие към кан­ди­да­ти­те е да не са пра­ви­ли сък­ра­ще­ния в пе­ри­о­да, в кой­то ще по­лу­ча­ват ком­пен­са­ци­я­та. Тя ще се да­ва за срок до 3 ме­се­ца, а пос­та­нов­ле­ни­е­то ще вле­зе в си­ла със зад­на да­та от 13 март. Т.е., ако фир­ма­та ис­ка пъл­на ком­пен­са­ция, не тряб­ва да е ос­во­бож­да­ва­ла пер­со­нал от 13 март на­сам. Фир­ми­те не тряб­ва да имат за­дъл­же­ния към бюдже­та ка­то да­нъ­ци и оси­гу­ров­ки и не тряб­ва да по­лу­ча­ват сред­ства по ев­ро­пей­ски прог­ра­ми или от бюдже­та. Дру­го ус­ло­вие е да не са из­вър­шва­ли на­ру­ше­ния на тру­до­во­то за­ко­но­да­тел­ство.Според новия вариант на проекта, компенсацията в размер на 60% от осигурителния доход за месец януари за всеки нает ще се изплаща, ако на съответния работещ се запази заетостта за период не по-малък от времето, за който се изплаща компенсацията. Първоначалният вариант предвиждаше и изискване за три месеца запазване на работното място. 

Ико­но­ми­чес­ки­ят ми­нис­тър Емил Ка­ра­ни­ко­лов  пре­дуп­ре­ди ра­бо­то­да­те­ли­те, че ос­та­на­ли­те 40% са не­го­во за­дъл­же­ние и ги при­зо­ва да не лъ­жат дър­жа­ва­та, за­що­то то­ва мо­же да се про­ве­ри мно­го лес­но по раз­ме­ра на оси­гу­ров­ки­те и да­нъ­ци­те.

 

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички